گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 6 شهريور سال آبي 95-94

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 6 شهريور سال آبي 95-94 بالغ بر 236 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 242 ميليمتر) 2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 192 ميليمتر) 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 6 شهريور معادل 388.934 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 6 شهريور سال آبي 95-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 6 شهريور (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 6 شهريور (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 153.8 پنجاب مازندران 1650.5 دينار سرا 19 10 399 432 474 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 22.4 چاه بهار لرستان 1287 کشور -1 61 366 226 363 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 223.5 بابا رود كردستان 485 سقز 23 4 263 312 324 درياچه اروميه
خراسان جنوبي 17.4 بشرويه چهارمحال و بختياري 1243.1 چهلگرد -19 2 162 130 132 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 58.7 زابل خراسان جنوبي 164.9 بنرک -10 11 104 85 94 مرزي شرق
خراسان رضوي 106.5 کرات خراسان رضوي 329 مشهد 16 31 218 193 253 قره‌قوم
خراسان جنوبي 17.4 بشرويه مازندران 1650.5 دينار سرا -2 23 242 192 236 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 6 شهريور
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول شهريور تا
6 شهريور
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
27 -6 275 -23 372 349 25 0 ارس درياي خزر
7 -18 904 -207 1174 967 34 0 تالش، مرداب انزلي
13 21 337 65 315 380 4 0 سفيدرود بزرگ
29 -20 705 -230 1136 906 15 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
16 30 586 156 522 678 21 0 هراز و قره‌سو
32 63 439 225 356 581 6 0 قره‌سو و گرگان
17 35 314 96 271 367 13 0 اترك
19 10 399 42 432 474 14 0 جمع حوضه درياي خزر
26 78 476 263 336 599 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
33 116 428 305 264 569 0 0 كرخه
-6 26 660 126 492 618 0 0 كارون بزرگ
-14 47 423 117 248 365 0 0 جراحي و زهره
-14 91 306 125 138 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-19 55 356 103 186 289 0 0 مند، كاريان و خنج
-7 113 225 111 98 209 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-2 136 222 125 92 217 0 0 بندرعباس، سديج
-62 -45 105 -33 73 40 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-1 61 366 137 226 363 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
23 4 263 12 312 324 11 0 درياچه اروميه درياچه اروميه
23 4 263 12 312 324 11 0 جمع حوضه درياچه اروميه
-4 34 265 64 191 255 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-25 -21 268 -54 255 201 0 0 گاوخوني
-29 2 407 6 285 291 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-19 -1 234 -1 191 190 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-8 40 136 36 89 125 0 0 هامون، جازموريان
-17 -16 98 -15 96 81 0 0 كوير لوت
-22 5 145 5 108 113 2 0 كوير مركزي
-50 -25 84 -14 56 42 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-11 -22 99 -25 113 88 0 0 كوير درانجير
-19 2 162 2 130 132 1 0 جمع حوضه فلات مركزي
-26 5 149 5 106 111 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-1 7 81 5 75 80 0 0 هامون، هيرمند
6 18 85 14 76 90 0 0 هامون، مشكيل
-10 11 104 9 85 94 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
16 31 218 60 193 253 1 0 قره‌قوم قره‌قوم
16 31 218 60 193 253 1 0 جمع حوضه قره‌قوم
-2 23 242 44 192 236 2 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)