گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 22 دي سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 22 دي سال آبي 97-96 بالغ بر 35.7 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 88.7 ميليمتر) 59.8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 54 ميليمتر) 33.9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 22 دي معادل 58.835 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 22 دي سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 22 دي سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 22 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
22 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
-15.5 -7.7 160.3 -11.3 146.8 135.5 12 20.7 درياي خزر
-68 -37.8 145.3 -28.2 74.7 46.5 25.4 8.2 خليج فارس و درياي عمان
-28.3 -22.6 118.1 -24.8 109.5 84.7 16.4 11.3 دریاچه ارومیه
-78.4 -60.4 52.2 -17.2 28.5 11.3 11.4 3.1 فلات مركزي
-94.9 -62.9 25.4 -2.2 3.5 1.3 2.2 0 مرزي شرق
-70.9 -7.9 56 -1.4 17.7 16.3 5.6 3 قره‌قوم
-59.8 -33.9 88.7 -18.3 54 35.7 14.5 6.4 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 22 دي سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 22 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
22 دي
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
0.2 -9.5 85 -8.9 94.1 85.2 3.7 7.7 ارس درياي خزر
-20.6 -18.3 439.3 -77.9 426.8 348.9 6.9 19.1 تالش، مرداب انزلي
-37.6 -26.6 137.4 -31.1 116.9 85.8 19.9 10.9 سفيدرود بزرگ
5.8 -2.6 390.1 -11.2 424 412.8 11.7 50.5 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-8.7 12 252 24.6 205.4 230 12.4 44 هراز و قره‌سو
5.3 29 147.8 35 120.6 155.6 5.5 45.1 قره‌سو و گرگان
-23.5 -1.9 96.8 -1.4 75.5 74.1 11.5 21.7 اترك
-15.5 -7.7 160.3 -11.3 146.8 135.5 12 20.7 حوضه درياي خزر
-54.3 -23.3 181.2 -25.1 107.9 82.8 40.6 19.2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-67.1 -53 168.2 -62.3 117.6 55.3 63.2 15.8 كرخه
-71.9 -64.8 263.3 -136.2 210.2 74 79.6 20.2 كارون بزرگ
-70.7 -38.8 194.2 -36 92.9 56.9 10.6 3.7 جراحي و زهره
-63.3 188.5 150.9 36.2 19.2 55.4 2 0.6 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-64 100.4 151.8 27.4 27.3 54.7 2 1.3 مند، كاريان و خنج
-54.1 30 78.4 8.3 27.7 36 0.2 2.8 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-92.7 307.7 73.1 4 1.3 5.3 0 4 بندرعباس، سديج
-97 9999 33.2 1 0 1 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-68 -37.8 145.3 -28.2 74.7 46.5 25.4 8.2 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-28.3 -22.6 118.1 -24.8 109.5 84.7 16.4 11.3 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-28.3 -22.6 118.1 -24.8 109.5 84.7 16.4 11.3 حوضه دریاچه ارومیه
-74.3 -72.3 98.7 -66.3 91.7 25.4 48.7 8 درياچه نمك فلات مركزي
-78.4 -80.2 91.5 -80.1 99.9 19.8 40.1 11.9 گاوخوني
-76.3 5.2 162.2 1.9 36.5 38.4 5.1 3.4 طشك، بختگان و مهارلو
-73.5 -11.6 80.8 -2.8 24.2 21.4 2.3 4.6 كوير ابرقو، سيرجان
-89.4 -20.4 36.9 -1 4.9 3.9 0 1.3 هامون، جازموریان
-91.5 -58.9 27 -3.3 5.6 2.3 1.8 1.1 كوير لوت
-72 -52.4 41.8 -12.9 24.6 11.7 10.1 2.1 كوير مركزي
-96.7 -94 27.2 -14 14.9 0.9 4.8 0.4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-83.3 -53.4 28.7 -5.5 10.3 4.8 0.5 2.4 كوير درانجير
-78.4 -60.4 52.2 -17.2 28.5 11.3 11.4 3.1 حوضه فلات مركزي
-91.1 -65.7 38.3 -6.5 9.9 3.4 6.8 0.1 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 -100 20.4 -0.7 0.7 0 0 0 هامون، هيرمند
-96.7 500 18.3 0.5 0.1 0.6 0 0 هامون، مشكيل
-94.9 -62.9 25.4 -2.2 3.5 1.3 2.2 0 حوضه مرزي شرق
-70.9 -7.9 56 -1.4 17.7 16.3 5.6 3 قره‌قوم قره‌قوم
-70.9 -7.9 56 -1.4 17.7 16.3 5.6 3 حوضه قره‌قوم
-59.8 -33.9 88.7 -18.3 54 35.7 14.5 6.4 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 22 دي سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
32.25هي هي قوچانخراسان رضوي736.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
1محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 189.9مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
48.6شبسترآذربايجان شرقي139.5اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
0رحمت آباد-ريگانكرمان162چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 0.8هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان مرزي شرق
8فريمانخراسان رضوي16.2اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
0رحمت آباد-ريگانكرمان628.5رامسر-صفارود مازندران کل کشور