گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 2 خرداد سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 2 خرداد سال آبي 96-95 بالغ بر 222 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 223 ميليمتر) 0 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225 ميليمتر) 1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 2 خرداد معادل 365.862 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 2 خرداد سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 2 خرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 2 خرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
مازندران 125.9 پنجاب مازندران 1191 دینار سرا -10 -25 343 416 310 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور 3 0 351 361 362 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 184.5 مياندواب كردستان 437.9 سقز -18 -29 245 285 202 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مرکز پژوهشی یزد چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد 5 21 147 128 155 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل خراسان جنوبي 251.3 بنرک -37 -34 95 91 60 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 292 چناران -13 -22 205 230 179 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد 0 -1 223 225 222 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 2 خرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول خرداد تا
2 خرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
0 -23 218 -66 283 217 0 0 ارس درياي خزر
-1 -12 749 -97 836 739 0 0 تالش، مرداب انزلي
-12 -25 303 -90 358 268 0 0 سفيدرود بزرگ
2 -21 626 -173 811 638 5 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-15 -27 491 -152 568 416 12 0 هراز و قره‌سو
-22 -40 388 -202 506 304 6 0 قره‌سو و گرگان
-18 -31 270 -100 321 221 5 1 اترك
-10 -25 343 -106 416 310 3 0 جمع حوضه درياي خزر
-21 -41 449 -245 598 353 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13 -34 430 -195 569 374 0 0 كرخه
-23 -20 643 -123 618 495 0 0 كارون بزرگ
-31 -24 406 -86 365 279 0 0 جراحي و زهره
-11 0 294 0 263 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
57 90 346 258 286 544 0 0 مند، كاريان و خنج
99 104 207 210 201 411 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
45 41 210 89 216 305 0 0 بندرعباس، سديج
21 176 78 60 34 94 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
3 0 351 1 361 362 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-18 -29 245 -83 285 202 0 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-18 -29 245 -83 285 202 0 0 جمع حوضه دریاچه ارومیه
13 9 246 23 254 277 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-2 19 245 38 201 239 0 0 گاوخوني
4 46 398 130 285 415 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
60 104 230 188 180 368 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
43 50 122 58 116 174 0 0 هامون، جازموریان
-21 -11 89 -9 79 70 0 0 كوير لوت
-10 5 123 5 106 111 1 0 كوير مركزي
-29 24 73 10 42 52 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-5 5 95 4 86 90 0 0 كوير درانجير
5 21 147 27 128 155 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
-40 -21 140 -22 106 84 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-56 -57 77 -45 79 34 0 0 هامون، هيرمند
-13 -30 71 -27 89 62 0 0 هامون، مشكيل
-37 -34 95 -31 91 60 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-13 -22 205 -51 230 179 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-13 -22 205 -51 230 179 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
0 -1 223 -3 225 222 0 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)