گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 7 تير سال آبي 95-94

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 7 تير سال آبي 95-94 بالغ بر 231 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 235 ميليمتر) 2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 184 ميليمتر) 26 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 7 تير معادل 380.694 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 7 تير سال آبي 95-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.ميزان بارش اول مهر تا 7 تير (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 7 تير (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 148.2 پنجاب مازندران 1477.5 رامسر(تركرود آخوند) 21 14 367 388 443 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 22.4 چاه بهار لرستان 1287 کشور 0 60 362 225 361 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 219 بابا رود كردستان 485 سقز 25 7 256 299 321 درياچه اروميه
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه چهارمحال و بختياري 1243.1 چهلگرد -18 3 159 126 130 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 58.7 زابل خراسان جنوبي 164.9 بنرک -7 11 100 84 93 مرزي شرق
خراسان رضوي 106.5 کرات خراسان رضوي 326 درگز 16 30 216 193 250 قره‌قوم
خراسان جنوبي 17.2 بشرويه مازندران 1477.5 رامسر(تركرود آخوند) -2 26 235 184 231 کل کشور

جدول شماره (1)


درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 7 تير
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول تير تا
7 تير
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
29 -4 255 -12 342 330 3 4 ارس درياي خزر
10 -17 796 -184 1057 873 0 0 تالش، مرداب انزلي
16 24 321 71 300 371 0 2 سفيدرود بزرگ
30 -19 635 -194 1022 828 0 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
16 44 517 184 414 598 0 0 هراز و قره‌سو
35 73 400 228 311 539 0 0 قره‌سو و گرگان
18 46 294 109 238 347 0 0 اترك
21 14 367 55 388 443 1 2 جمع حوضه درياي خزر
26 78 475 263 336 599 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
33 116 427 305 264 569 0 0 كرخه
-6 26 659 128 490 618 0 0 كارون بزرگ
-14 47 423 117 248 365 0 0 جراحي و زهره
-14 92 306 126 137 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-18 55 348 102 184 286 0 0 مند، كاريان و خنج
-6 105 213 103 98 201 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
0 137 217 125 91 216 0 0 بندرعباس، سديج
-65 -52 98 -37 71 34 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
0 60 362 136 225 361 0 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
25 7 256 22 299 321 0 7 درياچه اروميه درياچه اروميه
25 7 256 22 299 321 0 7 جمع حوضه درياچه اروميه
-3 38 262 70 185 255 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-25 -18 267 -45 246 201 0 0 گاوخوني
-30 1 405 2 283 285 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-22 -5 230 -9 189 180 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-10 33 129 29 87 116 0 0 هامون، جازموريان
-18 -17 97 -16 96 80 0 0 كوير لوت
-22 10 142 10 101 111 0 0 كوير مركزي
-49 -21 83 -11 53 42 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-11 -23 97 -26 112 86 0 0 كوير درانجير
-18 3 159 4 126 130 0 0 جمع حوضه فلات مركزي
-26 4 148 4 106 110 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-1 5 80 4 75 79 0 0 هامون، هيرمند
19 22 75 16 73 89 0 0 هامون، مشكيل
-7 11 100 9 84 93 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
16 30 216 57 193 250 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
16 30 216 57 193 250 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
-2 26 235 47 184 231 0 0 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)