گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 31 تير سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 31 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
39 40 43 386.2 383 375.5 536.2 درياي خزر
49 87 152 357.5 285.8 211.7 533.1 خليج فارس و درياي عمان
47 53 21 334.1 320.2 406.9 491 دریاچه ارومیه
33 56 107 160.4 136 102.6 212.6 فلات مركزي
15 44 197 104.6 83.4 40.4 119.9 مرزي شرق
42 71 118 218.2 181.9 142.1 310.2 قره‌قوم
40 64 101 239.8 205.6 167.4 336.9 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 31 تير سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 31 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
10 4 -12 270.3 285.5 339.4 297.8 ارس درياي خزر
25 29 63 840.3 815.8 644.7 1052.4 تالش، مرداب انزلي
32 42 33 347.8 323.7 344.7 459.2 سفيدرود بزرگ
48 42 63 696.8 723.9 633.3 1030.3 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
37 41 57 537.4 523.9 470.8 737.2 هراز و قره‌سو
74 59 71 385.1 423 391.4 671 قره‌سو و گرگان
78 80 111 290.5 286.7 244.9 517.4 اترك
78 110 84 456.4 386.8 442.2 811.6 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
78 109 103 417.5 355.1 365.7 742 كرخه
55 100 157 627.2 487.1 379.8 974.4 كارون بزرگ
51 103 203 413.3 307.2 205.9 623 جراحي و زهره
33 82 237 299.7 218.4 117.8 397.5 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
13 53 152 368.2 271.4 164.7 415.2 مند، كاريان و خنج
45 84 213 221.5 174.5 102.5 320.6 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
17 32 802 228 201.7 29.6 267.1 بندرعباس، سديج
-7 -2 218 106.7 101.2 31.2 99.1 رودخانه‌هاي بلوچستان
47 53 21 334.1 320.2 406.9 491 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
48 62 70 270.1 245.5 234.4 398.8 درياچه نمك فلات مركزي
33 59 116 241.4 201.1 148.7 320.6 گاوخوني
20 59 184 402.6 303.8 170.6 483.9 طشك، بختگان و مهارلو
14 38 153 227.1 186.8 101.8 257.8 كوير ابرقو، سيرجان
13 26 243 136.9 122.5 45.1 154.6 هامون، جازموریان
19 43 107 100.2 83.3 57.3 118.8 كوير لوت
54 80 96 142.7 122.2 112 220 كوير مركزي
13 38 72 83.8 68.9 55.4 95 كوير سياهكوه، ريگ زرين
7 31 115 97.2 79.4 48.5 104.1 كوير درانجير
17 61 112 150.5 109.9 83.4 176.5 پترگان، خواف مرزي شرق
11 50 185 77.7 57.5 30.2 86.2 هامون، هيرمند
14 19 822 87.6 83.4 10.8 99.6 هامون، مشكيل
42 71 118 218.2 181.9 142.1 310.2 قره‌قوم قره‌قوم
40 64 101 239.8 205.6 167.4 336.9 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96