وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 26 تير سال آبي 96-95

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 26 تير سال آبي 96-95 بالغ بر 227 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 231 ميليمتر) 2 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 233 ميليمتر) 3 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 26 تير معادل 374.102 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 26 تير سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

ميزان بارش اول مهر تا 26 تير (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 26 تير (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
49 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 49 ساله سال آبي
94-95
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -14 -29 379 461 327 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور-سرخاب 3 1 354 361 366 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 185.5 مياندوآب كردستان 437.9 اداره سقز -23 -36 268 323 206 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مركزپژوهشي يزد چهارمحال و بختياري 1400 چلگرد 5 22 151 130 159 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان خراسان جنوبي 251.3 بنرک -38 -33 100 93 62 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 316 چناران -17 -28 218 251 181 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -2 -3 231 233 227 کل کشور

جدول شماره (1)

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 26 تير
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول تير تا
26 تير
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 49 ساله سال آبي
گذشته
-11 -31 260 -106 337 231 10 5 ارس درياي خزر
-7 -17 829 -157 930 773 57 7 تالش، مرداب انزلي
-16 -28 323 -104 376 272 8 1 سفيدرود بزرگ
-3 -25 685 -221 888 667 60 17 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-18 -31 552 -203 654 451 56 28 هراز و قره‌سو
-23 -41 421 -228 554 326 15 21 قره‌سو و گرگان
-15 -30 294 -105 355 250 8 27 اترك
-14 -29 379 -134 461 327 19 12 جمع حوضه درياي خزر
-22 -41 452 -246 599 353 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13 -34 433 -194 569 375 0 0 كرخه
-23 -20 645 -122 618 496 0 0 كارون بزرگ
-31 -24 407 -86 365 279 0 0 جراحي و زهره
-11 0 294 0 263 263 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
58 92 348 264 286 550 0 6 مند، كاريان و خنج
97 108 212 217 201 418 0 7 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
44 42 213 90 216 306 0 1 بندرعباس، سديج
29 224 85 76 34 110 0 17 رودخانه‌هاي بلوچستان
3 1 354 5 361 366 0 4 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-23 -36 268 -117 323 206 9 1 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-23 -36 268 -117 323 206 9 1 جمع حوضه دریاچه ارومیه
11 10 253 25 255 280 0 3 درياچه نمك فلات مركزي
-3 19 247 38 201 239 0 0 گاوخوني
4 46 399 130 285 415 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
59 104 232 188 180 368 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
53 69 128 80 116 196 0 22 هامون، جازموریان
-22 -11 91 -9 80 71 0 1 كوير لوت
-11 3 129 3 112 115 1 2 كوير مركزي
-31 24 75 10 42 52 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-6 6 97 5 86 91 0 0 كوير درانجير
5 22 151 29 130 159 0 3 جمع حوضه فلات مركزي
-42 -24 144 -26 110 84 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-56 -57 78 -45 79 34 0 0 هامون، هيرمند
-14 -22 80 -20 89 69 0 6 هامون، مشكيل
-38 -33 100 -31 93 62 0 2 جمع حوضه مرزي شرق
-17 -28 218 -70 251 181 2 1 قره‌قوم قره‌قوم
-17 -28 218 -70 251 181 2 1 جمع حوضه قره‌قوم
-2 -3 231 -6 233 227 3 4 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)