گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 11 تير سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 11 تير سال آبي 93-94 بالغ بر 183 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 232 ميليمتر) 21 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 215 ميليمتر) 15 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 11 تير معادل 301.589 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 11 تير سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 11 تير سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 11 تير (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 11 تير (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 97.1 پنجاب مازندران 2056 رامسر(تركرود آخوند) 3 12 372 344 385 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1543.5 چهلگرد -38 -31 362 327 225 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 263.1 شبستر آذربايجان غربي 468 اشنويه -8 35 326 222 299 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 590.1 نساء -21 -14 159 146 125 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 63.5 زابل خراسان جنوبي 247.6 بنرک -19 -21 101 104 82 مرزي شرق
خراسان رضوي 103 کرات خراسان رضوي 274.2 درگز -11 22 216 158 192 سرخس
            -21 -15 232 215 183 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 11 تير سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 11 تير
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول تير تا
11 تير
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
28 44 257 101 227 328 2 0 ارس درياي مازندران
31 32 802 253 799 1052 17 0 تالش، مرداب انزلي
-10 1 331 3 296 299 3 0 سفيدرود بزرگ
60 52 639 348 674 1022 2 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-21 -21 521 -113 527 414 6 0 هراز و قره‌سو
-23 -20 403 -77 388 311 0 0 قره‌سو و گرگان
-19 9 295 20 218 238 0 0 اترك
3 12 372 41 344 385 3 0 جمع حوضه درياي خزر
-30 -17 477 -69 405 336 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-38 -34 427 -136 400 264 0 0 كرخه
-26 -10 659 -52 542 490 0 0 كارون بزرگ
-41 -35 423 -134 382 248 0 0 جراحي و زهره
-55 -51 306 -143 280 137 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-47 -34 349 -94 278 184 0 0 مند، كاريان و خنج
-54 -43 213 -73 171 98 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-58 -71 217 -223 314 91 0 0 بندرعباس، سديج
-33 -47 98 -59 125 66 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-38 -31 362 -102 327 225 0 0 جمع حوضه خليج فارس
-8 35 326 77 222 299 1 0 اروميه اروميه
-8 35 326 77 222 299 1 0 جمع حوضه اروميه
-29 -28 262 -73 258 185 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-8 -4 267 -9 255 246 0 0 گاوخوني
-30 -12 405 -38 321 283 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-18 -6 230 -11 200 189 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-38 -48 129 -74 154 80 0 0 هامون
-3 -6 97 -6 100 94 0 0 كوير لوت
-29 -1 142 -1 102 101 0 0 كوير مركزي
-36 -43 83 -40 93 53 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
14 -7 98 -9 121 112 0 0 كوير درانجير
-21 -14 159 -21 146 125 0 0 جمع حوضه مركزي
-30 -5 148 -5 108 103 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-9 1 80 1 72 73 0 0 هامون، هيرمند
-7 -46 76 -60 131 71 0 0 هامون، مشكيل
-19 -21 101 -22 104 82 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-11 22 216 34 158 192 0 0 سرخس سرخس
-11 22 216 34 158 192 0 0 جمع حوضه سرخس
-21 -15 232 -32 215 183 0 0 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 11 تير ،183 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 21-% و سال آبي گذشته 15-%
2- حجم بارش كشور تا 11 تير در سال آبي گذشته معادل 354.326 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 11 تير در سال آبي جاري معادل 301.589 ميليارد مترمكعب (با -15% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 143 173 182 183
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.6 205.8 224.8 230.3 234.6 237.9 241.7
  2 7 19 33 41 37 36 39 39
-82 هرمزگان طاشكوئيه 114 كرمان رحمت آباد ريگان بم