گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

 
 

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 21 دي سال آبي 98-97 بالغ بر 112.5 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 85.8 ميليمتر) 31.1 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 35.7 ميليمتر) 215.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 21 دي معادل 185.403 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا 21 دي سال آبي 98-97 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره(1): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 1 کشور از اول مهر تا ساعت 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 21 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 دي
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
21.5 41.7 158 56.5 135.5 192 20.3 25.2 درياي خزر
49.4 349.7 140 162.6 46.5 209.1 8.2 36.1 خليج فارس و درياي عمان
49 104.3 116.1 88.3 84.7 173 11.1 29 دریاچه ارومیه
12.8 399.1 50 45.1 11.3 56.4 3.1 12.9 فلات مركزي
-40.7 1000 24.1 13 1.3 14.3 0 4.9 مرزي شرق
36.3 354 54.3 57.7 16.3 74 3 15 قره‌قوم
31.1 215.1 85.8 76.8 35.7 112.5 6.3 20.4 کل کشور

جدول شماره(2): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه 2 کشور از اول مهر تا 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا 21 دي
(ميليمتر)
بارش تجمعی فقط ماه جاری
از اول تا
21 دي
(ميليمتر)
حوضه های 30گانه
(درجه 2)
حوضه های اصلی
(درجه 1)
متوسط 50 ساله سال آبی گذشته متوسط 50 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
سال آبي
96-97
سال آبي
97-98
11.6 10.9 84.7 9.3 85.2 94.5 7.7 10.7 ارس درياي خزر
16.6 44.4 432 155 348.9 503.9 18.8 24.3 تالش، مرداب انزلي
27.5 100.5 134.9 86.2 85.8 172 9.7 19.9 سفيدرود بزرگ
25.8 17.4 385.5 72 412.8 484.8 50.4 24.4 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
5.5 14.2 248.9 32.6 230 262.6 44 49 هراز و قره‌سو
29.5 21.1 145.6 32.9 155.6 188.5 45.1 49.9 قره‌سو و گرگان
38.1 77.1 95 57.1 74.1 131.2 21.7 30.7 اترك
21.5 41.7 158 56.5 135.5 192 20.3 25.2 حوضه درياي خزر
102.8 333.7 177.1 276.3 82.8 359.1 19.2 50.2 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
99.4 489.9 163.6 270.9 55.3 326.2 15.8 44.3 كرخه
65.3 470.5 255.4 348.2 74 422.2 20.2 111.3 كارون بزرگ
96.2 545.3 187.2 310.3 56.9 367.2 3.7 57.8 جراحي و زهره
50.2 288.6 143.3 159.9 55.4 215.3 0.6 17.2 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-30 83.5 143.4 45.7 54.7 100.4 1.3 13.6 مند، كاريان و خنج
-14.3 78.1 74.8 28.1 36 64.1 2.8 3.9 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-67.8 318.9 68.9 16.9 5.3 22.2 4 0.2 بندرعباس، سديج
-96 30 32.1 0.3 1 1.3 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
49.4 349.7 140 162.6 46.5 209.1 8.2 36.1 حوضه خليج فارس و درياي عمان
49 104.3 116.1 88.3 84.7 173 11.1 29 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
49 104.3 116.1 88.3 84.7 173 11.1 29 حوضه دریاچه ارومیه
65.1 522.8 95.8 132.8 25.4 158.2 7.9 26.8 درياچه نمك فلات مركزي
35.8 505.1 88.2 100 19.8 119.8 11.9 44.5 گاوخوني
1.5 307.8 154.3 118.2 38.4 156.6 3.4 26.1 طشك، بختگان و مهارلو
-31.9 143.5 76.5 30.7 21.4 52.1 4.6 8.1 كوير ابرقو، سيرجان
-68 187.2 35 7.3 3.9 11.2 1.3 0.7 هامون، جازموریان
-44.3 517.4 25.5 11.9 2.3 14.2 1.1 4.6 كوير لوت
43.3 394.9 40.4 46.2 11.7 57.9 2.1 15.2 كوير مركزي
-5.4 2622.2 25.9 23.6 0.9 24.5 0.4 8.1 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-32.4 283.3 27.2 13.6 4.8 18.4 2.4 4.5 كوير درانجير
12.8 399.1 50 45.1 11.3 56.4 3.1 12.9 حوضه فلات مركزي
-0.6 955.9 36.1 32.5 3.4 35.9 0.1 13.9 پترگان، خواف مرزي شرق
-65.6 - 19.2 6.6 0 6.6 0 1.3 هامون، هيرمند
-89.3 216.7 17.7 1.3 0.6 1.9 0 0 هامون، مشكيل
-40.7 1000 24.1 13 1.3 14.3 0 4.9 حوضه مرزي شرق
36.3 354 54.3 57.7 16.3 74 3 15 قره‌قوم قره‌قوم
36.3 354 54.3 57.7 16.3 74 3 15 حوضه قره‌قوم
31.1 215.1 85.8 76.8 35.7 112.5 6.3 20.4 کل کشور

جدول شماره(3): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا 18:30 روز 21 دي سال آبي 98-97

 کمترین  بیشترین حوضه آبریز درجه 1
میزان بارندگی نام ایستگاه نام استان میزان بارندگی  نام ایستگاه نام استان
63.7اردبيل‌اردبيل 915.3رامسر-صفارود مازندران درياي خزر
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 654.7تله زنگخوزستان خليج فارس و درياي عمان
83تبريزآذربايجان شرقي256.5اداره سقزكردستان دریاچه ارومیه
0رحمت آباد-ريگانكرمان685.3چلگردچهارمحال و بختياري فلات مركزي
0تصفيه خانه زاهدانسيستان و بلوچستان 22.5اسد آباد بيرجندخراسان جنوبيمرزي شرق
45باغسنگان تربت جامخراسان رضوي90اداره مركزي مشهدخراسان رضويقره‌قوم
0محوطه امورآب چابهارسيستان و بلوچستان 915.3رامسر-صفارود مازندران کل کشور