گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 8 مهر سال آبي 100-99

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 8 مهر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
98-99
سال آبي
99-100
-62 -74 -28 8.1 11.8 4.4 3.1 درياي خزر
-52 95 -54 0.4 0.1 0.5 0.2 خليج فارس و درياي عمان
-100 -100 0 2.1 1.8 0 0 دریاچه ارومیه
-31 -15 326 0.4 0.3 0.1 0.2 فلات مركزي
-100 -100 -100 0.2 0.1 0.3 0 مرزي شرق
497 1939 6519 0.9 0.3 0.1 5.2 قره‌قوم
-48 -57 3 1.3 1.5 0.6 0.7 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 89-88 لغایت سال آبی 99-98

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 8 مهر سال آبي 100-99

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 8 مهر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 52 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
98-99
سال آبي
99-100
-78 -81 178 4.7 5.6 0.4 1 ارس درياي خزر
-50 -70 23 29.7 49.8 12 14.8 تالش، مرداب انزلي
-76 -84 -23 4.2 6.3 1.3 1 سفيدرود بزرگ
-62 -76 -49 25.3 40.9 19 9.6 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-30 -49 -2 15.9 21.8 11.4 11.1 هراز و قره‌سو
-82 -87 -84 7.6 11.1 8.8 1.4 قره‌سو و گرگان
-90 -92 -81 3.9 4.5 1.9 0.4 اترك
-100 -100 0 1 0.2 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-100 -100 0 0.9 0.1 0 0 كرخه
-50 15555 9999 0.5 0 0 0.3 كارون بزرگ
107 6500 9999 0.1 0 0 0.2 جراحي و زهره
441 6500 9999 0.1 0 0 0.7 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-15 713 8257 0.4 0 0 0.3 مند، كاريان و خنج
-2 26 -83 0.5 0.4 2.8 0.5 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-77 -31 -89 0.1 0 0.2 0 بندرعباس، سديج
-100 -100 -100 0 0.1 0.2 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-100 -100 0 2.1 1.8 0 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-86 -86 4973 0.5 0.5 0 0.1 درياچه نمك فلات مركزي
-18 9999 9999 0.3 0 0 0.2 گاوخوني
742 5088 9999 0.3 0 0 2.2 طشك، بختگان و مهارلو
245 326 250 0.2 0.2 0.2 0.8 كوير ابرقو، سيرجان
29 117 109 0.3 0.2 0.2 0.4 هامون، جازموریان
-96 -54 -85 0.2 0 0 0 كوير لوت
-83 -84 134 0.7 0.7 0.1 0.1 كوير مركزي
-100 0 0 0.1 0 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
161 450 9999 0.1 0.1 0 0.3 كوير درانجير
-100 0 0 0.3 0 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 0 0 0.1 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 -100 -100 0.1 0.2 0.7 0 هامون، مشكيل
497 1939 6519 0.9 0.3 0.1 5.2 قره‌قوم قره‌قوم
-48 -57 3 1.3 1.5 0.6 0.7 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 89-88 لغایت سال آبی 99-98