گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان
روز: ماه: سال آبي:

جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 2 خرداد سال آبي 97-96
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
27.544.1254.6225.2324.6آذربايجان شرقي
23.739.2317.7282.4393آذربايجان غربي
1.22.9260.2256.1263.4اردبيل
-29.5-19.5152133107.1اصفهان
-15.8-20.1383.5404.5323البرز
-4.316.5407.7335.1390.3ايلام
-54.1-60.5234.3272.1107.5بوشهر
-11.2-29.1258.2323.5229.2تهران
-40.1-38.3653634391چهارمحال و بختياري
-23.6-9.4111.6894.1585.29خراسان جنوبي
-34.5-28.6193.4177.3126.6خراسان رضوي
-28.6-5.6231.7175.4165.5خراسان شمالي
-43.7-2.4357206201خوزستان
09.9286.5260.7286.4زنجان
-22-12.1108.396.184.5سمنان
-72.2-71.895.394.126.5سيستان و بلوچستان
-56.2-65.7300.8385.1131.9فارس
-6.9-15.8298329.4277.4قزوين
-19.2-34.4151186122قم
19.825.9405.1385.5485.2كردستان
-57.8-69.5123.9171.652.3كرمان
3.422.1471.8399.5487.9كرمانشاه
-44.7-23.2632.4455.3349.8كهگيلويه و بويراحمد
-0.615.9399.9343.1397.5گلستان
-20.3-21.3756.7765.8602.8گيلان
-5.1-11.9546588518لرستان
-12.5-5.3481.6444.8421.4مازندران
-22-30.3274306.8213.8مركزي
-71.1-80.1167.4243.748.4هرمزگان
14.1-1.1326.1376.2372همدان
-24.6-9.191.575.969يزد