داده ها به صورت دوره ای و بر اساس دستورالعمل های مربوطه کنترل و در صورت لزوم تدقیق و بروزرسانی میگردند

 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعی mm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. آذربايجان شرقي اهر 1399/9/11 78.4 58 35 0
2. آذربايجان شرقي ميانه‌ ثبات‌ 1399/9/11 94.7 68 39 0
3. آذربايجان شرقي تبريز 1399/9/11 76.9 48 60 0
4. آذربايجان شرقي مراغه‌ 1399/9/11 95.3 68 40 0
5. آذربايجان شرقي شبستر 1399/9/11 100.8 55 83 0
6. آذربايجان غربي اشنويه-گلاز چاي 1399/9/11 148.5 85 75 0
7. آذربايجان غربي كمپ ارميه 1399/9/11 103.5 80 29 0
8. آذربايجان غربي پل نوائي 1399/9/11 20 44 -55 0
9. آذربايجان غربي پل سردشت-بريسو 1399/9/11 180.3 125 44 0
10. آذربايجان غربي پل سرخ مهاباد 1399/9/11 122.9 75 64 0
11. آذربايجان غربي سلماس-زولا چاي 1399/9/11 36.5 57 -36 0
12. آذربايجان غربي قلعه جوق-بارون چاي 1399/9/11 47 62 -24 0
13. آذربايجان غربي مياندوآب 1399/9/11 115 63 83 0
14. اردبيل اردبيل‌ 1399/9/10 102.2 66 55 0
15. اردبيل اصلاندوز 1399/9/10 44.2 72 -39 0
16. اصفهان كوچري 1399/9/11 64.5 56 15 0
17. اصفهان جندق 1399/9/11 20.5 10 105 0
18. اصفهان فين-چشمه سليمانيه 1399/9/11 28 23 22 0
19. اصفهان اصفهان 1399/9/11 11.5 19 -39 0
20. اصفهان مقصودبيک 1399/9/11 15.5 15 3 0
21. البرز آرموت‌ 1399/9/11 114.9 100 15 0
22. البرز بيلقان‌ 1399/9/11 97.8 64 53 0
23. ايلام مهران 1399/9/11 124.7 58 115 0
24. بوشهر سعدآباد-شاپور 1399/9/11 158.5 47 237 0
25. تهران رودك‌ 1399/9/11 224 122 84 0
26. تهران آبهاي‌ سط‌حي‌ 1399/9/11 99 51 94 0
27. تهران فيروزكوه 1399/9/11 39.5 49 -19 0
28. چهارمحال و بختياري چلگرد 1399/9/11 270 225 20 0
29. خراسان جنوبي طبس 1399/9/11 4.6 5 -8 0
30. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1399/9/11 7.8 12 -35 0
31. خراسان رضوي سرخس 1399/9/11 14.5 22 -34 0
32. خراسان رضوي اداره مركزي مشهد 1399/9/11 37.3 28 33 0
33. خراسان رضوي کارخانه قند نيشابور 1399/9/11 11.8 28 -58 0
34. خراسان رضوي گناباد 1399/9/11 19.5 14 39 0
35. خراسان رضوي امورآب سبزوار 1399/9/11 12.5 24 -48 0
36. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1399/9/11 18.7 15 25 0
37. خراسان رضوي فريمان 1399/9/11 30 26 15 0
38. خراسان رضوي هي هي قوچان 1399/9/11 22.5 43 -48 0
39. خراسان شمالي اداره آبياري بجنورد 1399/9/11 28.9 34 -15 0
40. خوزستان تله زنگ 1399/9/11 216.5 137 58 0
41. خوزستان هفت تپه 1399/9/11 127.5 50 155 0
42. خوزستان پل شالو-کارون3 1399/9/11 215.5 118 83 0
43. خوزستان اهواز 1399/9/11 153.8 46 232 1
44. خوزستان سد شهدا بهبهان 1399/9/11 146.4 58 147 3
45. خوزستان مشراگه-ابوتويج 1399/9/11 221.9 45 393 0
46. خوزستان سد شهيد عباسپور 1399/9/11 230.1 100 130 0.5
47. زنجان حسين آباد-سارمساقلو 1399/9/11 100 54 85 0
48. زنجان قروه-ابهررود 1399/9/11 94.7 59 61 0
