گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 18 آذر سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 18 آذر سال آبي 96-95 بالغ بر 32 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 46 ميليمتر) 30 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 80 ميليمتر) 60 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 18 آذر معادل 52.737 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 18 آذر سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 18 آذر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 18 آذر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
خراسان رضوي 13 قوچان مازندران 626.5 محمود آباد (شمال) -3 -40 115 184 111 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 0 چاه بهار لرستان 216.5 کشور -36 -66 69 131 44 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 32 سلماس كردستان 108.5 سقز -16 -50 61 103 51 درياچه اروميه
خراسان رضوي 0 جنت آباد جنگل چهارمحال و بختياري 351 چهلگرد -42 -64 24 39 14 فلات مركزي
خراسان جنوبي 0 خونيک عليا خراسان جنوبي 3.2 نهبندان -100 -100 11 20 0 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 چناران خراسان رضوي 13.5 درگز -83 -90 29 48 5 قره‌قوم
خراسان رضوي 0 جنت آباد جنگل مازندران 626.5 محمود آباد (شمال) -30 -60 46 80 32 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 18 آذر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آذر تا
18 آذر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
20 -40 65 -52 130 78 16 18 ارس درياي خزر
1 -28 341 -134 480 346 69 49 تالش، مرداب انزلي
-18 -53 90 -83 157 74 20 24 سفيدرود بزرگ
10 -32 302 -154 487 333 44 53 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-7 -23 182 -50 220 170 37 44 هراز و قره‌سو
-10 -43 112 -77 178 101 27 12 قره‌سو و گرگان
-17 -46 64 -46 99 53 13 10 اترك
-3 -40 115 -73 184 111 24 25 جمع حوضه درياي خزر
-49 -79 104 -202 255 53 42 45 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-51 -79 97 -180 228 48 46 42 كرخه
-13 -42 132 -84 199 115 47 98 كارون بزرگ
-13 -25 82 -24 95 71 26 67 جراحي و زهره
-79 -86 62 -81 94 13 5 12 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-58 -76 59 -78 103 25 4 25 مند، كاريان و خنج
-15 -71 34 -72 101 29 0 28 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-92 -97 24 -64 66 2 0 2 بندرعباس، سديج
-100 -100 13 -4 4 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-36 -66 69 -87 131 44 20 39 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-16 -50 61 -52 103 51 14 28 درياچه اروميه درياچه اروميه
-16 -50 61 -52 103 51 14 28 جمع حوضه درياچه اروميه
-35 -64 55 -64 100 36 19 21 درياچه نمك فلات مركزي
17 -2 46 -1 55 54 11 45 گاوخوني
-58 -65 67 -51 79 28 10 28 طشك، بختگان و مهارلو
-40 -66 35 -40 61 21 2 18 كوير ابرقو، سيرجان
-67 -88 15 -37 42 5 0 4 هامون، جازموريان
-70 -83 10 -15 18 3 0 3 كوير لوت
-55 -69 20 -20 29 9 12 4 كوير مركزي
-36 -53 11 -8 15 7 4 5 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-9 -41 11 -7 17 10 0 9 كوير درانجير
-42 -64 24 -25 39 14 7 10 جمع حوضه فلات مركزي
-94 -95 17 -20 21 1 4 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 -100 8 -15 15 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 -100 10 -26 26 0 0 0 هامون، مشكيل
-100 -100 11 -20 20 0 1 0 جمع حوضه مرزي شرق
-83 -90 29 -43 48 5 16 0 قره‌قوم قره‌قوم
-83 -90 29 -43 48 5 16 0 جمع حوضه قره‌قوم
-30 -60 46 -48 80 32 12 19 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)