گزارش بارندش تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 21 شهريور سال آبي 96-95 بالغ بر 232.4 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 247 ميليمتر) 5.9 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 243.8 ميليمتر) 4.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 21 شهريور معادل 383.001 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 21 شهريور سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 21 شهريور
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 شهريور
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-17.6 -32.4 419 -165.3 510.4 345.1 30.5 8 درياي خزر
0.5 1.4 364 5.1 360.8 365.9 0.8 0 خليج فارس و درياي عمان
-18.5 -31.2 340 -125.9 403 277.1 2 0 دریاچه ارومیه
-1.2 19.4 163 26.2 134.8 161 0.5 0.1 فلات مركزي
-42.8 -36.1 109 -35.2 97.6 62.4 0 0 مرزي شرق
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 قره‌قوم
-5.9 -4.7 247 -11.4 243.8 232.4 3.8 0.9 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 21 شهريور
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 شهريور
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-18 -34.8 283 -124 356 232 8.4 0.3 ارس درياي خزر
-17.6 -24.6 974 -261.2 1063.5 802.3 100.6 36.1 تالش، مرداب انزلي
-19.9 -29.4 365 -121.6 414.1 292.5 15.6 4 سفيدرود بزرگ
-5.1 -28.6 780 -295.9 1036.4 740.5 113 54.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-21.2 -35.1 610 -259.6 740 480.4 60.1 15.9 هراز و قره‌سو
-20.7 -43.7 422 -259.8 594.6 334.8 35.9 0.1 قره‌سو و گرگان
-17.6 -34.1 312 -132.8 389.9 257.1 20.7 0 اترك
-17.6 -32.4 419 -165.3 510.4 345.1 30.5 8 حوضه درياي خزر
-22.9 -41.3 460 -249.2 603.7 354.5 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-11.6 -34.6 421 -196.7 568.9 372.2 0 0 كرخه
-23.2 -18.3 635 -109.3 596.7 487.4 0 0 كارون بزرگ
-33.6 -22 421 -78.9 358.4 279.5 0 0 جراحي و زهره
-11.4 1.8 305 4.8 265.5 270.3 0.2 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
52.1 89.6 376 270.2 301.7 571.9 3 0 مند، كاريان و خنج
77.6 91.9 232 197.4 214.7 412.1 3.2 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
31.7 40.3 232 87.8 217.8 305.6 0 0 بندرعباس، سديج
-1.6 165 111 68 41.2 109.2 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
0.5 1.4 364 5.1 360.8 365.9 0.8 0 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-18.5 -31.2 340 -125.9 403 277.1 2 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-18.5 -31.2 340 -125.9 403 277.1 2 0 حوضه دریاچه ارومیه
3.9 6.9 273 18.3 265.4 283.7 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-9.9 20.2 244 36.9 182.9 219.8 0 0 گاوخوني
2.3 43.9 408 127.2 290 417.2 0.1 0 طشك، بختگان و مهارلو
61.2 101.8 231 187.9 184.5 372.4 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
33.8 58.1 143 70.3 121.1 191.4 0 0 هامون، جازموریان
-24.8 -11 101 -9.4 85.4 76 0 0 كوير لوت
-19.1 -0.1 146 -0.1 118.2 118.1 1.7 0.2 كوير مركزي
-39.2 22.8 85 9.6 42.1 51.7 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-7.2 5.8 99 5 86.9 91.9 0 0 كوير درانجير
-1.2 19.4 163 26.2 134.8 161 0.5 0.1 حوضه فلات مركزي
-44.7 -27.1 153 -31.4 116 84.6 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-55.6 -56.3 80 -45.7 81.2 35.5 0 0 هامون، هيرمند
-29.4 -30.1 95 -28.9 96 67.1 0 0 هامون، مشكيل
-42.8 -36.1 109 -35.2 97.6 62.4 0 0 حوضه مرزي شرق
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 قره‌قوم قره‌قوم
-18.8 -28.7 222 -72.5 252.8 180.3 0.3 0 حوضه قره‌قوم
-5.9 -4.7 247 -11.4 243.8 232.4 3.8 0.9 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
143.1پنجابمازندران 1309.89032258065رامسر-صفارودمازندران درياي خزر
83.9اهوازخوزستان 873.370967741935تله زنگخوزستان خليج فارس و درياي عمان
185.5مياندوابآذربايجان غربي438.248387096774اشنويهآذربايجان غربي دریاچه ارومیه
23.7محمد آباد يزديزد 1400چهلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
20.4زابلسيستان و بلوچستان 143.835483870968اسد آباد بيرجندخراسان جنوبي مرزي شرق
133.3باغسنگان تربت جامخراسان رضوي241فریمانخراسان رضوي قره‌قوم
20.4زابلسيستان و بلوچستان 1400چهلگردچهارمحال و بختياري کل کشور

جدول شماره(4): بارندگی تجمعی استانها از ابتدای سال آبی تا ساعت 18:30 روز 21 شهريور سال آبي 96-95

درصد اختلاف نسبت به متوسط بارندگی درازمدت بارندگی سال گذشته  بارندگی سال آبی جاری نام استان
متوسط درازمدت سال گذشته
-21.2 -33.4 300.2 355.2 236.6 آذربايجان شرقي
-16.2 -26.3 351.2 399.4 294.3 آذربايجان غربي
-14.1 -23.2 314 351.1 269.6 اردبيل
-12.8 22.3 153.9 109.7 134.2 اصفهان
1.3 -5.5 409.7 439.3 415 البرز
-18.2 -55.2 410.2 748.7 335.4 ايلام
13.7 31.3 238.4 206.4 271 بوشهر
10.9 9 271.6 276.5 301.3 تهران
-3.8 15.5 659 549 634 چهارمحال و بختياري
-18.2 9.1 113.7 85.28 93 خراسان جنوبي
-11.3 -18 202.8 219.3 179.8 خراسان رضوي
-28.4 -38.2 259.1 300 185.5 خراسان شمالي
-41.9 -47.7 358.1 398 208 خوزستان
-15.4 -26 313.8 358.9 265.6 زنجان
-16.2 4.8 118.9 95 99.6 سمنان
-7.7 52.7 106.4 64.3 98.2 سيستان و بلوچستان
29.9 62.9 302.7 241.3 393.1 فارس
2.7 -11.7 315.8 367.1 324.3 قزوين
19.8 20.4 156.5 155.7 187.5 قم
-7.2 -31.8 415.9 565.7 386 كردستان
34.1 48.3 128.6 116.24 172.42 كرمان
-15.9 -40 475 666.2 399.5 كرمانشاه
-33.3 -15.6 689.7 544.9 459.8 كهگيلويه و بويراحمد
-19.5 -38.9 466.3 614.6 375.5 گلستان
-10.4 -23.3 984 1149.9 881.9 گيلان
9.5 -27.3 549.33 827.73 601.36 لرستان
-21 -30.7 608.3 693.8 480.7 مازندران
14 9.5 276.1 287.3 314.7 مركزي
46.9 100.5 181.42 132.9 266.5 هرمزگان
13 -16.3 334.2 450.8 377.5 همدان
-18.7 25.3 93.7 60.8 76.2 يزد