گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 1 شهريور سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 1 شهريور سال آبي 96-95 بالغ بر 228 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 235 ميليمتر) 3 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 236 ميليمتر) 3 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 1 شهريور معادل 375.75 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 1 شهريور سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 1 شهريور (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 1 شهريور (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1319 دینار سرا -16 -30 396 474 331 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور 3 1 357 363 367 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 185.5 مياندواب كردستان 437.9 سقز -23 -36 271 324 208 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مرکز پژوهشی یزد چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد 4 20 153 132 159 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل خراسان جنوبي 251.3 بنرک -39 -35 102 95 62 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 316 چناران -17 -28 219 253 181 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 زابل چهارمحال و بختياري 1400 چهلگرد -3 -3 235 236 228 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 1 شهريور
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مرداد تا
1 شهريور
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
-13 -33 270 -115 349 234 12 3 ارس درياي خزر
-13 -20 885 -194 967 773 37 1 تالش، مرداب انزلي
-17 -28 330 -106 380 274 3 2 سفيدرود بزرگ
-7 -26 721 -238 906 668 18 1 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-23 -32 593 -219 678 459 24 8 هراز و قره‌سو
-24 -41 445 -241 581 340 27 14 قره‌سو و گرگان
-16 -30 306 -109 367 258 11 8 اترك
-16 -30 396 -143 474 331 13 4 جمع حوضه درياي خزر
-22 -41 452 -246 599 353 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13 -34 433 -194 569 375 0 0 كرخه
-23 -20 645 -122 618 496 0 1 كارون بزرگ
-31 -23 407 -85 365 280 0 1 جراحي و زهره
-10 0 294 1 263 264 0 1 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
56 91 353 262 289 551 3 1 مند، كاريان و خنج
91 102 221 214 209 423 8 5 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
42 41 216 90 217 307 1 1 بندرعباس، سديج
23 171 90 70 41 111 7 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
3 1 357 4 363 367 2 1 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-23 -36 271 -116 324 208 1 2 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-23 -36 271 -116 324 208 1 2 جمع حوضه دریاچه ارومیه
10 10 254 25 255 280 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 19 248 38 201 239 0 0 گاوخوني
4 44 402 127 291 418 6 3 طشك، بختگان و مهارلو
55 94 237 178 190 368 10 0 كوير ابرقو، سيرجان
47 57 133 71 125 196 9 0 هامون، جازموریان
-23 -12 92 -10 81 71 1 0 كوير لوت
-12 2 131 2 113 115 1 1 كوير مركزي
-31 24 75 10 42 52 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-7 3 98 3 88 91 1 0 كوير درانجير
4 20 153 27 132 159 2 0 جمع حوضه فلات مركزي
-42 -24 144 -27 111 84 1 1 پترگان، خواف مرزي شرق
-56 -58 78 -46 80 34 0 0 هامون، هيرمند
-20 -27 86 -26 95 69 6 0 هامون، مشكيل
-39 -35 102 -33 95 62 3 0 جمع حوضه مرزي شرق
-17 -28 219 -72 253 181 1 0 قره‌قوم قره‌قوم
-17 -28 219 -72 253 181 1 0 جمع حوضه قره‌قوم
-3 -3 235 -8 236 228 3 1 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)