گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 9 ارديبهشت سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 9 ارديبهشت سال آبي 96-95 بالغ بر 210 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 209 ميليمتر) 0 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 214 ميليمتر) 2 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 9 ارديبهشت معادل 346.086 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 9 ارديبهشت سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 9 ارديبهشت (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 9 ارديبهشت (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
آذربايجان شرقي 113.4 جلفا مازندران 1150 دینار سرا -7 -25 310 385 288 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 850 کشور 4 -1 338 353 351 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 165.5 سلماس كردستان 400.4 سقز -14 -28 215 258 185 دریاچه ارومیه
يزد 17.2 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 1282.5 چهلگرد 4 19 138 120 143 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل خراسان جنوبي 247.3 بنرک -37 -34 90 86 57 مرزي شرق
خراسان رضوي 125.8 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 254.5 چناران -7 -16 183 202 170 قره‌قوم
يزد 17.2 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 1282.5 چهلگرد 0 -2 209 214 210 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 9 ارديبهشت
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول ارديبهشت تا
9 ارديبهشت
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
1 -25 182 -61 244 183 1 1 ارس درياي خزر
2 -11 706 -90 812 722 3 20 تالش، مرداب انزلي
-10 -27 270 -88 332 244 0 6 سفيدرود بزرگ
5 -21 596 -164 788 624 6 34 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-13 -25 458 -132 531 399 4 28 هراز و قره‌سو
-16 -37 357 -174 475 301 4 26 قره‌سو و گرگان
-14 -28 244 -81 292 211 1 12 اترك
-7 -25 310 -97 385 288 2 12 جمع حوضه درياي خزر
-22 -43 426 -249 582 333 0 3 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-12 -35 401 -191 543 352 0 2 كرخه
-24 -23 617 -139 605 466 0 0 كارون بزرگ
-33 -27 397 -96 361 265 0 0 جراحي و زهره
-11 -2 290 -5 263 258 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
59 90 340 257 285 542 0 0 مند، كاريان و خنج
102 105 203 210 200 410 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
45 40 208 86 216 302 0 0 بندرعباس، سديج
22 174 76 59 34 93 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
4 -1 338 -2 353 351 0 1 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-14 -28 215 -73 258 185 0 2 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-14 -28 215 -73 258 185 0 2 جمع حوضه دریاچه ارومیه
8 0 224 0 241 241 0 9 درياچه نمك فلات مركزي
-9 11 229 21 188 209 0 2 گاوخوني
2 42 388 118 279 397 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
62 107 223 187 174 361 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
43 49 119 56 114 170 0 0 هامون، جازموریان
-24 -13 85 -10 75 65 0 0 كوير لوت
-10 7 112 7 94 101 0 2 كوير مركزي
-38 8 68 3 39 42 0 1 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-9 4 89 3 78 81 0 0 كوير درانجير
4 19 138 23 120 143 0 2 جمع حوضه فلات مركزي
-39 -16 131 -15 95 80 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-55 -56 73 -42 75 33 0 0 هامون، هيرمند
-13 -32 68 -28 87 59 0 0 هامون، مشكيل
-37 -34 90 -29 86 57 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-7 -16 183 -32 202 170 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-7 -16 183 -32 202 170 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
0 -2 209 -4 214 210 0 2 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)