49. سمنان بسطام 1399/9/11 26.6 25 6 0
50. سمنان بنكوه 1399/9/11 44.2 20 121 0
51. سمنان آستانه (دامغان) 1399/9/11 31 18 72 0
52. سمنان خيرابادسمنان 1399/9/11 27 18 50 0
53. سمنان طرود 1399/9/11 14 8 75 0
54. سيستان و بلوچستان امور اب سيستان 1399/9/11 5.7 4 42 0
55. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1399/9/11 1 5 -80 0
56. سيستان و بلوچستان محوطه امورآب چابهار 1399/9/11 0 11 -100 0
57. سيستان و بلوچستان هوشك-سراوان 1399/9/11 1.5 6 -75 0
58. سيستان و بلوچستان تصفيه خانه زاهدان 1399/9/11 16.3 6 172 0
59. فارس تنگاب فيروزاباد 1399/9/11 41.5 50 -17 0
60. فارس گوزون 1399/9/11 11.2 22 -49 0
61. فارس اداره لار 1399/9/11 2.5 16 -84 0
62. فارس شيراز اداره مركزي 1399/9/11 59.5 45 32 0
63. فارس تنگ بلاغي-مادر سليمان 1399/9/11 38 34 12 0
64. قزوين رودك‌ قزوين‌ 1399/9/11 66 45 47 0
65. كردستان اداره سقز 1399/9/11 174.5 85 105 0
66. كردستان سنندج 1399/9/11 123.6 95 30 0
67. كردستان سلامت آباد 1399/9/11 104.5 62 69 0
68. كردستان مريوان 1399/9/11 240.2 152 58 0
69. كرمان بافت-سلطاني 1399/9/11 14 16 -12 0
70. كرمان ميانده-هليل رود 1399/9/11 3.5 12 -71 0
71. كرمان رحمت آباد-ريگان 1399/9/11 2 2 0 0
72. كرمان اداره كرمان 1399/9/11 28.8 9 220 0
73. كرمانشاه محكي-حبيبوند 1399/9/11 108.7 83 31 0
74. كرمانشاه مركز پژوهشي 1399/9/11 152.7 102 50 0
75. كرمانشاه روانسر 1399/9/11 148.8 111 34 0
76. كرمانشاه آران 1399/9/11 117.2 92 27 0
77. كهگيلويه و بويراحمد یاسوج 1399/9/11 239 117 103 2
78. گلستان گنبد 1399/9/11 82.2 86 -4 0
79. گلستان مراوه‌تپه‌ 1399/9/11 61 65 -6 0
80. گلستان محوطه اداره گرگان 1399/9/11 84.6 131 -35 0
81. گيلان رشت‌ 1399/9/11 396.3 413 -4 0
82. گيلان منجيل‌ 1399/9/11 135.2 58 133 0
83. گيلان شلمان‌ 1399/9/11 334 420 -20 0
84. گيلان هشتپر-تالش 1399/9/11 204 350 -42 0
85. لرستان چم انجير 1399/9/10 103.5 87 19 0
86. لرستان پلدختر-کشکان 1399/9/10 112 79 42 0
87. لرستان بروجرد 1399/9/10 104 91 14 0
88. لرستان دورود-تيره 1399/9/10 91 129 -29 0
89. مازندران كردخيل 1399/9/11 130.2 231 -44 0
90. مازندران پل ذغال 1399/9/11 173.4 96 81 0
91. مازندران تيرتاش 1399/9/11 131 199 -34 0
92. مازندران ريگ چشمه 1399/9/11 197.6 209 -5 0
93. مازندران سنگده 1399/9/11 220.1 179 23 0
94. مازندران رامسر-صفارود 1399/9/11 320.8 516 -38 0
95. مازندران قران طالا ر 1399/9/11 241 272 -11 0
96. مازندران مياندشت 1399/9/11 238.8 300 -20 0
97. مازندران پنجاب 1399/9/11 75.6 41 84 0
98. مازندران محمودآباد-هراز 1399/9/11 319 388 -18 0
99. مركزي احمدآباد-ساوه‌ 1399/9/11 76.8 38 102 0
100. مركزي امورآب‌ اراك‌1 1399/9/11 56.1 61 -8 0
101. هرمزگان طاشكوئيه 1399/9/11 4.5 14 -68 0
102. هرمزگان برنطين-ميناب 1399/9/11 10 17 -41 0
103. همدان خروجي سد اكباتان 1399/9/11 112 75 49 0
104. يزد محمدآباد يزد 1399/9/11 4.5 5 -10 0