گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 11 آذر سال آبي 1400-1399

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 11 آذر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
1398-1399
سال آبي
1399-1400
2 -10 3 108.5 123.5 107.1 110.7 درياي خزر
63 19 50 53.1 72.6 57.7 86.4 خليج فارس و درياي عمان
60 44 211 69.4 77.1 35.7 111 دریاچه ارومیه
30 -5 -15 19.8 27.1 30.3 25.7 فلات مركزي
0 -14 -57 8.6 9.9 20 8.6 مرزي شرق
-4 -22 -23 25.6 31.3 32.1 24.6 قره‌قوم
34 5 16 39.1 50 45.3 52.3 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 1389-1388 لغایت سال آبی 1399-1398

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 11 آذر سال آبي 1400-1399

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 11 آذر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
1398-1399
سال آبي
1399-1400
6 -7 103 60 67.8 31.2 63.4 ارس درياي خزر
-22 -29 -16 323.7 355.4 300.2 252.4 تالش، مرداب انزلي
35 23 47 88.9 97.9 81.7 120.1 سفيدرود بزرگ
-13 -28 -13 290.9 351 291 252 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-7 -17 -36 172.3 193.8 251.8 160.5 هراز و قره‌سو
-17 -34 -32 90.6 113.9 110.9 75.1 قره‌سو و گرگان
-17 -27 1 56.1 64.1 46.6 46.8 اترك
53 26 90 89.5 108.4 72.2 137.1 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
54 23 90 82.7 103.7 67 127.2 كرخه
73 44 186 103.6 124.3 62.6 179.4 كارون بزرگ
158 75 171 67.6 100 64.4 174.6 جراحي و زهره
183 62 50 48.2 84.2 90.9 136.5 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-1 -37 -51 36.9 57.9 75.4 36.6 مند، كاريان و خنج
-55 -78 -83 17.6 36.2 45.9 7.9 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-45 -71 -73 16 30.9 33.1 8.8 بندرعباس، سديج
-94 -96 -98 8.8 11.5 29.7 0.5 رودخانه‌هاي بلوچستان
60 44 211 69.4 77.1 35.7 111 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
47 16 4 52.7 66.7 74.5 77.6 درياچه نمك فلات مركزي
5 -15 36 38.3 47.2 29.6 40.2 گاوخوني
53 7 56 48.4 69 47.5 74.2 طشك، بختگان و مهارلو
-12 -48 -28 20.1 33.7 24.6 17.6 كوير ابرقو، سيرجان
-52 -72 -87 8.5 14.7 31 4.1 هامون، جازموریان
66 25 -10 7.2 9.6 13.3 12 كوير لوت
14 -15 -36 18.6 24.9 32.8 21.2 كوير مركزي
10 -28 -42 10.8 16.6 20.6 11.9 كوير سياهكوه، ريگ زرين
116 32 47 7.6 12.4 11.2 16.5 كوير درانجير
0 -15 -54 13.4 15.8 29.1 13.4 پترگان، خواف مرزي شرق
28 24 -37 6.3 6.5 12.8 8.1 هامون، هيرمند
-26 -40 -75 6.2 7.7 18.3 4.6 هامون، مشكيل
-4 -22 -23 25.6 31.3 32.1 24.6 قره‌قوم قره‌قوم
34 5 16 39.1 50 45.3 52.3 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 1389-1388 لغایت سال آبی 1399-1398