آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
4 ارديبهشت

روز 5 ارديبهشت
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
204.5
284.8
-28.2
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
465
486.2
-4.4
 
3
تهران
17-630
آرموت
311
391.9
-20.6
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
150.2
229
-34.4
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
195
200.9
-2.9
 
6
تهران
41-332
نساء
553.2
536.4
3.1
 
7
تهران
41-101
سيرا
511.3
511.2
0
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
300.1
346.2
-13.3
 
9
تهران
41-119
لتيان
342.7
352.7
-2.8
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
565.4
462.2
22.3
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
256.6
280.3
-8.5
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
95.4
173.1
-44.9
 
13
مركزي
41-839
شازند
401
402.8
-0.4
 
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
159.4
-40.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
112.9
231.9
-51.3
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1596.5
796.9
100.3
 
17
گيلان
17-070
منجيل
261.5
226.6
15.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
1387
937.6
47.9
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
1021.7
655.4
55.9
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
401.2
456.3
-12.1
 1.2
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه