گزارش بارندگی تجمعی روزانه
به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و دو

جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 21 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
22 16 42 158 165.5 135.5 192 درياي خزر
49 74 350 140 120.5 46.5 209.1 خليج فارس و درياي عمان
49 46 104 116.1 118.4 84.7 173 دریاچه ارومیه
13 24 399 50 45.5 11.3 56.4 فلات مركزي
-41 -26 1000 24.1 19.4 1.3 14.3 مرزي شرق
36 62 354 54.3 45.6 16.3 74 قره‌قوم
31 43 215 85.8 78.7 35.7 112.5 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 21 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 50 ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
12 -1 11 84.7 95.7 85.2 94.5 ارس درياي خزر
17 10 44 432 458 348.9 503.9 تالش، مرداب انزلي
28 31 100 134.9 131.3 85.8 172 سفيدرود بزرگ
26 13 17 385.5 427.3 412.8 484.8 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
6 3 14 248.9 254 230 262.6 هراز و قره‌سو
29 13 21 145.6 166.7 155.6 188.5 قره‌سو و گرگان
38 34 77 95 97.6 74.1 131.2 اترك
103 124 334 177.1 160.6 82.8 359.1 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
99 115 490 163.6 151.6 55.3 326.2 كرخه
65 92 471 255.4 220.2 74 422.2 كارون بزرگ
96 138 545 187.2 154.5 56.9 367.2 جراحي و زهره
50 81 289 143.3 119 55.4 215.3 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-30 -2 84 143.4 102.1 54.7 100.4 مند، كاريان و خنج
-14 7 78 74.8 59.9 36 64.1 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-68 -68 319 68.9 69.4 5.3 22.2 بندرعباس، سديج
-96 -96 30 32.1 33.4 1 1.3 رودخانه‌هاي بلوچستان
49 46 104 116.1 118.4 84.7 173 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
65 61 523 95.8 98.4 25.4 158.2 درياچه نمك فلات مركزي
36 42 505 88.2 84.2 19.8 119.8 گاوخوني
1 38 308 154.3 113.4 38.4 156.6 طشك، بختگان و مهارلو
-32 -12 143 76.5 59.1 21.4 52.1 كوير ابرقو، سيرجان
-68 -64 187 35 31.4 3.9 11.2 هامون، جازموریان
-44 -37 517 25.5 22.7 2.3 14.2 كوير لوت
43 53 395 40.4 37.8 11.7 57.9 كوير مركزي
-5 -4 2622 25.9 25.6 0.9 24.5 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-32 -27 283 27.2 25.3 4.8 18.4 كوير درانجير
-1 35 956 36.1 26.5 3.4 35.9 پترگان، خواف مرزي شرق
-66 -57 9999 19.2 15.2 0 6.6 هامون، هيرمند
-89 -89 217 17.7 16.7 0.6 1.9 هامون، مشكيل
36 62 354 54.3 45.6 16.3 74 قره‌قوم قره‌قوم
31 43 215 85.8 78.7 35.7 112.5 کل کشور


* میانگین 11 سال اخیر از سال آبی 87-86 لغایت سال آبی 97-96