گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دوروز: ماه: سال آبي:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 27 تير سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 27 تير سال آبي 97-96 بالغ بر 167 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 240.5 ميليمتر) 30.6 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 230.4 ميليمتر) 27.5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 27 تير معادل 275.221 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 27 تير سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 27 تير سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 27 تير
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
27 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
-2.9 12.2 384.5 40.5 332.7 373.2 11.9 3 درياي خزر
-41.1 -42 359.5 -153.1 364.7 211.6 3.5 0 خليج فارس و درياي عمان
22.5 48 332.2 132 274.9 406.9 1 0.2 دریاچه ارومیه
-36.4 -36.1 161.1 -58 160.5 102.5 3.3 0 فلات مركزي
-61.8 -35.5 105.1 -22.1 62.2 40.1 2 0 مرزي شرق
-35.2 -21.1 219.4 -38.1 180.2 142.1 1.1 0.2 قره‌قوم
-30.6 -27.5 240.5 -63.4 230.4 167 4.1 0.3 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 27 تير سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 27 تير
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
27 تير
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
25.7 47.1 267.5 107.7 228.6 336.3 5.1 0.7 ارس درياي خزر
-23.7 -16 842.4 -122.7 765.5 642.8 7.4 19.7 تالش، مرداب انزلي
-0.7 20.1 347 57.6 286.8 344.4 1.6 1.6 سفيدرود بزرگ
-9.6 -8.1 696.5 -55.3 685 629.7 17 10.6 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-13.3 1.4 534.1 6.2 457 463.2 29.3 5 هراز و قره‌سو
1.8 21.3 381.4 68.2 320.2 388.4 24.8 3.3 قره‌سو و گرگان
-15.4 -2 288.9 -4.9 249.2 244.3 25 0.7 اترك
-2.9 12.2 384.5 40.5 332.7 373.2 11.9 3 حوضه درياي خزر
-3.2 24.7 456.6 87.7 354.5 442.2 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-12.6 -1.7 418.5 -6.5 372.2 365.7 0.1 0 كرخه
-39.9 -22 631.5 -106.9 486.7 379.8 0 0 كارون بزرگ
-50.6 -26 417.1 -72.4 278.3 205.9 0 0 جراحي و زهره
-61.1 -56.3 303 -151.8 269.6 117.8 0.1 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-55.7 -71.2 371.2 -406.8 571.2 164.4 4.9 0 مند، كاريان و خنج
-54 -74.9 222 -304.5 406.6 102.1 6.6 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-87.2 -90.3 230.6 -275.6 305.2 29.6 1.4 0 بندرعباس، سديج
-70.8 -71.5 106.3 -77.9 108.9 31 15.6 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-41.1 -42 359.5 -153.1 364.7 211.6 3.5 0 حوضه خليج فارس و درياي عمان
22.5 48 332.2 132 274.9 406.9 1 0.2 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
22.5 48 332.2 132 274.9 406.9 1 0.2 حوضه دریاچه ارومیه
-13.3 -17.3 270.3 -49.2 283.6 234.4 3.6 0 درياچه نمك فلات مركزي
-38.8 -32.3 242.9 -71.1 219.8 148.7 0.2 0 گاوخوني
-58.1 -58.9 406.9 -244.4 414.7 170.3 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-56 -72.9 229.1 -271.1 371.9 100.8 0.3 0 كوير ابرقو، سيرجان
-67.3 -76.5 137.2 -146.1 191 44.9 22 0 هامون، جازموریان
-43.2 -24.5 100.9 -18.6 75.9 57.3 1.1 0 كوير لوت
-21.5 -4.3 142.7 -5 117 112 2.6 0.1 كوير مركزي
-34.1 7.2 84.1 3.7 51.7 55.4 0.4 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-50.7 -47.3 98.2 -43.5 91.9 48.4 0.1 0 كوير درانجير
-36.4 -36.1 161.1 -58 160.5 102.5 3.3 0 حوضه فلات مركزي
-45 -0.7 151.7 -0.6 84 83.4 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-61.6 -14.9 78.6 -5.3 35.5 30.2 0.2 0 هامون، هيرمند
-88.5 -85.1 87.3 -57.1 67.1 10 5.6 0 هامون، مشكيل
-61.8 -35.5 105.1 -22.1 62.2 40.1 2 0 حوضه مرزي شرق
-35.2 -21.1 219.4 -38.1 180.2 142.1 1.1 0.2 قره‌قوم قره‌قوم
-35.2 -21.1 219.4 -38.1 180.2 142.1 1.1 0.2 حوضه قره‌قوم
-30.6 -27.5 240.5 -63.4 230.4 167 4.1 0.3 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 27 تير سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
139.6پنجابمازندران 985.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
19.5محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 860.8مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
308.4تبريزآذربايجان شرقي526.4اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
9رحمت آباد-ريگانكرمان785.5چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 78.8اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
83.6باغسنگان تربت جامخراسان رضوي209.3اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 961رامسر-صفارود مازندران کل کشور