گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 9 اسفند سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 9 اسفند سال آبي 93-94 بالغ بر 118 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 148 ميليمتر) 20 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 130 ميليمتر) 9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 9 اسفند معادل 194.467 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 9 اسفند سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 9 اسفند سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 9 اسفند (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 9 اسفند (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 59.5 پنجاب مازندران 1891 رامسر(تركرود آخوند) 30 42 218 199 283 درياي خزر
هرمزگان 8 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 977 چهلگرد -43 -37 254 229 144 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 157.9 سلماس آذربايجان غربي 329 اشنويه 22 78 171 117 208 درياچه اروميه
كرمان 18.5 ميانده تهران 336 نساء -25 -10 97 81 73 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 27.6 زابل خراسان جنوبي 185.8 بنرک -32 -15 59 47 40 مرزي شرق
خراسان رضوي 54 کرات خراسان رضوي 214.2 درگز 22 177 109 48 133 سرخس
            -20 -9 148 130 118 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 9 اسفند سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 9 اسفند
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول اسفند تا
9 اسفند
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
60 82 114 82 100 182 1 10 ارس درياي مازندران
57 48 550 281 583 864 20 55 تالش، مرداب انزلي
21 34 185 57 166 223 3 11 سفيدرود بزرگ
92 79 467 396 499 895 25 17 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-13 -9 346 -31 333 302 4 23 هراز و قره‌سو
-6 5 238 11 213 224 4 29 قره‌سو و گرگان
11 89 160 84 94 178 2 36 اترك
30 42 218 84 199 283 5 19 جمع حوضه درياي خزر
-17 -4 307 -11 265 254 1 24 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-35 -32 273 -82 260 178 0 17 كرخه
-31 -10 453 -35 347 312 0 36 كارون بزرگ
-45 -39 314 -112 285 173 0 17 جراحي و زهره
-59 -61 247 -158 259 101 0 14 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-58 -51 263 -115 225 110 0 13 مند، كاريان و خنج
-72 -62 151 -68 110 42 0 6 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-72 -81 164 -193 239 46 0 12 بندرعباس، سديج
-59 -68 71 -61 90 29 0 5 رودخانه‌هاي بلوچستان
-43 -37 254 -85 229 144 0 16 جمع حوضه خليج فارس
22 78 171 91 117 208 2 11 اروميه اروميه
22 78 171 91 117 208 2 11 جمع حوضه اروميه
-22 -27 150 -43 160 117 1 15 درياچه نمك فلات مركزي
-10 -1 167 -1 151 150 0 14 گاوخوني
-41 -21 291 -46 219 173 0 19 طشك، بختگان و مهارلو
-38 -17 160 -21 121 100 0 20 كوير ابرقو، سيرجان
-59 -61 88 -56 92 36 0 11 هامون
-18 -8 57 -4 51 47 0 18 كوير لوت
-13 74 78 29 39 68 0 16 كوير مركزي
-37 -44 49 -24 55 31 0 8 كوير سياهكوه، ريگ زرين
9 -19 57 -15 77 62 0 19 كوير درانجير
-25 -10 97 -8 81 73 0 16 جمع حوضه مركزي
-39 28 82 11 39 50 1 14 پترگان، خواف مرزي شرق
-37 -18 49 -7 38 31 1 10 هامون، هيرمند
-13 -35 46 -22 62 40 0 11 هامون، مشكيل
-32 -15 59 -7 47 40 1 12 جمع حوضه مرزي شرق
22 177 109 85 48 133 1 30 سرخس سرخس
22 177 109 85 48 133 1 30 جمع حوضه سرخس
-20 -9 148 -12 130 118 1 16 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 9 اسفند ،118 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 20-% و سال آبي گذشته 9-%
2- حجم بارش كشور تا 9 اسفند در سال آبي گذشته معادل 214.244 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 9 اسفند در سال آبي جاري معادل 194.467 ميليارد مترمكعب (با -9% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2 7 19 33 41
-93 هرمزگان طاشكوئيه 147 مازندران رامسر(تركرود آخوند)