آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
2 مرداد

روز 3 مرداد
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
274
334.1
-18
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
651.3
555.3
17.3
 0
3
البرز
17-630
آرموت
539.6
475.1
13.6
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
197.5
254.3
-22.3
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
245.6
264.4
-7.1
 0
6
البرز
41-332
نساء
717.1
649.2
10.5
 0
7
البرز
41-101
سيرا
693.9
599.9
15.7
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
427.4
412.4
3.6
 0
9
تهران
41-119
لتيان
441.5
407.1
8.5
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
569
579.3
-1.8
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
336
326.7
2.8
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
180
196.9
-8.6
 0
13
مركزي
41-839
شازند
557
463.3
20.2
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
162
204.8
-20.9
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
164.4
277.2
-40.7
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1268
938.3
35.1
 0.5
17
گيلان
17-070
منجيل
304.9
273.4
11.5
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1200.9
1087.7
10.4
 7
19
گيلان
18-031
هشتپر
982.3
846.3
16.1
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
738.2
534.9
38
 1.8
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه