وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 23 دي سال آبي 96-95

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 23 دي سال آبي 96-95 بالغ بر 53 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 88 ميليمتر) 40 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 127 ميليمتر) 58 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 23 دي معادل 87.345 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 23 دي سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

ميزان بارش اول مهر تا 23 دي (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 23 دي (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
49 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 49 ساله سال آبي
94-95
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -6 -33 155 217 145 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور-سرخاب -49 -67 148 231 76 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 185.5 مياندوآب كردستان 437.9 اداره سقز -8 -39 89 134 82 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مركزپژوهشي يزد چهارمحال و بختياري 1400 چلگرد -46 -60 52 70 28 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان خراسان جنوبي 251.3 بنرک -85 -88 26 33 4 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 316 چناران -64 -69 50 58 18 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -40 -58 88 127 53 کل کشور

جدول شماره (1)

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 23 دي
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول دي تا
23 دي
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 49 ساله سال آبي
گذشته
14 -36 84 -55 151 96 19 4 ارس درياي خزر
0 -19 432 -99 529 430 17 7 تالش، مرداب انزلي
-11 -39 124 -69 179 110 14 19 سفيدرود بزرگ
10 -21 377 -112 526 414 19 11 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-17 -24 249 -64 270 206 37 12 هراز و قره‌سو
-22 -48 163 -116 243 127 45 5 قره‌سو و گرگان
-22 -46 98 -64 140 76 28 12 اترك
-6 -33 155 -72 217 145 22 12 جمع حوضه درياي خزر
-39 -68 179 -230 339 109 58 40 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-29 -61 166 -183 301 118 45 63 كرخه
-20 -43 270 -165 381 216 143 80 كارون بزرگ
-52 -63 190 -160 252 92 127 10 جراحي و زهره
-88 -92 154 -207 225 18 113 2 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-82 -88 159 -211 239 28 127 2 مند، كاريان و خنج
-67 -82 88 -136 165 29 63 0 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-97 -98 76 -129 131 2 65 0 بندرعباس، سديج
-100 -100 28 -8 8 0 4 0 رودخانه‌هاي بلوچستان
-49 -67 148 -155 231 76 83 26 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-8 -39 89 -52 134 82 20 13 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-8 -39 89 -52 134 82 20 13 جمع حوضه دریاچه ارومیه
1 -31 91 -41 133 92 23 48 درياچه نمك فلات مركزي
21 2 91 2 108 110 45 44 گاوخوني
-79 -83 174 -175 212 37 122 5 طشك، بختگان و مهارلو
-74 -82 94 -107 131 24 67 3 كوير ابرقو، سيرجان
-88 -94 41 -72 77 5 35 0 هامون، جازموریان
-81 -88 27 -36 41 5 22 2 كوير لوت
-37 -43 38 -18 42 24 12 10 كوير مركزي
-38 -32 24 -7 22 15 6 5 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-68 -79 31 -38 48 10 31 0 كوير درانجير
-46 -60 52 -42 70 28 28 11 جمع حوضه فلات مركزي
-72 -66 36 -19 29 10 7 7 پترگان، خواف مرزي شرق
-95 -97 21 -33 34 1 19 0 هامون، هيرمند
-100 -100 20 -37 37 0 12 0 هامون، مشكيل
-85 -88 26 -29 33 4 13 2 جمع حوضه مرزي شرق
-64 -69 50 -40 58 18 8 6 قره‌قوم قره‌قوم
-64 -69 50 -40 58 18 8 6 جمع حوضه قره‌قوم
-40 -58 88 -74 127 53 40 14 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)