آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
9 اسفند

روز 10 اسفند
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
125.4
195.4
-35.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
294.5
338.9
-13.1
 
3
تهران
17-630
آرموت
219.5
257.7
-14.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
99.7
161.6
-38.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
147.5
137.7
7.1
 
6
تهران
41-332
نساء
336
361.6
-7.1
 
7
تهران
41-101
سيرا
325.1
344
-5.5
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
194.2
234.5
-17.2
 
9
تهران
41-119
لتيان
227.2
238.2
-4.6
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
327.3
300.4
9
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
164.3
184.4
-10.9
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
65.1
121.8
-46.6
 0
13
مركزي
41-839
شازند
251.5
274.4
-8.3
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
55.8
112.4
-50.4
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
83.2
160.3
-48.1
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1449.5
670.3
116.2
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
184.5
160.2
15.2
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1154
782.6
47.5
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
883.3
518.7
70.3
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
320.8
364.4
-12
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
335
421.2
-20.5
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
331.9
440.7
-24.7
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
513.5
530.4
-3.2
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
465.3
562.4
-17.3
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
322.9
329.7
-2.1
 0
26
مازندران
15-011
پنجاب
59.5
99
-39.9
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
749.3
684.3
9.5
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
192.2
186.3
3.2
 0
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1891
772.7
144.7
 0
30
مازندران
16-041
هرات بر
1175.9
740.9
58.7
 0
31
مازندران
13-017
داربکلا
363.5
434.4
-16.3
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1347.5
813.7
65.6
 0
33
مازندران
16-007
عالم کلا
960.3
660.4
45.4
 0
34
مازندران
14-001
شير گاه
563.3
498.9
12.9
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
495
409.2
21
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
171.5
165
3.9
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
205
111.7
83.5
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
187.5
103.3
81.5
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
293.9
146.7
100.3
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
119.7
67.5
77.3
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
154
119.8
28.5
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
164.5
85.3
92.8
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
525.9
438.6
19.9
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
258.3
153.9
67.8
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
262.5
208.9
25.7
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
329
245.6
34
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
288
175.8
63.8
 0
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
157.9
110.3
43.2
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
243.2
135.3
79.7
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
149.4
83.1
79.8
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
82.7
78.9
4.8
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
161.3
109.9
46.8
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
265
210
26.2
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
525.4
286.5
83.4
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
276.1
161.2
71.3
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
312.8
201
55.6
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
234
162.9
43.6
 0
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
256.6
183.5
39.8
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
270
185
45.9
 0
62
كرمانشاه
21-351
محكي
227.6
297.6
-23.5
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
253.6
343.8
-26.2
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
172
302.1
-43.1
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
185.5
272.8
-32
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
275.9
448.6
-38.5
 0
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
229.5
329.3
-30.3
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
292.9
283.2
3.4
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
132.8
217.2
-38.9
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
392.5
575.5
-31.8
 0
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
199.5
392.5
-49.2
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
246.5
617
-60
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
92.9
181.9
-48.9
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
162.7
274.2
-40.7
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
70.5
184.8
-61.9
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
326.5
463.2
-29.5
 0
77
خوزستان
21-144
سد دز
153
367.9
-58.4
 0
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
137.5
293.2
-53.1
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
207
363
-43
 0
80
خوزستان
22-015
ايدنک
201.7
501.3
-59.8
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
340.5
509.6
-33.2
 0
82
خوزستان
21-108
سوسن
293
613.5
-52.2
 0
83
فارس
24-023
تنگاب
165
368.5
-55.2
 0
84
فارس
26-005
گوزون
114.7
222.2
-48.4
 0
85
فارس
26-036
لارستان
29
144.1
-79.9
 0
86
فارس
43-044
شيراز
159.5
268.9
-40.7
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
141
214.1
-34.1
 0
88
فارس
42-573
اداره اباده
70
83.6
-16.3
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
181
158.2
14.4
 0
90
فارس
43-114
نيريز
129.4
155
-16.5
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
85.5
124.3
-31.2
 
