آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
6 مهر

روز 7 مهر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
0
2.4
-100
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
0
4.2
-100
 0
3
تهران
17-630
آرموت
0
3.7
-100
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
0
1.8
-100
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
0
3.3
-100
 0
6
تهران
41-332
نساء
0
5.3
-100
 0
7
تهران
41-101
سيرا
0
4.1
-100
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
0
2.8
-100
 0
9
تهران
41-119
لتيان
0
2
-100
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
0
5.7
-100
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
0
1.1
-100
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
0
1
-100
 0
13
مركزي
41-839
شازند
0
2.6
-100
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
0
3.4
-100
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
0
0.4
-100
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
4.5
35.6
-87.4
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
0
3.4
-100
 0
18
گيلان
17-082
رشت
2
34.2
-94.2
 1.5
19
گيلان
18-031
هشتپر
2
31.1
-93.6
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
7
14.1
-50.4
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه