گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 16 مهر سال آبي 94-95

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 16 مهر سال آبي 94-95 بالغ بر 1 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 4 ميليمتر) 75 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 6 ميليمتر) 83 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 16 مهر معادل 1.648 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 16 مهر سال آبي 94-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 16 مهر سال آبي  94-95
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 16 مهر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 16 مهر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
93-94
گيلان 0 منجيل آذربايجان شرقي 438.8 اهر -70 -86 20 44 6 درياي خزر
كرمانشاه 0 محكي آذربايجان غربي 9 پيرانشهر -100 0 2 0 0 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 0 كمپ اروميه آذربايجان شرقي 422.4 مراغه -62 -88 8 25 3 درياچه اروميه
مركزي 0 احمد آباد ساوه سمنان 12 ده صوفيان -100 0 2 0 0 فلات مركزي
خراسان رضوي 0 فدک خراسان رضوي 0 فدک 0 0 0 0 0 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 0.5 قوچان -100 -100 2 3 0 قره‌قوم
            -75 -83 4 6 1 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 16 مهر سال آبي 94-95 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 16 مهر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مهر تا
16 مهر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
*(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-18 -76 11 -28 37 9 37 9 ارس درياي خزر
-68 -91 69 -210 232 22 232 22 تالش، مرداب انزلي
-50 -78 12 -21 27 6 27 6 سفيدرود بزرگ
-89 -96 62 -172 179 7 179 7 لاهیجان - نور
-94 -94 34 -34 36 2 36 2 هراز - قره‌سو
-100 -100 18 -10 10 0 10 0 قره‌سو و گرگان
-100 -100 8 -6 6 0 6 0 اترك
-70 -86 20 -38 44 6 44 6 جمع حوضه درياي خزر
-80 0 5 0 1 1 1 1 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-100 0 4 0 0 0 0 0 كرخه
-100 0 4 0 0 0 0 0 كارون بزرگ
-100 0 2 0 0 0 0 0 جراحي - زهره
-100 0 1 0 0 0 0 0 حله رود
900 900 0.1 1 0.1 1 0 1 مند، كاريان و خنج
900 900 0.1 1 0.1 1 0 1 كل، مهران
0 0 0 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
0 0 0 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-100 0 2 0 0 0 0 0 جمع حوضه خليج فارس و دریای عمان
-62 -88 8 -22 25 3 25 3 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-62 -88 8 -22 25 3 25 3 جمع حوضه دریاچه اروميه
-75 0 4 0 1 1 1 1 درياچه نمك فلات مركزي
-100 0 2 0 0 0 0 0 گاوخوني
-100 0 1 0 0 0 0 0 مهارلو - بختگان
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير ابرقو - سيرجان
0 0 0 0 0 0 0 0 هامون جازموریان
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير لوت
-50 0 2 0 1 1 1 1 كوير مركزي
0 0 0 0 0 0 0 0 سياهكوه، ريگ زرين
0 0 0 0 0 0 0 0 كوير درانجير
-100 0 2 0 0 0 0 0 جمع حوضه مركزي
-100 0 1 0 0 0 0 0 پترگان خواف مرزي شرق
0 0 0 0 0 0 0 0 هامون  هيرمند
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون مشكيل
0 0 0 0 0 0 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-100 -100 2 -3 3 0 3 0 قره‌قوم قره‌قوم
-100 -100 2 -3 3 0 3 0 جمع حوضه قره‌قوم
-75 -83 4 -5 6 1 6 1 كل كشور

*(نامها خلاصه شده)

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 16 مهر ،1 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 75-% و سال آبي گذشته 83-%
2- حجم بارش كشور تا 16 مهر در سال آبي گذشته معادل 9.888 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 16 مهر در سال آبي جاري معادل 1.648 ميليارد مترمكعب (با -83% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1394
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.7 205.8 224.8 230.3 233.7 236.8 240.7
 
-100 مركزي احمد آباد ساوه 1567 خراسان رضوي درونه