وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 22 شهريور سال آبي 96-95

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 22 شهريور سال آبي 96-95 بالغ بر 229 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 237 ميليمتر) 3 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 240 ميليمتر) 5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 22 شهريور معادل 377.398 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 22 شهريور سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

ميزان بارش اول مهر تا 22 شهريور (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 22 شهريور (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
49 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 49 ساله سال آبي
94-95
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -18 -33 415 505 339 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور-سرخاب 3 1 358 364 367 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 185.5 مياندوآب كردستان 437.9 اداره سقز -24 -36 273 326 208 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مركزپژوهشي يزد چهارمحال و بختياري 1400 چلگرد 3 20 154 133 159 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان خراسان جنوبي 251.3 بنرک -39 -35 102 95 62 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 316 چناران -17 -28 219 253 181 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -3 -5 237 240 229 کل کشور

جدول شماره (1)

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 22 شهريور
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول شهريور تا
22 شهريور
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 49 ساله سال آبي
گذشته
-16 -35 278 -124 358 234 9 0 ارس درياي خزر
-17 -24 972 -255 1065 810 98 37 تالش، مرداب انزلي
-18 -30 339 -117 394 277 15 3 سفيدرود بزرگ
-8 -29 781 -299 1019 720 113 52 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-25 -36 632 -265 742 477 64 18 هراز و قره‌سو
-27 -45 465 -281 622 341 41 1 قره‌سو و گرگان
-18 -33 314 -129 387 258 21 0 اترك
-18 -33 415 -166 505 339 31 8 جمع حوضه درياي خزر
-22 -41 452 -246 599 353 0 0 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-13 -34 433 -194 569 375 0 0 كرخه
-23 -20 646 -122 618 496 0 0 كارون بزرگ
-31 -23 408 -85 365 280 0 0 جراحي و زهره
-11 0 295 1 263 264 0 0 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
55 88 355 258 293 551 3 0 مند، كاريان و خنج
90 99 223 210 213 423 3 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
42 41 216 90 217 307 0 0 بندرعباس، سديج
23 171 90 70 41 111 0 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
3 1 358 3 364 367 1 0 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-24 -36 273 -118 326 208 2 0 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-24 -36 273 -118 326 208 2 0 جمع حوضه دریاچه ارومیه
10 10 255 25 255 280 0 0 درياچه نمك فلات مركزي
-4 19 248 38 201 239 0 0 گاوخوني
4 44 402 127 291 418 0 0 طشك، بختگان و مهارلو
55 94 238 178 190 368 0 0 كوير ابرقو، سيرجان
46 57 134 71 125 196 0 0 هامون، جازموریان
-23 -12 92 -10 81 71 0 0 كوير لوت
-12 1 132 1 115 116 2 0 كوير مركزي
-31 24 75 10 42 52 0 0 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-7 3 98 3 88 91 0 0 كوير درانجير
3 20 154 26 133 159 1 0 جمع حوضه فلات مركزي
-42 -24 144 -27 111 84 0 0 پترگان، خواف مرزي شرق
-57 -58 79 -46 80 34 0 0 هامون، هيرمند
-20 -27 86 -26 95 69 0 0 هامون، مشكيل
-39 -35 102 -33 95 62 0 0 جمع حوضه مرزي شرق
-17 -28 219 -72 253 181 0 0 قره‌قوم قره‌قوم
-17 -28 219 -72 253 181 0 0 جمع حوضه قره‌قوم
-3 -5 237 -11 240 229 4 1 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)