گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 19 مهر سال آبي 98-97

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 19 مهر سال آبي 98-97 بالغ بر 6.5 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 4.1 ميليمتر) 58.5 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 7.2 ميليمتر) 9.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 19 مهر معادل 10.712 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 19 مهر سال آبي 98-97 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 19 مهر سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 19 مهر
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
19 مهر
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
77 -22.5 24.3 -12.5 55.5 43 55.5 43 درياي خزر
-64.7 - 1.7 0.6 0 0.6 0 0.6 خليج فارس و درياي عمان
-74 -74.4 7.7 -5.8 7.8 2 7.8 2 دریاچه ارومیه
115.4 47.4 1.3 0.9 1.9 2.8 1.9 2.8 فلات مركزي
-57.1 - 0.7 0.3 0 0.3 0 0.3 مرزي شرق
327.3 422.2 2.2 7.6 1.8 9.4 1.8 9.4 قره‌قوم
58.5 -9.7 4.1 -0.7 7.2 6.5 7.2 6.5 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 19 مهر سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 19 مهر
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
19 مهر
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
-56.7 -84.1 14.1 -32.2 38.3 6.1 38.3 6.1 ارس درياي خزر
87.4 -25.7 89.4 -57.8 225.3 167.5 225.3 167.5 تالش، مرداب انزلي
38.6 -31.2 14 -8.8 28.2 19.4 28.2 19.4 سفيدرود بزرگ
192.4 -5.3 79.2 -13 244.6 231.6 244.6 231.6 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
44.7 -8.7 44.1 -6.1 69.9 63.8 69.9 63.8 هراز و قره‌سو
94.9 -3.5 19.8 -1.4 40 38.6 40 38.6 قره‌سو و گرگان
164.2 68.7 10.6 11.4 16.6 28 16.6 28 اترك
77 -22.5 24.3 -12.5 55.5 43 55.5 43 حوضه درياي خزر
-68.6 450 3.5 0.9 0.2 1.1 0.2 1.1 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-67.7 - 3.1 1 0 1 0 1 كرخه
-71.4 - 2.8 0.8 0 0.8 0 0.8 كارون بزرگ
-100 - 2 0 0 0 0 0 جراحي و زهره
-100 - 0.6 0 0 0 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-57.1 - 0.7 0.3 0 0.3 0 0.3 مند، كاريان و خنج
22.2 - 0.9 1.1 0 1.1 0 1.1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-83.3 - 0.6 0.1 0 0.1 0 0.1 بندرعباس، سديج
133.3 - 0.3 0.7 0 0.7 0 0.7 رودخانه‌هاي بلوچستان
-64.7 - 1.7 0.6 0 0.6 0 0.6 حوضه خليج فارس و درياي عمان
-74 -74.4 7.7 -5.8 7.8 2 7.8 2 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-74 -74.4 7.7 -5.8 7.8 2 7.8 2 حوضه دریاچه ارومیه
126.7 54.5 3 2.4 4.4 6.8 4.4 6.8 درياچه نمك فلات مركزي
123.1 - 1.3 2.9 0 2.9 0 2.9 گاوخوني
-54.5 - 1.1 0.5 0 0.5 0 0.5 طشك، بختگان و مهارلو
114.3 - 0.7 1.5 0 1.5 0 1.5 كوير ابرقو، سيرجان
114.3 - 0.7 1.5 0 1.5 0 1.5 هامون، جازموریان
-100 - 0.5 0 0 0 0 0 كوير لوت
170 8 2 0.4 5 5.4 5 5.4 كوير مركزي
225 - 0.4 1.3 0 1.3 0 1.3 كوير سياهكوه، ريگ زرين
25 - 0.4 0.5 0 0.5 0 0.5 كوير درانجير
115.4 47.4 1.3 0.9 1.9 2.8 1.9 2.8 حوضه فلات مركزي
-100 - 0.7 0 0 0 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-100 - 0.5 0 0 0 0 0 هامون، هيرمند
-11.1 - 0.9 0.8 0 0.8 0 0.8 هامون، مشكيل
-57.1 - 0.7 0.3 0 0.3 0 0.3 حوضه مرزي شرق
327.3 422.2 2.2 7.6 1.8 9.4 1.8 9.4 قره‌قوم قره‌قوم
327.3 422.2 2.2 7.6 1.8 9.4 1.8 9.4 حوضه قره‌قوم
58.5 -9.7 4.1 -0.7 7.2 6.5 7.2 6.5 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 19 مهر سال آبي 98-97

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
0ميانه‌ ثبات‌آذربايجان شرقي482.5رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
0مهرانايلام 5.7سنندجكردستان خليج فارس و درياي عمان
0مياندوآبآذربايجان غربي5.3پل سرخ مهابادآذربايجان غربيدریاچه ارومیه
0مقصودبيکاصفهان 19.7فيروزكوهتهرانفلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 1هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان مرزي شرق
0فريمانخراسان رضوي16سرخسخراسان رضويقره‌قوم
0ميانه‌ ثبات‌آذربايجان شرقي482.5رامسر-صفارود مازندران کل کشور