آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
29 آذر

روز 30 آذر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
72.6
89.7
-19.1
 11.1
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
155
166.3
-6.8
 12.5
3
تهران
17-630
آرموت
154.5
135.4
14.1
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
37
72.5
-49
 15
5
تهران
47-005
فيروز كوه
56
67.8
-17.4
 17
6
تهران
41-332
نساء
175.3
178.4
-1.7
 9
7
تهران
41-101
سيرا
179.3
156.5
14.6
 7
8
تهران
41-232
سد امير کبير
113.3
112.6
0.6
 9.5
9
تهران
41-119
لتيان
119.2
100.9
18.1
 22
10
تهران
15-007
پلور(لار)
120
145.8
-17.7
 19.5
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
88.6
84.7
4.6
 18.3
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
52.1
-67.2
 0
13
مركزي
41-839
شازند
135.5
139.2
-2.7
 20
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
66.2
-51.2
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
25.8
81.7
-68.4
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1156.5
467.3
147.5
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
104
86.7
20
 3.5
18
گيلان
17-082
رشت
810.5
495.2
63.7
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
714.6
358.4
99.4
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
245.1
230.9
6.1
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه