گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 3 آذر سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 3 آذر سال آبي 93-94 بالغ بر 42 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 31 ميليمتر) 35 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 48 ميليمتر) 12 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 3 آذر معادل 69.217 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 3 آذر سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 3 آذر سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 3 آذر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 3 آذر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
خراسان شمالي 17 آيرقايه مازندران 1117.5 رامسر(تركرود آخوند) 73 52 89 101 154 درياي خزر
فارس 0 لارستان چهارمحال و بختياري 364.5 چهلگرد 28 -38 36 74 46 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 101.4 سلماس آذربايجان غربي 214 كمپ اروميه 131 178 54 45 125 درياچه اروميه
كرمان 0 ميانده تهران 116.5 سيرا 21 -39 14 28 17 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 0 هوشك سروان خراسان جنوبي 49.2 بنرک -57 -82 7 17 3 مرزي شرق
خراسان رضوي 10.7 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 82.5 قوچان 75 13 20 31 35 سرخس
            35 -12 31 48 42 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 3 آذر سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 3 آذر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول آذر تا
3 آذر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
124 150 49 66 44 110 0 5 ارس درياي مازندران
92 32 263 123 382 505 9 11 تالش، مرداب انزلي
78 46 68 38 83 121 1 9 سفيدرود بزرگ
128 101 238 273 270 543 9 11 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
1 -16 149 -28 179 151 13 5 هراز و قره‌سو
19 11 84 10 90 100 12 11 قره‌سو و گرگان
38 91 47 31 34 65 5 6 اترك
73 52 89 53 101 154 4 8 جمع حوضه درياي خزر
74 26 66 24 91 115 0 20 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
47 0 58 0 85 85 1 11 كرخه
45 10 71 9 94 103 2 11 كارون بزرگ
9 -43 44 -36 84 48 6 3 جراحي و زهره
-7 -70 28 -61 87 26 4 3 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-19 -76 21 -53 70 17 2 6 مند، كاريان و خنج
-56 -90 9 -35 39 4 4 2 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-89 -99 9 -87 88 1 79 0 بندرعباس، سديج
-100 -100 7 -39 39 0 31 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
28 -38 36 -28 74 46 14 6 جمع حوضه خليج فارس
131 178 54 80 45 125 0 9 اروميه اروميه
131 178 54 80 45 125 0 9 جمع حوضه اروميه
38 -22 37 -14 65 51 8 2 درياچه نمك فلات مركزي
77 28 31 12 43 55 4 2 گاوخوني
13 -55 30 -41 75 34 2 1 طشك، بختگان و مهارلو
17 -64 12 -25 39 14 3 2 كوير ابرقو، سيرجان
-67 -94 6 -29 31 2 26 0 هامون
-60 -82 5 -9 11 2 7 0 كوير لوت
54 0 13 0 20 20 6 0 كوير مركزي
-14 -73 7 -16 22 6 5 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
0 -71 5 -12 17 5 9 1 كوير درانجير
21 -39 14 -11 28 17 8 1 جمع حوضه مركزي
-20 -43 10 -6 14 8 3 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-60 -82 5 -9 11 2 8 0 هامون، هيرمند
-100 -100 5 -26 26 0 22 0 هامون، مشكيل
-57 -82 7 -14 17 3 11 0 جمع حوضه مرزي شرق
75 13 20 4 31 35 3 0 سرخس سرخس
75 13 20 4 31 35 3 0 جمع حوضه سرخس
35 -12 31 -6 48 42 9 3 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 3 آذر ،42 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 35+% و سال آبي گذشته 12-%
2- حجم بارش كشور تا 3 آذر در سال آبي گذشته معادل 79.105 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 3 آذر در سال آبي جاري معادل 69.217 ميليارد مترمكعب (با -12% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40
47 7.3 27.6 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
  2 7
-100 فارس لارستان 1500 ايلام دهلران