گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 4 تير سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 4 تير سال آبي 96-95 بالغ بر 223 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 229 ميليمتر) 3 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 230 ميليمتر) 3 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 4 تير معادل 367.51 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 4 تير سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 4 تير (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 4 تير (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
مازندران 125.9 پنجاب مازندران 1252 دینار سرا -14 -28 367 443 317 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور 3 0 353 361 362 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 184.5 مياندواب كردستان 437.9 سقز -22 -36 263 318 205 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مرکز پژوهشی یزد چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد 4 20 150 130 156 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل خراسان جنوبي 251.3 بنرک -39 -35 98 93 60 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 311.5 چناران -18 -28 217 250 179 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد -3 -3 229 230 223 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 4 تير
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول تير تا
4 تير
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
-10 -31 251 -101 328 227 2 2 ارس درياي خزر
-3 -12 795 -102 873 771 0 5 تالش، مرداب انزلي
-14 -26 317 -98 370 272 2 0 سفيدرود بزرگ
0 -21 657 -172 828 656 0 7 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-19 -29 525 -171 598 427 0 4 هراز و قره‌سو
-26 -43 410 -234 539 305 0 0 قره‌سو و گرگان
-23 -36 288 -124 347 223 0 0 اترك
-14 -28 367 -126 443 317 1 2 جمع حوضه درياي خزر
-22 -41 451 -246 599 353 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13 -34 432 -195 569 374 0 0 كرخه
-23 -20 645 -122 618 496 0 0 كارون بزرگ
-31 -24 407 -86 365 279 0 0 جراحي و زهره
-11 0 294 0 263 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
57 90 347 258 286 544 0 0 مند، كاريان و خنج
97 104 209 210 201 411 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
44 41 212 89 216 305 0 0 بندرعباس، سديج
15 176 82 60 34 94 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
3 0 353 1 361 362 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-22 -36 263 -113 318 205 4 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-22 -36 263 -113 318 205 4 0 جمع حوضه دریاچه ارومیه
10 9 251 22 255 277 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-3 19 247 38 201 239 0 0 گاوخوني
4 46 399 130 285 415 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
59 104 231 188 180 368 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
38 50 126 58 116 174 0 0 هامون، جازموریان
-23 -12 91 -10 80 70 0 0 كوير لوت
-12 2 128 2 111 113 0 0 كوير مركزي
-31 24 75 10 42 52 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-6 5 96 4 86 90 0 0 كوير درانجير
4 20 150 26 130 156 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
-42 -24 144 -26 110 84 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-56 -57 78 -45 79 34 0 0 هامون، هيرمند
-18 -30 76 -27 89 62 0 0 هامون، مشكيل
-39 -35 98 -33 93 60 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-18 -28 217 -71 250 179 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-18 -28 217 -71 250 179 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
-3 -3 229 -7 230 223 0 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)