آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
3 آذر

روز 4 آذر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
48.8
49.4
-1.2
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
120.5
91.2
32.1
 
3
تهران
17-630
آرموت
112
80.3
39.5
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
26.7
36.4
-26.6
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
46.5
40.9
13.7
 
6
تهران
41-332
نساء
139.9
107.4
30.3
 
7
تهران
41-101
سيرا
134.4
88.1
52.6
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
78.5
63.1
24.4
 
9
تهران
41-119
لتيان
77.7
51
52.4
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
96.7
90.8
6.5
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
83.6
45.6
83.3
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
25.5
-32.9
 
13
مركزي
41-839
شازند
120.5
62.8
91.9
 
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
29.3
10.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
19
43.1
-55.9
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1008
353.1
185.5
 
17
گيلان
17-070
منجيل
70.5
51.1
38
 
18
گيلان
17-082
رشت
652
355.2
83.6
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
623.9
274.6
127.2
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
196.8
166.4
18.3
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه