گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 29 مرداد سال آبي 92-93

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 29 مرداد سال آبي 92-93 بالغ بر 217 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 238 ميليمتر) 9 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 233 ميليمتر) 7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 29 مرداد معادل 357.622 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 29 مرداد سال آبي 92-93 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 29 مرداد سال آبي  92-93
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 29 مرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 29 مرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
91-92
آذربايجان شرقي 115.8 جلفا مازندران 1274.2 دينار سرا -10 -8 397 388 358 درياي خزر
فارس 128.8 لارستان چهارمحال و بختياري 1159 چهلگرد -11 -5 366 345 327 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 190 سلماس كردستان 374 سقز -32 -23 333 297 228 درياچه اروميه
يزد 34.6 محمد آباد يزد مركزي 540.5 شازند -9 -8 161 159 147 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 52.3 زابل خراسان جنوبي 167.6 نهبندان 0 2 104 102 104 مرزي شرق
خراسان رضوي 95.5 کرات خراسان رضوي 177.7 مشهد -26 -11 217 180 160 سرخس
            -9 -7 238 233 217 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 29 مرداد سال آبي 92-93 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 29 مرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مرداد تا
29 مرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-14 -13 273 -35 271 236 2 1 ارس درياي مازندران
-9 -2 880 -14 819 805 71 0 تالش، مرداب انزلي
-10 8 346 23 290 313 7 5 سفيدرود بزرگ
1 3 689 20 675 695 53 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-5 -10 574 -60 608 548 50 3 هراز و قره‌سو
-7 -27 433 -152 554 402 15 12 قره‌سو و گرگان
-27 -27 311 -84 312 228 5 5 اترك
-10 -8 397 -30 388 358 16 4 جمع حوضه درياي خزر
-17 -7 478 -32 428 396 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-11 3 428 10 373 383 0 0 كرخه
-17 -3 660 -19 568 549 0 8 كارون بزرگ
-8 -11 423 -49 439 390 0 3 جراحي و زهره
-8 -31 306 -124 405 281 1 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-21 -8 355 -23 304 281 12 1 مند، كاريان و خنج
-22 -5 224 -9 183 174 18 1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
42 23 221 58 256 314 3 0 بندرعباس، سديج
20 -21 104 -34 159 125 17 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-11 -5 366 -18 345 327 6 2 جمع حوضه خليج فارس
-32 -23 333 -69 297 228 0 0 اروميه اروميه
-32 -23 333 -69 297 228 0 0 جمع حوضه اروميه
-2 21 265 45 215 260 1 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 -6 268 -17 273 256 0 2 گاوخوني
-20 -26 407 -114 441 327 4 1 طشك، بختگان و مهارلو
-13 -22 234 -56 259 203 14 2 كوير ابرقو، سيرجان
14 1 136 2 153 155 21 1 هامون
2 2 98 2 98 100 4 0 كوير لوت
-29 -21 145 -27 130 103 2 0 كوير مركزي
11 -11 84 -12 105 93 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
23 -5 98 -6 127 121 2 0 كوير درانجير
-9 -8 161 -12 159 147 5 0 جمع حوضه مركزي
-28 -21 149 -29 137 108 4 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-11 12 81 8 64 72 4 0 هامون، هيرمند
56 25 84 26 105 131 33 0 هامون، مشكيل
0 2 104 2 102 104 14 0 جمع حوضه مرزي شرق
-26 -11 217 -20 180 160 2 0 سرخس سرخس
-26 -11 217 -20 180 160 2 0 جمع حوضه سرخس
-9 -7 238 -16 233 217 7 1 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 29 مرداد ،217 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 9-% و سال آبي گذشته 7-%
2- حجم بارش كشور تا 29 مرداد در سال آبي گذشته معادل 383.99 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 29 مرداد در سال آبي جاري معادل 357.622 ميليارد مترمكعب (با -7% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1392 4 39 72 109 130 165 195 207 213 216
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 238.3 242.2
  37 8 15 17 29 26 27 30 30 30
-72 خراسان رضوي مزينان 110 ايلام دهلران