گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل و تدقیق و بروزرسانی می گردد.


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 دي سال آبي 98-97

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 29 دي سال آبي 98-97 بالغ بر 127 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 97 ميليمتر) 30.9 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 37 ميليمتر) 243.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 29 دي معادل 209.299 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 29 دي سال آبي 98-97 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 29 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
29.4 53.5 167.6 75.6 141.3 216.9 26.1 50.1 درياي خزر
47.1 401.1 160.8 189.3 47.2 236.5 8.9 63.5 خليج فارس و درياي عمان
53.1 109.3 123.7 98.9 90.5 189.4 16.9 45.4 دریاچه ارومیه
11.6 442.9 57.9 52.7 11.9 64.6 3.7 21.1 فلات مركزي
-51.4 1007.7 29.6 13.1 1.3 14.4 0 5 مرزي شرق
22.7 363.8 61.6 59.3 16.3 75.6 3 16.6 قره‌قوم
30.9 243.2 97 90 37 127 7.6 34.9 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 29 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 29 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 دي
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
11.8 6.6 89.1 6.2 93.4 99.6 15.9 15.8 ارس درياي خزر
19.3 49.6 453.4 179.3 361.4 540.7 31.3 61.1 تالش، مرداب انزلي
36.5 120.9 143.7 107.4 88.8 196.2 12.7 44.1 سفيدرود بزرگ
30.1 25.5 403.7 106.7 418.4 525.1 56 64.7 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
16.5 28.5 263.1 68 238.5 306.5 52.5 92.9 هراز و قره‌سو
50.3 42.6 156.7 70.4 165.1 235.5 54.6 96.9 قره‌سو و گرگان
49.2 98.1 103 76.1 77.6 153.7 25.2 53.2 اترك
29.4 53.5 167.6 75.6 141.3 216.9 26.1 50.1 حوضه درياي خزر
102.4 343.9 195.2 306.1 89 395.1 25.4 86.2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
101.6 548.7 179.9 306.7 55.9 362.6 16.4 80.7 كرخه
83.3 606.1 285 448.5 74 522.5 20.2 211.6 كارون بزرگ
90 607.4 211.8 345.6 56.9 402.5 3.7 93.1 جراحي و زهره
28.9 293.9 169.3 162.8 55.4 218.2 0.6 20.1 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-41.2 85.9 173 47 54.7 101.7 1.3 14.9 مند، كاريان و خنج
-28.8 79.4 90.7 28.6 36 64.6 2.8 4.4 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-75 326.4 90.3 17.3 5.3 22.6 4 0.6 بندرعباس، سديج
-96.7 30 39 0.3 1 1.3 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
47.1 401.1 160.8 189.3 47.2 236.5 8.9 63.5 حوضه خليج فارس و درياي عمان
53.1 109.3 123.7 98.9 90.5 189.4 16.9 45.4 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
53.1 109.3 123.7 98.9 90.5 189.4 16.9 45.4 حوضه دریاچه ارومیه
75.4 614.5 104.3 157.3 25.6 182.9 8.1 51.5 درياچه نمك فلات مركزي
60.8 696 98 137.8 19.8 157.6 11.9 82.3 گاوخوني
-2.9 358.1 181.2 137.5 38.4 175.9 3.4 45.4 طشك، بختگان و مهارلو
-38 167.3 92.3 35.8 21.4 57.2 4.6 13.2 كوير ابرقو، سيرجان
-74.6 109.3 44.5 5.9 5.4 11.3 2.8 0.8 هامون، جازموریان
-53.4 278.9 30.9 10.6 3.8 14.4 2.6 4.8 كوير لوت
42.8 445 45.8 53.4 12 65.4 2.4 22.7 كوير مركزي
-6.9 3055.6 30.5 27.5 0.9 28.4 0.4 12 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-42.2 291.7 32.5 14 4.8 18.8 2.4 4.9 كوير درانجير
11.6 442.9 57.9 52.7 11.9 64.6 3.7 21.1 حوضه فلات مركزي
-18.5 961.8 44.3 32.7 3.4 36.1 0.1 14.1 پترگان، خواف مرزي شرق
-72 - 23.6 6.6 0 6.6 0 1.3 هامون، هيرمند
-91.3 216.7 21.8 1.3 0.6 1.9 0 0 هامون، مشكيل
-51.4 1007.7 29.6 13.1 1.3 14.4 0 5 حوضه مرزي شرق
22.7 363.8 61.6 59.3 16.3 75.6 3 16.6 قره‌قوم قره‌قوم
22.7 363.8 61.6 59.3 16.3 75.6 3 16.6 حوضه قره‌قوم
30.9 243.2 97 90 37 127 7.6 34.9 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 29 دي سال آبي 98-97

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
71.6اردبيل‌اردبيل 958.8رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 865.2تله زنگخوزستان خليج فارس و درياي عمان
97تبريزآذربايجان شرقي286.5اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
0رحمت آباد-ريگانكرمان963.8چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 22.7اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
45باغسنگان تربت جامخراسان رضوي90.5اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 963.8چلگردچهارمحال و بختياري کل کشور