گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 19 آذر سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 19 آذر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
7 -6 -13 120.1 137.8 148.5 129.1 درياي خزر
44 18 -37 71.7 87.9 165.1 103.5 خليج فارس و درياي عمان
-31 -40 -52 81.1 94.3 118.2 56.3 دریاچه ارومیه
40 14 -12 25.9 32 41.2 36.4 فلات مركزي
90 82 127 11.3 11.8 9.4 21.3 مرزي شرق
13 5 -40 31.2 33.6 58.4 35.2 قره‌قوم
30 8 -26 49 58.8 86 63.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 19 آذر سال آبي 99-98

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 19 آذر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
97-98
سال آبي
98-99
-37 -46 -41 66.3 77.7 70.6 41.7 ارس درياي خزر
11 -4 -15 350.4 405.3 455.7 388.8 تالش، مرداب انزلي
6 -4 -15 100.1 110.9 125.5 106.3 سفيدرود بزرگ
12 -8 -22 313.4 381.5 449.3 351 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
43 30 33 188.2 207.6 201.8 269.3 هراز و قره‌سو
17 -5 -1 102.4 126.5 121.8 120 قره‌سو و گرگان
-14 -23 -36 65 72.7 86.7 55.7 اترك
14 -6 -54 109 132.8 267.5 124.3 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
38 12 -46 101.3 124.5 260.8 139.7 كرخه
5 -7 -53 137.7 155.6 304.7 144.7 كارون بزرگ
39 5 -58 91.9 121.9 304.3 128 جراحي و زهره
150 89 -14 67.9 90 197.8 169.9 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
79 63 21 58.3 64.3 86.8 104.6 مند، كاريان و خنج
80 22 -10 30.1 44.2 60.2 54.1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
131 34 167 25.5 43.9 22 58.8 بندرعباس، سديج
226 322 3408 14 10.8 1.3 45.6 رودخانه‌هاي بلوچستان
-31 -40 -52 81.1 94.3 118.2 56.3 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
45 20 -22 63 76 117.6 91.5 درياچه نمك فلات مركزي
-4 -18 -36 49.4 57.3 74.2 47.2 گاوخوني
11 -3 -41 69.6 79.5 130.5 77.3 طشك، بختگان و مهارلو
15 -10 -18 31.3 40 44 35.9 كوير ابرقو، سيرجان
187 100 268 13.5 19.3 10.5 38.6 هامون، جازموریان
26 2 42 10.7 13.3 9.6 13.6 كوير لوت
56 25 -13 22.5 28 40.3 35.1 كوير مركزي
61 12 32 13.5 19.5 16.4 21.7 كوير سياهكوه، ريگ زرين
1 -28 -18 11.3 15.8 13.9 11.3 كوير درانجير
68 68 35 17.7 17.6 22 29.6 پترگان، خواف مرزي شرق
54 46 142 8.3 8.8 5.3 12.8 هامون، هيرمند
167 136 1038 8.1 9.2 1.9 21.6 هامون، مشكيل
13 5 -40 31.2 33.6 58.4 35.2 قره‌قوم قره‌قوم
30 8 -26 49 58.8 86 63.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 88-87 لغایت سال آبی 98-97