راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعی mm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. آذربايجان شرقي ميانه‌ ثبات‌ 1397/1/1 241.6 234 3
0
2. آذربايجان شرقي تبريز 1397/1/1 164.6 165 0
0
3. آذربايجان شرقي اهر 1397/1/1 177.7 176 1
0
4. آذربايجان شرقي مراغه‌ 1397/1/1 256.3 257 0
0
5. آذربايجان شرقي شبستر 1397/1/1 174.9 181 -3
0
6. آذربايجان غربي اشنويه-گلاز چاي 1397/1/1 262.7 361 -27
0
7. آذربايجان غربي كمپ ارميه 1397/1/1 176.5 276 -36
0
8. آذربايجان غربي پل نوائي 1397/1/1 143.5 130 10
0
9. آذربايجان غربي قلعه جوق-بارون چاي 1397/1/1 148.5 185 -20
0
10. آذربايجان غربي مياندوآب 1397/1/1 207 240 -14
0
11. آذربايجان غربي پل سردشت-بريسو 1397/1/1 593.8 580 2
0
12. آذربايجان غربي پل سرخ مهاباد 1397/1/1 256 286 -10
0
13. آذربايجان غربي سلماس-زولا چاي 1397/1/1 146 168 -13
0
14. اردبيل اردبيل‌ 1397/1/1 157.5 194 -19
0
15. اردبيل اصلاندوز 1397/1/1 197.6 180 10
2.3
16. اصفهان جندق 1397/1/1 27.5 76 -64
0
17. اصفهان كوچري 1397/1/1 56 255 -78
0
18. اصفهان فين-چشمه سليمانيه 1397/1/1 41.5 128 -68
0
19. اصفهان اصفهان 1397/1/1 18.5 103 -82
0
20. اصفهان مقصودبيک 1397/1/1 30.5 101 -70
0
21. البرز بيلقان‌ 1397/1/1 104.3 272 -62
0
22. البرز آرموت‌ 1397/1/1 287.2 380 -24
0
23. ايلام مهران 1397/1/1 113.1 278 -59
0
24. بوشهر سعدآباد-شاپور 1397/1/1 62.5 253 -75
0
25. تهران رودك‌ 1397/1/1 261.7 488 -46
0
26. تهران آبهاي‌ سط‌حي‌ 1397/1/1 69.7 225 -69
0
27. تهران فيروزكوه 1397/1/1 84 198 -58
0
28. چهارمحال و بختياري چلگرد 1397/1/1 447 1295 -65
0
29. خراسان جنوبي طبس 1397/1/1 30.7 74 -59
0
30. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1397/1/1 14.1 129 -89
0
31. خراسان رضوي سرخس 1397/1/1 65 171 -62
0
32. خراسان رضوي اداره مركزي مشهد 1397/1/1 81.6 193 -58
0
33. خراسان رضوي کارخانه قند نيشابور 1397/1/1 76.5 209 -63
0
34. خراسان رضوي گناباد 1397/1/1 23.5 130 -82
0
35. خراسان رضوي هي هي قوچان 1397/1/1 92.25 209 -56
0
36. خراسان رضوي امورآب سبزوار 1397/1/1 44 155 -72
0
37. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1397/1/1 44.3 144 -69
0
38. خراسان رضوي فريمان 1397/1/1 73.5 200 -63
0
39. خراسان شمالي اداره آبياري بجنورد 1397/1/1 82.1 157 -48
0
40. خوزستان تله زنگ 1397/1/1 407.5 809 -50
0
41. خوزستان مشراگه-ابوتويج 1397/1/1 93 218 -57
0
42. خوزستان هفت تپه 1397/1/1 95.6 266 -64
0
43. خوزستان پل شالو-کارون3 1397/1/1 281 729 -61
0
44. خوزستان اهواز 1397/1/1 59.6 213 -72
0
45. خوزستان سد شهدا بهبهان 1397/1/1 126.2 330 -62
0
46. خوزستان سد شهيد عباسپور 1397/1/1 233.5 542 -57
0
47. زنجان حسين آباد-سارمساقلو 1397/1/1 145 182 -20
0
48. زنجان قروه-ابهررود 1397/1/1 128 221 -42
0
49. سمنان بسطام 1397/1/1 75.4 126 -40
0
50. سمنان بنكوه 1397/1/1 37.5 117 -68
