گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دوروز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 5 فروردين سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 5 فروردين
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
46 44 56 260.8 264.8 244.5 381.9 درياي خزر
40 78 210 295.2 232.9 133.6 414.2 خليج فارس و درياي عمان
63 67 46 214.1 209.1 240 349.5 دریاچه ارومیه
17 39 179 119.2 100.4 50.1 139.9 فلات مركزي
-12 7 268 74.7 61.1 17.8 65.5 مرزي شرق
22 50 123 143.7 116.7 78.3 174.8 قره‌قوم
33 56 147 181.3 154.2 97.6 240.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 5 فروردين سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 5 فروردين
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
38 30 15 142.5 151.3 171 196.9 ارس درياي خزر
28 25 60 629.8 642.2 503.1 804 تالش، مرداب انزلي
37 46 46 232.4 218 217.4 318 سفيدرود بزرگ
35 25 38 545.5 586.8 533.8 735.9 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
37 37 60 388.2 390.7 333.4 533.6 هراز و قره‌سو
100 74 96 271 310.9 276.7 541.2 قره‌سو و گرگان
88 84 142 191.1 194.9 148.5 359.1 اترك
77 115 124 356.7 293.5 281.9 631.3 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
77 118 211 320.4 259.7 182.5 567.4 كرخه
53 101 255 513 389.4 220.9 783.9 كارون بزرگ
51 104 301 355.6 263.2 133.8 537.1 جراحي و زهره
25 72 305 269.7 196.2 83.4 337.7 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-11 22 113 323.2 236.1 135 288.1 مند، كاريان و خنج
28 59 155 186.1 150 93.2 237.9 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-4 5 789 199.5 182.3 21.6 192.1 بندرعباس، سديج
-34 -34 204 81.9 81.6 17.8 54.1 رودخانه‌هاي بلوچستان
63 67 46 214.1 209.1 240 349.5 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
51 70 180 187.4 166.8 101.1 283 درياچه نمك فلات مركزي
31 60 270 183.3 149.6 64.9 239.9 گاوخوني
1 39 236 340.6 248.4 102.5 344.7 طشك، بختگان و مهارلو
-11 10 134 188.5 152.9 72 168.4 كوير ابرقو، سيرجان
-4 4 360 107.4 98.7 22.4 103 هامون، جازموریان
-6 11 142 75.6 63.8 29.3 71 كوير لوت
39 61 149 97.2 83.8 54.2 135 كوير مركزي
9 34 223 60.5 49 20.4 65.8 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-18 -2 211 74.3 62.2 19.7 61.2 كوير درانجير
-4 38 200 108.1 74.9 34.5 103.5 پترگان، خواف مرزي شرق
-27 1 242 60.1 43.7 12.9 44.1 هامون، هيرمند
-12 -21 604 57.8 64.5 7.2 50.7 هامون، مشكيل
22 50 123 143.7 116.7 78.3 174.8 قره‌قوم قره‌قوم
33 56 147 181.3 154.2 97.6 240.6 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96