آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
28 دي

روز 29 دي
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
57.5
118.6
-51.5
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
217.5
225.5
-3.5
 0
3
البرز
17-630
آرموت
108.7
165.4
-34.3
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
78
95
-17.9
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
95.5
86.5
10.4
 0
6
البرز
41-332
نساء
277.3
234.7
18.2
 0
7
البرز
41-101
سيرا
243.2
214.9
13.2
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
126.1
149.8
-15.8
 0
9
تهران
41-119
لتيان
145.5
150.6
-3.4
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
255.4
202.2
26.3
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
140
121.8
14.9
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
67.7
77
-12.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
176.5
206.9
-14.7
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
64.9
72.8
-10.9
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
77.2
92.3
-16.4
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
688.5
566.2
21.6
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
91.9
106.7
-13.9
 0
18
گيلان
17-082
رشت
585.3
611.4
-4.3
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
443.5
440.5
0.7
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
208.3
278
-25.1
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه