گزارش بارندش تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 29 اسفند سال آبي 96-95 بالغ بر 164.2 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 176.6 ميليمتر) 7 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 168.8 ميليمتر) 2.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 29 اسفند معادل 270.606 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 29 اسفند سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 29 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-6.5 -24.1 253.8 -75.4 312.6 237.2 41 23.4 درياي خزر
-7 -3.8 288.5 -10.5 278.7 268.2 32.6 34.1 خليج فارس و درياي عمان
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 دریاچه ارومیه
-3.8 22.6 115.7 20.5 90.8 111.3 13.5 15.2 فلات مركزي
-37.7 -40.8 73.3 -31.5 77.2 45.7 42.2 7.1 مرزي شرق
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 قره‌قوم
-7 -2.7 176.6 -4.6 168.8 164.2 25.1 20.6 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 29 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
5.4 -28.7 136.1 -57.8 201.3 143.5 24.5 11.6 ارس درياي خزر
-0.8 -12.7 622.8 -90 707.8 617.8 64.1 24.6 تالش، مرداب انزلي
-10.4 -25.8 225.4 -70.4 272.4 202 38.6 33 سفيدرود بزرگ
1.8 -20 538.1 -136.8 684.8 548 54.2 17.5 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-15.7 -20.9 381.1 -84.7 405.9 321.2 66.9 15.7 هراز و قره‌سو
-12.9 -36.7 261.9 -132.3 360.5 228.2 53.9 28 قره‌سو و گرگان
-6.6 -22.2 184.5 -49.3 221.6 172.3 34.9 24.9 اترك
-6.5 -24.1 253.8 -75.4 312.6 237.2 41 23.4 حوضه درياي خزر
-29.8 -45.5 349.8 -205.1 450.6 245.5 53.1 57.9 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-23.7 -38.3 314.1 -148.7 388.3 239.6 51.8 40.7 كرخه
-29.8 -19.2 503.6 -84.2 437.6 353.4 47.4 40.6 كارون بزرگ
-40.3 -28.3 351 -82.7 292.4 209.7 24.6 27.4 جراحي و زهره
-25.7 -20.8 267.2 -52.1 250.5 198.4 8.7 18.6 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
44.9 73.4 312.6 191.7 261.2 452.9 5 52.3 مند، كاريان و خنج
76.2 79.1 176.7 137.5 173.8 311.3 4.2 33.3 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
10 7.8 194.9 15.5 198.8 214.3 68.6 20.9 بندرعباس، سديج
14.1 186.2 80.3 59.6 32 91.6 23.1 6.3 رودخانه‌هاي بلوچستان
-7 -3.8 288.5 -10.5 278.7 268.2 32.6 34.1 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 حوضه دریاچه ارومیه
-1.7 4.6 181.8 7.9 170.8 178.7 15.7 27.2 درياچه نمك فلات مركزي
-18.7 18.9 179.3 23.2 122.5 145.7 16.8 16.4 گاوخوني
-10.7 25.8 333.9 61.2 237 298.2 12.7 31.1 طشك، بختگان و مهارلو
58.8 110.1 181.2 150.8 137 287.8 6.9 23.8 كوير ابرقو، سيرجان
29.3 41.6 104 39.5 95 134.5 18.4 20 هامون، جازموریان
-26.3 -15.7 73.4 -10.1 64.2 54.1 16.9 10.9 كوير لوت
-17 21.2 94.3 13.7 64.6 78.3 13.1 10.1 كوير مركزي
-43.5 30.6 58.9 7.8 25.5 33.3 4 4.4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-4.9 18.2 71.2 10.4 57.3 67.7 4 16.1 كوير درانجير
-3.8 22.6 115.7 20.5 90.8 111.3 13.5 15.2 حوضه فلات مركزي
-45.6 -26.6 105.7 -20.8 78.3 57.5 46.5 2.2 پترگان، خواف مرزي شرق
-57 -64 59.5 -45.6 71.2 25.6 35.6 5.4 هامون، هيرمند
-5.1 -34.4 56.5 -28.1 81.7 53.6 44.4 13 هامون، مشكيل
-37.7 -40.8 73.3 -31.5 77.2 45.7 42.2 7.1 حوضه مرزي شرق
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 قره‌قوم قره‌قوم
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 حوضه قره‌قوم
-7 -2.7 176.6 -4.6 168.8 164.2 25.1 20.6 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
62.9پنجابمازندران 933محمود آباد (شمال)مازندران درياي خزر
67.4اهوازخوزستان 701.7تله زنگخوزستان خليج فارس و درياي عمان
99.6تبريزآذربايجان شرقي325.9اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
16.2محمد آباد يزديزد 1081.16875چهلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
15.2زابلسيستان و بلوچستان 102.791666666667اسد آباد بيرجندخراسان جنوبي مرزي شرق
96فریمانخراسان رضوي153.5مشهدخراسان رضوي قره‌قوم
15.2زابلسيستان و بلوچستان 1028.5چهلگردچهارمحال و بختياري کل کشور

جدول شماره(4): بارندگی تجمعی استانها از ابتدای سال آبی تا ساعت 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

درصد اختلاف نسبت به متوسط بارندگی درازمدت بارندگی سال گذشته  بارندگی سال آبی جاری نام استان
متوسط درازمدت سال گذشته
-6 -28 153.9 201.1 144.7 آذربايجان شرقي
-13.8 -32.1 202.9 257.6 174.9 آذربايجان غربي
6.5 -22.2 164.2 224.9 174.9 اردبيل
-20.6 30.6 107.1 65.1 85 اصفهان
-8.4 -10.5 260.9 267.1 239.1 البرز
-40.4 -64.1 325.4 539.4 193.8 ايلام
-6.5 2.5 215.2 196.4 201.3 بوشهر
4 18.2 175.7 154.6 182.8 تهران
-8.7 23.4 503 372 459 چهارمحال و بختياري
-22.3 13 83.19 57.22 64.64 خراسان جنوبي
-9.8 11.3 133.2 107.9 120.1 خراسان رضوي
-12.8 -17.8 151.2 160.4 131.9 خراسان شمالي
-50.1 -51.2 305 312.4 152.3 خوزستان
-10 -31.1 181.6 237.4 163.5 زنجان
-1.3 37.6 69.7 50 68.8 سمنان
7.1 45.6 75.7 55.7 81.1 سيستان و بلوچستان
12.6 42.7 249.7 197 281.2 فارس
-12.2 -25.2 196.4 230.5 172.5 قزوين
14.3 29 105 93 120 قم
-18.8 -43.9 292.5 422.9 237.4 كردستان
16.4 21.7 99.03 94.75 115.31 كرمان
-39.6 -54.7 362.7 482.7 218.9 كرمانشاه
-40.1 -14.7 546.27 383.7 327.2 كهگيلويه و بويراحمد
-18.3 -34.9 293.9 368.8 240 گلستان
4.2 -12 612.6 725.8 638.6 گيلان
-1.4 -27.1 405.77 549 400 لرستان
-14.6 -20.6 394.2 423.6 336.5 مازندران
-6.4 -0.6 196 184.7 183.5 مركزي
23.9 60 144.9 112.2 179.51 هرمزگان
-0.3 -24.7 213.6 282.8 213 همدان
-40.2 -3.3 69.6 43 41.6 يزد