آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
10 خرداد

روز 11 خرداد
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
211.1
323.8
-34.8
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
479.5
537.6
-10.8
 0
3
تهران
17-630
آرموت
332
456.6
-27.3
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
153.8
248
-38
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
202
238
-15.1
 0
6
تهران
41-332
نساء
581.6
618.2
-5.9
 4
7
تهران
41-101
سيرا
541
579.4
-6.6
 2.5
8
تهران
41-232
سد امير کبير
311.9
398.1
-21.7
 0.5
9
تهران
41-119
لتيان
352.2
392
-10.2
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
584.9
542
7.9
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
269.2
320.8
-16.1
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
104.5
192.8
-45.8
 0
13
مركزي
41-839
شازند
422.5
453.9
-6.9
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
197.7
-51.7
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
119
268.2
-55.6
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1620
854.6
89.6
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
282.5
261.6
8
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1409.2
1002.9
40.5
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
1047.4
739.8
41.6
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
408.5
495.4
-17.5
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه