گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 2 خرداد سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 2 خرداد سال آبي 97-96 بالغ بر 159.8 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 231.4 ميليمتر) 30.9 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225.4 ميليمتر) 29.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 2 خرداد معادل 263.355 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 2 خرداد سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 2 خرداد سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 2 خرداد
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
2 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
-2.5 7.5 348 23.7 315.5 339.2 0.3 3.8 درياي خزر
-40.9 -41.9 355 -151.5 361.2 209.7 0.1 0.7 خليج فارس و درياي عمان
22.6 40.3 310.6 109.4 271.5 380.9 0.2 3.7 دریاچه ارومیه
-36.9 -37.3 155.9 -58.4 156.7 98.3 0.1 1.2 فلات مركزي
-59.4 -33.4 98.7 -20.1 60.2 40.1 0 0 مرزي شرق
-34.2 -23.2 208.6 -41.5 178.8 137.3 0.1 0 قره‌قوم
-30.9 -29.1 231.4 -65.6 225.4 159.8 0.1 1.4 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 2 خرداد سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 2 خرداد
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
2 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
26.7 31.2 224.2 67.6 216.5 284.1 0.5 6 ارس درياي خزر
-26.7 -23.8 758.7 -173.3 729.4 556.1 0 0.9 تالش، مرداب انزلي
-2 12.7 325.1 36 282.7 318.7 0 4.9 سفيدرود بزرگ
-8 -10.9 635.6 -71.2 655.8 584.6 0 0.8 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-11.9 -0.6 474.6 -2.4 420.4 418 0.1 6.8 هراز و قره‌سو
6.3 26.8 351.6 79 294.6 373.6 0.3 0.1 قره‌سو و گرگان
-11.3 5.9 266.2 13.2 223 236.2 1 0 اترك
-2.5 7.5 348 23.7 315.5 339.2 0.3 3.8 حوضه درياي خزر
-3.2 23.5 451.9 83.2 354.3 437.5 0 2.2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13.1 -3.2 414.3 -11.9 372.1 360.2 0.3 1.7 كرخه
-40.3 -22.9 628.1 -111.3 486.5 375.2 0.1 1.7 كارون بزرگ
-50.5 -26 416.1 -72.4 278.3 205.9 0 0 جراحي و زهره
-61.1 -56.3 302.7 -151.7 269.5 117.8 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-55.4 -71 368.6 -401.9 566.3 164.4 0 0 مند، كاريان و خنج
-52.8 -74.6 215.4 -298.3 400 101.7 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-86.9 -90.3 226.5 -274.2 303.8 29.6 0 0 بندرعباس، سديج
-67.5 -66.8 95.5 -62.3 93.3 31 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-40.9 -41.9 355 -151.5 361.2 209.7 0.1 0.7 حوضه خليج فارس و درياي عمان
22.6 40.3 310.6 109.4 271.5 380.9 0.2 3.7 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
22.6 40.3 310.6 109.4 271.5 380.9 0.2 3.7 حوضه دریاچه ارومیه
-16.9 -22.9 260 -64 280 216 0 6.9 درياچه نمك فلات مركزي
-39.5 -34.1 239.3 -74.8 219.6 144.8 0 3.9 گاوخوني
-58 -58.9 405.5 -244.4 414.7 170.3 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-55.6 -73 225.5 -271.4 371.6 100.2 0 0.2 كوير ابرقو، سيرجان
-65.3 -73.6 128.5 -124.4 169 44.6 0 0 هامون، جازموریان
-41.8 -23.4 98.4 -17.5 74.8 57.3 0.1 0 كوير لوت
-22.1 -6.2 135.6 -7 112.6 105.6 0.4 0.6 كوير مركزي
-34.6 4.5 81.9 2.3 51.3 53.6 0 1 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-49.8 -47.5 96 -43.6 91.8 48.2 0 0 كوير درانجير
-36.9 -37.3 155.9 -58.4 156.7 98.3 0.1 1.2 حوضه فلات مركزي
-43.8 -0.7 148.3 -0.6 84 83.4 0.1 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-60.8 -14.4 77.1 -5.1 35.3 30.2 0 0 هامون، هيرمند
-86.4 -83.7 73.6 -51.5 61.5 10 0 0 هامون، مشكيل
-59.4 -33.4 98.7 -20.1 60.2 40.1 0 0 حوضه مرزي شرق
-34.2 -23.2 208.6 -41.5 178.8 137.3 0.1 0 قره‌قوم قره‌قوم
-34.2 -23.2 208.6 -41.5 178.8 137.3 0.1 0 حوضه قره‌قوم
-30.9 -29.1 231.4 -65.6 225.4 159.8 0.1 1.4 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 2 خرداد سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
128.2پنجابمازندران 907رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
19.5محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 850.7مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
295.5تبريزآذربايجان شرقي517.4اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
9رحمت آباد-ريگانكرمان781.5چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 78.8اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
83.6باغسنگان تربت جامخراسان رضوي192.3اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 907رامسر-صفارود مازندران کل کشور