آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
2 آذر

روز 3 آذر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
46.2
47.9
-3.5
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
112.5
88.3
27.4
 
3
تهران
17-630
آرموت
99
78.2
26.6
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
25.1
35.1
-28.5
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
44
39.9
10.3
 
6
تهران
41-332
نساء
113.2
104.6
8.2
 
7
تهران
41-101
سيرا
116.5
85.5
36.3
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
74.3
61.2
21.4
 
9
تهران
41-119
لتيان
72.7
49
48.4
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
81.5
88.7
-8.1
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
83.6
44.1
89.6
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
24.5
-30.2
 
13
مركزي
41-839
شازند
118.5
59.9
97.8
 
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
27.8
16.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
17.1
41.7
-59
 
16
گيلان
16-061
شلمان
957.5
348.7
174.6
 
17
گيلان
17-070
منجيل
70.5
49.7
41.9
 
18
گيلان
17-082
رشت
634
349.8
81.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
550.7
271.4
102.9
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
195.8
163.9
19.5
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه