گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان


جدول شماره(4): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت 18:30 روز 4 آبان سال آبي 1400-1399
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
-1.8-9.622.12421.7آذربايجان شرقي
-66.8-64.423.221.67.7آذربايجان غربي
5.535.434.426.836.3اردبيل
-71.4-63.24.93.81.4اصفهان
43.8-29.222.445.532.2البرز
-88.2-90.514.417.91.7ايلام
-94.4-96.21.82.60.1بوشهر
-11.2-73.216.153.314.3تهران
-80-87.510162چهارمحال و بختياري
--0.750.040خراسان جنوبي
-51.4-323.52.51.7خراسان رضوي
-35.1208.311.42.47.4خراسان شمالي
-78.7-62.312.26.92.6خوزستان
-70.1-86.721.147.56.3زنجان
-20-56.847.43.2سمنان
--5.735.10سيستان و بلوچستان
-94.4-97.91.84.80.1فارس
7.7-60.318.149.119.5قزوين
-87.5-961.650.2قم
-95.7-98.318.746.10.8كردستان
-81.8-842.22.50.4كرمان
-98.3-99.317.544.50.3كرمانشاه
--19.85.10كهگيلويه و بويراحمد
-18.3-37.74153.833.5گلستان
-46.2-42165153.288.8گيلان
-01100لرستان
-36.7-40.599.7106.163.1مازندران
-19.3-76.110.936.88.8مركزي
-95.8-99.22.413.20.1هرمزگان
-48-81.716.246.18.43همدان
-54.5-66.71.11.50.5يزد