گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 11 خرداد سال آبي 95-94

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 11 خرداد سال آبي 95-94 بالغ بر 226 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 231 ميليمتر) 2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 183 ميليمتر) 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 11 خرداد معادل 372.454 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 11 خرداد سال آبي 95-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 11 خرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 11 خرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1446.5 رامسر(تركرود آخوند) 21 10 349 384 421 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 22.4 چابهار لرستان 1287 کشور 0 61 360 224 361 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 202 بابا رود كردستان 476.5 اداره سقز 16 -4 246 298 286 درياچه اروميه
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه چهارمحال و بختياري 1243.1 چهلگرد -17 3 156 125 129 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 58.7 زابل خراسان جنوبي 164.9 بنرک -6 11 98 83 92 مرزي شرق
خراسان رضوي 106.5 کرات خراسان رضوي 321 مشهد 13 22 209 193 236 قره‌قوم
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه مازندران 1446.5 رامسر(تركرود آخوند) -2 23 231 183 226 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 11 خرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول خرداد تا
11 خرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
24 -13 232 -43 331 288 16 5 ارس درياي خزر
11 -20 755 -213 1050 837 2 1 تالش، مرداب انزلي
16 20 309 61 298 359 2 0 سفيدرود بزرگ
34 -20 608 -205 1018 813 1 7 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
16 40 491 164 408 572 2 17 هراز و قره‌سو
35 68 385 210 310 520 0 19 قره‌سو و گرگان
19 42 282 99 237 336 0 20 اترك
21 10 349 37 384 421 4 8 جمع حوضه درياي خزر
27 79 472 263 335 598 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
34 116 424 305 264 569 1 0 كرخه
-6 26 657 128 490 618 0 0 كارون بزرگ
-14 47 422 117 248 365 0 0 جراحي و زهره
-14 92 306 126 137 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-18 55 348 102 184 286 0 0 مند، كاريان و خنج
-4 105 210 103 98 201 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
0 137 216 125 91 216 0 0 بندرعباس، سديج
-64 -46 94 -29 63 34 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
0 61 360 137 224 361 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
16 -4 246 -12 298 286 4 1 درياچه اروميه درياچه اروميه
16 -4 246 -12 298 286 4 1 جمع حوضه درياچه اروميه
-1 37 257 69 185 254 2 0 درياچه نمك فلات مركزي
-24 -18 265 -45 246 201 0 0 گاوخوني
-30 1 405 2 283 285 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-21 -5 229 -9 189 180 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-8 47 126 37 79 116 0 0 هامون، جازموريان
-17 -16 96 -15 95 80 0 0 كوير لوت
-22 7 138 7 101 108 1 3 كوير مركزي
-49 -21 82 -11 53 42 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-11 -23 97 -26 112 86 0 0 كوير درانجير
-17 3 156 4 125 129 0 1 جمع حوضه فلات مركزي
-27 1 147 1 106 107 0 1 پترگان، خواف مرزي شرق
-1 5 80 4 75 79 0 0 هامون، هيرمند
25 27 71 19 70 89 0 0 هامون، مشكيل
-6 11 98 9 83 92 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
13 22 209 43 193 236 0 6 قره‌قوم قره‌قوم
13 22 209 43 193 236 0 6 جمع حوضه قره‌قوم
-2 23 231 43 183 226 1 1 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)