راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.

داده ها به صورت دوره ای و بر اساس دستورالعمل های مربوطه کنترل و در صورت لزوم تدقیق و بروزرسانی میگردند

 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعی mm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. آذربايجان شرقي اهر 1399/8/4 53.9 25 116 0
2. آذربايجان شرقي ميانه‌ ثبات‌ 1399/8/4 2.7 19 -86 0
3. آذربايجان شرقي تبريز 1399/8/4 14.6 18 -19 0
4. آذربايجان شرقي مراغه‌ 1399/8/4 0.6 19 -97 0
5. آذربايجان شرقي شبستر 1399/8/4 45.9 18 155 0
6. آذربايجان غربي اشنويه-گلاز چاي 1399/8/4 10 19 -47 0
7. آذربايجان غربي كمپ ارميه 1399/8/4 1 23 -96 0
8. آذربايجان غربي پل نوائي 1399/8/4 5.5 15 -63 0
9. آذربايجان غربي پل سردشت-بريسو 1399/8/4 0 20 -100 0
10. آذربايجان غربي پل سرخ مهاباد 1399/8/4 0.8 18 -96 0
11. آذربايجان غربي سلماس-زولا چاي 1399/8/4 17.5 22 -20 0
12. آذربايجان غربي قلعه جوق-بارون چاي 1399/8/4 20 28 -29 0
13. آذربايجان غربي مياندوآب 1399/8/4 0 17 -100 0
14. اردبيل اردبيل‌ 1399/8/4 25.9 31 -16 0
15. اردبيل اصلاندوز 1399/8/4 38.8 35 11 0
16. اصفهان كوچري 1399/8/4 15.5 8 94 0
17. اصفهان جندق 1399/8/4 0 1 -100 0
18. اصفهان فين-چشمه سليمانيه 1399/8/4 3 4 -25 0
19. اصفهان اصفهان 1399/8/4 0 3 -100 0
20. اصفهان مقصودبيک 1399/8/4 0 2 -100 0
21. البرز آرموت‌ 1399/8/4 36.7 24 53 0
22. البرز بيلقان‌ 1399/8/4 22.3 15 49 0
23. ايلام مهران 1399/8/4 0 8 -100 0
24. بوشهر سعدآباد-شاپور 1399/8/4 0 3 -100 0
25. تهران رودك‌ 1399/8/4 42 26 62 0
26. تهران آبهاي‌ سط‌حي‌ 1399/8/4 18 11 64 0
27. تهران فيروزكوه 1399/8/4 7 17 -59 0
28. چهارمحال و بختياري چلگرد 1399/8/4 2.8 27 -90 0
29. خراسان جنوبي طبس 1399/8/4 0 0 0 0
30. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1399/8/4 0 2 -100 0
31. خراسان رضوي سرخس 1399/8/3 2.5 5 -50 0
32. خراسان رضوي اداره مركزي مشهد 1399/8/3 20 7 186 0
33. خراسان رضوي کارخانه قند نيشابور 1399/8/3 0.5 6 -92 0
34. خراسان رضوي گناباد 1399/8/3 0 1 -100 0
35. خراسان رضوي امورآب سبزوار 1399/8/3 0 6 -100 0
36. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1399/8/3 0 2 -100 0
37. خراسان رضوي فريمان 1399/8/3 0 5 -100 0
38. خراسان رضوي هي هي قوچان 1399/8/3 1 13 -92 0
39. خراسان شمالي اداره آبياري بجنورد 1399/8/4 10.5 10 5 0
40. خوزستان تله زنگ 1399/8/4 49 13 277 0
41. خوزستان هفت تپه 1399/8/4 0 4 -100 0
42. خوزستان پل شالو-کارون3 1399/8/4 0 9 -100 0
43. خوزستان اهواز 1399/8/4 0 5 -100 0
44. خوزستان سد شهدا بهبهان 1399/8/4 0 4 -100 0
45. خوزستان مشراگه-ابوتويج 1399/8/4 0 3 -100 0
46. خوزستان سد شهيد عباسپور 1399/8/4 0 7 -100 0
47. زنجان حسين آباد-سارمساقلو 1399/8/4 9.5 19 -50 0
48. زنجان قروه-ابهررود 1399/8/4 6.8 16 -57 0
