راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.

داده ها به صورت دوره ای و بر اساس دستورالعمل های مربوطه کنترل و در صورت لزوم تدقیق و بروزرسانی میگردند

 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعی mm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. آذربايجان شرقي مراغه‌ 1399/3/4 337.7 317 7 0
2. آذربايجان شرقي شبستر 1399/3/4 279.4 229 22 0.6
3. آذربايجان شرقي تبريز 1399/3/4 221.7 216 3 0
4. آذربايجان شرقي ميانه‌ ثبات‌ 1399/3/4 299 291 3 0
5. آذربايجان شرقي اهر 1399/3/4 274.3 228 20 0.5
6. آذربايجان غربي قلعه جوق-بارون چاي 1399/3/4 259 261 -2 2
7. آذربايجان غربي مياندوآب 1399/3/4 288.4 288 0 1
8. آذربايجان غربي پل سردشت-بريسو 1399/3/4 810.7 654 23 3.2
9. آذربايجان غربي پل سرخ مهاباد 1399/3/4 351.6 342 3 0
10. آذربايجان غربي سلماس-زولا چاي 1399/3/4 267 221 17 7.5
11. آذربايجان غربي اشنويه-گلاز چاي 1399/3/4 509.7 422 20 1.5
12. آذربايجان غربي كمپ ارميه 1399/3/4 302.5 340 -11 1
13. آذربايجان غربي پل نوائي 1399/3/4 224 185 21 0
14. اردبيل اصلاندوز 1399/3/3 195.9 228 -14 0
15. اردبيل اردبيل‌ 1399/3/3 192.8 242 -20 0
16. اصفهان كوچري 1399/3/4 260 288 -10 0
17. اصفهان جندق 1399/3/4 79 86 -8 0
18. اصفهان فين-چشمه سليمانيه 1399/3/4 214 146 47 0
19. اصفهان اصفهان 1399/3/4 106 115 -8 0
20. اصفهان مقصودبيک 1399/3/4 122.5 111 10 0
21. البرز آرموت‌ 1399/3/4 555.8 463 20 0
22. البرز بيلقان‌ 1399/3/4 479.5 315 52 0
23. ايلام مهران 1399/3/4 313.2 303 3 0
24. بوشهر سعدآباد-شاپور 1399/3/4 342 258 33 0
25. تهران رودك‌ 1399/3/4 816.9 553 48 0
26. تهران آبهاي‌ سط‌حي‌ 1399/3/4 453.2 246 84 0
27. تهران فيروزكوه 1399/3/4 340 239 42 0
28. چهارمحال و بختياري چلگرد 1399/3/4 1180.5 1398 -16 0
29. خراسان جنوبي طبس 1399/3/4 114.8 82 40 0
30. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1399/3/4 170 142 20 0
31. خراسان رضوي سرخس 1399/3/4 234.5 195 20 0
32. خراسان رضوي کارخانه قند نيشابور 1399/3/4 280.6 236 19 0
33. خراسان رضوي گناباد 1399/3/4 184 142 30 0
34. خراسان رضوي امورآب سبزوار 1399/3/4 331.8 175 90 0
35. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1399/3/4 250.3 162 55 0
36. خراسان رضوي فريمان 1399/3/4 297.5 233 28 0
37. خراسان رضوي اداره مركزي مشهد 1399/3/4 332.2 226 47 0
38. خراسان رضوي هي هي قوچان 1399/3/4 316.05 257 23 0
39. خراسان شمالي اداره آبياري بجنورد 1399/3/4 294.2 195 51 0
40. خوزستان تله زنگ 1399/3/3 718.7 867 -17 0
41. خوزستان سد شهيد عباسپور 1399/3/3 551.7 574 -4 0
42. خوزستان هفت تپه 1399/3/3 298.8 281 6 0
43. خوزستان پل شالو-کارون3 1399/3/3 652.2 767 -15 0
44. خوزستان اهواز 1399/3/3 297.1 223 33 0
45. خوزستان سد شهدا بهبهان 1399/3/3 301.2 343 -12 0
46. خوزستان مشراگه-ابوتويج 1399/3/3 188.7 226 -17 0
47. زنجان قروه-ابهررود 1399/3/4 371.2 277 34 0
48. زنجان حسين آباد-سارمساقلو 1399/3/4 284.7 234 22 0
