گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

  چاپ گزارش
چاپ گزارش

      انتقال به  Excel
انتقال به Excel


روز: ماه: سال آبي:

ميزان بارش اول مهر تا 24 بهمن (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 24 بهمن (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
47 ساله
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 47 ساله سال آبي
93-94
مازندران 53.3 پنجاب مازندران 1087.5 رامسر(تركرود آخوند) 35 4 195 254 264 درياي خزر
سيستان و بلوچستان 0.5 چاه بهار كردستان 827.2 مريوان 11 116 221 114 246 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 106 بابا رود كردستان 308.5 اداره سقز 38 -18 115 194 159 درياچه اروميه
يزد 7.3 محمد آباد يزد چهارمحال و بختياري 727.1 چهلگرد -9 44 82 52 75 فلات مركزي
خراسان جنوبي 26.6 اسد آباد بيرجند خراسان جنوبي 86.6 بنرک -29 21 48 28 34 مرزي شرق
خراسان رضوي 58.8 كارخانه تربت جام خراسان رضوي 120 درگز -23 -18 90 84 69 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 0.5 چاه بهار مازندران 1087.5 رامسر(تركرود آخوند) 8 49 130 94 140 کل کشور
درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 24 بهمن
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول بهمن تا
24 بهمن
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 47 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
سال آبي
93-94
سال آبي
94-95
متوسط 47 ساله سال آبي
گذشته
75 5 102 8 171 179 12 26 ارس درياي خزر
26 -18 508 -138 776 638 50 106 تالش، مرداب انزلي
36 7 161 14 205 219 28 39 سفيدرود بزرگ
37 -28 436 -231 828 597 45 69 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
6 24 317 66 271 337 36 64 هراز و قره‌سو
45 60 211 115 191 306 34 60 قره‌سو و گرگان
29 33 139 45 135 180 23 40 اترك
35 4 195 10 254 264 27 45 جمع حوضه درياي خزر
48 74 265 167 225 392 27 43 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
41 116 238 180 155 335 16 34 كرخه
2 76 393 173 228 401 37 23 كارون بزرگ
-6 91 278 124 137 261 6 9 جراحي و زهره
8 204 223 161 79 240 3 15 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
8 202 229 166 82 248 1 9 مند، كاريان و خنج
29 391 129 133 34 167 0 2 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-6 285 139 97 34 131 0 0 بندرعباس، سديج
-85 -64 60 -16 25 9 2 1 رودخانه‌هاي بلوچستان
11 116 221 132 114 246 11 15 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
38 -18 115 -35 194 159 24 21 درياچه اروميه درياچه اروميه
38 -18 115 -35 194 159 24 21 جمع حوضه درياچه اروميه
15 53 130 52 98 150 18 17 درياچه نمك فلات مركزي
-24 -9 144 -11 120 109 26 7 گاوخوني
-11 81 253 100 124 224 11 13 طشك، بختگان و مهارلو
-4 99 138 66 67 133 2 3 كوير ابرقو، سيرجان
7 225 73 54 24 78 1 1 هامون
-9 59 47 16 27 43 1 2 كوير لوت
-26 0 66 0 49 49 5 7 كوير مركزي
-48 5 42 1 21 22 1 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
8 53 48 18 34 52 0 4 كوير درانجير
-9 44 82 23 52 75 6 5 جمع حوضه فلات مركزي
-54 -11 68 -4 35 31 5 2 پترگان، خواف مرزي شرق
-15 70 40 14 20 34 1 1 هامون، هيرمند
0 31 38 9 29 38 8 1 هامون، مشكيل
-29 21 48 6 28 34 5 1 جمع حوضه مرزي شرق
-23 -18 90 -15 84 69 13 10 قره‌قوم قره‌قوم
-23 -18 90 -15 84 69 13 10 جمع حوضه قره‌قوم
8 49 130 46 94 140 10 12 جمع بارندگی کل کشور