گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 4 آبان سال آبي 1400-1399
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
4.3-3.620.822.521.7آذربايجان شرقي
-65-63.82221.37.7آذربايجان غربي
9.337.533.226.436.3اردبيل
-69.6-63.24.63.81.4اصفهان
54.8-28.920.845.332.2البرز
-86.5-90.212.617.31.7ايلام
-93.3-961.52.50.1بوشهر
2.9-7113.949.314.3تهران
-75-83.38122چهارمحال و بختياري
--0.730.040خراسان جنوبي
-46.9183.33.20.61.7خراسان رضوي
-30.2208.310.62.47.4خراسان شمالي
-72.6136.49.51.12.6خوزستان
-69.1-86.720.447.56.3زنجان
-15.8-46.73.863.2سمنان
--324.10سيستان و بلوچستان
-93.8-97.41.63.90.1فارس
24.2-59.215.747.819.5قزوين
-87.5-961.650.2قم
-94.8-98.215.444.40.8كردستان
-80-78.921.90.4كرمان
-98.1-99.316.241.10.3كرمانشاه
--8.52.70كهگيلويه و بويراحمد
-14.1-3638.952.233.4گلستان
-44.7-41.2160.6150.988.8گيلان
-01100لرستان
-34.3-39.996.110563.1مازندران
-17.8-75.610.7368.8مركزي
-95.8-99.22.413.20.1هرمزگان
-38.6-80.113.742.38.41همدان
-54.5-28.61.10.70.5يزد