گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 4 مرداد سال آبي 95-94

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 4 مرداد سال آبي 95-94 بالغ بر 233 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 238 ميليمتر) 2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 189 ميليمتر) 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 4 مرداد معادل 383.99 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 4 مرداد سال آبي 95-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 4 مرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 4 مرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 153.8 پنجاب مازندران 1619.5 دينار سرا 21 12 382 414 463 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 22.4 چاه بهار لرستان 1287 کشور -1 60 364 226 361 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 223.5 بابا رود كردستان 485 سقز 24 7 261 301 323 درياچه اروميه
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه چهارمحال و بختياري 1243.1 چهلگرد -19 1 160 129 130 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 58.7 زابل خراسان جنوبي 164.9 بنرک -10 9 103 85 93 مرزي شرق
خراسان رضوي 106.5 کرات خراسان رضوي 326 درگز 16 30 217 193 251 قره‌قوم
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه مازندران 1619.5 دينار سرا -2 23 238 189 233 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 4 مرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مرداد تا
4 مرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
26 -3 267 -10 347 337 0 0 ارس درياي خزر
13 -16 840 -176 1126 950 0 20 تالش، مرداب انزلي
15 22 329 69 309 378 0 2 سفيدرود بزرگ
34 -20 665 -226 1117 891 0 3 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
21 36 547 174 487 661 0 7 هراز و قره‌سو
33 62 417 211 343 554 0 1 قره‌سو و گرگان
17 39 303 100 255 355 0 0 اترك
21 12 382 49 414 463 0 2 جمع حوضه درياي خزر
26 78 476 263 336 599 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
33 116 427 305 264 569 0 0 كرخه
-6 26 659 126 492 618 1 0 كارون بزرگ
-14 47 423 117 248 365 0 0 جراحي و زهره
-14 92 306 126 137 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-18 55 350 101 185 286 1 0 مند، كاريان و خنج
-7 105 217 103 98 201 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-1 137 219 125 91 216 0 0 بندرعباس، سديج
-67 -53 102 -39 73 34 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-1 60 364 135 226 361 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
24 7 261 22 301 323 0 0 درياچه اروميه درياچه اروميه
24 7 261 22 301 323 0 0 جمع حوضه درياچه اروميه
-3 34 264 64 191 255 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-25 -21 267 -53 254 201 0 0 گاوخوني
-30 0 406 0 285 285 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-22 -6 232 -11 191 180 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-13 30 133 27 89 116 1 0 هامون، جازموريان
-18 -17 97 -16 96 80 0 0 كوير لوت
-22 7 143 7 105 112 0 0 كوير مركزي
-50 -25 84 -14 56 42 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-12 -24 98 -27 113 86 0 0 كوير درانجير
-19 1 160 1 129 130 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
-26 4 148 4 106 110 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-2 5 81 4 75 79 0 0 هامون، هيرمند
10 17 81 13 76 89 0 0 هامون، مشكيل
-10 9 103 8 85 93 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
16 30 217 58 193 251 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
16 30 217 58 193 251 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
-2 23 238 44 189 233 0 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)