گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 4 خرداد سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 4 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
44 45 47 349.6 346.9 343.1 503.4 درياي خزر
50 87 152 352.7 283.9 210.2 530.4 خليج فارس و درياي عمان
54 59 24 313 302.6 388.6 482.5 دریاچه ارومیه
34 57 111 155.1 133 98.9 208.6 فلات مركزي
15 37 180 98.1 82.1 40.1 112.4 مرزي شرق
40 66 113 208.6 176.4 137.3 292.3 قره‌قوم
43 66 105 230.6 198.8 160.9 329.4 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 4 خرداد سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 4 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
23 18 -3 228.1 238.3 289.6 281 ارس درياي خزر
28 30 74 755 746.3 556.4 966.6 تالش، مرداب انزلي
36 45 36 326.1 306.1 326.3 443.6 سفيدرود بزرگ
40 34 52 635.4 664.5 584.7 889.9 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
40 43 59 476.2 463.7 418.3 664.5 هراز و قره‌سو
84 70 75 354.2 384.1 373.6 652.3 قره‌سو و گرگان
88 91 113 267.4 263.3 236.2 502 اترك
79 110 84 452 385.8 440.9 811.2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
79 110 106 413.8 354 361 742 كرخه
56 100 159 624.2 485.6 375.4 971.5 كارون بزرگ
50 102 201 412.3 306.7 205.9 619.8 جراحي و زهره
33 82 237 299.2 218.3 117.8 397.4 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
13 52 150 364.8 270.5 164.4 411.8 مند، كاريان و خنج
47 82 209 213.8 173.2 102.1 315.3 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
19 33 801 223.5 200.9 29.6 266.8 بندرعباس، سديج
-2 0 198 94.4 92.1 31 92.4 رودخانه‌هاي بلوچستان
54 59 24 313 302.6 388.6 482.5 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
52 65 80 260.1 239.1 219.1 395.4 درياچه نمك فلات مركزي
33 59 115 237.8 199.5 147.6 316.6 گاوخوني
20 58 182 401 303.1 170.3 480.3 طشك، بختگان و مهارلو
15 38 154 223.1 186 100.8 256.2 كوير ابرقو، سيرجان
18 26 235 127.1 119 44.9 150.5 هامون، جازموریان
21 43 107 97.7 82.7 57.3 118.4 كوير لوت
55 81 100 135.8 116.3 105.6 210.7 كوير مركزي
14 38 71 81.8 67.9 54.7 93.4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
9 31 114 94.8 79.2 48.4 103.7 كوير درانجير
18 61 110 147.6 108.9 83.4 174.9 پترگان، خواف مرزي شرق
13 51 185 76.4 57 30.2 86 هامون، هيرمند
9 -1 700 73.2 80.7 10 80 هامون، مشكيل
40 66 113 208.6 176.4 137.3 292.3 قره‌قوم قره‌قوم
43 66 105 230.6 198.8 160.9 329.4 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96