گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 26 ارديبهشت سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 26 ارديبهشت سال آبي 97-96 بالغ بر 156.9 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 229.6 ميليمتر) 31.7 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 224.7 ميليمتر) 30.2 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 26 ارديبهشت معادل 258.575 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 26 ارديبهشت سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 26 ارديبهشت سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 26 ارديبهشت
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
26 ارديبهشت
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
-2.5 6.3 340.5 19.8 312.3 332.1 31.4 58.6 درياي خزر
-41.1 -42.1 354.5 -152.1 361 208.9 11.7 49.2 خليج فارس و درياي عمان
23.2 39.8 303.6 106.4 267.6 374 21.7 93.4 دریاچه ارومیه
-38.3 -39 154.9 -61 156.5 95.5 13.4 27.1 فلات مركزي
-61.8 -36.2 99.3 -21.5 59.4 37.9 1.9 5.1 مرزي شرق
-34.7 -24.8 204.9 -44.2 178 133.8 8.4 30.6 قره‌قوم
-31.7 -30.2 229.6 -67.8 224.7 156.9 14.3 37.1 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 26 ارديبهشت سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 26 ارديبهشت
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
26 ارديبهشت
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
26.6 30.3 215.6 63.4 209.5 272.9 28.9 79.7 ارس درياي خزر
-25.4 -23.4 744.6 -170 725.1 555.1 34 37 تالش، مرداب انزلي
-1.7 10.8 317.9 30.4 282 312.4 31.6 65.8 سفيدرود بزرگ
-7 -10.4 628 -67.6 651.4 583.8 43.7 27.8 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-12 -1.1 466.1 -4.5 414.5 410 44.1 40.2 هراز و قره‌سو
5.7 24.2 345.8 71.3 294.1 365.4 28.1 45.2 قره‌سو و گرگان
-11.7 4.1 260.9 9.1 221.2 230.3 21.2 48.8 اترك
-2.5 6.3 340.5 19.8 312.3 332.1 31.4 58.6 حوضه درياي خزر
-3.5 23.1 450.9 81.6 353.7 435.3 20.7 99.7 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-12.9 -3.6 411.2 -13.4 371.6 358.2 23 121.5 كرخه
-40.5 -23.3 626.7 -113.5 486.4 372.9 31.7 101.5 كارون بزرگ
-50.5 -26 415.7 -72.4 278.3 205.9 11.3 43.2 جراحي و زهره
-61.1 -56.3 302.7 -151.7 269.5 117.8 3.8 24 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-55.5 -71 369.3 -401.9 566.3 164.4 1.9 15.4 مند، كاريان و خنج
-52.9 -74.6 216 -298.3 400 101.7 0.8 2.3 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-87 -90.3 227.1 -274.2 303.8 29.6 3.3 1.3 بندرعباس، سديج
-67.5 -66.7 95.4 -62.2 93.2 31 0.6 12.9 رودخانه‌هاي بلوچستان
-41.1 -42.1 354.5 -152.1 361 208.9 11.7 49.2 حوضه خليج فارس و درياي عمان
23.2 39.8 303.6 106.4 267.6 374 21.7 93.4 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
23.2 39.8 303.6 106.4 267.6 374 21.7 93.4 حوضه دریاچه ارومیه
-19 -26 255.8 -72.9 280 207.1 45.3 76.2 درياچه نمك فلات مركزي
-41.7 -36.8 238 -80.9 219.6 138.7 29.4 52.2 گاوخوني
-58 -58.9 405.9 -244.4 414.7 170.3 17.5 45.5 طشك، بختگان و مهارلو
-55.9 -73.3 225.6 -272.2 371.6 99.4 6.2 15.8 كوير ابرقو، سيرجان
-65.3 -73.6 128.5 -124.4 169 44.6 3.9 19.1 هامون، جازموریان
-43.3 -24.7 98.8 -18.4 74.4 56 4.7 8.3 كوير لوت
-23.3 -8.5 133.7 -9.5 112.1 102.6 10.9 27.9 كوير مركزي
-37.6 -1 81.4 -0.5 51.3 50.8 10.7 19.6 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-50.4 -48.3 95.7 -44.3 91.8 47.5 8.9 10.1 كوير درانجير
-38.3 -39 154.9 -61 156.5 95.5 13.4 27.1 حوضه فلات مركزي
-47.6 -5.1 149.9 -4.2 82.7 78.5 1.9 9.9 پترگان، خواف مرزي شرق
-64.1 -19.3 77.9 -6.7 34.7 28 0.3 2.6 هامون، هيرمند
-86.3 -83.6 73.2 -50.9 60.9 10 3.3 2.7 هامون، مشكيل
-61.8 -36.2 99.3 -21.5 59.4 37.9 1.9 5.1 حوضه مرزي شرق
-34.7 -24.8 204.9 -44.2 178 133.8 8.4 30.6 قره‌قوم قره‌قوم
-34.7 -24.8 204.9 -44.2 178 133.8 8.4 30.6 حوضه قره‌قوم
-31.7 -30.2 229.6 -67.8 224.7 156.9 14.3 37.1 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 26 ارديبهشت سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
127.8پنجابمازندران 907رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
19.5محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 846.1مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
286سلماس-زولا چايآذربايجان غربي511.4اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
9رحمت آباد-ريگانكرمان777چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 70.1اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
83.6باغسنگان تربت جامخراسان رضوي186.8اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 907رامسر-صفارود مازندران کل کشور