آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
7 آذر

روز 8 آذر
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
80.6
55.6
45
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
162.8
102.7
58.5
 
3
تهران
17-630
آرموت
131.4
88.8
48
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
67.4
42
60.5
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
32
45.1
-29
 
6
تهران
41-332
نساء
159
118.3
34.4
 
7
تهران
41-101
سيرا
151.9
98.7
53.9
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
101.6
70.8
43.5
 
9
تهران
41-119
لتيان
100.5
58.6
71.5
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
114.7
99.2
15.6
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
96.7
51.6
87.4
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
58.5
29.6
97.6
 
13
مركزي
41-839
شازند
160
74.6
114.5
 
14
مركزي
41-973
دليجان
74.1
34.9
112.3
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
58.3
49.1
18.7
 
16
گيلان
16-061
شلمان
709.5
370.7
91.4
 
17
گيلان
17-070
منجيل
90.5
56.6
59.9
 
18
گيلان
17-082
رشت
523.7
376.8
39
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
431.3
287.5
50
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
256.3
176.3
45.4
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه