آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
5 مرداد

روز 6 مرداد
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
208.8
334.3
-37.5
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
385.6
555.8
-30.6
 
3
تهران
17-630
آرموت
414.7
475.5
-12.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
144.9
254.4
-43
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
201.5
265.5
-24.1
 
6
تهران
41-332
نساء
486
650.1
-25.2
 
7
تهران
41-101
سيرا
458.8
600.3
-23.6
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
269.7
412.7
-34.6
 
9
تهران
41-119
لتيان
295.1
407.5
-27.6
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
493.8
580.5
-14.9
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
391.9
326.8
19.9
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
203.1
197
3.1
 
13
مركزي
41-839
شازند
536.5
463.3
15.8
 
14
مركزي
41-973
دليجان
169.5
204.8
-17.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
182.1
277.3
-34.3
 
16
گيلان
16-061
شلمان
998
943
5.8
 
17
گيلان
17-070
منجيل
267.1
273.7
-2.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
973
1092.5
-10.9
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
873.4
852.7
2.4
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
539.4
537
0.4
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
712.4
652.7
9.1
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
773.1
604
28
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
804.1
889.5
-9.6
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
722.4
716.2
0.9
 
25
مازندران
14-512
سنگده
642.2
679.6
-5.5
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
140.9
193.8
-27.3
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
983.5
858.4
14.6
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
355.4
285.8
24.4
 
29
مازندران
16-032
رامسر(تركرود آخوند)
1022.8
1091
-6.3
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
1071.5
1148.5
-6.7
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
737
667.5
10.4
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1274.2
1234
3.3
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
1008.8
883.1
14.2
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
1023.6
854.9
19.7
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
673.5
619.8
8.7
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
284.6
308.9
-7.9
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
220
259.6
-15.3
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
198.6
238.8
-16.8
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
308.9
299.1
3.3
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
115.8
174.1
-33.5
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
355
320.5
10.8
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
150.5
224.8
-33.1
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
594.3
717.9
-17.2
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
243.5
295.5
-17.6
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
322.3
371.2
-13.2
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
333
447.3
-25.6
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
306.5
337.7
-9.2
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
190
251.6
-24.5
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
223.5
316.8
-29.5
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
207
234
-11.5
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
168
199.3
-15.7
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
297.5
297.5
0
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
342.3
385.6
-11.2
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
572.6
505.4
13.3
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
239.5
290.8
-17.6
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
342.5
414.3
-17.3
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
317
358.6
-11.6
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
222.5
336.8
-33.9
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
251.5
348.2
-27.8
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
481.5
449.6
7.1
 
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
411.7
545.5
-24.5
 
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
376.7
494.9
-23.9
 
65
كرمانشاه
21-113
آران
429.5
455.4
-5.7
 
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
533.2
674.9
-21
 
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
511
485.8
5.2
 
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
445
427.1
4.2
 
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
249.3
288.1
-13.5
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
644.5
811.5
-20.6
 
71
خوزستان
21-241
گدار لندر
464.8
521.2
-10.8
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
638
877
-27.3
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
215.3
233.2
-7.7
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
428.3
350.1
22.3
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
163.5
233.1
-29.9
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
447.2
638.1
-29.9
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
471.5
499.5
-5.6
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
379.7
373.5
1.7
 
79
خوزستان
21-187
جلوگير
475.1
512.4
-7.3
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
574.2
649.8
-11.6
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
560
751.1
-25.4
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
552.4
837.4
-34
 
83
فارس
24-023
تنگاب
380
483.3
-21.4
 
84
فارس
26-005
گوزون
298.6
304.3
-1.9
 
85
فارس
26-036
لارستان
128.8
201
-35.9
 
86
فارس
43-044
شيراز
300
364.8
-17.8
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
209
299.6
-30.2
 
88
فارس
43-136
اداره اباده
109
115.1
-5.3
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
284.5
243.8
16.7
 
90
فارس
43-114
نيريز
167.2
221.2
-24.4
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
205.5
199.7
2.9
 
92
كرمان
44-020
ميانده
212
167.9
26.3
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
71
46
54.3
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
181.14
124.9
45
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
166.5
296.3
-43.8
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
189.5
248.4
-23.7
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
99.5
190
-47.6
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
72
149.3
-51.8
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
145.8
136.1
7.1
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
177.7
241.7
-26.5
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
149.5
196.5
-23.9
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
151.5
255.6
-40.7
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
148.5
229.9
-35.4
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
67
164.3
-59.2
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
91
145.9
-37.6
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
41
146.4
-72
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
157
160.2
-2
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
95.5
197.4
-51.6
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
140.5
182.6
-23.1
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
195
140.3
39
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
279
300.7
-7.2
 
113
اصفهان
42-021
پل خو اجو
169.5
122.2
38.7
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
102.5
110.1
-6.9
 
