گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 26 دي سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 26 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-6 -12 -21 164.9 175 196.6 154.8 درياي خزر
46 64 -1 153.6 136.4 225.9 224.3 خليج فارس و درياي عمان
-22 -28 -47 122.2 131.8 179.6 95.5 دریاچه ارومیه
57 76 45 54.7 48.7 59.1 85.8 فلات مركزي
160 253 394 27.2 20 14.3 70.6 مرزي شرق
41 65 11 58.6 50.1 74.4 82.5 قره‌قوم
38 49 8 92.9 86.1 118.9 128.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 26 دي سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 26 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-39 -46 -44 87.8 98 94.7 53.2 ارس درياي خزر
3 -4 -9 447 479.7 505.7 459.2 تالش، مرداب انزلي
-4 -5 -26 141.5 143.3 183 135.8 سفيدرود بزرگ
4 -8 -15 399.4 452.1 490.3 415.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
18 16 15 258.8 263.9 264.8 304.8 هراز و قره‌سو
-16 -27 -32 153.4 177 188.7 128.9 قره‌سو و گرگان
-33 -34 -49 100.4 102.4 132.5 67.7 اترك
-9 -9 -54 192.6 192.7 381.1 175.4 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
4 5 -47 177.3 175.9 348.7 185.2 كرخه
-16 -7 -52 277.9 252.7 485.7 234.1 كارون بزرگ
6 17 -44 205.5 186 387 218.5 جراحي و زهره
63 92 21 160.3 136.4 216.9 261.7 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
102 191 221 159.9 110.8 100.4 322.5 مند، كاريان و خنج
195 276 280 82.5 64.8 64.1 243.3 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
261 312 1154 77 67.6 22.2 278.4 بندرعباس، سديج
205 276 8296 35.7 29.1 1.3 109.1 رودخانه‌هاي بلوچستان
-22 -28 -47 122.2 131.8 179.6 95.5 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
21 16 -26 102.7 107.7 168.4 124.5 درياچه نمك فلات مركزي
-12 -11 -39 95.2 93.5 137.3 83.4 گاوخوني
17 56 22 170.5 128.2 163.5 199.7 طشك، بختگان و مهارلو
93 160 214 84.6 62.9 52.1 163.4 كوير ابرقو، سيرجان
291 409 1275 39.4 30.3 11.2 154.1 هامون، جازموریان
127 184 353 28.3 22.7 14.2 64.3 كوير لوت
16 26 -14 43.8 40.5 59.2 50.9 كوير مركزي
29 35 48 28.6 27.1 24.8 36.7 كوير سياهكوه، ريگ زرين
84 107 199 30 26.6 18.4 55.1 كوير درانجير
68 141 91 40.8 28.5 35.9 68.6 پترگان، خواف مرزي شرق
125 224 632 21.4 14.9 6.6 48.3 هامون، هيرمند
361 444 4787 20.1 17.1 1.9 92.9 هامون، مشكيل
41 65 11 58.6 50.1 74.4 82.5 قره‌قوم قره‌قوم
38 49 8 92.9 86.1 118.9 128.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97