گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 12 فروردين سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 12 فروردين سال آبي 93-94 بالغ بر 160 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 187 ميليمتر) 14 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 179 ميليمتر) 11 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 12 فروردين معادل 263.684 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 12 فروردين سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 12 فروردين سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 12 فروردين (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 12 فروردين (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 85.8 پنجاب مازندران 1998 رامسر(تركرود آخوند) 22 25 268 263 328 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1223 چهلگرد -35 -31 313 295 205 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 176.4 سلماس آذربايجان غربي 395 اشنويه 6 39 224 171 237 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 458.2 نساء -13 -8 126 118 109 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 47.2 زابل خراسان جنوبي 206.1 بنرک -23 -23 79 79 61 مرزي شرق
خراسان رضوي 80 کرات خراسان رضوي 239.7 درگز 5 67 153 96 160 سرخس
            -14 -11 187 179 160 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 12 فروردين سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 12 فروردين
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول فروردين تا
12 فروردين
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
44 51 148 72 141 213 19 15 ارس درياي مازندران
51 32 632 233 723 956 66 35 تالش، مرداب انزلي
11 13 235 30 230 260 20 23 سفيدرود بزرگ
85 63 526 377 594 971 57 17 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-8 -8 406 -32 404 372 40 11 هراز و قره‌سو
-6 -9 295 -27 305 278 44 14 قره‌سو و گرگان
3 53 207 74 139 213 14 19 اترك
22 25 268 65 263 328 27 19 جمع حوضه درياي خزر
-20 -13 391 -48 359 311 26 29 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-33 -31 346 -106 338 232 23 29 كرخه
-25 -12 566 -56 483 427 31 78 كارون بزرگ
-37 -31 378 -109 349 240 20 39 جراحي و زهره
-52 -49 282 -132 267 135 2 22 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-44 -30 316 -76 253 177 7 21 مند، كاريان و خنج
-51 -39 188 -58 150 92 14 13 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-55 -71 201 -218 309 91 13 1 بندرعباس، سديج
-26 -48 85 -57 120 63 20 1 رودخانه‌هاي بلوچستان
-35 -31 313 -90 295 205 19 28 جمع حوضه خليج فارس
6 39 224 66 171 237 20 18 اروميه اروميه
6 39 224 66 171 237 20 18 جمع حوضه اروميه
-22 -27 195 -57 210 153 14 22 درياچه نمك فلات مركزي
-5 -8 216 -17 222 205 11 35 گاوخوني
-25 -5 358 -14 283 269 32 47 طشك، بختگان و مهارلو
-12 1 201 2 175 177 20 30 كوير ابرقو، سيرجان
-30 -45 112 -65 143 78 13 9 هامون
3 -1 77 -1 80 79 6 4 كوير لوت
-20 29 105 19 65 84 6 9 كوير مركزي
-28 -41 65 -33 80 47 1 11 كوير سياهكوه، ريگ زرين
38 0 77 0 106 106 10 13 كوير درانجير
-13 -8 126 -9 118 109 9 14 جمع حوضه مركزي
-42 -1 115 -1 68 67 8 2 پترگان، خواف مرزي شرق
-23 -14 66 -8 59 51 4 0 هامون، هيرمند
10 -40 59 -44 109 65 17 0 هامون، مشكيل
-23 -23 79 -18 79 61 10 1 جمع حوضه مرزي شرق
5 67 153 64 96 160 21 11 سرخس سرخس
5 67 153 64 96 160 21 11 جمع حوضه سرخس
-14 -11 187 -19 179 160 14 17 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 12 فروردين ،160 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 14-% و سال آبي گذشته 11-%
2- حجم بارش كشور تا 12 فروردين در سال آبي گذشته معادل 294.997 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 12 فروردين در سال آبي جاري معادل 263.684 ميليارد مترمكعب (با -11% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 143
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.6 206.5 225.8 231.3 234.6 237.9 241.7
  2 7 19 33 41 37
-79 هرمزگان طاشكوئيه 159 كرمان رحمت آباد ريگان بم              

مخصوص sms
به استحضار ميرساند بارندگي كل كشور تا 12 فروردين سال آبي جاري: 160mm درصد اختلاف با پارسال(-11)،درصد اختلاف نسبت به درازمدت(-14)

خزر:328،(25)،(22)
خليج فارس:205،(-31)،(-35)
اروميه:237،(39)،(6)
مركزي:109،(-8)،(-13)
شرق:61،(-23)،(-23)
سرخس:160،(67)،(5)
با احترام مجدد