آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
8 مرداد

روز 9 مرداد
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
220.2
334.5
-34.2
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
497
556.4
-10.7
 0
3
تهران
17-630
آرموت
352.5
475.8
-25.9
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
156.5
254.6
-38.5
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
229
266.5
-14.1
 0
6
تهران
41-332
نساء
620.4
650.9
-4.7
 0
7
تهران
41-101
سيرا
554.1
600.7
-7.8
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
323.9
413
-21.6
 0
9
تهران
41-119
لتيان
359.2
407.8
-11.9
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
622.7
581.7
7
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
270
326.9
-17.4
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
104.5
197.1
-47
 0
13
مركزي
41-839
شازند
424
463.3
-8.5
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
204.8
-53.4
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
119
277.4
-57.1
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1728.5
947.6
82.4
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
288.5
273.9
5.3
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1484.7
1097.2
35.3
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
1149.8
859.2
33.8
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
487.3
539.1
-9.6
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه