گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 8 مهر سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 8 مهر سال آبي 93-94 بالغ بر 1 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 2 ميليمتر) 50 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 1 ميليمتر) 0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 8 مهر معادل 1.648 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 8 مهر سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 8 مهر سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 8 مهر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 8 مهر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
تهران 0 آرموت مازندران 54 محمود آباد (شمال) -87 -55 39 11 5 درياي خزر
آذربايجان غربي 0 پل سر دشت بريسو آذربايجان غربي 12.6 پيرانشهر -100 0 4 0 0 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 0 سد مهاباد آذربايجان شرقي 10.8 مراغه -73 0 15 0 4 درياچه اروميه
تهران 0 بيلقان تهران 0 بيلقان -100 0 3 0 0 فلات مركزي
خراسان رضوي 0 فدک خراسان رضوي 0 فدک -100 0 1 0 0 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 قوچان خراسان رضوي 0 قوچان -100 0 4 0 0 سرخس
            -50 0 2 1 1 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 8 مهر سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 8 مهر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مهر تا
8 مهر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-59 50 22 3 6 9 6 9 ارس درياي مازندران
-98 -84 138 -16 19 3 19 3 تالش، مرداب انزلي
-88 50 24 1 2 3 2 3 سفيدرود بزرگ
-92 -58 125 -14 24 10 24 10 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-90 -84 69 -37 44 7 44 7 هراز و قره‌سو
-97 -96 37 -23 24 1 24 1 قره‌سو و گرگان
-94 -80 17 -4 5 1 5 1 اترك
-87 -55 39 -6 11 5 11 5 جمع حوضه درياي خزر
-100 0 10 0 0 0 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-100 0 9 0 0 0 0 0 كرخه
-100 0 8 0 0 0 0 0 كارون بزرگ
-100 0 4 0 0 0 0 0 جراحي و زهره
-100 0 2 0 0 0 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-100 0 1 0 0 0 0 0 مند، كاريان و خنج
-100 0 1 0 0 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 0 1 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 0 1 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-100 0 4 0 0 0 0 0 جمع حوضه خليج فارس
-73 0 15 4 0 4 0 4 اروميه اروميه
-73 0 15 4 0 4 0 4 جمع حوضه اروميه
-100 0 7 0 0 0 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-100 0 4 0 0 0 0 0 گاوخوني
-100 0 2 0 0 0 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير لوت
-100 0 4 0 0 0 0 0 كوير مركزي
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير درانجير
-100 0 3 0 0 0 0 0 جمع حوضه مركزي
-100 0 2 0 0 0 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 0 2 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
-100 0 1 0 0 0 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-100 0 4 0 0 0 0 0 سرخس سرخس
-100 0 4 0 0 0 0 0 جمع حوضه سرخس
-50 0 2 0 1 1 1 1 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 8 مهر ،1 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 50-% و سال آبي گذشته 0+%
2- حجم بارش كشور تا 8 مهر در سال آبي گذشته معادل 1.648 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 8 مهر در سال آبي جاري معادل 1.648 ميليارد مترمكعب (با 0% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
 
-100 تهران بيلقان 414 آذربايجان شرقي مراغه