گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور


گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 3 مرداد سال آبي 92-93

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 3 مرداد سال آبي 92-93 بالغ بر 216 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 235 ميليمتر) 8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 227 ميليمتر) 5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 3 مرداد معادل 355.974 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 3 مرداد سال آبي 92-93 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 3 مرداد سال آبي  92-93
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 3 مرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 3 مرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
91-92
مازندران 140.9 پنجاب مازندران 1022.8 رامسر(تركرود آخوند) -7 -5 382 372 354 درياي خزر
فارس 128.8 لارستان چهارمحال و بختياري 1144 چهلگرد -11 -4 364 338 325 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 190 سلماس آذربايجان غربي 333 اشنويه -31 -23 331 297 228 درياچه اروميه
يزد 34.6 محمد آباد يزد همدان 406.5 سد اكباتان -8 -5 160 155 147 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 52.3 زابل سيستان و بلوچستان 151 هوشك سروان 2 18 102 88 104 مرزي شرق
خراسان رضوي 145.8 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 177.7 مشهد -26 -10 217 178 160 سرخس
            -8 -5 235 227 216 كل كشور


جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 3 مرداد سال آبي 92-93 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 3 مرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول مرداد تا
3 مرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
سال آبي
91-92
سال آبي
92-93
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
-11 -12 266 -33 269 236 0 0 ارس درياي مازندران
-4 8 839 57 748 805 0 0 تالش، مرداب انزلي
-9 9 341 26 283 309 0 0 سفيدرود بزرگ
5 11 664 71 623 694 1 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
0 -3 543 -15 560 545 1 0 هراز و قره‌سو
1 -28 386 -148 538 390 0 0 قره‌سو و گرگان
-25 -27 299 -84 307 223 0 0 اترك
-7 -5 382 -18 372 354 0 0 جمع حوضه درياي خزر
-17 -7 477 -32 428 396 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-10 3 427 10 373 383 0 0 كرخه
-18 -5 659 -26 568 542 0 0 كارون بزرگ
-9 -12 423 -52 439 387 0 0 جراحي و زهره
-8 -31 306 -124 404 280 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-20 -4 350 -13 293 280 0 0 مند، كاريان و خنج
-20 5 216 8 165 173 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
43 25 219 62 252 314 0 0 بندرعباس، سديج
23 -12 102 -17 142 125 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-11 -4 364 -13 338 325 0 0 جمع حوضه خليج فارس
-31 -23 331 -69 297 228 0 0 اروميه اروميه
-31 -23 331 -69 297 228 0 0 جمع حوضه اروميه
-2 21 264 45 214 259 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 -7 267 -18 273 255 0 0 گاوخوني
-20 -26 406 -112 438 326 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-13 -18 232 -44 245 201 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
16 17 133 22 132 154 0 0 هامون
3 6 97 6 94 100 0 0 كوير لوت
-29 -20 143 -26 128 102 0 0 كوير مركزي
11 -11 84 -12 105 93 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
23 -3 98 -4 125 121 0 0 كوير درانجير
-8 -5 160 -8 155 147 0 0 جمع حوضه مركزي
-27 -19 148 -25 133 108 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-11 20 81 12 60 72 0 0 هامون، هيرمند
62 79 81 58 73 131 0 0 هامون، مشكيل
2 18 102 16 88 104 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-26 -10 217 -18 178 160 0 0 سرخس سرخس
-26 -10 217 -18 178 160 0 0 جمع حوضه سرخس
-8 -5 235 -11 227 216 0 0 كل كشور

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 3 مرداد ،216 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 8-% و سال آبي گذشته 5-%
2- حجم بارش كشور تا 3 مرداد در سال آبي گذشته معادل 374.102 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 3 مرداد در سال آبي جاري معادل 355.974 ميليارد مترمكعب (با -5% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1392 4 39 72 109 130 165 195 207 213 216
46 7.1 27.4 61 97.7 137 174.3 206.5 225.7 231.3 234.6 238.3 242.2
  37 8 15 17 29 26 27 30 30 30
-72 خراسان رضوي مزينان 110 ايلام دهلران