گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 4 آذر سال آبي 94-95

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 4 آذر سال آبي 94-95 بالغ بر 68 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 32 ميليمتر) 112 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 45 ميليمتر) 51 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 4 آذر معادل 112.066 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 4 آذر سال آبي 94-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 4 آذر سال آبي  94-95
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 4 آذر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 4 آذر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
93-94
مازندران 29.7 پنجاب مازندران 897.5 رامسر(تركرود آخوند) 79 -1 90 163 161 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 0 چاه بهار ايلام 451.1 ایلام 192 122 38 50 111 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 44 بابا رود آذربايجان غربي 161.5 آلاسقل(تكاب) 62 -30 55 128 89 درياچه اروميه
يزد 0.3 مرکز پژوهشي يزد تهران 162.8 رودك جاجرود 113 68 15 19 32 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 8.7 زابل خراسان رضوي 47.5 فدک 186 567 7 3 20 مرزي شرق
خراسان رضوي 27.5 چناران خراسان رضوي 54.5 سرخس 86 11 21 35 39 قره‌قوم
            112 51 32 45 68 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 4 آذر سال آبي 94-95 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 4 آذر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آذر تا
4 آذر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
*(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
128 1 50 1 113 114 8 0 ارس درياي خزر
54 -25 267 -135 546 411 52 0 تالش، مرداب انزلي
100 10 69 13 125 138 13 0 سفيدرود بزرگ
84 -28 241 -169 613 444 82 0 لاهیجان - نور
20 20 152 30 153 183 8 0 هراز - قره‌سو
78 50 85 50 101 151 12 0 قره‌سو و گرگان
78 26 49 18 69 87 7 0 اترك
79 -1 90 -2 163 161 16 0 جمع حوضه درياي خزر
218 79 68 95 121 216 25 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
210 111 60 98 88 186 13 0 كرخه
101 47 75 48 103 151 10 0 كارون بزرگ
47 41 47 20 49 69 5 0 جراحي - زهره
193 193 30 58 30 88 7 0 حله رود
312 200 24 66 33 99 21 0 مند، كاريان و خنج
900 900 10 90 10 100 7 0 كل، مهران
560 3200 10 64 2 66 0 0 بندرعباس، سديج
-50 9999 8 4 0.1 4 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
192 122 38 61 50 111 10 0 جمع حوضه خليج فارس و دریای عمان
62 -30 55 -39 128 89 10 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
62 -30 55 -39 128 89 10 0 جمع حوضه دریاچه اروميه
111 54 38 28 52 80 3 0 درياچه نمك فلات مركزي
31 -24 32 -13 55 42 2 0 گاوخوني
109 60 33 26 43 69 11 0 مهارلو - بختگان
321 168 14 37 22 59 10 0 كوير ابرقو - سيرجان
500 1300 7 39 3 42 1 0 هامون جازموریان
200 500 6 15 3 18 0 0 كوير لوت
21 -15 14 -3 20 17 0 0 كوير مركزي
38 83 8 5 6 11 0 0 سياهكوه، ريگ زرين
183 240 6 12 5 17 1 0 كوير درانجير
113 68 15 13 19 32 2 0 جمع حوضه مركزي
90 138 10 11 8 19 0 2 پترگان خواف مرزي شرق
200 650 5 13 2 15 0 0 هامون  هيرمند
420 9999 5 26 0.1 26 0 0 هامون مشكيل
186 567 7 17 3 20 0 1 جمع حوضه مرزي شرق
86 11 21 4 35 39 0 7 قره‌قوم قره‌قوم
86 11 21 4 35 39 0 7 جمع حوضه قره‌قوم
112 51 32 23 45 68 6 0 كل كشور

*(نامها خلاصه شده)

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 4 آذر ،68 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 112+% و سال آبي گذشته 51+%
2- حجم بارش كشور تا 4 آذر در سال آبي گذشته معادل 74.161 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 4 آذر در سال آبي جاري معادل 112.066 ميليارد مترمكعب (با 51% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1394 10 67
48 7.4 28.5 61.1 97.3 136.2 173.7 205.8 224.8 230.3 233.7 236.8 240.7
  10 1
-100 سيستان و بلوچستان چاه بهار 4897 ايلام دهلران