گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 21 شهريور سال آبي 96-95 بالغ بر 232.4 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 248 ميليمتر) 6.3 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 243.8 ميليمتر) 4.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 21 شهريور معادل 383.001 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 21 شهريور سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 21 شهريور
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 شهريور
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-17.8 -32.4 419.6 -165.3 510.4 345.1 30.5 8 درياي خزر
0.3 1.4 364.9 5.1 360.8 365.9 0.8 0 خليج فارس و درياي عمان
-18.6 -31.2 340.3 -125.9 403 277.1 2 0 دریاچه ارومیه
-2.1 19.4 164.4 26.2 134.8 161 0.5 0.1 فلات مركزي
-43 -36.1 109.5 -35.2 97.6 62.4 0 0 مرزي شرق
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 قره‌قوم
-6.3 -4.7 248 -11.4 243.8 232.4 3.8 0.9 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 21 شهريور
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 شهريور
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-18.8 -34.8 285.6 -124 356 232 8.4 0.3 ارس درياي خزر
-17.6 -24.6 973.3 -261.2 1063.5 802.3 100.6 36.1 تالش، مرداب انزلي
-19.8 -29.4 364.8 -121.6 414.1 292.5 15.6 4 سفيدرود بزرگ
-5 -28.6 779.7 -295.9 1036.4 740.5 113 54.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-21.3 -35.1 610.6 -259.6 740 480.4 60.1 15.9 هراز و قره‌سو
-20.5 -43.7 421.2 -259.8 594.6 334.8 35.9 0.1 قره‌سو و گرگان
-17.4 -34.1 311.4 -132.8 389.9 257.1 20.7 0 اترك
-17.8 -32.4 419.6 -165.3 510.4 345.1 30.5 8 حوضه درياي خزر
-22.9 -41.3 459.9 -249.2 603.7 354.5 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-11.5 -34.6 420.8 -196.7 568.9 372.2 0 0 كرخه
-23.4 -18.3 636.6 -109.3 596.7 487.4 0 0 كارون بزرگ
-33.7 -22 421.6 -78.9 358.4 279.5 0 0 جراحي و زهره
-11.6 1.8 305.7 4.8 265.5 270.3 0.2 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
51.7 89.6 376.9 270.2 301.7 571.9 3 0 مند، كاريان و خنج
76.6 91.9 233.3 197.4 214.7 412.1 3.2 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
30.7 40.3 233.8 87.8 217.8 305.6 0 0 بندرعباس، سديج
-3 165 112.6 68 41.2 109.2 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
0.3 1.4 364.9 5.1 360.8 365.9 0.8 0 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-18.6 -31.2 340.3 -125.9 403 277.1 2 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-18.6 -31.2 340.3 -125.9 403 277.1 2 0 حوضه دریاچه ارومیه
3.5 6.9 274.1 18.3 265.4 283.7 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-10.3 20.2 245.1 36.9 182.9 219.8 0 0 گاوخوني
1.9 43.9 409.5 127.2 290 417.2 0.1 0 طشك، بختگان و مهارلو
60.3 101.8 232.3 187.9 184.5 372.4 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
32.6 58.1 144.3 70.3 121.1 191.4 0 0 هامون، جازموریان
-26.1 -11 102.9 -9.4 85.4 76 0 0 كوير لوت
-19.7 -0.1 147 -0.1 118.2 118.1 1.7 0.2 كوير مركزي
-39.4 22.8 85.3 9.6 42.1 51.7 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-8.3 5.8 100.2 5 86.9 91.9 0 0 كوير درانجير
-2.1 19.4 164.4 26.2 134.8 161 0.5 0.1 حوضه فلات مركزي
-45.1 -27.1 154.2 -31.4 116 84.6 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-55.7 -56.3 80.2 -45.7 81.2 35.5 0 0 هامون، هيرمند
-30.1 -30.1 96 -28.9 96 67.1 0 0 هامون، مشكيل
-43 -36.1 109.5 -35.2 97.6 62.4 0 0 حوضه مرزي شرق
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 قره‌قوم قره‌قوم
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 حوضه قره‌قوم
-6.3 -4.7 248 -11.4 243.8 232.4 3.8 0.9 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
143.1پنجابمازندران 1117رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
83.9اهوازخوزستان 792.9گوزونفارس خليج فارس و درياي عمان
185.5مياندوآبآذربايجان غربي437.9اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
23.7محمدآباد يزديزد 1400چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
20.4امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 64.5تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان مرزي شرق
133.3باغسنگان تربت جامخراسان رضوي230.5اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
20.4امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 1400چلگردچهارمحال و بختياري کل کشور