آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
1 آبان

روز 2 آبان
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
20.6
13
58.5
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
42
23.2
81
 0
3
تهران
17-630
آرموت
57.5
20.1
186.1
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
14.1
9.9
42.4
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
12.5
17.2
-27.3
 0
6
تهران
41-332
نساء
46
29.1
58.1
 0
7
تهران
41-101
سيرا
41.5
22.3
86.1
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
35
15.2
130.3
 0
9
تهران
41-119
لتيان
28.7
11
160.9
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
35
30.4
15.1
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
53.1
6.6
704.5
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
9.4
5.4
74.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
70.5
14.5
386.2
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
9.5
17.5
-45.7
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
7.9
3.4
132.4
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
684.5
183.4
273.2
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
37
17.8
107.9
 0
18
گيلان
17-082
رشت
439.5
176.4
149.1
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
378.8
159.1
138.1
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
101.4
73.7
37.6
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه