آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
29 فروردين

روز 30 فروردين
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
146.8
276.2
-46.9
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
333.1
473.9
-29.7
 
3
تهران
17-630
آرموت
303
377.9
-19.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
119
224.2
-46.9
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
121
194.1
-37.7
 
6
تهران
41-332
نساء
362.5
518.9
-30.1
 
7
تهران
41-101
سيرا
343.7
496.3
-30.7
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
212.8
334.9
-36.5
 
9
تهران
41-119
لتيان
240.6
343.6
-30
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
345
446.2
-22.7
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
372.8
271.3
37.4
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
166.2
168.6
-1.4
 
13
مركزي
41-839
شازند
507
390
30
 
14
مركزي
41-973
دليجان
157.8
152
3.8
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
169.4
224.3
-24.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
934.5
786.1
18.9
 
17
گيلان
17-070
منجيل
225.9
219.4
3
 
18
گيلان
17-082
رشت
939.5
925.2
1.5
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
779.6
641
21.6
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
430.2
448.6
-4.1
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه