گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 17 تير سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 17 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
14 9 -18 381.5 398.4 529 436 درياي خزر
23 39 -17 359.8 316.6 531.6 440.9 خليج فارس و درياي عمان
5 1 -28 334.6 347.1 490.5 352.3 دریاچه ارومیه
43 56 8 160.2 146.8 212.1 228.8 فلات مركزي
42 68 30 103.4 87.5 112.9 146.6 مرزي شرق
31 43 -8 219.1 200.1 310.2 286.8 قره‌قوم
28 38 -8 239.8 222.4 335 306.9 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 17 تير سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 17 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-3 -10 -13 265.7 287.4 296.7 257.3 ارس درياي خزر
19 17 -4 824.5 838 1025.4 983.7 تالش، مرداب انزلي
15 15 -13 345.8 346.1 455.9 397.2 سفيدرود بزرگ
18 9 -17 687.4 745.9 984 814 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
24 22 -10 525.1 535.5 722.5 650.8 هراز و قره‌سو
13 -2 -36 381.5 440.2 667.9 429.9 قره‌سو و گرگان
18 12 -34 289.5 304.7 516.6 340.7 اترك
2 7 -42 463 442.9 811.6 471.9 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
11 17 -36 423.7 402.5 742 472.1 كرخه
-8 7 -40 633.7 546.7 974.4 585.1 كارون بزرگ
-1 19 -33 417.3 350.1 623 415.1 جراحي و زهره
24 55 -6 301.3 241.2 397.5 373.8 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
44 80 28 367.5 293.2 413 529 مند، كاريان و خنج
90 116 32 220.7 194.6 317.3 420.1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
90 108 62 227.8 208.1 266.8 432.9 بندرعباس، سديج
77 97 98 103.1 92.6 92.4 182.9 رودخانه‌هاي بلوچستان
5 1 -28 334.6 347.1 490.5 352.3 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
41 44 -4 270.7 265.2 398.8 383.1 درياچه نمك فلات مركزي
-8 2 -30 242.4 219.4 320.6 223.7 گاوخوني
18 43 -1 403.6 335 483.6 477.9 طشك، بختگان و مهارلو
50 69 32 226.2 201.8 257 340.1 كوير ابرقو، سيرجان
91 108 70 134 122.9 150.5 255.3 هامون، جازموریان
60 79 35 100.1 89.3 118.6 160 كوير لوت
45 55 -6 142.9 133.8 219.9 207 كوير مركزي
3 17 -9 83.7 73.9 95 86.3 كوير سياهكوه، ريگ زرين
53 72 43 96.7 86 104.1 148.3 كوير درانجير
27 60 8 150.7 119.5 176.5 191.4 پترگان، خواف مرزي شرق
47 84 32 77.7 62.1 86.2 114.1 هامون، هيرمند
62 66 70 84.2 81.9 80 135.9 هامون، مشكيل
31 43 -8 219.1 200.1 310.2 286.8 قره‌قوم قره‌قوم
28 38 -8 239.8 222.4 335 306.9 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97