آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
23 شهريور

روز 24 شهريور
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
208.8
337.5
-38.1
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
385.6
566.2
-31.9
 0
3
تهران
17-630
آرموت
416.7
481.8
-13.5
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
144.9
256.4
-43.5
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
201.5
282.5
-28.7
 0
6
تهران
41-332
نساء
491.2
664.7
-26.1
 0
7
تهران
41-101
سيرا
460.3
609.2
-24.4
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
269.7
418.6
-35.6
 0
9
تهران
41-119
لتيان
295.1
413.6
-28.7
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
493.9
600.4
-17.7
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
392.4
328.2
19.6
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
203.1
198.4
2.4
 0
13
مركزي
41-839
شازند
540.5
463.3
16.7
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
169.5
206.2
-17.8
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
182.1
277.9
-34.5
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1001
1078.2
-7.2
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
267.1
277.5
-3.7
 0
18
گيلان
17-082
رشت
983
1235.4
-20.4
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
875.9
1012.4
-13.5
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
564.6
588.7
-4.1
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه