گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 4 خرداد سال آبي 99-98
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
10.6-19.8257.3354.7284.5آذربايجان شرقي
13.7-26323.1496.6367.3آذربايجان غربي
-1.3-2.6274.5277.9270.8اردبيل
8.6-13.6152.7191.9165.8اصفهان
46.5-3.1382.2577.5559.8البرز
23.5-43.4413.6902.2510.6ايلام
45.59.1256.1341.6372.7بوشهر
72.419.2262.7380452.8تهران
-6.9-37.3655973610چهارمحال و بختياري
46.619.9114.67140.19168.06خراسان جنوبي
54.7-4.5175.4284.1271.3خراسان رضوي
26.2-22.4238.6388.2301.1خراسان شمالي
-3-40.4355.8579345خوزستان
24-12288.9407.2358.2زنجان
78.622110161.1196.5سمنان
106.560.589.6115.3185سيستان و بلوچستان
45.316.8298.9371.9434.4فارس
57.311.2303428.6476.7قزوين
740.4150260261قم
10.4-27.4431.5656.6476.5كردستان
93.739.1123.9172.5240كرمان
2.1-38.7463770.8472.7كرمانشاه
7.1-33.8628.51016.4673كهگيلويه و بويراحمد
12.1-37.8386.8697433.5گلستان
29.32.1766970990.1گيلان
25.8-39.8552.71154.96695.5لرستان
27.5-1.8481.1624.5613.4مازندران
28.5-25.9274475.1352مركزي
11951.7168.9243.8369.9هرمزگان
33.4-24.3341.5601.7455.5همدان
17.6-992.8119.9109.1يزد