گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 30 آذر سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 30 آذر سال آبي 93-94 بالغ بر 65 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 61 ميليمتر) 7 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 72 ميليمتر) 10 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 30 آذر معادل 107.122 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 30 آذر سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 30 آذر سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 30 آذر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 30 آذر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 30.9 پنجاب مازندران 1493 رامسر(تركرود آخوند) 57 25 130 163 204 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 0 چاه بهار چهارمحال و بختياري 434.5 چهلگرد -11 -28 92 114 82 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 126.9 سلماس آذربايجان غربي 252 اشنويه 81 77 89 91 161 درياچه اروميه
كرمان 0 ميانده تهران 172.3 سيرا -9 -21 33 38 30 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 0 هوشك سروان خراسان جنوبي 57.7 بنرک -67 -72 15 18 5 مرزي شرق
خراسان رضوي 14.2 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 112 قوچان 29 29 38 38 49 سرخس
            7 -10 61 72 65 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 30 آذر سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 30 آذر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آذر تا
30 آذر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
110 71 70 61 86 147 42 43 ارس درياي مازندران
80 34 362 165 485 650 112 156 تالش، مرداب انزلي
53 14 104 20 139 159 58 47 سفيدرود بزرگ
117 89 320 326 368 694 107 163 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-6 -29 216 -82 286 204 120 59 هراز و قره‌سو
9 -20 129 -36 176 140 98 51 قره‌سو و گرگان
26 34 78 25 73 98 44 36 اترك
57 25 130 41 163 204 67 58 جمع حوضه درياي خزر
33 -3 130 -6 179 173 89 78 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
3 -17 120 -25 149 124 65 49 كرخه
-11 -22 178 -46 205 159 113 66 كارون بزرگ
-1 -18 121 -26 146 120 68 76 جراحي و زهره
-18 -28 87 -27 98 71 15 48 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-22 -11 80 -8 70 62 2 50 مند، كاريان و خنج
-49 -46 41 -18 39 21 4 19 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-94 -98 32 -86 88 2 79 0 بندرعباس، سديج
-100 -100 21 -39 39 0 31 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-11 -28 92 -32 114 82 54 42 جمع حوضه خليج فارس
81 77 89 70 91 161 46 45 اروميه اروميه
81 77 89 70 91 161 46 45 جمع حوضه اروميه
-11 -45 70 -50 112 62 55 13 درياچه نمك فلات مركزي
13 -6 67 -5 81 76 42 23 گاوخوني
-4 8 98 7 87 94 14 62 طشك، بختگان و مهارلو
-4 12 47 5 40 45 4 33 كوير ابرقو، سيرجان
-72 -84 18 -26 31 5 26 2 هامون
-29 -23 14 -3 13 10 8 6 كوير لوت
11 15 28 4 27 31 12 9 كوير مركزي
-24 -48 17 -12 25 13 8 7 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-7 -18 15 -3 17 14 9 9 كوير درانجير
-9 -21 33 -8 38 30 18 12 جمع حوضه مركزي
-48 -29 23 -5 17 12 6 4 پترگان، خواف مرزي شرق
-73 -73 11 -8 11 3 9 1 هامون، هيرمند
-100 -100 11 -26 26 0 22 0 هامون، مشكيل
-67 -72 15 -13 18 5 12 2 جمع حوضه مرزي شرق
29 29 38 11 38 49 10 14 سرخس سرخس
29 29 38 11 38 49 10 14 جمع حوضه سرخس
7 -10 61 -7 72 65 33 25 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 30 آذر ،65 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 7+% و سال آبي گذشته 10-%
2- حجم بارش كشور تا 30 آذر در سال آبي گذشته معادل 118.658 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 30 آذر در سال آبي جاري معادل 107.122 ميليارد مترمكعب (با -10% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40
47 7.3 27.6 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2 7
-100 كرمان ميانده 537 ايلام دهلران