گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 9 آبان سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 9 آبان سال آبي 93-94 بالغ بر 22 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 13 ميليمتر) 69 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 8 ميليمتر) 175 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 9 آبان معادل 36.257 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 9 آبان سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 9 آبان سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 9 آبان (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 9 آبان (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 9 پنجاب مازندران 1043.5 رامسر(تركرود آخوند) 118 113 51 52 111 درياي خزر
فارس 0 لارستان آذربايجان غربي 203.2 پيرانشهر 33 1500 12 1 16 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 51 آلاسقل(تكاب) آذربايجان غربي 178.5 كمپ اروميه 304 1840 24 5 97 درياچه اروميه
فارس 0 مزايجان بوانات قزوين 73 ده اروان 0 150 5 2 5 فلات مركزي
خراسان رضوي 0 فدک سيستان و بلوچستان 2.9 زابل -67 0 3 1 1 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 25 قوچان 25 -44 8 18 10 سرخس
            69 175 13 8 22 كل كشور

* درصد اختلاف 99999% به عنوان حاصل تقسيم عدد(غير صفر) بر صفر فرض شده استجدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 9 آبان سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 9 آبان
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آبان تا
9 آبان
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
190 250 29 60 24 84 10 4 ارس درياي مازندران
146 95 170 204 215 419 71 69 تالش، مرداب انزلي
141 257 34 59 23 82 10 6 سفيدرود بزرگ
209 213 153 322 151 473 68 112 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
4 -21 89 -24 117 93 10 11 هراز و قره‌سو
0 -26 48 -17 65 48 5 10 قره‌سو و گرگان
16 12 25 3 26 29 3 4 اترك
118 113 51 59 52 111 15 15 جمع حوضه درياي خزر
126 2500 23 50 2 52 1 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
114 2150 21 43 2 45 2 0 كرخه
26 480 23 24 5 29 5 0 كارون بزرگ
-8 1100 13 11 1 12 1 0 جراحي و زهره
-75 99999 8 2 0 2 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-83 99999 6 1 0 1 0 0 مند، كاريان و خنج
-100 0 3 0 0 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 0 3 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 0 2 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
33 1500 12 15 1 16 1 0 جمع حوضه خليج فارس
304 1840 24 92 5 97 3 0 اروميه اروميه
304 1840 24 92 5 97 3 0 جمع حوضه اروميه
80 440 15 22 5 27 5 0 درياچه نمك فلات مركزي
-18 125 11 5 4 9 4 0 گاوخوني
-62 99999 8 3 0 3 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-100 -100 4 -1 1 0 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-100 0 2 0 0 0 0 0 هامون
-100 -100 2 -1 1 0 0 0 كوير لوت
-17 25 6 1 4 5 2 0 كوير مركزي
-67 99999 3 1 0 1 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-100 0 2 0 0 0 0 0 كوير درانجير
0 150 5 3 2 5 1 0 جمع حوضه مركزي
-100 -100 3 -3 3 0 2 0 پترگان، خواف مرزي شرق
0 99999 2 2 0 2 0 0 هامون، هيرمند
-100 0 3 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
-67 0 3 0 1 1 1 0 جمع حوضه مرزي شرق
25 -44 8 -8 18 10 6 0 سرخس سرخس
25 -44 8 -8 18 10 6 0 جمع حوضه سرخس
69 175 13 14 8 22 3 2 كل كشور

* درصد اختلاف 99999% به عنوان حاصل تقسيم عدد(غير صفر) بر صفر فرض شده است

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 9 آبان ،22 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 69+% و سال آبي گذشته 175+%
2- حجم بارش كشور تا 9 آبان در سال آبي گذشته معادل 13.184 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 9 آبان در سال آبي جاري معادل 36.257 ميليارد مترمكعب (با 175% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19
47 7.3 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2
-100 فارس گوزون 2386 ايلام دهلران