گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 23 مهر سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 23 مهر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-18 -32 -50 30.4 36.6 49.6 24.8 درياي خزر
140 718 406 2.1 0.6 1 5.1 خليج فارس و درياي عمان
-65 -66 2 10 10 3.4 3.5 دریاچه ارومیه
17 57 -52 1.6 1.2 4 1.9 فلات مركزي
300 470 1092 0.9 0.6 0.3 3.6 مرزي شرق
-97 -96 -99 2.8 2.2 9.5 0.1 قره‌قوم
4 3 -34 5.1 5.1 8 5.3 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 23 مهر سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 23 مهر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-35 -47 45 17.3 21.2 7.8 11.3 ارس درياي خزر
-9 -23 -43 113.5 135.1 183 103.7 تالش، مرداب انزلي
-35 -35 -50 17.8 18 23.2 11.6 سفيدرود بزرگ
-2 -23 -60 99.2 127.2 246.2 97.6 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-18 -32 -50 52.8 64.4 87.4 43.5 هراز و قره‌سو
8 -23 -39 26.2 37.1 46.3 28.4 قره‌سو و گرگان
-37 -51 -71 13.7 17.7 29.9 8.6 اترك
-97 -93 -93 4.6 2.1 2 0.1 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-98 -95 -95 4 1.3 1.2 0.1 كرخه
-89 -35 -65 3.5 0.6 1.1 0.4 كارون بزرگ
-79 552 9999 2.3 0.1 0 0.5 جراحي و زهره
51 2878 362 0.6 0 0.2 0.9 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
653 2496 260 0.8 0.2 1.7 6.1 مند، كاريان و خنج
1428 2389 910 1 0.6 1.5 15.1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
363 10099 3926 0.9 0 0.1 4 بندرعباس، سديج
4014 3978 1804 0.3 0.3 0.7 13.3 رودخانه‌هاي بلوچستان
-65 -66 2 10 10 3.4 3.5 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-92 -87 -97 3.8 2.5 10.8 0.3 درياچه نمك فلات مركزي
-100 -100 -100 1.9 0.6 4 0 گاوخوني
121 1561 109 1.3 0.2 1.4 2.9 طشك، بختگان و مهارلو
321 285 37 0.9 1 2.7 3.7 كوير ابرقو، سيرجان
1480 2437 805 0.9 0.5 1.5 13.6 هامون، جازموریان
54 434 9999 0.6 0.2 0 1 كوير لوت
-82 -83 -94 2.5 2.6 7.5 0.4 كوير مركزي
-100 -100 -100 0.7 0.3 1.9 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-89 -81 -87 0.6 0.3 0.5 0.1 كوير درانجير
-100 -100 0 0.8 0.1 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-6 127 9999 0.6 0.2 0 0.5 هامون، هيرمند
671 556 1101 1.2 1.5 0.8 9.6 هامون، مشكيل
-97 -96 -99 2.8 2.2 9.5 0.1 قره‌قوم قره‌قوم
4 3 -34 5.1 5.1 8 5.3 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97