گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 5 مهر سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 5 مهر سال آبي 96-95 بالغ بر 1 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 1 ميليمتر) 0 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 0 ميليمتر) 9999 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 5 مهر معادل 1.648 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 5 مهر سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 5 مهر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 5 مهر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
94-95
خراسان شمالي 0 آبياري بجنورد مازندران 99.5 محمود آباد (شمال) 0 9999 5 0 5 درياي خزر
ايلام 0 آبدانان ايلام 0 آبدانان -100 0 1 0 0 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 0 اشنويه آذربايجان غربي 0 اشنويه -100 0 2 0 0 درياچه اروميه
تهران 0 آبهاي سطحي تهران تهران 0 آبهاي سطحي تهران 0 0 0 0 0 فلات مركزي
خراسان جنوبي 0 بنرک خراسان جنوبي 0 بنرک 0 0 0 0 0 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 درگز خراسان رضوي 0 درگز -100 0 1 0 0 قره‌قوم
آذربايجان غربي 0 پل سر دشت بريسو مازندران 99.5 محمود آباد (شمال) 0 9999 1 0 1 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 5 مهر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مهر تا
5 مهر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
33 9999 3 4 0 4 0 4 ارس درياي خزر
-39 9999 18 11 0 11 0 11 تالش، مرداب انزلي
-67 9999 3 1 0 1 0 1 سفيدرود بزرگ
24 9999 17 21 0 21 0 21 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
122 9999 9 20 0 20 0 20 هراز و قره‌سو
-75 9999 4 1 0 1 0 1 قره‌سو و گرگان
-100 0 2 0 0 0 0 0 اترك
0 9999 5 5 0 5 0 5 جمع حوضه درياي خزر
-100 0 1 0 0 0 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-100 0 1 0 0 0 0 0 كرخه
-100 0 1 0 0 0 0 0 كارون بزرگ
0 0 0 0 0 0 0 0 جراحي و زهره
0 0 0 0 0 0 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
0 0 0 0 0 0 0 0 مند، كاريان و خنج
0 0 0 0 0 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
0 0 0 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-100 0 1 0 0 0 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-100 0 2 0 0 0 0 0 درياچه اروميه درياچه اروميه
-100 0 2 0 0 0 0 0 جمع حوضه درياچه اروميه
-100 0 1 0 0 0 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-100 0 1 0 0 0 0 0 گاوخوني
0 0 0 0 0 0 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
0 0 0 0 0 0 0 0 هامون، جازموريان
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير لوت
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير مركزي
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير درانجير
0 0 0 0 0 0 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
0 0 0 0 0 0 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
0 0 0 0 0 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
0 0 0 0 0 0 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-100 0 1 0 0 0 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-100 0 1 0 0 0 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
0 9999 1 1 0 1 0 1 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)