49. سمنان بنكوه 1399/3/4 301.9 133 127 0
50. سمنان آستانه (دامغان) 1399/3/4 204 116 76 0
51. سمنان خيرابادسمنان 1399/3/4 179.5 121 48 0
52. سمنان طرود 1399/3/4 150 79 90 0
53. سمنان بسطام 1399/3/4 217.3 157 38 0
54. سيستان و بلوچستان امور اب سيستان 1399/3/2 84.4 51 65 0
55. سيستان و بلوچستان محوطه امورآب چابهار 1399/3/2 198.9 103 93 0
56. سيستان و بلوچستان هوشك-سراوان 1399/3/2 133.6 73 83 0
57. سيستان و بلوچستان تصفيه خانه زاهدان 1399/3/2 132.5 70 89 0.5
58. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1399/3/2 174 88 98 0
59. فارس گوزون 1399/3/4 532.3 326 63 0
60. فارس تنگاب فيروزاباد 1399/3/4 614 478 28 0
61. فارس شيراز اداره مركزي 1399/3/4 407.7 360 13 0
62. فارس تنگ بلاغي-مادر سليمان 1399/3/4 359 294 22 0
63. فارس اداره لار 1399/3/4 435.5 202 116 0
64. قزوين رودك‌ قزوين‌ 1399/3/4 414 221 87 0
65. كردستان اداره سقز 1399/3/4 472 423 12 0
66. كردستان سنندج 1399/3/4 403 423 -5 0
67. كردستان سلامت آباد 1399/3/4 337 261 29 0
68. كردستان مريوان 1399/3/4 776.4 806 -4 0
69. كرمان رحمت آباد-ريگان 1399/3/4 128 49 161 0
70. كرمان اداره كرمان 1399/3/4 209.3 123 70 0
71. كرمان ميانده-هليل رود 1399/3/4 316.5 165 92 0
72. كرمان بافت-سلطاني 1399/3/4 388 193 101 0
73. كرمانشاه محكي-حبيبوند 1399/3/4 431.6 453 -5 0
74. كرمانشاه مركز پژوهشي 1399/3/4 537.9 491 10 0
75. كرمانشاه روانسر 1399/3/4 547.8 531 3 0
76. كرمانشاه آران 1399/3/4 472 434 9 0
77. كهگيلويه و بويراحمد یاسوج 1399/3/4 875.5 833 5 0
78. گلستان گنبد 1399/3/3 416.8 375 11 0
79. گلستان مراوه‌تپه‌ 1399/3/3 332.5 307 8 0
80. گلستان محوطه اداره گرگان 1399/3/3 537.6 419 28 0
81. گيلان رشت‌ 1399/3/4 1344.5 991 36 0.5
82. گيلان منجيل‌ 1399/3/4 392.2 248 58 0
83. گيلان شلمان‌ 1399/3/4 1006 890 13 0.5
84. گيلان هشتپر-تالش 1399/3/4 927.7 775 19 6
85. لرستان دورود-تيره 1399/2/4 611 668 -9 0
86. لرستان چم انجير 1399/2/4 585.5 482 21 0
87. لرستان پلدختر-کشکان 1399/2/4 446 420 6 0
88. لرستان بروجرد 1399/2/4 621.5 479 30 1
89. مازندران تيرتاش 1399/3/4 720 502 43 3.6
90. مازندران ريگ چشمه 1399/3/4 752 580 29 4
91. مازندران سنگده 1399/3/4 702.2 536 31 0
92. مازندران رامسر-صفارود 1399/3/4 1222.3 1007 21 0.7
93. مازندران كردخيل 1399/3/4 630.9 570 11 0
94. مازندران پل ذغال 1399/3/4 474.3 274 73 0
95. مازندران قران طالا ر 1399/3/4 960.5 739 29 5
96. مازندران مياندشت 1399/3/4 763.6 659 16 0
97. مازندران پنجاب 1399/3/4 228.5 164 39 0
98. مازندران محمودآباد-هراز 1399/3/4 965.5 826 17 0
99. مركزي احمدآباد-ساوه‌ 1399/3/2 360.8 195 85 0
100. مركزي امورآب‌ اراك‌1 1399/3/2 394.1 318 24 0
101. هرمزگان طاشكوئيه 1399/3/4 357.1 168 113 0
102. هرمزگان برنطين-ميناب 1399/3/4 464 241 93 0
103. همدان خروجي سد اكباتان 1399/3/4 497 343 45 0
104. يزد محمدآباد يزد 1399/3/4 52.4 54 -3 0