گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 10 شهريور سال آبي 92-93

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 10 شهريور سال آبي 92-93 بالغ بر 217 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 239 ميليمتر) 9 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 234 ميليمتر) 7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 10 شهريور معادل 357.622 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 10 شهريور سال آبي 92-93 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 10 شهريور سال آبي  92-93
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 10 شهريور (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 10 شهريور (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
91-92
آذربايجان شرقي 115.8 جلفا مازندران 1303.2 دينار سرا -12 -9 406 394 359 درياي خزر
فارس 128.8 لارستان چهارمحال و بختياري 1159 چهلگرد -11 -5 367 345 328 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 190 سلماس كردستان 380.5 سقز -32 -23 334 298 228 درياچه اروميه
يزد 34.6 محمد آباد يزد مركزي 540.5 شازند -9 -8 162 160 147 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 52.3 زابل خراسان جنوبي 167.6 نهبندان 0 2 104 102 104 مرزي شرق
خراسان رضوي 95.5 کرات خراسان رضوي 177.7 مشهد -27 -12 218 181 160 سرخس
            -9 -7 239 234 217 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 10 شهريور سال آبي 92-93 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 10 شهريور
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول شهريور تا
10 شهريور
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-14 -13 277 -37 275 238 3 0 ارس درياي مازندران
-12 -3 919 -21 829 808 1 3 تالش، مرداب انزلي
-10 8 350 23 291 314 0 0 سفيدرود بزرگ
-3 2 716 11 686 697 3 2 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-7 -13 593 -84 633 549 3 1 هراز و قره‌سو
-9 -28 443 -157 559 402 1 0 قره‌سو و گرگان
-28 -27 316 -86 314 228 1 0 اترك
-12 -9 406 -35 394 359 1 1 جمع حوضه درياي خزر
-17 -7 478 -31 428 397 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-10 3 428 11 373 384 0 0 كرخه
-17 -3 660 -17 568 551 0 1 كارون بزرگ
-8 -11 424 -49 439 390 0 0 جراحي و زهره
-8 -31 307 -124 405 281 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-21 -8 356 -23 305 282 1 0 مند، كاريان و خنج
-23 -5 226 -9 183 174 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
41 23 222 58 256 314 0 0 بندرعباس، سديج
19 -21 105 -34 159 125 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-11 -5 367 -17 345 328 0 0 جمع حوضه خليج فارس
-32 -23 334 -70 298 228 1 0 اروميه اروميه
-32 -23 334 -70 298 228 1 0 جمع حوضه اروميه
-2 21 265 45 215 260 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 -6 268 -17 273 256 0 0 گاوخوني
-20 -26 407 -114 441 327 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-13 -22 234 -56 259 203 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
14 1 136 2 153 155 0 0 هامون
2 2 98 2 98 100 0 0 كوير لوت
-29 -21 145 -28 131 103 1 0 كوير مركزي
11 -11 84 -12 105 93 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
22 -5 99 -6 127 121 0 0 كوير درانجير
-9 -8 162 -13 160 147 0 0 جمع حوضه مركزي
-28 -21 149 -29 137 108 1 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-11 12 81 8 64 72 0 0 هامون، هيرمند
54 25 85 26 105 131 0 0 هامون، مشكيل
0 2 104 2 102 104 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-27 -12 218 -21 181 160 1 0 سرخس سرخس
-27 -12 218 -21 181 160 1 0 جمع حوضه سرخس
-9 -7 239 -17 234 217 0 0 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 10 شهريور ،217 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 9-% و سال آبي گذشته 7-%
2- حجم بارش كشور تا 10 شهريور در سال آبي گذشته معادل 385.638 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 10 شهريور در سال آبي جاري معادل 357.622 ميليارد مترمكعب (با -7% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1392 4 39 72 109 130 165 195 207 213 216 217
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 242.2
  37 8 15 17 29 26 27 30 30 30 30
-72 خراسان رضوي مزينان 116 ايلام ایلام