گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 2 آبان سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 2 آبان سال آبي 93-94 بالغ بر 19 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 8 ميليمتر) 138 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 5 ميليمتر) 280 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 2 آبان معادل 31.313 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 2 آبان سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 2 آبان سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 2 آبان (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 2 آبان (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
خراسان شمالي 8.4 آبياري بجنورد مازندران 743 رامسر(تركرود آخوند) 130 142 40 38 92 درياي خزر
فارس 0 لارستان آذربايجان غربي 203.2 پيرانشهر 220 0 5 0 16 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 51 آلاسقل(تكاب) آذربايجان غربي 178.5 كمپ اروميه 506 4750 16 2 97 درياچه اروميه
فارس 0 گوزون قزوين 73 ده اروان 33 300 3 1 4 فلات مركزي
خراسان رضوي 0 فدک سيستان و بلوچستان 2.9 زابل -50 0 2 0 1 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 15 قوچان 20 -50 5 12 6 سرخس
            138 280 8 5 19 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 2 آبان سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 2 آبان
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آبان تا
2 آبان
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
230 443 23 62 14 76 0 0 ارس درياي مازندران
140 137 142 197 144 341 0 0 تالش، مرداب انزلي
204 462 24 60 13 73 0 0 سفيدرود بزرگ
171 313 128 263 84 347 1 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
14 -24 72 -26 108 82 1 0 هراز و قره‌سو
-5 -40 38 -24 60 36 0 0 قره‌سو و گرگان
6 -17 18 -4 23 19 0 0 اترك
130 142 40 54 38 92 0 0 جمع حوضه درياي خزر
373 5100 11 51 1 52 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
350 0 10 45 0 45 0 0 كرخه
180 0 10 28 0 28 0 0 كارون بزرگ
120 0 5 11 0 11 0 0 جراحي و زهره
-33 0 3 2 0 2 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-50 0 2 1 0 1 0 0 مند، كاريان و خنج
-100 0 1 0 0 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 0 1 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 0 1 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
220 0 5 16 0 16 0 0 جمع حوضه خليج فارس
506 4750 16 95 2 97 0 0 اروميه اروميه
506 4750 16 95 2 97 0 0 جمع حوضه اروميه
225 0 8 26 0 26 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
80 0 5 9 0 9 0 0 گاوخوني
0 0 3 3 0 3 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-100 -100 2 -1 1 0 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير لوت
-50 0 4 0 2 2 0 0 كوير مركزي
0 0 1 1 0 1 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير درانجير
33 300 3 3 1 4 0 0 جمع حوضه مركزي
-100 -100 2 -1 1 0 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
100 0 1 2 0 2 0 0 هامون، هيرمند
-100 0 2 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
-50 0 2 1 0 1 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
20 -50 5 -6 12 6 0 0 سرخس سرخس
20 -50 5 -6 12 6 0 0 جمع حوضه سرخس
138 280 8 14 5 19 0 0 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 2 آبان ،19 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 138+% و سال آبي گذشته 280+%
2- حجم بارش كشور تا 2 آبان در سال آبي گذشته معادل 8.24 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 2 آبان در سال آبي جاري معادل 31.313 ميليارد مترمكعب (با 280% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19
47 7.3 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2
-100 فارس گوزون 17300 ايلام دهلران