گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 25 خرداد سال آبي 98-97
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
32.83274.2353.5364.2آذربايجان شرقي
51.419.9335.2423.3507.4آذربايجان غربي
-20.9297.2288.6291.3اردبيل
28.673.5152.2112.8195.7اصفهان
5065388.9353.5583.4البرز
122.1124.4404399.9897.4ايلام
28.5180.9236.1108303.4بوشهر
5061.2257239.2385.5تهران
51148647394977چهارمحال و بختياري
30.874113.4885.31148.44خراسان جنوبي
63.5147.6179.5118.5293.4خراسان رضوي
70.7132.6235.8173.1402.6خراسان شمالي
63.4173.8351.9210575خوزستان
39.329.5298.2320.7415.4زنجان
56.883.9111.795.2175.1سمنان
13.8269.793.228.7106.1سيستان و بلوچستان
24.9181.5298132.2372.1فارس
40.536306.3316.6430.5قزوين
63.388.3158137258قم
58.432.4415.2496.7657.5كردستان
28.9229.7134.352.5173.1كرمان
61.756.1473.7490.5765.9كرمانشاه
65.2207.2616.7331.51018.5كهگيلويه و بويراحمد
6566.5413.3409.6681.9گلستان
23.346.4794.5669.1979.4گيلان
112.3118.75455291157لرستان
27.638500.9463.4639.3مازندران
73.3105.1274.7232.1476.1مركزي
45.9373.4167.551.6244.3هرمزگان
76.755341.2389.1603همدان
30.470.991.970.1119.8يزد