گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 29 اسفند سال آبي 96-95 بالغ بر 164.2 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 176.6 ميليمتر) 7 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 168.8 ميليمتر) 2.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 29 اسفند معادل 270.606 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 29 اسفند سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 29 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
-6.5 -24.1 253.8 -75.4 312.6 237.2 41 23.4 درياي خزر
-7 -3.8 288.5 -10.5 278.7 268.2 32.6 34.1 خليج فارس و درياي عمان
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 دریاچه ارومیه
-3.8 22.6 115.7 20.5 90.8 111.3 13.5 15.2 فلات مركزي
-37.7 -40.8 73.3 -31.5 77.2 45.7 42.2 7.1 مرزي شرق
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 قره‌قوم
-7 -2.7 176.6 -4.6 168.8 164.2 25.1 20.6 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 29 اسفند
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
29 اسفند
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
5.4 -28.7 136.1 -57.8 201.3 143.5 24.5 11.6 ارس درياي خزر
-0.8 -12.7 622.8 -90 707.8 617.8 64.1 24.6 تالش، مرداب انزلي
-10.4 -25.8 225.4 -70.4 272.4 202 38.6 33 سفيدرود بزرگ
1.8 -20 538.1 -136.8 684.8 548 54.2 17.5 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-15.7 -20.9 381.1 -84.7 405.9 321.2 66.9 15.7 هراز و قره‌سو
-12.9 -36.7 261.9 -132.3 360.5 228.2 53.9 28 قره‌سو و گرگان
-6.6 -22.2 184.5 -49.3 221.6 172.3 34.9 24.9 اترك
-6.5 -24.1 253.8 -75.4 312.6 237.2 41 23.4 حوضه درياي خزر
-29.8 -45.5 349.8 -205.1 450.6 245.5 53.1 57.9 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-23.7 -38.3 314.1 -148.7 388.3 239.6 51.8 40.7 كرخه
-29.8 -19.2 503.6 -84.2 437.6 353.4 47.4 40.6 كارون بزرگ
-40.3 -28.3 351 -82.7 292.4 209.7 24.6 27.4 جراحي و زهره
-25.7 -20.8 267.2 -52.1 250.5 198.4 8.7 18.6 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
44.9 73.4 312.6 191.7 261.2 452.9 5 52.3 مند، كاريان و خنج
76.2 79.1 176.7 137.5 173.8 311.3 4.2 33.3 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
10 7.8 194.9 15.5 198.8 214.3 68.6 20.9 بندرعباس، سديج
14.1 186.2 80.3 59.6 32 91.6 23.1 6.3 رودخانه‌هاي بلوچستان
-7 -3.8 288.5 -10.5 278.7 268.2 32.6 34.1 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-11.8 -28 206.7 -70.9 253.2 182.3 44.1 24.9 حوضه دریاچه ارومیه
-1.7 4.6 181.8 7.9 170.8 178.7 15.7 27.2 درياچه نمك فلات مركزي
-18.7 18.9 179.3 23.2 122.5 145.7 16.8 16.4 گاوخوني
-10.7 25.8 333.9 61.2 237 298.2 12.7 31.1 طشك، بختگان و مهارلو
58.8 110.1 181.2 150.8 137 287.8 6.9 23.8 كوير ابرقو، سيرجان
29.3 41.6 104 39.5 95 134.5 18.4 20 هامون، جازموریان
-26.3 -15.7 73.4 -10.1 64.2 54.1 16.9 10.9 كوير لوت
-17 21.2 94.3 13.7 64.6 78.3 13.1 10.1 كوير مركزي
-43.5 30.6 58.9 7.8 25.5 33.3 4 4.4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-4.9 18.2 71.2 10.4 57.3 67.7 4 16.1 كوير درانجير
-3.8 22.6 115.7 20.5 90.8 111.3 13.5 15.2 حوضه فلات مركزي
-45.6 -26.6 105.7 -20.8 78.3 57.5 46.5 2.2 پترگان، خواف مرزي شرق
-57 -64 59.5 -45.6 71.2 25.6 35.6 5.4 هامون، هيرمند
-5.1 -34.4 56.5 -28.1 81.7 53.6 44.4 13 هامون، مشكيل
-37.7 -40.8 73.3 -31.5 77.2 45.7 42.2 7.1 حوضه مرزي شرق
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 قره‌قوم قره‌قوم
-12.3 6.5 138.5 7.4 114.1 121.5 43.9 10.7 حوضه قره‌قوم
-7 -2.7 176.6 -4.6 168.8 164.2 25.1 20.6 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 29 اسفند سال آبي 96-95

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
55.1پنجابمازندران 926محمودآباد-هرازمازندران درياي خزر
55.9اهوازخوزستان 619.3گوزونفارس خليج فارس و درياي عمان
91.1تبريزآذربايجان شرقي284.4اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
16محمدآباد يزديزد 915.5چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
15.2امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 46.5هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان مرزي شرق
92فريمانخراسان رضوي132اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
15.2امور اب سيستانسيستان و بلوچستان 926محمودآباد-هرازمازندران کل کشور