آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
9 فروردين

روز 10 فروردين
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
168.8
243.7
-30.7
 8.1
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
401.5
420.8
-4.6
 8.5
3
تهران
17-630
آرموت
258.5
324.7
-20.4
 3.5
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
123.5
202
-38.9
 4.5
5
تهران
47-005
فيروز كوه
172.5
172.8
-0.2
 0
6
تهران
41-332
نساء
445
454.5
-2.1
 13.2
7
تهران
41-101
سيرا
417.5
438.4
-4.8
 11.7
8
تهران
41-232
سد امير کبير
241.9
293.5
-17.6
 9.7
9
تهران
41-119
لتيان
286.2
305.3
-6.3
 6.5
10
تهران
15-007
پلور(لار)
418.6
389.2
7.6
 5.5
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
200.7
239
-16
 12.3
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
74.1
150.9
-50.9
 1
13
مركزي
41-839
شازند
311.5
332.2
-6.2
 13
14
مركزي
41-973
دليجان
73.5
131.4
-44.1
 15.9
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
100.9
197.1
-48.8
 0.5
16
گيلان
16-061
شلمان
1541
744.2
107.1
 5.5
17
گيلان
17-070
منجيل
211
195.5
7.9
 11.5
18
گيلان
17-082
رشت
1275
877.4
45.3
 6
19
گيلان
18-031
هشتپر
945.600000000001
592.3
59.6
 22
20
مازندران
12-030
تير تاش
389.9
418.7
-6.9
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه