گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل و تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 29 دي سال آبي 98-97
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
27.848.199.585.9127.2آذربايجان شرقي
61.9109.5132.5102.4214.5آذربايجان غربي
-13.5-8.1115.6108.8100اردبيل
45.81310.356.15.881.8اصفهان
80.6366.3149.257.8269.5البرز
150.2456187.884.5469.8ايلام
7137.1148.767.1159.1بوشهر
74.7602.7103.425.7180.6تهران
61.4414.129392473چهارمحال و بختياري
-25.52220.736.121.1626.92خراسان جنوبي
34.7592.55510.774.1خراسان رضوي
65.3240.578.338129.4خراسان شمالي
90.3594.2189.752361خوزستان
54.8238.9110.850.6171.5زنجان
100.3865.835.27.370.5سمنان
-90.245.532.62.23.2سيستان و بلوچستان
-25.2176.3146.639.7109.7فارس
58.1226.9120.158.1189.9قزوين
52.51209.9617.193قم
77.7173.3172.7112.3306.9كردستان
-3028945.68.231.9كرمان
74.9264.2202.297.1353.6كرمانشاه
74442.3324.7104.2565.1كهگيلويه و بويراحمد
49.347.5183.6185.9274.2گلستان
20.146.9443.5362.6532.8گيلان
113.5363.6238.2109.7508.6لرستان
18.118283283.2334.3مازندران
97.1762.2109.825.1216.4مركزي
-42.177.76621.538.2هرمزگان
82.7273.8137.367.1250.8همدان
-48.355037.7319.5يزد