گزارش تجمعي بارندگي حوضه‌اي در سطح كشور






گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو



روز: ماه: سال آبي:

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 8 خرداد سال آبي 93-94

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 8 خرداد سال آبي 93-94 بالغ بر 182 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 227 ميليمتر) 20 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 210 ميليمتر) 13 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 8 خرداد معادل 299.941 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 8 خرداد سال آبي 93-94 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 8 خرداد سال آبي  93-94
ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش اول مهر تا 8 خرداد (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 8 خرداد (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط درازمدت سال آبي
92-93
مازندران 97.1 پنجاب مازندران 2045.5 رامسر(تركرود آخوند) 9 21 350 316 381 درياي خزر
هرمزگان 31 طاشكوئيه چهارمحال و بختياري 1543.5 چهلگرد -38 -31 360 327 224 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان شرقي 262.1 شبستر آذربايجان غربي 468 اشنويه -5 36 313 217 296 درياچه اروميه
اصفهان 30 جندق تهران 578.2 نساء -21 -14 156 144 124 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 63.5 زابل خراسان جنوبي 237.3 بنرک -18 -23 98 104 80 مرزي شرق
خراسان رضوي 103 کرات خراسان رضوي 274.2 درگز -8 28 208 150 192 سرخس
            -20 -13 227 210 182 كل كشور

 



جدول شماره (2) : ارتفاع ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 8 خرداد سال آبي 93-94 
و متوسط درازمدت و درصد تغييرات آنها به تفكيك حوضه هاي سي‌گانه و مقايسه آن با دوره مشابه سال آبي گذشته

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 8 خرداد
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول خرداد تا
8 خرداد
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط درازمدت اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
سال آبي
92-93
سال آبي
93-94
متوسط درازمدت سال آبي
گذشته
40 61 229 122 199 321 18 13 ارس درياي مازندران
39 35 750 273 773 1046 9 0 تالش، مرداب انزلي
-7 3 317 9 287 296 10 0 سفيدرود بزرگ
68 58 605 375 643 1018 11 0 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-16 -7 488 -33 441 408 7 1 هراز و قره‌سو
-19 -9 383 -30 340 310 11 0 قره‌سو و گرگان
-15 19 280 38 199 237 4 0 اترك
9 21 350 65 316 381 11 3 جمع حوضه درياي خزر
-29 -17 474 -69 404 335 2 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-38 -34 424 -136 399 263 5 0 كرخه
-25 -10 657 -52 542 490 1 0 كارون بزرگ
-41 -35 422 -134 382 248 0 0 جراحي و زهره
-55 -51 306 -143 280 137 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-47 -34 348 -94 278 184 0 0 مند، كاريان و خنج
-53 -43 210 -73 171 98 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-58 -71 216 -223 314 91 0 0 بندرعباس، سديج
-32 -50 93 -62 125 63 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-38 -31 360 -103 327 224 1 0 جمع حوضه خليج فارس
-5 36 313 79 217 296 7 3 اروميه اروميه
-5 36 313 79 217 296 7 3 جمع حوضه اروميه
-29 -29 256 -73 256 183 6 0 درياچه نمك فلات مركزي
-7 -4 265 -9 255 246 1 0 گاوخوني
-30 -12 405 -38 321 283 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-17 -5 229 -10 199 189 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-37 -49 126 -75 154 79 0 0 هامون
-4 -8 96 -8 100 92 0 0 كوير لوت
-28 4 138 4 95 99 4 0 كوير مركزي
-35 -43 82 -40 93 53 2 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
15 -7 97 -9 121 112 0 0 كوير درانجير
-21 -14 156 -20 144 124 2 0 جمع حوضه مركزي
-32 -7 146 -7 107 100 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-10 0 80 0 72 72 0 0 هامون، هيرمند
-1 -47 71 -61 131 70 0 0 هامون، مشكيل
-18 -23 98 -24 104 80 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-8 28 208 42 150 192 0 0 سرخس سرخس
-8 28 208 42 150 192 0 0 جمع حوضه سرخس
-20 -13 227 -28 210 182 3 0 كل كشور

 

خلاصه گزارش بارش كشور:
1- ارتفاع بارش کشور تا 8 خرداد ،182 ميليمتر،نسبت به ميانگين درازمدت 20-% و سال آبي گذشته 13-%
2- حجم بارش كشور تا 8 خرداد در سال آبي گذشته معادل 346.086 ميليارد مترمكعب

3- حجم بارش كشور تا 8 خرداد در سال آبي جاري معادل 299.941 ميليارد مترمكعب (با -13% اختلاف نسبت به سال آبي گذشته)


1393 19 40 68 83 102 143 173 182
47 7.3 27.6 61.1 97.3 136.2 173.6 205.8 224.8 231.3 234.6 237.9 241.7
  2 7 19 33 41 37 36 39
-81 هرمزگان طاشكوئيه 122 كرمان رحمت آباد ريگان بم