گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 17 ارديبهشت سال آبي 95-94

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 17 ارديبهشت سال آبي 95-94 بالغ بر 217 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 220 ميليمتر) 1 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 177 ميليمتر) 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 17 ارديبهشت معادل 357.622 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 17 ارديبهشت سال آبي 95-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 17 ارديبهشت (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 17 ارديبهشت (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 129.9 پنجاب مازندران 1433 رامسر(تركرود آخوند) 24 6 319 370 394 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 22.4 چابهار لرستان 1274.5 کشور 1 61 351 221 355 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 193.5 بابا رود كردستان 466 اداره سقز 22 -5 221 283 269 درياچه اروميه
اصفهان 16.5 ورزنه چهارمحال و بختياري 1192.1 چهلگرد -17 2 149 120 123 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 57 زابل خراسان جنوبي 141.3 بنرک -5 11 94 80 89 مرزي شرق
خراسان رضوي 105.5 کرات خراسان رضوي 301.5 مشهد 9 19 193 177 210 قره‌قوم
اصفهان 16.5 ورزنه مازندران 1433 رامسر(تركرود آخوند) -1 23 220 177 217 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 17 ارديبهشت
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول ارديبهشت تا
17 ارديبهشت
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
30 -12 198 -36 293 257 28 15 ارس درياي خزر
17 -21 709 -214 1042 828 18 18 تالش، مرداب انزلي
20 17 283 49 292 341 8 9 سفيدرود بزرگ
37 -22 579 -221 1013 792 10 11 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
17 34 460 138 400 538 5 11 هراز و قره‌سو
37 58 354 178 306 484 7 13 قره‌سو و گرگان
15 28 257 64 231 295 5 5 اترك
24 6 319 24 370 394 12 11 جمع حوضه درياي خزر
30 77 453 256 331 587 9 5 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
36 116 405 296 256 552 2 9 كرخه
-5 26 638 125 482 607 3 2 كارون بزرگ
-12 49 416 119 245 364 1 3 جراحي و زهره
-13 92 303 126 137 263 1 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-17 58 344 105 181 286 3 1 مند، كاريان و خنج
-3 112 207 106 95 201 3 1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
1 137 213 125 91 216 0 0 بندرعباس، سديج
-63 -46 91 -29 63 34 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
1 61 351 134 221 355 2 2 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
22 -5 221 -14 283 269 29 11 درياچه اروميه درياچه اروميه
22 -5 221 -14 283 269 29 11 جمع حوضه درياچه اروميه
2 37 238 65 178 243 2 2 درياچه نمك فلات مركزي
-26 -21 254 -51 239 188 3 0 گاوخوني
-28 3 397 9 275 284 4 5 طشك، بختگان و مهارلو
-21 -1 224 -2 180 178 2 4 كوير ابرقو، سيرجان
-7 47 123 37 78 115 0 1 هامون، جازموريان
-15 -15 92 -14 92 78 0 4 كوير لوت
-26 2 129 2 94 96 1 2 كوير مركزي
-50 -20 78 -10 49 39 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-10 -22 93 -24 108 84 1 5 كوير درانجير
-17 2 149 3 120 123 1 3 جمع حوضه فلات مركزي
-27 4 140 4 98 102 0 7 پترگان، خواف مرزي شرق
1 7 77 5 73 78 0 3 هامون، هيرمند
31 26 67 18 70 88 0 1 هامون، مشكيل
-5 11 94 9 80 89 0 3 جمع حوضه مرزي شرق
9 19 193 33 177 210 3 8 قره‌قوم قره‌قوم
9 19 193 33 177 210 3 8 جمع حوضه قره‌قوم
-1 23 220 40 177 217 3 4 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)