آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
2 ارديبهشت

روز 3 ارديبهشت
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
147.4
282.1
-47.7
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
333.1
482.7
-31
 
3
تهران
17-630
آرموت
308
387.5
-20.5
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
119
227.7
-47.7
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
121
198.6
-39.1
 
6
تهران
41-332
نساء
366.5
530.9
-31
 
7
تهران
41-101
سيرا
347.8
506.6
-31.3
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
216.3
342.6
-36.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
241.6
350.1
-31
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
348.1
457
-23.8
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
372.8
277.4
34.4
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
166.2
171.7
-3.2
 
13
مركزي
41-839
شازند
507
399.3
27
 
14
مركزي
41-973
دليجان
157.8
156.8
0.6
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
169.4
229.5
-26.2
 
16
گيلان
16-061
شلمان
938
793.6
18.2
 
17
گيلان
17-070
منجيل
226.4
224.2
1
 
18
گيلان
17-082
رشت
941.5
933.8
0.8
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
791.1
650.7
21.6
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
430.2
453.9
-5.2
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه