گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 5 فروردين سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 5 فروردين سال آبي 96-95 بالغ بر 183 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 173 ميليمتر) 6 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 172 ميليمتر) 6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 5 فروردين معادل 301.589 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 5 فروردين سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 5 فروردين (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 5 فروردين (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
48 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 48 ساله سال آبي
94-95
مازندران 68.3 پنجاب مازندران 1032 دینار سرا -2 -22 254 321 249 درياي خزر
خوزستان 80.2 اهواز لرستان 809.5 کشور 9 10 289 288 316 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 102.5 تبريز كردستان 341.9 سقز -14 -29 162 196 140 دریاچه ارومیه
يزد 17.2 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 1156.5 چهلگرد 11 31 112 95 124 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 19.9 زابل خراسان جنوبي 223.3 بنرک -31 -32 75 77 52 مرزي شرق
خراسان رضوي 109.1 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 181.5 چناران 2 12 129 117 131 قره‌قوم
يزد 17.2 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 1156.5 چهلگرد 6 6 173 172 183 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 5 فروردين
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول فروردين تا
5 فروردين
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 48 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 48 ساله سال آبي
گذشته
9 -27 138 -55 205 150 3 4 ارس درياي خزر
6 -9 628 -65 729 664 19 33 تالش، مرداب انزلي
0 -20 212 -52 265 213 8 14 سفيدرود بزرگ
6 -19 531 -136 698 562 24 27 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-14 -24 393 -105 442 337 28 16 هراز و قره‌سو
-15 -37 293 -148 396 248 20 12 قره‌سو و گرگان
-6 -23 191 -55 235 180 16 8 اترك
-2 -22 254 -72 321 249 12 13 جمع حوضه درياي خزر
-19 -38 344 -170 450 280 5 26 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-5 -23 317 -89 391 302 3 41 كرخه
-17 -9 515 -44 470 426 18 40 كارون بزرگ
-30 -18 345 -52 292 240 7 28 جراحي و زهره
-20 -16 267 -40 254 214 5 3 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
60 84 307 223 267 490 13 10 مند، كاريان و خنج
117 113 179 206 182 388 9 16 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
37 28 193 57 207 264 10 42 بندرعباس، سديج
33 191 70 61 32 93 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
9 10 289 28 288 316 9 25 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-14 -29 162 -56 196 140 3 8 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-14 -29 162 -56 196 140 3 8 جمع حوضه دریاچه ارومیه
17 17 172 30 172 202 8 16 درياچه نمك فلات مركزي
-4 23 185 33 145 178 11 9 گاوخوني
1 37 338 92 248 340 11 5 طشك، بختگان و مهارلو
69 120 193 178 148 326 6 2 كوير ابرقو، سيرجان
47 54 106 55 101 156 3 8 هامون، جازموریان
-19 -8 70 -5 62 57 2 3 كوير لوت
-3 19 86 13 70 83 8 5 كوير مركزي
-34 25 53 7 28 35 2 1 كوير سياهكوه، ريگ زرين
1 24 72 14 59 73 1 0 كوير درانجير
11 31 112 29 95 124 5 5 جمع حوضه فلات مركزي
-36 -14 104 -11 78 67 2 7 پترگان، خواف مرزي شرق
-52 -57 63 -40 70 30 1 5 هامون، هيرمند
-2 -28 59 -23 81 58 0 3 هامون، مشكيل
-31 -32 75 -25 77 52 1 5 جمع حوضه مرزي شرق
2 12 129 14 117 131 3 9 قره‌قوم قره‌قوم
2 12 129 14 117 131 3 9 جمع حوضه قره‌قوم
6 6 173 11 172 183 6 11 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)