گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 30 فروردين سال آبي 92-93

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 30 فروردين سال آبي 92-93 بالغ بر 195 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 205 ميليمتر) 5 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 201 ميليمتر) 3 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 30 فروردين معادل 321.365 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 30 فروردين سال آبي 92-93 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 30 فروردين سال آبي  92-93
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 30 فروردين (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 30 فروردين (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
91-92
آذربايجان غربي 81 پل نوايي (خوي) گيلان 939 رشت -6 -6 294 295 276 درياي خزر
هرمزگان 120.6 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1093.5 چهلگرد -7 5 339 302 316 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 129 سلماس آذربايجان غربي 285 اشنويه -29 -24 256 242 183 درياچه اروميه
يزد 33.6 محمد آباد يزد مركزي 372.8 امور آب اراك -5 -8 140 144 133 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 52.3 زابل سيستان و بلوچستان 123.5 هوشك سروان -2 1 89 86 87 مرزي شرق
خراسان رضوي 100.6 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 139.5 مشهد -32 -20 177 150 120 سرخس
            -5 -3 205 201 195 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 30 فروردين سال آبي 92-93 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 30 فروردين
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول فروردين تا
30 فروردين
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-13 -10 170 -17 165 148 17 26 ارس درياي مازندران
10 14 672 89 651 740 42 84 تالش، مرداب انزلي
-10 8 267 17 222 239 16 29 سفيدرود بزرگ
12 14 555 74 545 619 16 82 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-2 -10 432 -49 473 424 16 60 هراز و قره‌سو
6 -32 301 -148 467 319 29 58 قره‌سو و گرگان
-29 -33 230 -81 245 164 15 38 اترك
-6 -6 294 -19 295 276 18 41 جمع حوضه درياي خزر
-12 15 431 49 330 379 17 46 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-4 24 382 71 295 366 17 51 كرخه
-14 0 614 0 530 530 32 78 كارون بزرگ
-6 0 405 -1 381 380 19 51 جراحي و زهره
-6 -23 298 -84 364 280 34 15 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-18 5 337 13 265 278 59 31 مند، كاريان و خنج
-21 1 202 2 158 160 51 25 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
48 24 211 60 252 312 37 15 بندرعباس، سديج
34 -14 90 -20 141 121 17 20 رودخانه‌هاي بلوچستان
-7 5 339 14 302 316 32 40 جمع حوضه خليج فارس
-29 -24 256 -59 242 183 17 32 اروميه اروميه
-29 -24 256 -59 242 183 17 32 جمع حوضه اروميه
5 18 218 35 193 228 22 32 درياچه نمك فلات مركزي
1 -7 240 -17 259 242 34 31 گاوخوني
-17 -21 386 -87 406 319 74 68 طشك، بختگان و مهارلو
-10 -15 217 -35 230 195 60 40 كوير ابرقو، سيرجان
24 14 120 18 131 149 39 19 هامون
8 2 87 2 92 94 27 15 كوير لوت
-34 -31 119 -35 114 79 9 18 كوير مركزي
15 -13 73 -13 97 84 15 6 كوير سياهكوه، ريگ زرين
35 2 88 2 117 119 32 23 كوير درانجير
-5 -8 140 -11 144 133 26 23 جمع حوضه مركزي
-37 -37 131 -49 132 83 25 23 پترگان، خواف مرزي شرق
-11 8 73 5 60 65 18 11 هامون، هيرمند
73 61 64 42 69 111 30 20 هامون، مشكيل
-2 1 89 1 86 87 24 18 جمع حوضه مرزي شرق
-32 -20 177 -30 150 120 13 44 سرخس سرخس
-32 -20 177 -30 150 120 13 44 جمع حوضه سرخس
-5 -3 205 -6 201 195 26 30 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 30 فروردين ،195 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت5- درصد و سال آبي گذشته 3- درصد
2- حجم بارش كشور تا 30 فروردين در سال آبي جاري معادل 321.365 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 30 فروردين در سال آبي گذشته معادل 331.253 ميليارد مترمكعب


1392 4 39 72 109 130 165
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.8 226.2 231.7 235 238.3 242.2
  37 8 15 17 29 26
-76 سمنان بيارجمند 127 ايلام ایلام