گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
وزارت نيرو

 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آبگزارش بارندش تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 25 اسفند سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 25 اسفند سال آبي 97-96 بالغ بر 90.9 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 170.9 ميليمتر) 46.8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 157.1 ميليمتر) 42.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 25 اسفند معادل 149.806 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 25 اسفند سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 25 اسفند سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 25 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
25 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
-4.3 1 246 2.3 233.2 235.5 19.4 23.7 درياي خزر
-53.4 -48.3 279.8 -121.7 252.1 130.4 18 46.9 خليج فارس و درياي عمان
13.4 29.4 197.4 50.8 173 223.8 15.6 37.1 دریاچه ارومیه
-61.8 -60.1 111.8 -64.2 106.9 42.7 10.8 18.5 فلات مركزي
-83.3 -74.4 70 -34 45.7 11.7 7.1 7 مرزي شرق
-48 -43 133.2 -52.3 121.5 69.2 10.7 48 قره‌قوم
-46.8 -42.1 170.9 -66.2 157.1 90.9 13.5 27.1 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 25 اسفند سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 25 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
25 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
21.4 15 131.1 20.8 138.3 159.1 6.4 12.3 ارس درياي خزر
-18.5 -19.5 609.7 -120.2 617.2 497 24 25.5 تالش، مرداب انزلي
-3.6 7.4 217.4 14.4 195.2 209.6 26.2 28.2 سفيدرود بزرگ
0.3 -2.8 528.5 -15.3 545.4 530.1 14.9 25.6 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-12.8 1.4 371.2 4.4 319.3 323.7 13.8 20.9 هراز و قره‌سو
4.4 15.5 252.2 35.4 227.8 263.2 27.6 27.6 قره‌سو و گرگان
-20.7 -18.1 177.7 -31.1 172 140.9 24.6 29.5 اترك
-4.3 1 246 2.3 233.2 235.5 19.4 23.7 حوضه درياي خزر
-16.8 32 333.1 67.2 210.1 277.3 22.5 52.7 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-41.4 -18.9 302.1 -41.4 218.5 177.1 19.6 35.6 كرخه
-56.4 -38.2 486.8 -131.3 343.4 212.1 30.6 71.1 كارون بزرگ
-62.2 -35.8 340.9 -71.8 200.5 128.7 18.2 49.2 جراحي و زهره
-68.5 -56.6 262.5 -108.2 191 82.8 11.2 21 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-56.5 -68.3 307.6 -288.6 422.3 133.7 21.7 77.5 مند، كاريان و خنج
-46.8 -67.8 174.3 -195.6 288.3 92.7 10.3 56.5 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-88.6 -89.7 189.6 -188.5 210.1 21.6 16.7 16.1 بندرعباس، سديج
-77.1 -80.6 77.6 -73.8 91.6 17.8 6.3 16.5 رودخانه‌هاي بلوچستان
-53.4 -48.3 279.8 -121.7 252.1 130.4 18 46.9 حوضه خليج فارس و درياي عمان
13.4 29.4 197.4 50.8 173 223.8 15.6 37.1 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
13.4 29.4 197.4 50.8 173 223.8 15.6 37.1 حوضه دریاچه ارومیه
-45.5 -44.8 175.5 -77.7 173.3 95.6 21.8 20.4 درياچه نمك فلات مركزي
-63.3 -55.9 172.3 -80.3 143.6 63.3 14.3 14 گاوخوني
-70.3 -65.8 324.4 -185.1 281.4 96.3 14.3 47.3 طشك، بختگان و مهارلو
-60.8 -74.6 177.8 -204.4 274.1 69.7 10.1 44.7 كوير ابرقو، سيرجان
-77.9 -82.6 100.5 -105.3 127.5 22.2 13 16.1 هامون، جازموریان
-75.3 -65.6 70.4 -33.2 50.6 17.4 7.4 8.8 كوير لوت
-52.6 -44.7 91 -34.9 78 43.1 9.8 21.9 كوير مركزي
-69.7 -48.3 56.8 -16.1 33.3 17.2 4.4 6.7 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-73 -69 68.9 -41.4 60 18.6 8.4 10 كوير درانجير
-61.8 -60.1 111.8 -64.2 106.9 42.7 10.8 18.5 حوضه فلات مركزي
-76.6 -59 100.8 -33.9 57.5 23.6 2.2 16.3 پترگان، خواف مرزي شرق
-88 -73.4 56.9 -18.8 25.6 6.8 5.4 4.1 هامون، هيرمند
-90.1 -89.9 54.3 -48.2 53.6 5.4 13 1.2 هامون، مشكيل
-83.3 -74.4 70 -34 45.7 11.7 7.1 7 حوضه مرزي شرق
-48 -43 133.2 -52.3 121.5 69.2 10.7 48 قره‌قوم قره‌قوم
-48 -43 133.2 -52.3 121.5 69.2 10.7 48 حوضه قره‌قوم
-46.8 -42.1 170.9 -66.2 157.1 90.9 13.5 27.1 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 25 اسفند سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
79.6اداره آبياري بجنوردخراسان شمالي854.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
19.5محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 601.6مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
140سلماس-زولا چايآذربايجان غربي330اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
9رحمت آباد-ريگانكرمان430چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 14.1اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
44.3باغسنگان تربت جامخراسان رضوي81.6اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
3.3امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 854.5رامسر-صفارود مازندران کل کشور

جدول شماره(4): بارندگی تجمعی استانها از ابتدای سال آبی تا ساعت 18:30 روز 25 اسفند سال آبي 97-96

درصد اختلاف نسبت به متوسط بارندگی درازمدت بارندگی سال گذشته  بارندگی سال آبی جاری نام استان
متوسط درازمدت سال گذشته
22.828.3153.8147.2188.9آذربايجان شرقي
11.132.9198165.5219.9آذربايجان غربي
11.73.3161.9175180.8اردبيل
-69.1-62.21048532.1اصفهان
-27.2-17.9253.1224.5184.3البرز
-27.219.6312.4190.2227.5ايلام
-55.7-53.9209.7201.693بوشهر
-36.8-46174.4204.1110.3تهران
-59.2-56.3490458200چهارمحال و بختياري
-66.7-63.377.0570.0625.68خراسان جنوبي
-55.8-52.7129.7121.157.3خراسان رضوي
-39-31.7147.3131.789.9خراسان شمالي
-54.2-10295150135خوزستان
-4.83.3176.2162.5167.8زنجان
-57.8-57.768.368.128.8سمنان
-72.7-73.576.278.620.8سيستان و بلوچستان
-63.8-67.5248.427790فارس
-11.3-2.4191.6174.1169.9قزوين
-45-54.210012055قم
0.622280.8231.6282.5كردستان
-70.6-75.595.5114.628.1كرمان
-19.430.3340.5210.5274.3كرمانشاه
-60.2-43.3515361.1204.9كهگيلويه و بويراحمد
021.4285234.9285.1گلستان
-14-19.1599.1636.5515.2گيلان
-37-35.3397.35386.46250.23لرستان
-7.70.4384.5353.6355مازندران
-59.7-57.1189.4177.976.4مركزي
-66.8-73.4142176.947.1هرمزگان
-20.9-21.6207.4209.1164همدان
-65.1-44.566.541.823.2يزد