گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل و تدقیق و بروزرسانی می گردد.


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 23 آذر سال آبي 98-97

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 23 آذر سال آبي 98-97 بالغ بر 86.2 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 53.7 ميليمتر) 60.5 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 27.6 ميليمتر) 212.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 23 آذر معادل 142.06 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 23 آذر سال آبي 98-97 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 23 آذر سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 23 آذر
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
23 آذر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
18.5 30.5 126.4 35 114.8 149.8 26.4 46 درياي خزر
105.6 394.3 80.3 131.7 33.4 165.1 25.2 79.9 خليج فارس و درياي عمان
38.4 62 85.9 45.5 73.4 118.9 24 69.5 دریاچه ارومیه
42.6 456.8 28.9 33.8 7.4 41.2 4.7 16.3 فلات مركزي
-25.4 623.1 12.6 8.1 1.3 9.4 1 1.5 مرزي شرق
74.3 356.2 33.5 45.6 12.8 58.4 9.8 16.8 قره‌قوم
60.5 212.3 53.7 58.6 27.6 86.2 12.9 36.9 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 23 آذر سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 23 آذر
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
23 آذر
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
4 -7 69.3 -5.4 77.5 72.1 10.5 30.9 ارس درياي خزر
26.2 40.1 366.2 132.2 329.8 462 51.8 99 تالش، مرداب انزلي
18.9 68.4 106.1 51.2 74.9 126.1 17.4 48.5 سفيدرود بزرگ
38.7 24.4 324.9 88.4 362.3 450.7 49.9 98.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
2.6 9.5 198.5 17.7 186 203.7 48.9 41.7 هراز و قره‌سو
13.2 11.8 109.1 13 110.5 123.5 52.4 40.5 قره‌سو و گرگان
25.7 66 69.2 34.6 52.4 87 25.5 33.1 اترك
18.5 30.5 126.4 35 114.8 149.8 26.4 46 حوضه درياي خزر
128.6 323.5 117.3 204.8 63.3 268.1 27.9 141.4 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
137.7 577.4 109.7 222.3 38.5 260.8 21.4 120.6 كرخه
97.3 532.2 154.4 256.5 48.2 304.7 37.3 125.4 كارون بزرگ
192.9 565.9 103.9 258.6 45.7 304.3 37 143.4 جراحي و زهره
159.6 275.3 76.2 145.1 52.7 197.8 48.7 87.3 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
28.2 90.4 67.7 41.2 45.6 86.8 45.4 50.2 مند، كاريان و خنج
67.7 198 35.9 40 20.2 60.2 20.2 41.9 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-25.2 3042.9 29.4 21.3 0.7 22 0.7 21.1 بندرعباس، سديج
-91.8 1200 15.9 1.2 0.1 1.3 0 0.4 رودخانه‌هاي بلوچستان
105.6 394.3 80.3 131.7 33.4 165.1 25.2 79.9 حوضه خليج فارس و درياي عمان
38.4 62 85.9 45.5 73.4 118.9 24 69.5 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
38.4 62 85.9 45.5 73.4 118.9 24 69.5 حوضه دریاچه ارومیه
73.5 575.9 67.8 100.2 17.4 117.6 9.9 49.2 درياچه نمك فلات مركزي
33.9 876.3 55.4 66.6 7.6 74.2 6.7 36.9 گاوخوني
64.8 354.7 79.2 101.8 28.7 130.5 28.2 55.4 طشك، بختگان و مهارلو
21.9 300 36.1 33 11 44 11 19.1 كوير ابرقو، سيرجان
-31.4 556.3 15.3 8.9 1.6 10.5 1.6 7 هامون، جازموریان
-23.2 700 12.5 8.4 1.2 9.6 0.9 1.4 كوير لوت
63.2 319.8 24.7 30.7 9.6 40.3 3.5 14.3 كوير مركزي
7.9 3180 15.2 15.9 0.5 16.4 0.5 6.8 كوير سياهكوه، ريگ زرين
3.7 631.6 13.4 12 1.9 13.9 1.9 2.5 كوير درانجير
42.6 456.8 28.9 33.8 7.4 41.2 4.7 16.3 حوضه فلات مركزي
12.8 566.7 19.5 18.7 3.3 22 3.2 3.9 پترگان، خواف مرزي شرق
-43.6 - 9.4 5.3 0 5.3 0 0.9 هامون، هيرمند
-79.3 216.7 9.2 1.3 0.6 1.9 0 0.1 هامون، مشكيل
-25.4 623.1 12.6 8.1 1.3 9.4 1 1.5 حوضه مرزي شرق
74.3 356.2 33.5 45.6 12.8 58.4 9.8 16.8 قره‌قوم قره‌قوم
74.3 356.2 33.5 45.6 12.8 58.4 9.8 16.8 حوضه قره‌قوم
60.5 212.3 53.7 58.6 27.6 86.2 12.9 36.9 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 23 آذر سال آبي 98-97

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
47.3اردبيل‌اردبيل 889.8رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 496.7تله زنگخوزستان خليج فارس و درياي عمان
61.6تبريزآذربايجان شرقي174.2اشنويه-گلاز چايآذربايجان غربيدریاچه ارومیه
0رحمت آباد-ريگانكرمان393.8چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 17.9اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
23باغسنگان تربت جامخراسان رضوي79اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 889.8رامسر-صفارود مازندران کل کشور