گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 22 آبان سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 22 آبان سال آبي 97-96 بالغ بر 12.3 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 23 ميليمتر) 46.5 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 12.5 ميليمتر) 1.6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 22 آبان معادل 20.271 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 22 آبان سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 22 آبان سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 22 آبان
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
22 آبان
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
9.3 10.8 78.8 8.4 77.7 86.1 43.8 18.8 درياي خزر
-90.2 -42.2 26.4 -1.9 4.5 2.6 4.2 2.6 خليج فارس و درياي عمان
-36.3 22.8 47.4 5.6 24.6 30.2 23.9 22.1 دریاچه ارومیه
-76.4 -39 10.6 -1.6 4.1 2.5 3.2 0.5 فلات مركزي
-100 -100 4.9 -0.2 0.2 0 0.1 0 مرزي شرق
-86.9 -17.4 14.5 -0.4 2.3 1.9 2.2 0.1 قره‌قوم
-46.5 -1.6 23 -0.2 12.5 12.3 8.3 3.7 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 22 آبان سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 22 آبان
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
22 آبان
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
44 13.2 45.2 7.6 57.5 65.1 44 24 ارس درياي خزر
11.7 8.6 248.7 21.9 256 277.9 123.3 29.8 تالش، مرداب انزلي
-16.5 8.5 62.6 4.1 48.2 52.3 35.1 21.3 سفيدرود بزرگ
39.9 26.8 223.3 66.1 246.2 312.3 103.9 19.7 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
9.8 27.4 124.9 29.5 107.6 137.1 35.4 24.3 هراز و قره‌سو
-4 -22.8 60.5 -17.2 75.3 58.1 44.8 7.8 قره‌سو و گرگان
-26.9 -28.3 36.8 -10.6 37.5 26.9 22.6 4.1 اترك
9.3 10.8 78.8 8.4 77.7 86.1 43.8 18.8 حوضه درياي خزر
-67.8 130.1 52.2 9.5 7.3 16.8 7.3 16.6 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-85.7 11.5 47.5 0.7 6.1 6.8 5.9 6.8 كرخه
-97.7 -92.1 52.5 -14 15.2 1.2 14.9 1.2 كارون بزرگ
-100 -100 29.2 -4 4 0 4 0 جراحي و زهره
-100 -100 17.8 -1.2 1.2 0 1.2 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-100 -100 13.2 -0.1 0.1 0 0.1 0 مند، كاريان و خنج
-100 -100 6.7 -1.4 1.4 0 0 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-100 -100 7.1 -0.1 0.1 0 0 0 بندرعباس، سديج
-100 - 5 0 0 0 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-90.2 -42.2 26.4 -1.9 4.5 2.6 4.2 2.6 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-36.3 22.8 47.4 5.6 24.6 30.2 23.9 22.1 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-36.3 22.8 47.4 5.6 24.6 30.2 23.9 22.1 حوضه دریاچه ارومیه
-77.8 -52.3 32 -7.8 14.9 7.1 13.3 2.7 درياچه نمك فلات مركزي
-98.5 -96.4 20.6 -8 8.3 0.3 7.5 0.3 گاوخوني
-100 - 18.6 0 0 0 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-100 -100 7.6 -2.4 2.4 0 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
-100 -100 4.3 -1.2 1.2 0 0 0 هامون، جازموریان
-91.9 0 3.7 0 0.3 0.3 0 0.3 كوير لوت
-41.3 17.3 10.4 0.9 5.2 6.1 4.4 0.8 كوير مركزي
-100 -100 5.4 -1.8 1.8 0 1.5 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-100 -100 3.4 -1.3 1.3 0 0 0 كوير درانجير
-76.4 -39 10.6 -1.6 4.1 2.5 3.2 0.5 حوضه فلات مركزي
-98.6 -85.7 7.4 -0.6 0.7 0.1 0.5 0.1 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 -100 3.5 -0.1 0.1 0 0 0 هامون، هيرمند
-100 - 4 0 0 0 0 0 هامون، مشكيل
-100 -100 4.9 -0.2 0.2 0 0.1 0 حوضه مرزي شرق
-86.9 -17.4 14.5 -0.4 2.3 1.9 2.2 0.1 قره‌قوم قره‌قوم
-86.9 -17.4 14.5 -0.4 2.3 1.9 2.2 0.1 حوضه قره‌قوم
-46.5 -1.6 23 -0.2 12.5 12.3 8.3 3.7 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 22 آبان سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
9هي هي قوچانخراسان رضوي578.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
0یاسوجكهگيلويه و بويراحمد65.6پل سردشت-بريسوآذربايجان غربيخليج فارس و درياي عمان
8.9مراغه‌آذربايجان شرقي55اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
0كوچرياصفهان 47.7بسطامسمنان فلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 0.1اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
0فريمانخراسان رضوي1.5اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
0یاسوجكهگيلويه و بويراحمد578.5رامسر-صفارود مازندران کل کشور