آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
4 مرداد

روز 5 مرداد
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
208.8
334.3
-37.5
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
385.6
555.6
-30.6
 0
3
تهران
17-630
آرموت
414.7
475.4
-12.8
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
144.9
254.4
-43
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
201.5
265.1
-24
 0
6
تهران
41-332
نساء
486
649.8
-25.2
 0
7
تهران
41-101
سيرا
458.8
600.1
-23.5
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
269.7
412.6
-34.6
 0
9
تهران
41-119
لتيان
295.1
407.4
-27.6
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
493.8
580.1
-14.9
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
391.9
326.8
19.9
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
203.1
197
3.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
536.5
463.3
15.8
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
169.5
204.8
-17.2
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
182.1
277.3
-34.3
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
998
941.4
6
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
267.1
273.6
-2.4
 0
18
گيلان
17-082
رشت
973
1090.9
-10.8
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
873.4
850.6
2.7
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
539.4
536.3
0.6
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه