گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 6 ارديبهشت سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 6 ارديبهشت سال آبي 93-94 بالغ بر 174 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 210 ميليمتر) 17 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 199 ميليمتر) 13 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 6 ارديبهشت معادل 286.757 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 6 ارديبهشت سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 6 ارديبهشت سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 6 ارديبهشت (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 6 ارديبهشت (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 94 پنجاب مازندران 2022.5 رامسر(تركرود آخوند) 18 26 305 286 359 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1505.5 چهلگرد -37 -32 344 321 218 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 195.4 سلماس آذربايجان غربي 428 اشنويه -3 37 267 189 259 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 553.2 نساء -18 -13 144 136 118 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 63 زابل خراسان جنوبي 235.8 بنرک -14 -18 91 95 78 مرزي شرق
خراسان رضوي 97.5 کرات خراسان رضوي 254.2 درگز -5 36 184 128 174 سرخس
            -17 -13 210 199 174 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 6 ارديبهشت سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 6 ارديبهشت
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول ارديبهشت تا
6 ارديبهشت
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
47 65 180 104 160 264 12 1 ارس درياي مازندران
49 36 687 272 752 1024 11 0 تالش، مرداب انزلي
3 15 275 38 246 284 6 0 سفيدرود بزرگ
78 61 564 381 624 1005 3 2 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-11 -7 445 -31 429 398 5 4 هراز و قره‌سو
-9 -7 335 -24 328 304 9 5 قره‌سو و گرگان
-6 27 242 48 180 228 16 2 اترك
18 26 305 73 286 359 9 2 جمع حوضه درياي خزر
-26 -17 442 -65 391 326 2 4 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-35 -34 392 -130 384 254 2 0 كرخه
-23 -11 625 -59 538 479 5 0 كارون بزرگ
-41 -36 411 -137 381 244 1 0 جراحي و زهره
-55 -52 301 -145 280 135 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-48 -36 341 -100 278 178 0 0 مند، كاريان و خنج
-55 -42 204 -68 160 92 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-57 -71 212 -221 312 91 0 0 بندرعباس، سديج
-31 -50 91 -62 125 63 2 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-37 -32 344 -103 321 218 2 0 جمع حوضه خليج فارس
-3 37 267 70 189 259 6 5 اروميه اروميه
-3 37 267 70 189 259 6 5 جمع حوضه اروميه
-23 -26 226 -61 236 175 4 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 -6 246 -14 250 236 8 0 گاوخوني
-31 -15 392 -48 319 271 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-19 -9 220 -17 196 179 1 0 كوير ابرقو، سيرجان
-36 -49 121 -74 152 78 2 0 هامون
2 -3 89 -3 94 91 1 0 كوير لوت
-24 12 123 10 83 93 4 0 كوير مركزي
-35 -44 75 -38 87 49 3 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
20 -9 90 -11 119 108 0 0 كوير درانجير
-18 -13 144 -18 136 118 3 0 جمع حوضه مركزي
-30 9 135 8 87 95 2 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-5 8 75 5 66 71 0 0 هامون، هيرمند
8 -46 65 -60 130 70 10 0 هامون، مشكيل
-14 -18 91 -17 95 78 4 0 جمع حوضه مرزي شرق
-5 36 184 46 128 174 8 0 سرخس سرخس
-5 36 184 46 128 174 8 0 جمع حوضه سرخس
-17 -13 210 -25 199 174 3 0 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 6 ارديبهشت ،174 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 17-% و سال آبي گذشته 13-%
2- حجم بارش كشور تا 6 ارديبهشت در سال آبي گذشته معادل 327.957 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 6 ارديبهشت در سال آبي جاري معادل 286.757 ميليارد مترمكعب (با -13% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 143 173
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.6 205.8 225.8 231.3 234.6 237.9 241.7
  2 7 19 33 41 37 36
-81 هرمزگان طاشكوئيه 132 كرمان رحمت آباد ريگان بم              

مخصوص sms
به استحضار ميرساند بارندگي كل كشور تا 6 ارديبهشت سال آبي جاري: 174mm درصد اختلاف با پارسال(-13)،درصد اختلاف نسبت به درازمدت(-17)

خزر:359،(26)،(18)
خليج فارس:218،(-32)،(-37)
اروميه:259،(37)،(-3)
مركزي:118،(-13)،(-18)
شرق:78،(-18)،(-14)
سرخس:174،(36)،(-5)
با احترام مجدد