115
اصفهان
47-108
جندق
108.5
85.1
27.5
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
104.5
108.1
-3.3
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
142
165.3
-14.1
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
71
84.3
-15.8
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
336.5
381.6
-11.8
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
307
390.9
-21.5
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
255.5
193.9
31.8
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
145
111.4
30.2
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
74
94.3
-21.5
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
151
83.4
81.1
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
86.4
71
21.7
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
52.3
54.8
-4.6
 
127
كردستان
21-037
مريوان
716.8
801.9
-10.6
 
128
كردستان
21-204
سنندج
252.8
441
-42.7
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
244.1
254.3
-4
 
130
كردستان
33-033
سقز
372.5
499
-25.4
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
447.4
581.5
-23.1
 
132
كردستان
21-009
بانه
632.5
633.4
-0.1
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
247
287.1
-14
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
406.5
324.4
25.3
 
135
همدان
21-375
وسج
339
360
-5.8
 
136
همدان
21-534
وراينه
558.5
524.2
6.5
 
137
همدان
41-066
آق کهريز
370
345
7.2
 
138
همدان
41-062
قهاوند
315.5
253.2
24.6
 
139
همدان
41-049
خميگان
323.5
273.2
18.4
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
1144
1446.8
-20.9
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
523
587.5
-11
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
317.4
325.4
-2.5
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
268.7
240.5
11.7
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
481.5
536.8
-10.3
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
478
458.5
4.3
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
363
474.7
-23.5
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
450
421.4
6.8
 
148
لرستان
21-267
درود
580
666.7
-13
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
409
515.5
-20.7
 
150
لرستان
21-289
کشور
809.5
991.8
-18.4
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
424
481.7
-12
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
460
412.4
11.5
 
153
ايلام
21-091
مهران
197
365.1
-46
 
154
ايلام
21-095
دهلران
310.6
147.6
110.4
 
155
ايلام
21-372
ایلام
513.4
244.4
110.1
 
156
ايلام
21-082
ايوان
547.9
518.1
5.8
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
384.2
370.3
3.8
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
691.4
697.2
-0.8
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
710.6
836.4
-15
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
243.5
265.8
-8.4
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
277
292.7
-5.4
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
261
267.1
-2.3
 
163
زنجان
41-073
قروه
218
296.1
-26.4
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
416
460.6
-9.7
 
165
زنجان
41-306
خرمدره
198
345.1
-42.6
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
286.5
291.3
-1.6
 
167
زنجان
17-022
دندي
228.5
277.3
-17.6
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
372.5
333.5
11.7
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
75
141.6
-47
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
139.5
109.3
27.6
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
124
126.9
-2.3
 
172
سمنان
47-044
بسطام
100.6
164.3
-38.8
 
173
سمنان
47-110
طرود
49
81.3
-39.7
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
49
117.6
-58.3
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
211
263.5
-19.9
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
158
140.6
12.4
 
177
سمنان
47-033
مجن
259.5
272.4
-4.7
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
46.5
132.4
-64.9
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
34.6
55.3
-37.4
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
48.5
84.7
-42.7
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
51.9
75.3
-31.1
 
182
يزد
46-984
اردکان
90.5
70.4
28.6
 
183
يزد
45-200
بهاباد
63.2
78.7
-19.7
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
49.5
71.8
-31.1
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
42.5
51.2
-17
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
146.6
176.7
-17
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
349
234.6
48.8
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
222.4
281.8
-21.1
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
232.3
261.9
-11.3
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
218.5
334.4
-34.7
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
395
401.9
-1.7
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
504.8
410.6
22.9
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
232.9
309.4
-24.7
 
194
گلستان
12-005
تمر
325
457.7
-29
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
382.5
411.3
-7
 
196
گلستان
12-083
سر مو
581
658.3
-11.7
 
197
گلستان
12-021
راميان
898.5
780.5
15.1
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
578
608
-4.9
 
199
گلستان
12-099
بندر ترکمن
519.5
350.5
48.2
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
626.7
719.2
-12.9
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
122
173.2
-29.6
 
202
قم
41-028
وشنوه
251.5
251.6
0
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
92.5
120.3
-23.1
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
215.5
255.7
-15.7
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
425
362.8
17.1
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
218
306.2
-28.8
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
248.6
323
-23
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
157.8
219.9
-28.2
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
196.5
248.1
-20.8
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
297
302.5
-1.8
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
243.6
271.5
-10.3
 
212
خراسان شمالي
11-067
آيرقايه
275
242.5
13.4
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
114
151.7
-24.9
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
66.3
96
-30.9
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
124.5
117.9
5.6
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
135.1
287.4
-53
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
167.6
119.7
40
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
146
154
-5.2
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
104.9
224.3
-53.2
 
220
تهران
41-300
ورامين
73.7
130.9
-43.7
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
240.9
241.9
-0.4
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
158
278.2
-43.2
 
223
فارس
23-006
كازرون
398.5
537.9
-25.9
 
224
فارس
24-032
جهرم
243.5
274.7
-11.4
 
225
فارس
22-101
برغان
550.3
696.4
-21
 
ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه