گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 5 اسفند سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 5 اسفند سال آبي 96-95 بالغ بر 142 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 138 ميليمتر) 3 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 143 ميليمتر) 1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 5 اسفند معادل 234.02 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 5 اسفند سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 5 اسفند (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 5 اسفند (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
مازندران 55.1 پنجاب مازندران 942 دینار سرا 0 -22 210 271 211 درياي خزر
خوزستان 54.9 اهواز فارس 618.3 گوزون 0 -6 236 250 235 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 91.1 تبريز كردستان 284.4 سقز -10 -33 125 166 112 دریاچه ارومیه
يزد 13.5 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 909.5 چهلگرد 9 25 87 76 95 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 15.2 زابل خراسان جنوبي 203.8 بنرک -22 15 50 34 39 مرزي شرق
خراسان رضوي 92 فریمان خراسان رضوي 171.5 کرات 32 60 85 70 112 قره‌قوم
يزد 13.5 محمد آباد يزد مازندران 942 دینار سرا 3 -1 138 143 142 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 5 اسفند
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول اسفند تا
5 اسفند
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
20 -26 112 -48 182 134 3 0 ارس درياي خزر
10 -7 551 -46 650 604 2 0 تالش، مرداب انزلي
-7 -29 172 -66 226 160 6 0 سفيدرود بزرگ
10 -17 471 -103 620 517 1 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-8 -12 332 -40 345 305 1 0 هراز و قره‌سو
-12 -34 237 -110 319 209 1 0 قره‌سو و گرگان
-1 -20 149 -38 186 148 0 0 اترك
0 -22 210 -60 271 211 3 0 جمع حوضه درياي خزر
-32 -54 273 -219 406 187 13 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-20 -43 251 -148 348 200 12 0 كرخه
-23 -20 420 -83 405 322 1 0 كارون بزرگ
-39 -33 289 -86 262 176 1 0 جراحي و زهره
-27 -28 238 -66 240 174 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
47 55 262 136 249 385 0 0 مند، كاريان و خنج
97 70 147 119 170 289 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
30 48 149 63 131 194 0 0 بندرعباس، سديج
62 856 53 77 9 86 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
0 -6 236 -15 250 235 3 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-10 -33 125 -54 166 112 7 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-10 -33 125 -54 166 112 7 0 جمع حوضه دریاچه ارومیه
13 1 135 1 151 152 1 0 درياچه نمك فلات مركزي
-3 22 145 25 116 141 0 0 گاوخوني
-5 19 281 43 224 267 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
64 90 158 123 136 259 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
46 49 81 39 79 118 0 0 هامون، جازموریان
-20 -5 51 -2 43 41 0 0 كوير لوت
6 37 63 18 49 67 0 0 كوير مركزي
-25 36 40 8 22 30 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-9 -9 55 -5 55 50 0 0 كوير درانجير
9 25 87 19 76 95 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
-19 81 69 25 31 56 0 1 پترگان، خواف مرزي شرق
-51 -38 43 -13 34 21 0 1 هامون، هيرمند
2 8 40 3 38 41 0 0 هامون، مشكيل
-22 15 50 5 34 39 0 1 جمع حوضه مرزي شرق
32 60 85 42 70 112 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
32 60 85 42 70 112 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
3 -1 138 -1 143 142 1 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)