گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 23 خرداد سال آبي 97-96

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 23 خرداد سال آبي 97-96 بالغ بر 165.6 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 235.8 ميليمتر) 29.8 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 225.8 ميليمتر) 26.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 23 خرداد معادل 272.913 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 23 خرداد سال آبي 97-96 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 23 خرداد سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 23 خرداد
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
23 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
0.1 14.6 363.5 46.3 317.5 363.8 2.3 28.4 درياي خزر
-40.8 -41.4 357.2 -149.6 361.2 211.6 0.1 2.6 خليج فارس و درياي عمان
24.7 46.7 321.8 127.7 273.7 401.4 2.4 24.2 دریاچه ارومیه
-35.7 -34.9 158.7 -54.7 156.8 102.1 0.2 5 فلات مركزي
-60.5 -33.4 101.4 -20.1 60.2 40.1 0 0 مرزي شرق
-34.4 -20.7 216.3 -37 178.8 141.8 0.1 4.5 قره‌قوم
-29.8 -26.7 235.8 -60.2 225.8 165.6 0.5 7.2 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 23 خرداد سال آبي 97-96

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 23 خرداد
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
23 خرداد
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 49 ساله سال آبی گذشته متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
سال آبي
95-96
سال آبي
96-97
31.2 45.4 245.5 100.5 221.5 322 5.5 43.9 ارس درياي خزر
-21.3 -15.7 788 -115.5 735.9 620.4 6.5 65.2 تالش، مرداب انزلي
1.7 20.4 335.3 57.7 283.4 341.1 0.7 27.3 سفيدرود بزرگ
-5.9 -6.2 654.5 -40.4 656 615.6 0.2 31.8 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-9.9 5.3 495.1 22.4 423.7 446.1 3.4 34.9 هراز و قره‌سو
4.8 29.4 364.3 86.8 294.9 381.7 0.6 8.2 قره‌سو و گرگان
-14.1 6.9 277.6 15.3 223.1 238.4 1.1 2.2 اترك
0.1 14.6 363.5 46.3 317.5 363.8 2.3 28.4 حوضه درياي خزر
-2.8 24.7 454.9 87.7 354.5 442.2 0.2 6.9 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-12.4 -1.7 417.5 -6.4 372.1 365.7 0.3 7.2 كرخه
-39.8 -22 630.5 -106.9 486.7 379.8 0.3 6.3 كارون بزرگ
-50.6 -26 416.7 -72.4 278.3 205.9 0 0 جراحي و زهره
-61.1 -56.3 302.8 -151.7 269.5 117.8 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-55.4 -71 368.9 -401.9 566.3 164.4 0 0 مند، كاريان و خنج
-53 -74.5 217.3 -297.9 400 102.1 0 0.4 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-87 -90.3 228.5 -274.2 303.8 29.6 0 0 بندرعباس، سديج
-69.2 -66.8 100.8 -62.3 93.3 31 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-40.8 -41.4 357.2 -149.6 361.2 211.6 0.1 2.6 حوضه خليج فارس و درياي عمان
24.7 46.7 321.8 127.7 273.7 401.4 2.4 24.2 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
24.7 46.7 321.8 127.7 273.7 401.4 2.4 24.2 حوضه دریاچه ارومیه
-12.5 -16.9 266 -47.3 280 232.7 0 23.6 درياچه نمك فلات مركزي
-38.5 -32.3 241.7 -70.9 219.6 148.7 0 7.8 گاوخوني
-58.1 -58.9 406 -244.4 414.7 170.3 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
-55.5 -72.9 226.4 -270.8 371.6 100.8 0 0.8 كوير ابرقو، سيرجان
-66 -73.4 132.2 -124.1 169 44.9 0 0.3 هامون، جازموریان
-42.8 -23.4 100.1 -17.5 74.8 57.3 0.1 0 كوير لوت
-20.2 -1.6 139.5 -1.8 113.1 111.3 0.9 6.3 كوير مركزي
-33.5 8 83.3 4.1 51.3 55.4 0 2.8 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-50.2 -47.3 97.1 -43.4 91.8 48.4 0 0.2 كوير درانجير
-35.7 -34.9 158.7 -54.7 156.8 102.1 0.2 5 حوضه فلات مركزي
-44.7 -0.7 150.9 -0.6 84 83.4 0.1 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-61.3 -14.4 78.1 -5.1 35.3 30.2 0 0 هامون، هيرمند
-87.2 -83.7 77.9 -51.5 61.5 10 0 0 هامون، مشكيل
-60.5 -33.4 101.4 -20.1 60.2 40.1 0 0 حوضه مرزي شرق
-34.4 -20.7 216.3 -37 178.8 141.8 0.1 4.5 قره‌قوم قره‌قوم
-34.4 -20.7 216.3 -37 178.8 141.8 0.1 4.5 حوضه قره‌قوم
-29.8 -26.7 235.8 -60.2 225.8 165.6 0.5 7.2 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 23 خرداد سال آبي 97-96

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
135.6پنجابمازندران 958رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
19.5محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 860.8مريوانكردستان خليج فارس و درياي عمان
306.9تبريزآذربايجان شرقي526.4اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
9رحمت آباد-ريگانكرمان785.5چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 78.8اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
83.6باغسنگان تربت جامخراسان رضوي208.3اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
3.3هوشك-سراوانسيستان و بلوچستان 926رامسر-صفارود مازندران کل کشور