گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 5 شهريور سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 5 شهريور سال آبي 93-94 بالغ بر 191 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 238 ميليمتر) 20 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 218 ميليمتر) 12 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 5 شهريور معادل 314.773 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 5 شهريور سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 5 شهريور سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 5 شهريور (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 5 شهريور (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 139.2 پنجاب مازندران 2212.5 رامسر(تركرود آخوند) 7 20 401 358 429 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1547 چهلگرد -38 -32 367 331 226 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 279.8 شبستر كردستان 470.5 سقز -7 36 334 228 311 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 622.9 نساء -20 -13 162 148 129 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 63.5 زابل خراسان جنوبي 240.1 بنرک -18 -18 104 104 85 مرزي شرق
خراسان رضوي 103 کرات خراسان رضوي 282.7 درگز -11 21 218 160 193 قره‌قوم
            -20 -12 238 218 191 كل كشور

 جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 5 شهريور سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 5 شهريور
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول شهريور تا
5 شهريور
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
*(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
35 55 275 132 238 370 0 22 ارس درياي خزر
29 44 900 353 805 1158 0 18 تالش، مرداب انزلي
-10 0 346 0 313 313 0 2 سفيدرود بزرگ
61 63 702 435 695 1130 0 9 لاهیجان - نور
-11 -6 584 -31 548 517 0 16 هراز - قره‌سو
-19 -12 438 -47 402 355 0 4 قره‌سو و گرگان
-14 18 314 42 228 270 0 12 اترك
7 20 401 71 358 429 0 11 جمع حوضه درياي خزر
-30 -17 478 -70 406 336 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-38 -34 428 -136 400 264 0 0 كرخه
-26 -11 660 -63 554 491 1 0 كارون بزرگ
-41 -36 423 -142 390 248 0 0 جراحي - زهره
-55 -51 306 -143 281 138 0 0 حله رود
-48 -34 356 -96 282 186 0 0 مند، كاريان و خنج
-56 -44 225 -76 174 98 0 0 كل، مهران
-58 -71 221 -222 314 92 0 0 بندرعباس، سديج
-30 -42 105 -52 125 73 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-38 -32 367 -105 331 226 0 0 جمع حوضه خليج فارس و دریای عمان
-7 36 334 83 228 311 0 10 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-7 36 334 83 228 311 0 10 جمع حوضه دریاچه اروميه
-28 -27 265 -69 260 191 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-5 -1 268 -2 256 254 0 0 گاوخوني
-30 -13 407 -42 327 285 0 0 مهارلو - بختگان
-18 -6 234 -12 203 191 0 0 كوير ابرقو - سيرجان
-35 -43 136 -66 155 89 0 0 هامون جازموریان
-2 -4 98 -4 100 96 0 0 كوير لوت
-26 4 145 4 103 107 0 2 كوير مركزي
-33 -40 84 -37 93 56 0 0 سياهكوه، ريگ زرين
14 -7 99 -8 121 113 0 0 كوير درانجير
-20 -13 162 -19 148 129 0 1 جمع حوضه مركزي
-29 -2 149 -2 108 106 0 0 پترگان خواف مرزي شرق
-7 4 81 3 72 75 0 0 هامون  هيرمند
-11 -42 85 -55 131 76 0 0 هامون مشكيل
-18 -18 104 -19 104 85 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-11 21 218 33 160 193 0 1 قره‌قوم قره‌قوم
-11 21 218 33 160 193 0 1 جمع حوضه قره‌قوم
-20 -12 238 -27 218 191 0 2 كل كشور

*(نامها خلاصه شده)

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 5 شهريور ،191 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 20-% و سال آبي گذشته 12-%
2- حجم بارش كشور تا 5 شهريور در سال آبي گذشته معادل 359.27 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 5 شهريور در سال آبي جاري معادل 314.773 ميليارد مترمكعب (با -12% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 144 174 182 184 189 189
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.7 205.8 224.8 230.3 233.7 236.8 241.7
  2 7 19 33 41 37 36 39 39 39 40
-83 هرمزگان طاشكوئيه 111 كرمان رحمت آباد ريگان بم