گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 4 آبان سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 4 آبان سال آبي 96-95 بالغ بر 4 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 9 ميليمتر) 56 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 13 ميليمتر) 69 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 4 آبان معادل 6.592 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 4 آبان سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 4 آبان (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 4 آبان (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
البرز 0 آرموت مازندران 354 محمود آباد (شمال) -18 -39 45 61 37 درياي خزر
ايلام 0 آبدانان لرستان 4 چم زمان(ازنا) -100 -100 7 7 0 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 0 بابا رود آذربايجان غربي 3 سلماس -93 -94 15 16 1 درياچه اروميه
تهران 0 آبهاي سطحي تهران كرمان 13 بافت سلطاني -75 -80 4 5 1 فلات مركزي
خراسان جنوبي 0 بنرک خراسان جنوبي 0.3 اسد آباد بيرجند -100 -100 3 11 0 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 چناران خراسان رضوي 2 درگز -100 -100 6 13 0 قره‌قوم
فارس 0 آباده تشك مازندران 354 محمود آباد (شمال) -56 -69 9 13 4 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 4 آبان
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آبان تا
4 آبان
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
-38 -66 24 -29 44 15 1 0 ارس درياي خزر
-8 -18 159 -33 179 146 2 13 تالش، مرداب انزلي
-54 -62 28 -21 34 13 0 1 سفيدرود بزرگ
9 -33 151 -80 245 165 0 26 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-1 10 77 7 69 76 0 2 هراز و قره‌سو
-15 -34 41 -18 53 35 0 0 قره‌سو و گرگان
-24 -56 21 -20 36 16 0 0 اترك
-18 -39 45 -24 61 37 0 3 جمع حوضه درياي خزر
-100 -100 13 -10 10 0 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-100 -100 13 -17 17 0 1 0 كرخه
-100 -100 15 -12 12 0 2 0 كارون بزرگ
-100 0 7 0 0 0 0 0 جراحي و زهره
-100 -100 4 -1 1 0 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-100 -100 4 -4 4 0 0 0 مند، كاريان و خنج
-67 -86 3 -6 7 1 2 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 0 2 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 -100 2 -3 3 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-100 -100 7 -7 7 0 1 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-93 -94 15 -15 16 1 0 0 درياچه اروميه درياچه اروميه
-93 -94 15 -15 16 1 0 0 جمع حوضه درياچه اروميه
-90 -91 10 -10 11 1 2 0 درياچه نمك فلات مركزي
-83 -88 6 -7 8 1 3 0 گاوخوني
-100 -100 5 -2 2 0 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-33 -50 3 -2 4 2 4 0 كوير ابرقو، سيرجان
-50 -67 2 -2 3 1 2 0 هامون، جازموريان
-100 -100 2 -4 4 0 0 0 كوير لوت
-75 -86 4 -6 7 1 1 0 كوير مركزي
-100 -100 2 -4 4 0 3 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
0 0 1 0 1 1 1 0 كوير درانجير
-75 -80 4 -4 5 1 1 0 جمع حوضه فلات مركزي
-100 -100 2 -3 3 0 2 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 -100 2 -5 5 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 -100 5 -24 24 0 0 0 هامون، مشكيل
-100 -100 3 -11 11 0 1 0 جمع حوضه مرزي شرق
-100 -100 6 -13 13 0 3 0 قره‌قوم قره‌قوم
-100 -100 6 -13 13 0 3 0 جمع حوضه قره‌قوم
-56 -69 9 -9 13 4 1 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)