گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 29 مهر سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 29 مهر سال آبي 93-94 بالغ بر 15 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 7 ميليمتر) 114 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 3 ميليمتر) 400 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 29 مهر معادل 24.72 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 29 مهر سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 29 مهر سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 29 مهر (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 29 مهر (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
گيلان 4 منجيل مازندران 539.5 رامسر(تركرود آخوند) 115 211 39 27 84 درياي خزر
خوزستان 0 تله زنگ آذربايجان غربي 175.7 پيرانشهر 75 0 4 0 7 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 25 آلاسقل(تكاب) آذربايجان غربي 160.5 كمپ اروميه 493 4350 15 2 89 درياچه اروميه
مركزي 0 احمد آباد ساوه قزوين 34 ده اروان -33 0 3 0 2 فلات مركزي
خراسان رضوي 0 فدک سيستان و بلوچستان 2.9 زابل 0 0 1 0 1 مرزي شرق
خراسان رضوي 0 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 15 قوچان 50 0 4 0 6 سرخس
            114 400 7 3 15 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 29 مهر سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 29 مهر
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مهر تا
29 مهر
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
236 429 22 60 14 74 14 74 ارس درياي مازندران
147 189 138 223 118 341 118 341 تالش، مرداب انزلي
130 382 23 42 11 53 11 53 سفيدرود بزرگ
174 533 125 288 54 342 54 342 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
14 3 69 2 77 79 77 79 هراز و قره‌سو
-3 12 37 4 32 36 32 36 قره‌سو و گرگان
12 90 17 9 10 19 10 19 اترك
115 211 39 57 27 84 27 84 جمع حوضه درياي خزر
250 3400 10 34 1 35 1 35 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
144 0 9 22 0 22 0 22 كرخه
12 0 8 9 0 9 0 9 كارون بزرگ
-75 0 4 1 0 1 0 1 جراحي و زهره
-100 0 2 0 0 0 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-100 0 1 0 0 0 0 0 مند، كاريان و خنج
-100 0 1 0 0 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 0 1 0 0 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 0 1 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
75 0 4 7 0 7 0 7 جمع حوضه خليج فارس
493 4350 15 87 2 89 2 89 اروميه اروميه
493 4350 15 87 2 89 2 89 جمع حوضه اروميه
14 0 7 8 0 8 0 8 درياچه نمك فلات مركزي
0 0 4 4 0 4 0 4 گاوخوني
-100 0 2 0 0 0 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-100 -100 1 -1 1 0 1 0 كوير ابرقو، سيرجان
-100 0 1 0 0 0 0 0 هامون
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير لوت
-50 100 4 1 1 2 1 2 كوير مركزي
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-100 0 1 0 0 0 0 0 كوير درانجير
-33 0 3 2 0 2 0 2 جمع حوضه مركزي
-100 -100 2 -1 1 0 1 0 پترگان، خواف مرزي شرق
100 0 1 2 0 2 0 2 هامون، هيرمند
-100 0 2 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
0 0 1 1 0 1 0 1 جمع حوضه مرزي شرق
50 0 4 6 0 6 0 6 سرخس سرخس
50 0 4 6 0 6 0 6 جمع حوضه سرخس
114 400 7 12 3 15 3 15 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 29 مهر ،15 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 114+% و سال آبي گذشته 400+%
2- حجم بارش كشور تا 29 مهر در سال آبي گذشته معادل 4.944 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 29 مهر در سال آبي جاري معادل 24.72 ميليارد مترمكعب (با 400% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 237.9 241.6
 
-100 مركزي احمد آباد ساوه 984 آذربايجان غربي كمپ اروميه