گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها


گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 27 تير سال آبي 97-96
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
25.353.8285.3232.5357.6آذربايجان شرقي
25.650.4345288.1433.4آذربايجان غربي
1.312.9296.2265.8300اردبيل
-26.2-15.9152.8134.2112.8اصفهان
-11.1-12.7402.4409.8357.6البرز
-4.216.9408.6335.1391.6ايلام
-54.1-60.5234.3272.1107.5بوشهر
-8.1-23.1271323.6249تهران
-39.9-37.9656634394چهارمحال و بختياري
-24.2-9.4112.594.1685.32خراسان جنوبي
-35.5-28.6200.3180.9129.2خراسان رضوي
-29.7-2.6246.2177.9173.2خراسان شمالي
-43.9-2.4358206201خوزستان
4.921.7306.1263.8321زنجان
-16-2.2115.799.497.2سمنان
-73.1-72.210096.626.9سيستان و بلوچستان
-56.3-65.9302.2386.9132فارس
1.4-4.9311.2331.8315.7قزوين
-15.4-29156186132قم
2128.7410.4386496.7كردستان
-58.4-69.5126.1172.452.5كرمان
3.522.8474399.5490.5كرمانشاه
-44.8-23.2633.4455.3349.8كهگيلويه و بويراحمد
-4.38.7431.1379.7412.7گلستان
-17.8-15.1842.5815.5692.3گيلان
-3.8-10.3549.16589528.22لرستان
-12.8-2.1539.7480.8470.7مازندران
-15.8-26.2275.5314.7232.1مركزي
-68.1-77.9172.5249.255.1هرمزگان
16.63333.57377.6389.1همدان
-24.9-89375.969.8يزد