گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 4 ارديبهشت سال آبي 92-93

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 4 ارديبهشت سال آبي 92-93 بالغ بر 196 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 209 ميليمتر) 6 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 204 ميليمتر) 4 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 4 ارديبهشت معادل 323.013 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 4 ارديبهشت سال آبي 92-93 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 4 ارديبهشت سال آبي  92-93
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 4 ارديبهشت (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 4 ارديبهشت (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
91-92
آذربايجان غربي 86.5 پل نوايي (خوي) گيلان 941.5 رشت -7 -9 301 309 281 درياي خزر
هرمزگان 120.6 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1096.5 چهلگرد -8 5 343 303 317 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 139.5 سلماس آذربايجان غربي 292 اشنويه -30 -27 264 254 186 درياچه اروميه
يزد 33.6 محمد آباد يزد مركزي 373 امور آب اراك -7 -8 143 145 133 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 52.3 زابل سيستان و بلوچستان 151 هوشك سروان 4 9 90 86 94 مرزي شرق
خراسان رضوي 101.6 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 138.8 مشهد -34 -21 182 152 120 سرخس
            -6 -4 209 204 196 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 4 ارديبهشت سال آبي 92-93 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 4 ارديبهشت
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول ارديبهشت تا
4 ارديبهشت
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-13 -16 177 -29 183 154 9 6 ارس درياي مازندران
10 12 683 83 665 748 11 6 تالش، مرداب انزلي
-11 8 275 18 227 245 4 4 سفيدرود بزرگ
11 12 562 69 553 622 6 2 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-3 -12 440 -58 484 426 8 2 هراز و قره‌سو
4 -35 309 -175 495 320 21 0 قره‌سو و گرگان
-30 -39 237 -105 272 167 23 4 اترك
-7 -9 301 -28 309 281 10 4 جمع حوضه درياي خزر
-13 13 439 45 336 381 4 2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-6 24 389 70 297 367 2 1 كرخه
-15 0 623 -1 531 530 2 0 كارون بزرگ
-7 0 410 -1 381 380 0 0 جراحي و زهره
-7 -23 300 -84 364 280 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-18 5 340 13 265 278 0 0 مند، كاريان و خنج
-22 1 204 2 158 160 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
47 24 212 60 252 312 0 0 بندرعباس، سديج
37 -11 91 -16 141 125 1 2 رودخانه‌هاي بلوچستان
-8 5 343 14 303 317 1 1 جمع حوضه خليج فارس
-30 -27 264 -68 254 186 7 3 اروميه اروميه
-30 -27 264 -68 254 186 7 3 جمع حوضه اروميه
2 18 224 35 194 229 1 0 درياچه نمك فلات مركزي
-1 -7 245 -18 260 242 1 0 گاوخوني
-18 -21 391 -87 406 319 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-11 -15 220 -35 230 195 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
23 14 121 18 131 149 0 0 هامون
4 1 89 1 92 93 0 0 كوير لوت
-35 -32 122 -37 116 79 1 0 كوير مركزي
12 -13 75 -13 97 84 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
32 2 90 2 117 119 0 0 كوير درانجير
-7 -8 143 -12 145 133 1 0 جمع حوضه مركزي
-38 -37 134 -49 132 83 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-12 10 75 6 60 66 0 0 هامون، هيرمند
100 88 65 61 69 130 0 10 هامون، مشكيل
4 9 90 8 86 94 0 3 جمع حوضه مرزي شرق
-34 -21 182 -32 152 120 2 0 سرخس سرخس
-34 -21 182 -32 152 120 2 0 جمع حوضه سرخس
-6 -4 209 -8 204 196 2 1 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 4 ارديبهشت ،196 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 6-% و سال آبي گذشته 4-%
2- حجم بارش كشور تا 4 ارديبهشت در سال آبي گذشته معادل 336.198 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 4 ارديبهشت در سال آبي جاري معادل 323.013 ميليارد مترمكعب (با -4% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1392 4 39 72 109 130 165 195
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 226.2 231.7 235 238.3 242.2
  37 8 15 17 29 26 27
-76 سمنان بيارجمند 135 سيستان و بلوچستان هوشك سروان