گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 12 بهمن سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 12 بهمن سال آبي 93-94 بالغ بر 87 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 113 ميليمتر) 23 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 112 ميليمتر) 22 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 12 بهمن معادل 143.378 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 12 بهمن سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 12 بهمن سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 12 بهمن (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 12 بهمن (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 42.3 پنجاب مازندران 1687 رامسر(تركرود آخوند) 32 33 181 180 239 درياي خزر
هرمزگان 8 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 612.5 چهلگرد -45 -47 193 201 107 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 132.9 سلماس آذربايجان غربي 289 اشنويه 34 60 135 113 181 درياچه اروميه
كرمان 12 ميانده تهران 216.4 سيرا -34 -29 71 66 47 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 18.6 زابل خراسان جنوبي 97.3 بنرک -36 -29 39 35 25 مرزي شرق
خراسان رضوي 29.5 کرات خراسان رضوي 129 قوچان 5 93 77 42 81 سرخس
            -23 -22 113 112 87 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 12 بهمن سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 12 بهمن
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول بهمن تا
12 بهمن
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
71 69 95 66 96 162 10 3 ارس درياي مازندران
55 40 475 210 528 738 17 12 تالش، مرداب انزلي
23 22 151 34 152 186 8 9 سفيدرود بزرگ
96 99 410 399 404 803 13 21 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-13 -18 294 -57 312 255 14 21 هراز و قره‌سو
-7 -10 191 -19 196 177 8 21 قره‌سو و گرگان
1 44 124 38 87 125 6 13 اترك
32 33 181 59 180 239 10 11 جمع حوضه درياي خزر
-9 -11 234 -27 241 214 25 16 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-29 -34 211 -78 227 149 15 10 كرخه
-43 -37 347 -119 318 199 6 7 كارون بزرگ
-47 -49 248 -126 257 131 1 0 جراحي و زهره
-60 -68 197 -166 244 78 0 3 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-59 -56 198 -103 185 82 0 1 مند، كاريان و خنج
-69 -62 111 -55 89 34 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-70 -82 115 -153 187 34 0 0 بندرعباس، سديج
-52 -72 50 -61 85 24 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-45 -47 193 -94 201 107 5 4 جمع حوضه خليج فارس
34 60 135 68 113 181 19 10 اروميه اروميه
34 60 135 68 113 181 19 10 جمع حوضه اروميه
-31 -42 116 -57 137 80 2 2 درياچه نمك فلات مركزي
-23 -27 126 -35 132 97 3 3 گاوخوني
-47 -36 221 -67 185 118 0 4 طشك، بختگان و مهارلو
-45 -31 119 -30 96 66 0 1 كوير ابرقو، سيرجان
-62 -67 60 -46 69 23 0 0 هامون
-33 -30 39 -11 37 26 0 0 كوير لوت
-18 39 56 13 33 46 0 2 كوير مركزي
-49 -57 37 -25 44 19 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-17 -41 41 -24 58 34 0 0 كوير درانجير
-34 -29 71 -19 66 47 1 1 جمع حوضه مركزي
-41 32 56 8 25 33 1 3 پترگان، خواف مرزي شرق
-41 -32 32 -9 28 19 0 0 هامون، هيرمند
-23 -55 30 -28 51 23 0 1 هامون، مشكيل
-36 -29 39 -10 35 25 0 2 جمع حوضه مرزي شرق
5 93 77 39 42 81 2 10 سرخس سرخس
5 93 77 39 42 81 2 10 جمع حوضه سرخس
-23 -22 113 -25 112 87 3 4 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 12 بهمن ،87 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 23-% و سال آبي گذشته 22-%
2- حجم بارش كشور تا 12 بهمن در سال آبي گذشته معادل 184.579 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 12 بهمن در سال آبي جاري معادل 143.378 ميليارد مترمكعب (با -22% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83
47 7.3 27.6 61.1 97.3 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2 7 19 33
-90 هرمزگان طاشكوئيه 146 مازندران رامسر(تركرود آخوند)