وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

گزارش بارندگي روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو


بسم‌الله الرحمن الرحيم

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 1 فروردين سال آبي 96-95

ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر لغايت 1 فروردين سال آبي 96-95 بالغ بر 162 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 168 ميليمتر) 4 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته( 166 ميليمتر) 2 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پايان 1 فروردين معادل 266.98 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.

جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 1 فروردين سال آبي 96-95 را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.

ميزان بارش اول مهر تا 1 فروردين (ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 1 فروردين (ميليمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
49 ساله
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
نام استان حداقل بارندگي ثبت شده نام ايستگاه نام استان حداكثر بارندگي ثبت شده نام ايستگاه متوسط 49 ساله سال آبي
94-95
مازندران 143.1 پنجاب مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -5 -24 247 309 234 درياي خزر
خوزستان 83.9 اهواز لرستان 897 کشور-سرخاب -5 -4 282 279 269 خليج فارس و درياي عمان
آذربايجان غربي 185.5 مياندوآب كردستان 437.9 اداره سقز -17 -33 156 194 130 دریاچه ارومیه
يزد 21.8 مركزپژوهشي يزد چهارمحال و بختياري 1400 چلگرد 1 24 109 89 110 فلات مركزي
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان خراسان جنوبي 251.3 بنرک -37 -39 73 76 46 مرزي شرق
خراسان رضوي 133.3 باغسنگان تربت جام خراسان رضوي 316 چناران 0 6 122 115 122 قره‌قوم
سيستان و بلوچستان 20.4 امور اب سيستان مازندران 1419 دينارسرا-آزادرود -4 -2 168 166 162 کل کشور

جدول شماره (1)

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
ارتفاع تجمعي بارش
از اول مهر تا 1 فروردين
(ميليمتر)
ارتفاع بارش
از اول اسفند تا
1 فروردين
(ميليمتر)

حوضه آبريز
سي‌گانه
(درجه 2)

حوضه آبريز شش‌گانه
(درجه 1)

متوسط 49 ساله اختلاف با
سال آبي گذشته 
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
سال آبي
94-95
سال آبي
95-96
متوسط 49 ساله سال آبي
گذشته
9 -29 133 -58 203 145 24 12 ارس درياي خزر
2 -12 618 -82 710 628 62 24 تالش، مرداب انزلي
-6 -25 205 -65 257 192 37 32 سفيدرود بزرگ
2 -21 523 -139 673 534 54 17 رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
-16 -22 384 -93 414 321 71 16 هراز و قره‌سو
-17 -37 285 -139 376 237 57 28 قره‌سو و گرگان
-7 -22 184 -48 220 172 34 24 اترك
-5 -24 247 -75 309 234 41 23 جمع حوضه درياي خزر
-27 -45 333 -201 445 244 52 56 مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
-21 -38 306 -147 388 241 51 41 كرخه
-27 -19 502 -87 452 365 48 42 كارون بزرگ
-40 -28 338 -81 285 204 23 27 جراحي و زهره
-27 -23 263 -57 249 192 9 18 حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
44 71 302 181 254 435 5 50 مند، كاريان و خنج
84 86 175 149 173 322 3 33 كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
13 9 191 18 197 215 66 21 بندرعباس، سديج
33 188 69 60 32 92 23 7 رودخانه‌هاي بلوچستان
-5 -4 282 -10 279 269 32 34 جمع حوضه خليج فارس و درياي عمان
-17 -33 156 -64 194 130 35 18 دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
-17 -33 156 -64 194 130 35 18 جمع حوضه دریاچه ارومیه
8 9 165 14 164 178 14 26 درياچه نمك فلات مركزي
-11 19 180 25 135 160 19 18 گاوخوني
-10 26 331 61 237 298 13 31 طشك، بختگان و مهارلو
49 97 189 139 143 282 7 23 كوير ابرقو، سيرجان
33 41 104 40 98 138 19 21 هامون، جازموریان
-25 -15 68 -9 60 51 17 10 كوير لوت
-6 24 82 15 62 77 13 10 كوير مركزي
-33 31 51 8 26 34 4 4 كوير سياهكوه، ريگ زرين
-6 14 70 8 58 66 3 16 كوير درانجير
1 24 109 21 89 110 13 15 جمع حوضه فلات مركزي
-43 -26 100 -20 77 57 46 2 پترگان، خواف مرزي شرق
-60 -64 62 -45 70 25 35 5 هامون، هيرمند
-7 -33 58 -27 81 54 43 13 هامون، مشكيل
-37 -39 73 -30 76 46 42 7 جمع حوضه مرزي شرق
0 6 122 7 115 122 44 11 قره‌قوم قره‌قوم
0 6 122 7 115 122 44 11 جمع حوضه قره‌قوم
-4 -2 168 -4 166 162 24 20 جمع بارندگی کل کشور

جدول شماره (2)