0
51. سمنان آستانه (دامغان) 1397/1/1 79 90 -12
0
52. سمنان خيرابادسمنان 1397/1/1 39.5 107 -63
0
53. سمنان طرود 1397/1/1 25 65 -62
0
54. سيستان و بلوچستان امور اب سيستان 1397/1/1 3.3 49 -93
0
55. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1397/1/1 22 84 -74
0
56. سيستان و بلوچستان هوشك-سراوان 1397/1/1 3.3 67 -95
0
57. سيستان و بلوچستان تصفيه خانه زاهدان 1397/1/1 8 66 -88
0
58. سيستان و بلوچستان محوطه امورآب چابهار 1397/1/1 19.5 103 -81
0
59. فارس گوزون 1397/1/1 139.1 317 -56
0
60. فارس تنگاب فيروزاباد 1397/1/1 167 471 -65
0
61. فارس اداره لار 1397/1/1 99.8 195 -49
0
62. فارس شيراز اداره مركزي 1397/1/1 87.2 350 -75
0
63. فارس تنگ بلاغي-مادر سليمان 1397/1/1 55 284 -81
0
64. قزوين رودك‌ قزوين‌ 1397/1/1 116.5 184 -37
0
65. كردستان اداره سقز 1397/1/1 345.5 369 -6
0
66. كردستان سنندج 1397/1/1 228.9 378 -39
0
67. كردستان سلامت آباد 1397/1/1 141 212 -33
0
68. كردستان مريوان 1397/1/1 613.8 733 -16
0
69. كرمان بافت-سلطاني 1397/1/1 69 183 -62
0
70. كرمان رحمت آباد-ريگان 1397/1/1 9 46 -80
0
71. كرمان اداره كرمان 1397/1/1 21 115 -82
0
72. كرمان ميانده-هليل رود 1397/1/1 13.2 159 -92
0
73. كرمانشاه آران 1397/1/1 213.9 382 -44
0
74. كرمانشاه روانسر 1397/1/1 360.5 471 -23
0
75. كرمانشاه محكي-حبيبوند 1397/1/1 314.7 415 -24
0
76. كرمانشاه مركز پژوهشي 1397/1/1 198.4 432 -54
0
77. كهگيلويه و بويراحمد یاسوج 1397/1/1 226 796 -72
0
78. گلستان گنبد 1397/1/1 308.3 324 -5
0
79. گلستان مراوه‌تپه‌ 1397/1/1 133.5 266 -50
0
80. گلستان محوطه اداره گرگان 1397/1/1 348.2 363 -4
0
81. گيلان منجيل‌ 1397/1/1 151 214 -29
0
82. گيلان رشت‌ 1397/1/1 603.5 944 -36
0
83. گيلان شلمان‌ 1397/1/1 767.5 834 -8
0
84. گيلان هشتپر-تالش 1397/1/1 547 692 -21
0
85. لرستان پلدختر-کشکان 1397/1/1 154 380 -59
0
86. لرستان دورود-تيره 1397/1/1 213 603 -65
0
87. لرستان چم انجير 1397/1/1 234 430 -46
0
88. لرستان بروجرد 1397/1/1 184.5 421 -56
0
89. مازندران تيرتاش 1397/1/1 314.8 462 -32
0
90. مازندران ريگ چشمه 1397/1/1 457.9 523 -12
0
91. مازندران سنگده 1397/1/1 328.8 447 -26
0
92. مازندران رامسر-صفارود 1397/1/1 857.5 930 -8
0
93. مازندران كردخيل 1397/1/1 394.9 537 -26
0
94. مازندران پل ذغال 1397/1/1 186.8 246 -24
0
95. مازندران قران طالا ر 1397/1/1 531 658 -19
0
96. مازندران مياندشت 1397/1/1 479 639 -25
0
97. مازندران پنجاب 1397/1/1 87 136 -36
0
98. مازندران محمودآباد-هراز 1397/1/1 850.7 798 7
0
99. مركزي احمدآباد-ساوه‌ 1397/1/1 69.6 171 -59
0
100. مركزي امورآب‌ اراك‌1 1397/1/1 78.8 276 -71
0
101. هرمزگان برنطين-ميناب 1397/1/1 20.5 239 -91
0
102. هرمزگان طاشكوئيه 1397/1/1 74.5 160 -53
0
103. همدان خروجي سد اكباتان 1397/1/1 172.5 294 -41
0
104. يزد محمدآباد يزد 1397/2/1 10.4 50 -79
0