49. سمنان بسطام 1399/8/4 13.4 8 67 0
50. سمنان بنكوه 1399/8/4 1 4 -75 0
51. سمنان آستانه (دامغان) 1399/8/4 12 6 100 0
52. سمنان خيرابادسمنان 1399/8/4 0 4 -100 0
53. سمنان طرود 1399/8/4 0 2 -100 0
54. سيستان و بلوچستان امور اب سيستان 1399/8/4 0 0 0 0
55. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1399/8/4 0 2 -100 0
56. سيستان و بلوچستان محوطه امورآب چابهار 1399/8/4 0 2 -100 0
57. سيستان و بلوچستان هوشك-سراوان 1399/8/4 0 3 -100 0
58. سيستان و بلوچستان تصفيه خانه زاهدان 1399/8/4 0 3 -100 0
59. فارس تنگاب فيروزاباد 1399/8/4 0 2 -100 0
60. فارس گوزون 1399/8/4 0 1 -100 0
61. فارس اداره لار 1399/8/4 0 2 -100 0
62. فارس شيراز اداره مركزي 1399/8/4 1 2 -50 0
63. فارس تنگ بلاغي-مادر سليمان 1399/8/4 0 3 -100 0
64. قزوين رودك‌ قزوين‌ 1399/8/4 22.5 12 88 0
65. كردستان اداره سقز 1399/8/4 0 18 -100 0
66. كردستان سنندج 1399/8/4 0 23 -100 0
67. كردستان سلامت آباد 1399/8/4 5 14 -64 0
68. كردستان مريوان 1399/8/4 1.8 26 -93 0
69. كرمان بافت-سلطاني 1399/8/4 4.5 3 50 0
70. كرمان ميانده-هليل رود 1399/8/4 0 4 -100 0
71. كرمان رحمت آباد-ريگان 1399/8/4 0 0 0 0
72. كرمان اداره كرمان 1399/8/4 0 1 -100 0
73. كرمانشاه محكي-حبيبوند 1399/8/4 0 10 -100 0
74. كرمانشاه مركز پژوهشي 1399/8/4 0.8 20 -96 0
75. كرمانشاه روانسر 1399/8/4 0.1 20 -99 0
76. كرمانشاه آران 1399/8/4 0 15 -100 0
77. كهگيلويه و بويراحمد یاسوج 1399/8/2 0 9 -100 0
78. گلستان گنبد 1399/8/4 38.1 33 15 0
79. گلستان مراوه‌تپه‌ 1399/8/4 17 25 -32 0
80. گلستان محوطه اداره گرگان 1399/8/4 28.9 55 -47 0
81. گيلان رشت‌ 1399/8/4 118.2 196 -40 0
82. گيلان منجيل‌ 1399/8/4 19.5 14 39 0
83. گيلان شلمان‌ 1399/8/4 71 227 -69 0
84. گيلان هشتپر-تالش 1399/8/4 29.6 194 -85 0
85. لرستان چم انجير 1399/8/4 7 15 -53 0
86. لرستان پلدختر-کشکان 1399/8/4 0 10 -100 0
87. لرستان بروجرد 1399/8/4 7 18 -61 0
88. لرستان دورود-تيره 1399/8/4 0 19 -100 0
89. مازندران كردخيل 1399/8/4 47.5 99 -52 0
90. مازندران پل ذغال 1399/8/4 83 36 131 0
91. مازندران تيرتاش 1399/8/4 47 90 -48 0
92. مازندران ريگ چشمه 1399/8/4 95 97 -2 0
93. مازندران سنگده 1399/8/4 122.8 90 36 0
94. مازندران رامسر-صفارود 1399/8/4 61.5 299 -79 0
95. مازندران قران طالا ر 1399/8/4 107.5 143 -25 0
96. مازندران مياندشت 1399/8/4 143.3 136 5 0
97. مازندران پنجاب 1399/8/4 47.3 15 215 0
98. مازندران محمودآباد-هراز 1399/8/4 77 177 -56 0
99. مركزي احمدآباد-ساوه‌ 1399/8/4 2 7 -71 0
100. مركزي امورآب‌ اراك‌1 1399/8/4 4 10 -60 0
101. هرمزگان طاشكوئيه 1399/8/4 0 2 -100 0
102. هرمزگان برنطين-ميناب 1399/8/4 0 2 -100 0
103. همدان خروجي سد اكباتان 1399/8/4 8.5 15 -43 0
104. يزد محمدآباد يزد 1399/8/4 0 1 -100 0