آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
29 مهر

روز 30 مهر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
16.4
11.5
42.6
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
37.5
20.5
82.9
 
3
تهران
17-630
آرموت
54.5
17.7
207.9
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
13
8.8
47.7
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
10.5
15.9
-34
 
6
تهران
41-332
نساء
39.5
25.8
53.1
 
7
تهران
41-101
سيرا
34.3
19.6
75
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
29.8
13.3
124.1
 
9
تهران
41-119
لتيان
24.7
9.5
160
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
32.8
27.6
18.8
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
52.4
5.2
907.7
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
9.4
4.7
100
 
13
مركزي
41-839
شازند
65.5
12.7
415.7
 
14
مركزي
41-973
دليجان
9.5
16.7
-43.1
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
7.4
2.1
252.4
 
16
گيلان
16-061
شلمان
621
172.1
260.8
 
17
گيلان
17-070
منجيل
23
16.2
42
 
18
گيلان
17-082
رشت
423.5
165.1
156.5
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
375.7
150.3
150
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
101.4
68.4
48.2
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه