آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
7 مهر

روز 8 مهر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
0
2.8
-100
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
0
4.9
-100
 
3
تهران
17-630
آرموت
0
4.3
-100
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
0
2.1
-100
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
0
3.8
-100
 
6
تهران
41-332
نساء
0
6.2
-100
 
7
تهران
41-101
سيرا
0
4.7
-100
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
0
3.2
-100
 
9
تهران
41-119
لتيان
0
2.3
-100
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
0
6.7
-100
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
0
1.3
-100
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
0
1.1
-100
 0
13
مركزي
41-839
شازند
0
3.1
-100
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
0
4
-100
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
0
0.5
-100
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
4.5
41.5
-89.2
 103
17
گيلان
17-070
منجيل
0
3.9
-100
 0
18
گيلان
17-082
رشت
3.5
39.8
-91.2
 16
19
گيلان
18-031
هشتپر
2
36.3
-94.5
 157.5
20
مازندران
12-030
تير تاش
7
16.5
-57.6
 10.2
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
4
19.8
-79.8
 1.6
22
مازندران
13-029
كرد خيل
2.5
18.7
-86.6
 12.5
23
مازندران
14-011
قران طالار
16
31.3
-48.9
 27
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
23.7
27.1
-12.5
 8.9
25
مازندران
14-512
سنگده
4.5
17.9
-74.9
 1.5
26
مازندران
15-011
پنجاب
0
3.3
-100
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
54
35.3
53
 22.5
28
مازندران
16-021
پل ذغال
1
7
-85.7
 3
29
مازندران
16-032
رامسر(تركرود آخوند)
14
61.2
-77.1
 148
30
مازندران
16-041
هرات بر
10.1
50.9
-80.2
 66.5
31
مازندران
13-017
داربکلا
7
18.2
-61.5
 9
32
مازندران
16-089
دينار سرا
11
57.2
-80.8
 68
33
مازندران
16-007
عالم کلا
3
40.9
-92.7
 75
34
مازندران
14-001
شير گاه
27.7
28.4
-2.5
 14
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
9
22.3
-59.6
 19
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
7.5
3.2
134.4
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
15.7
5.3
196.2
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
1.9
3.1
-38.7
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
10.8
2.5
332
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
2.4
2.6
-7.7
 0.6
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
14
5.2
169.2
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
3.5
2.9
20.7
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
0
4.4
-100
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
1
3
-66.7
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
0
3.6
-100
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
8
3.4
135.3
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
2.5
3.8
-34.2
 0
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
3.7
4
-7.5
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
0
5.3
-100
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
3
2.5
20
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
3
3.2
-6.3
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
12
4.3
179.1
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
5
4.5
11.1
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
12.6
5.2
142.3
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
1
3.5
-71.4
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
9
3.3
172.7
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
6
5.1
17.6
 0
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
3.5
3
16.7
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
1
4.7
-78.7
 0
62
كرمانشاه
21-351
محكي
0
1.2
-100
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
0
3.1
-100
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
0
3.3
-100
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
0
2.2
-100
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
0
3.4
-100
 0
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
0
0.8
-100
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
0
1.1
-100
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
0
0.4
-100
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
0
1.7
-100
 0
71
خوزستان
21-241
گدار لندر
0
0.6
-100
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
0
2.2
-100
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
0
0.5
-100
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
0
0.8
-100
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
0
0.6
-100
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
0
1.6
-100
 0
77
خوزستان
21-144
سد دز
0
1
-100
 0
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
0
0.7
-100
 0
79
خوزستان
21-187
جلوگير
0
1.2
-100
 0
80
خوزستان
22-015
ايدنک
0
0.9
-100
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
0
2.4
-100
 0
82
خوزستان
21-108
سوسن
0
1.3
-100
 0
83
فارس
24-023
تنگاب
0
0.3
-100
 0
84
فارس
26-005
گوزون
0
0
 0
85
فارس
26-036
لارستان
0
0.4
-100
 0
86
فارس
43-044
شيراز
0
0.3
-100
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
0
0.5
-100
 0
88
فارس
43-136
اداره اباده
0
0.1
-100
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
0
0.7
-100
 0
90
فارس
43-114
نيريز
0
0
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
0
0.4
-100
 
92
كرمان
44-020
ميانده
0
0.6
-100
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
0
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
0
0.2
-100
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
0
2.5
-100
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
0
1.4
-100
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
0
1.2
-100
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
0
0.2
-100
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
0
0.2
-100
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
0
1.1
-100
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
0
0.7
-100
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
0
1.1
-100
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
0
1.8
-100
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
0
0.1
-100
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
0
0.3
-100
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
0
0.4
-100
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
0
0.2
-100
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
0
0.1
-100
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
0
1.5
-100
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
0
0.7
-100
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
0
1.4
-100
 0
113
اصفهان
42-021
پل خو اجو
0
0.5
-100
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
0
0.4
-100
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
0
0.2
-100
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
0
0.3
-100
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
0
0.9
-100
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
0
0.2
-100
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
0
1
-100
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
0
1.3
-100
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
0
1.1
-100
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
0.1
-100
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
0.2
-100
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
0.4
-100
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0
0.5
-100
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
0
0
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
0
3.7
-100
 0
128
كردستان
21-204
سنندج
0
4
-100
 0
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
0
2.1
-100
 0
130
كردستان
33-033
سقز
2
1.5
33.3
 0
131
كردستان
21-771
کامیاران
0
4.3
-100
 0
132
كردستان
21-009
بانه
0
2.2
-100
 0
133
كردستان
17-083
دهگلان
0
1.6
-100
 0
134
همدان
41-265
سد اكباتان
0
2.4
-100
 0
135
همدان
21-375
وسج
0
1.9
-100
 0
136
همدان
21-534
وراينه
0
3.6
-100
 0
137
همدان
41-066
آق کهريز
0
1
-100
 0
138
همدان
41-062
قهاوند
0
2
-100
 0
139
همدان
41-049
خميگان
0
2.3
-100
 0
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
0
5.3
-100
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
0
1.4
-100
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
0
0.9
-100
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
0
0.8
-100
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
0
1.4
-100
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
0
3.1
-100
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
0
2.3
-100
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
0
1.7
-100
 0
148
لرستان
21-267
درود
0
3.4
-100
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
0
2.6
-100
 0
150
لرستان
21-289
کشور
0
1.6
-100
 0
151
لرستان
21-886
کوهدشت
0
1.8
-100
 0
152
لرستان
21-145
نور آباد
0
1.5
-100
 0
153
ايلام
21-091
مهران
0
0.8
-100
 0
154
ايلام
21-095
دهلران
0
0
 0
155
ايلام
21-372
ایلام
0
0
 0
156
ايلام
21-082
ايوان
0
2.2
-100
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
0
0
 0
158
ايلام
21-844
آبدانان
0
4
-100
 0
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
0
1.5
-100
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
0
0.5
-100
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
0
0.1
-100
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
3.5
4.1
-14.6
 0
163
زنجان
41-073
قروه
0
2.7
-100
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
0
0.9
-100
 0
165
زنجان
41-306
خرمدره
0
3.9
-100
 0
166
زنجان
17-014
قره کهريز
0
4.2
-100
 0
167
زنجان
17-022
دندي
2.5
3.4
-26.5
 0
168
زنجان
17-018
قلتوق
3
4.8
-37.5
 0
169
سمنان
47-015
بن كوه
0
0.8
-100
 0
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
0
0.7
-100
 0
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
0
0.8
-100
 0
172
سمنان
47-044
بسطام
0
1.4
-100
 0
173
سمنان
47-110
طرود
0
0.3
-100
 0
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
0
0.1
-100
 0
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
0
1.1
-100
 0
176
سمنان
47-216
چهار ده
0
2.2
-100
 0
177
سمنان
47-033
مجن
0
2.1
-100
 0
178
سمنان
47-926
بيارجمند
0
0.4
-100
 0
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
0
0.2
-100
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
0
0
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
0
0.5
-100
 0
182
يزد
46-984
اردکان
0
0.2
-100
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
0
0.2
-100
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
0
0.3
-100
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
0
0.2
-100
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
0.3
-100
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
0
0.3
-100
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
12.5
5.9
111.9
 2.5
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
4.1
6.9
-40.6
 8.5
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
1.5
4.9
-69.4
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
0
6.1
-100
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
1
13.8
-92.8
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
0.2
5.7
-96.5
 0
194
گلستان
12-005
تمر
0
6.1
-100
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
0
7
-100
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
6
15.4
-61
 0
197
گلستان
12-021
راميان
2
14.3
-86
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
2
16.1
-87.6
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
9.3
13.9
-33.1
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
1.5
7.4
-79.7
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
0
0.8
-100
 
202
قم
41-028
وشنوه
0
1.6
-100
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
0
0.7
-100
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
0
2.1
-100
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
0
3.2
-100
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
0
2.3
-100
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
0
0.5
-100
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
0
1.8
-100
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
5
2.4
108.3
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
0
1.3
-100
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
0
2.9
-100
 
212
خراسان شمالي
11-067
آيرقايه
1
1.7
-41.2
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
0
0.4
-100
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
0
0
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
0
0.1
-100
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
0
0.2
-100
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0
0.1
-100
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
0
0.1
-100
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
0
0.7
-100
 
220
تهران
41-300
ورامين
0
0.6
-100
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
2.8
3.1
-9.7
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
0
0.1
-100
 0
223
فارس
23-006
كازرون
0
0.6
-100
 0
224
فارس
24-032
جهرم
0
0.2
-100
 0
225
فارس
22-101
برغان
0
1.1
-100
 0
ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه