آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
29 مرداد

روز 30 مرداد
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
208.8
335.9
-37.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
385.6
560.4
-31.2
 
3
تهران
17-630
آرموت
414.7
478.4
-13.3
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
144.9
255.5
-43.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
201.5
273.9
-26.4
 
6
تهران
41-332
نساء
486
656.9
-26
 
7
تهران
41-101
سيرا
458.8
603.7
-24
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
269.7
415.3
-35.1
 
9
تهران
41-119
لتيان
295.1
410.2
-28.1
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
493.8
590.2
-16.3
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
392.4
327.5
19.8
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
203.1
197.8
2.7
 
13
مركزي
41-839
شازند
540.5
463.3
16.7
 
14
مركزي
41-973
دليجان
169.5
204.8
-17.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
182.1
277.9
-34.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
999
980.1
1.9
 
17
گيلان
17-070
منجيل
267.1
275.7
-3.1
 
18
گيلان
17-082
رشت
974
1130.7
-13.9
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
873.4
904.2
-3.4
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
539.4
554
-2.6
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه