گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 6 فروردين سال آبي 98-97
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
54.821.5162.1206.5250.9آذربايجان شرقي
57.548.6220.1233.3346.7آذربايجان غربي
4.4-0.5184.1193.2192.2اردبيل
13.9274.3111.133.8126.5اصفهان
58.3120.8270.7194.1428.5البرز
120.4212.4332.9234.8733.6ايلام
17.4173.6218.693.8256.6بوشهر
46.4157.4187.2106.5274.1تهران
52.9283.7522208798چهارمحال و بختياري
6.891.187.2748.7793.19خراسان جنوبي
38181.812862.7176.7خراسان رضوي
65174.5158.495.2261.3خراسان شمالي
67.8262306.4142514خوزستان
45.755.8190.3178277.3زنجان
58.3223.176.137.3120.5سمنان
-17.9192.585.123.969.9سيستان و بلوچستان
4.6196.9263.392.8275.5فارس
4159205181.8289.1قزوين
65.2198.411262185قم
62.863.5300.7299.3489.4كردستان
5.8247.9103.131.36109.1كرمان
55.4112.2377.2276.2586.2كرمانشاه
61.7325.6550.5209.1890كهگيلويه و بويراحمد
80.689.8312.7297.6564.7گلستان
2549.7629.4525.6787گيلان
116.1237.3423271914لرستان
29.642.5403.5366.9522.9مازندران
58.3294.7205.282.3324.8مركزي
15.9272.4151.347.1175.4هرمزگان
77.5141.8236.6173.7420همدان
-10.2136.370.326.763.1يزد