آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
8 آبان

روز 9 آبان
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
20.6
20.6
0
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
42
37.5
12
 0
3
تهران
17-630
آرموت
57.5
33.1
73.7
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
14.1
15.3
-7.8
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
12.5
22.2
-43.7
 0
6
تهران
41-332
نساء
46
46
0
 0
7
تهران
41-101
سيرا
41.5
36.3
14.3
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
35
25.4
37.8
 0
9
تهران
41-119
لتيان
28.7
19.2
49.5
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
35
43.4
-19.4
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
53.1
14.9
256.4
 2.3
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
9.4
9.5
-1.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
70.5
24.1
192.5
 1.5
14
مركزي
41-973
دليجان
9.5
19.3
-50.8
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
7.9
11.9
-33.6
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
863.5
221.2
290.4
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
37
24.8
49.2
 0
18
گيلان
17-082
رشت
490.5
215.7
127.4
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
492.2
184.7
166.5
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
125.2
94.3
32.8
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه