آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
3 بهمن

روز 4 بهمن
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
92.2
137.5
-32.9
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
179.5
240.8
-25.5
 4.5
3
تهران
17-630
آرموت
168.5
186.1
-9.5
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
58.8
115.1
-48.9
 1
5
تهران
47-005
فيروز كوه
76
97.1
-21.7
 0
6
تهران
41-332
نساء
196.2
255.6
-23.2
 0
7
تهران
41-101
سيرا
201.4
234.5
-14.1
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
133.5
167.9
-20.5
 0
9
تهران
41-119
لتيان
150.7
159.8
-5.7
 5
10
تهران
15-007
پلور(لار)
169.2
208
-18.7
 3.5
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
114.6
128.5
-10.8
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
33.6
86.5
-61.2
 0
13
مركزي
41-839
شازند
165.5
204.1
-18.9
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
89.6
-64
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
40.5
123.6
-67.2
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1289
560.8
129.9
 1
17
گيلان
17-070
منجيل
110
119.7
-8.1
 0
18
گيلان
17-082
رشت
955
633
50.9
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
775.1
434.6
78.3
 1.2
20
مازندران
12-030
تير تاش
284.4
293.8
-3.2
 0.2
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه