گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 17 فروردين سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 17 فروردين
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
13 6 -26 283.1 301.9 428.4 319 درياي خزر
23 42 -20 319.8 277.8 490 394.3 خليج فارس و درياي عمان
12 7 -34 237.7 249.1 403.3 266.1 دریاچه ارومیه
28 41 -2 131.8 119.8 171.5 168.9 فلات مركزي
44 73 75 82.6 68.9 68 119 مرزي شرق
23 40 2 162.2 142.7 194.7 199.1 قره‌قوم
23 34 -14 198.3 182.2 283.8 244.7 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 17 فروردين سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 17 فروردين
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-10 -18 -36 158.1 172.3 222.1 141.7 ارس درياي خزر
16 10 -11 662.4 701 860.5 769.6 تالش، مرداب انزلي
12 12 -25 254.8 256.4 382.7 285.9 سفيدرود بزرگ
14 1 -17 574.2 644.7 790.9 654.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
29 23 -8 414.6 435.2 579.2 535.4 هراز و قره‌سو
14 -6 -41 297.5 358.1 573.6 338.3 قره‌سو و گرگان
12 4 -40 213.1 229.3 398.1 238.1 اترك
7 14 -45 392 367.3 763 418.9 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
20 30 -40 354 326.1 708.3 424.9 كرخه
-7 10 -43 558.7 471.7 916.2 517.8 كارون بزرگ
-5 13 -40 382.3 320.3 603.9 362.6 جراحي و زهره
23 54 -7 286.3 228.2 378.5 351.4 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
34 68 23 345.3 274.7 373.9 461.7 مند، كاريان و خنج
80 101 33 201.5 180.9 273.2 363.5 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
93 106 92 211.5 197.4 212.5 407.4 بندرعباس، سديج
105 134 230 87 76.3 54.1 178.5 رودخانه‌هاي بلوچستان
12 7 -34 237.7 249.1 403.3 266.1 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
30 33 -25 209.6 205 361.4 272.2 درياچه نمك فلات مركزي
-15 -5 -42 202.3 180.2 292.8 171 گاوخوني
2 23 -18 369.8 305 456.1 375.5 طشك، بختگان و مهارلو
36 51 24 205 183.8 224.8 278.2 كوير ابرقو، سيرجان
101 115 112 116.2 108.6 109.9 233.1 هامون، جازموریان
42 61 50 83.4 73.6 78.7 118.2 كوير لوت
25 35 -16 109.6 100.9 162.5 136.6 كوير مركزي
-11 3 -25 67.6 58.8 81.1 60.5 كوير سياهكوه، ريگ زرين
15 27 22 81.4 73.4 76.5 93.3 كوير درانجير
19 62 32 121.4 89.7 109.9 145 پترگان، خواف مرزي شرق
27 68 83 65.5 49.7 45.5 83.3 هامون، هيرمند
103 90 153 63.1 67.6 50.7 128.3 هامون، مشكيل
23 40 2 162.2 142.7 194.7 199.1 قره‌قوم قره‌قوم
23 34 -14 198.3 182.2 283.8 244.7 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97