گزارش بارندگي روزانه به تفكيك استانها
آمار در پایان هر سال آبی بر اساس دستورالعمل های مربوطه، کنترل، تدقیق و بروزرسانی می گردد.

گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 24 مهر سال آبي 99-98
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
-48.96.918.28.79.3آذربايجان شرقي
-83.8-67.2136.42.1آذربايجان غربي
-27.217.123.514.617.1اردبيل
--1.42.30اصفهان
-98.3-99.312.127.90.2البرز
--4.32.90ايلام
300600.61.52.4بوشهر
-96.1-98.87.725.10.3تهران
-75-66.7431چهارمحال و بختياري
--0.60.510خراسان جنوبي
--1.970خراسان رضوي
-80.8-92.67.820.31.5خراسان شمالي
--3.720خوزستان
-85.6-79.511.88.31.7زنجان
--2.58.50سمنان
871.439802.10.520.4سيستان و بلوچستان
428.6117.60.71.73.7فارس
-92.9-95.6711.40.5قزوين
-80-943100.6قم
-84.8-903.350.5كردستان
9.1-45.51.12.21.2كرمان
--42.50كرمانشاه
-17.465.22.31.151.9كهگيلويه و بويراحمد
22.9-19.429.745.336.5گلستان
-13.1-49.8115.4199.8100.3گيلان
-96.7-72.7182.20.6لرستان
3.8-50.563.6133.466مازندران
-86.5-92.95.29.90.7مركزي
807.176.41.47.212.7هرمزگان
-85.7-90.34.97.20.7همدان
-16.7-37.50.60.80.5يزد