92
كرمان
44-020
ميانده
21.5
113.3
-81
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
49
29.5
66.1
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
85.5
72.6
17.8
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
208
145.4
43.1
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
117
138.8
-15.7
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
129
108.3
19.1
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
63
86.2
-26.9
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
73.7
70.3
4.8
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
141.5
121.1
16.8
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
161
114.6
40.5
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
120.5
121
-0.4
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
214.2
114.5
87.1
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
65.5
97.6
-32.9
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
60
87.9
-31.7
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
116
82
41.5
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
80.5
98
-17.9
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
54
108.9
-50.4
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
131.5
89.7
46.6
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
54.5
80.4
-32.2
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
182.5
175.9
3.8
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
37.5
73.7
-49.1
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
52
70.6
-26.3
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
21.5
49.7
-56.7
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
22.5
56.7
-60.3
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
61.5
92.8
-33.7
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
35
50.8
-31.1
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
227.5
247.7
-8.2
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
227
254.4
-10.8
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
95
104.3
-8.9
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
31.5
85
-62.9
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
26
57.7
-54.9
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
43
45.9
-6.3
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
37
44.4
-16.7
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
27.6
36.6
-24.6
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
668.4
517.7
29.1
 0
128
كردستان
21-204
سنندج
186.6
273.1
-31.7
 0
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
172
137.1
25.5
 0
130
كردستان
33-033
سقز
325
307.9
5.6
 0
131
كردستان
21-771
کامیاران
243.9
366.4
-33.4
 0
132
كردستان
21-009
بانه
535
404
32.4
 0
133
كردستان
17-083
دهگلان
164.5
157.4
4.5
 0
134
همدان
41-265
سد اكباتان
160.5
186.6
-14
 0
135
همدان
21-375
وسج
199.5
232.7
-14.3
 0
136
همدان
21-534
وراينه
381.5
316.5
20.5
 0
137
همدان
41-045
آق کهريز
133.5
196.6
-32.1
 0
138
همدان
41-062
قهاوند
148
148.4
-0.3
 0
139
همدان
41-049
خميگان
121.5
150.5
-19.3
 0
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
977
934.9
4.5
 0
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
273.5
410
-33.3
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
227
215
5.6
 0
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
180
143.2
25.7
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
376.9
370.4
1.8
 0
145
لرستان
21-124
بروجرد
238
286.2
-16.8
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
213.7
304.8
-29.9
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
173
280.7
-38.4
 0
148
لرستان
21-267
درود
369
426.4
-13.5
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
288
322.4
-10.7
 0
150
لرستان
21-289
کشور
436.5
684.9
-36.3
 0
151
لرستان
21-886
کوهدشت
181
317.6
-43
 0
152
لرستان
21-145
نور آباد
243.5
256.5
-5.1
 0
153
ايلام
21-091
مهران
122.9
253.2
-51.5
 0
154
ايلام
21-095
دهلران
126.3
66.9
88.8
 0
155
ايلام
21-372
ایلام
270
186.7
44.6
 0
156
ايلام
21-082
ايوان
334.7
367.1
-8.8
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
221.3
285.6
-22.5
 0
158
ايلام
21-844
آبدانان
266.9
446.3
-40.2
 0
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
332.5
595
-44.1
 0
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
76
224.2
-66.1
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
73
257.1
-71.6
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
115.8
108
7.2
 0
163
زنجان
41-073
قروه
138
151.7
-9
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
240
220.3
8.9
 0
166
زنجان
17-014
قره کهريز
154
150.1
2.6
 0
167
زنجان
17-022
دندي
117.5
137.6
-14.6
 0
168
زنجان
17-018
قلتوق
217.7
179.3
21.4
 0
169
سمنان
47-015
بن كوه
43.5
82
-47
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
57
49.7
14.7
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
78.5
72.4
8.4
 
172
سمنان
47-044
بسطام
72
78.8
-8.6
 
173
سمنان
47-110
طرود
26
44.4
-41.4
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
63
47.7
32.1
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
91.2
117.1
-22.1
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
57
63.9
-10.8
 
177
سمنان
47-033
مجن
113.8
120.2
-5.3
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
66.7
56.1
18.9
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
28.8
33.7
-14.5
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
29.7
49.9
-40.5
 0
181
يزد
42-852
ابر کوه
40
49.5
-19.2
 0
182
يزد
46-984
اردکان
38
48
-20.8
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
76.5
49.1
55.8
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
30.7
41.2
-25.5
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
32.7
33
-0.9
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
8
116.4
-93.1
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
50.5
180.1
-72
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
184.4
137.2
34.4
 0
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
192.6
121.4
58.6
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
162.5
186.3
-12.8
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
248.5
217.7
14.1
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
232.3
307
-24.3
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
156.4
194.4
-19.5
 0
194
گلستان
12-005
تمر
257
246
4.5
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
238
240.1
-0.9
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
307
380.5
-19.3
 0
197
گلستان
12-021
راميان
478.5
469.1
2
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
338
336.7
0.4
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
201.8
290.2
-30.5
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
419.5
351
19.5
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
47.3
97
-51.2
 0
202
قم
41-028
وشنوه
65.1
140.1
-53.5
 0
203
قم
41-027
کوه سفيد
53.5
73.1
-26.8
 0
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
84
140.2
-40.1
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
208
196.6
5.8
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
127
177.2
-28.3
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
171.5
184.5
-7
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
143.5
106.6
34.6
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
228.7
121.8
87.8
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
210.5
165.6
27.1
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
149.8
134.9
11
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
137
131.4
4.3
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
34.6
86.5
-60
 0
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
35.5
57.9
-38.7
 0
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
141.4
82.5
71.4
 0
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
186.3
183.1
1.7
 0
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
55.9
81.3
-31.2
 0
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
127
87.8
44.6
 0
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
149.9
107.2
39.8
 
220
تهران
41-300
ورامين
40.1
74.9
-46.5
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
192.2
118.6
62.1
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
153.5
203
-24.4
 0
223
فارس
23-006
كازرون
139.5
415.5
-66.4
 0
224
فارس
24-032
جهرم
91
211.4
-57
 0
225
فارس
22-101
برغان
227.6
501.5
-54.6
 0
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه