گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 12 مرداد سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 12 مرداد سال آبي 93-94 بالغ بر 188 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 236 ميليمتر) 20 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 217 ميليمتر) 13 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 12 مرداد معادل 309.829 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 12 مرداد سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 12 مرداد سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 12 مرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 12 مرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 138.4 پنجاب مازندران 2199 رامسر(تركرود آخوند) 6 17 389 354 414 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1547 چهلگرد -38 -32 364 329 225 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 263.1 شبستر كردستان 470.5 سقز -9 33 332 227 301 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 620.4 نساء -20 -13 161 147 128 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 63.5 زابل خراسان جنوبي 247.6 بنرک -19 -20 103 104 83 مرزي شرق
خراسان رضوي 103 کرات خراسان رضوي 276.2 درگز -12 20 217 160 192 قره‌قوم
            -20 -13 236 217 188 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 12 مرداد سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 12 مرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مرداد تا
12 مرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
*(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
29 48 269 112 235 347 0 0 ارس درياي خزر
32 40 853 322 804 1126 0 0 تالش، مرداب انزلي
-9 0 340 0 309 309 0 0 سفيدرود بزرگ
66 61 672 423 694 1117 0 0 لاهیجان - نور
-12 -11 555 -59 546 487 2 0 هراز - قره‌سو
-19 -12 422 -47 390 343 0 0 قره‌سو و گرگان
-17 14 306 32 223 255 0 0 اترك
6 17 389 60 354 414 0 0 جمع حوضه درياي خزر
-30 -17 478 -70 406 336 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-38 -34 427 -136 400 264 0 0 كرخه
-25 -10 659 -54 545 491 0 0 كارون بزرگ
-41 -36 423 -139 387 248 0 0 جراحي - زهره
-55 -51 306 -142 280 138 0 0 حله رود
-47 -34 352 -94 280 186 0 2 مند، كاريان و خنج
-55 -43 219 -75 173 98 0 0 كل، مهران
-58 -71 219 -223 314 91 0 0 بندرعباس، سديج
-34 -46 103 -57 125 68 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-38 -32 364 -104 329 225 0 0 جمع حوضه خليج فارس و دریای عمان
-9 33 332 74 227 301 0 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-9 33 332 74 227 301 0 0 جمع حوضه دریاچه اروميه
-28 -26 264 -68 259 191 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-5 0 268 -1 255 254 0 0 گاوخوني
-30 -13 406 -42 327 285 0 0 مهارلو - بختگان
-18 -5 232 -11 202 191 1 0 كوير ابرقو - سيرجان
-38 -46 134 -71 154 83 0 1 هامون جازموریان
-3 -5 98 -5 100 95 0 0 كوير لوت
-27 2 144 2 103 105 0 0 كوير مركزي
-33 -40 84 -37 93 56 0 0 سياهكوه، ريگ زرين
15 -7 98 -8 121 113 0 0 كوير درانجير
-20 -13 161 -19 147 128 0 0 جمع حوضه مركزي
-31 -5 149 -5 108 103 0 0 پترگان خواف مرزي شرق
-10 1 81 1 72 73 0 0 هامون  هيرمند
-10 -44 82 -57 131 74 0 0 هامون مشكيل
-19 -20 103 -21 104 83 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-12 20 217 32 160 192 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-12 20 217 32 160 192 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
-20 -13 236 -29 217 188 0 0 كل كشور

*(نامها خلاصه شده)

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 12 مرداد ،188 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 20-% و سال آبي گذشته 13-%
2- حجم بارش كشور تا 12 مرداد در سال آبي گذشته معادل 357.622 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 12 مرداد در سال آبي جاري معادل 309.829 ميليارد مترمكعب (با -13% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 144 173 182 184 188
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.7 205.8 224.8 230.3 233.6 237.9 241.7
  2 7 19 33 41 37 36 39 39 39
-83 هرمزگان طاشكوئيه 112 كرمان رحمت آباد ريگان بم