آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
10 شهريور

روز 11 شهريور
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
208.8
336.7
-38
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
385.6
563.1
-31.5
 
3
تهران
17-630
آرموت
416.7
480
-13.2
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
144.9
255.9
-43.4
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
201.5
278
-27.5
 
6
تهران
41-332
نساء
491.2
660.6
-25.6
 
7
تهران
41-101
سيرا
460.3
606.3
-24.1
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
269.7
416.8
-35.3
 
9
تهران
41-119
لتيان
295.1
411.8
-28.3
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
493.9
595.1
-17
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
392.4
327.9
19.7
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
203.1
198.1
2.5
 
13
مركزي
41-839
شازند
540.5
463.3
16.7
 
14
مركزي
41-973
دليجان
169.5
205.4
-17.5
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
182.1
277.9
-34.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1000.5
1024.5
-2.3
 
17
گيلان
17-070
منجيل
267.1
276.6
-3.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
981.5
1178
-16.7
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
874.9
953.7
-8.3
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
539.4
569.9
-5.4
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه