گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 25 تير سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 25 تير سال آبي 96-95 بالغ بر 230.4 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 240.4 ميليمتر) 4.2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 236.4 ميليمتر) 2.5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 25 تير معادل 379.705 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 25 تير سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 25 تير سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 25 تير
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
25 تير
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-13.4 -28.7 384.2 -134.2 466.9 332.7 19.7 11.9 درياي خزر
1.5 2 359.3 7.1 357.6 364.7 0 3.5 خليج فارس و درياي عمان
-17.4 -31.3 332.9 -125.1 400 274.9 9.3 1 دریاچه ارومیه
-0.2 21.9 160.9 28.8 131.7 160.5 0.2 3.3 فلات مركزي
-41.2 -34.5 105.8 -32.8 95 62.2 0.1 2 مرزي شرق
-18.2 -28.2 220.2 -70.8 251 180.2 1.7 1.1 قره‌قوم
-4.2 -2.5 240.4 -6 236.4 230.4 2.6 4.1 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 25 تير سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 25 تير
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
25 تير
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-14.5 -32 267.5 -107.7 336.3 228.6 11 5.1 ارس درياي خزر
-8.9 -17.2 840.4 -159.5 925 765.5 53 7.4 تالش، مرداب انزلي
-17.5 -27.4 347.6 -108.5 395.3 286.8 8.2 1.6 سفيدرود بزرگ
-1.2 -24.2 693.5 -219 904 685 63.1 17 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-14.3 -30 533.2 -196.2 653.2 457 58.5 29.3 هراز و قره‌سو
-15.8 -39.8 380.4 -211.4 531.6 320.2 13.3 24.8 قره‌سو و گرگان
-13.7 -30.3 288.8 -108.2 357.4 249.2 7.4 25 اترك
-13.4 -28.7 384.2 -134.2 466.9 332.7 19.7 11.9 حوضه درياي خزر
-22.7 -41.3 458.6 -249.2 603.7 354.5 0.2 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-11.3 -34.6 419.5 -196.7 568.9 372.2 0 0.1 كرخه
-23.3 -18.4 634.5 -110 596.7 486.7 0 0 كارون بزرگ
-33.7 -22.3 420 -80.1 358.4 278.3 0 0 جراحي و زهره
-11.2 1.6 303.7 4.3 265.3 269.6 0 0.1 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
55.7 93.2 366.8 275.6 295.6 571.2 0 4.9 مند، كاريان و خنج
86.6 99.8 217.9 203.1 203.5 406.6 0 6.6 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
33.3 40.7 228.9 88.3 216.9 305.2 0 1.4 بندرعباس، سديج
2.8 215.7 105.9 74.4 34.5 108.9 0 15.6 رودخانه‌هاي بلوچستان
1.5 2 359.3 7.1 357.6 364.7 0 3.5 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-17.4 -31.3 332.9 -125.1 400 274.9 9.3 1 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-17.4 -31.3 332.9 -125.1 400 274.9 9.3 1 حوضه دریاچه ارومیه
5.2 6.9 269.7 18.4 265.2 283.6 0.2 3.6 درياچه نمك فلات مركزي
-9.7 20.2 243.4 36.9 182.9 219.8 0 0.2 گاوخوني
2 46.3 406.7 131.2 283.5 414.7 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
64.6 113 225.9 197.3 174.6 371.9 0 0.3 كوير ابرقو، سيرجان
40.8 70.5 135.7 79 112 191 0 22 هامون، جازموریان
-25.1 -10 101.4 -8.4 84.3 75.9 0 1.1 كوير لوت
-18.2 2 143.1 2.3 114.7 117 0.9 2.6 كوير مركزي
-39 22.8 84.7 9.6 42.1 51.7 0 0.4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-6.5 7.9 98.3 6.7 85.2 91.9 0 0.1 كوير درانجير
-0.2 21.9 160.9 28.8 131.7 160.5 0.2 3.3 حوضه فلات مركزي
-45.1 -27.1 153.1 -31.2 115.2 84 0.2 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-55.3 -56.1 79.4 -45.4 80.9 35.5 0 0.2 هامون، هيرمند
-23.2 -25.2 87.4 -22.6 89.7 67.1 0 5.6 هامون، مشكيل
-41.2 -34.5 105.8 -32.8 95 62.2 0.1 2 حوضه مرزي شرق
-18.2 -28.2 220.2 -70.8 251 180.2 1.7 1.1 قره‌قوم قره‌قوم
-18.2 -28.2 220.2 -70.8 251 180.2 1.7 1.1 حوضه قره‌قوم
-4.2 -2.5 240.4 -6 236.4 230.4 2.6 4.1 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 25 تير سال آبي 96-95

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
143.1پنجابمازندران 1038.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
83.9اهوازخوزستان 792.9گوزونفارس خليج فارس و درياي عمان
185.5مياندوآبآذربايجان غربي437.9اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
23.7محمدآباد يزديزد 1400چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
20.4امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 64.5تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان مرزي شرق
133.3باغسنگان تربت جامخراسان رضوي230.5اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
20.4امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 1400چلگردچهارمحال و بختياري کل کشور