آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 فروردين

روز 31 فروردين
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
204.5
277.9
-26.4
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
465
476.5
-2.4
 0
3
تهران
17-630
آرموت
311
380.5
-18.3
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
150.2
225.3
-33.3
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
195
195.2
-0.1
 0
6
تهران
41-332
نساء
553.2
522.2
5.9
 0
7
تهران
41-101
سيرا
511.3
499.2
2.4
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
300.1
337
-10.9
 0
9
تهران
41-119
لتيان
342.7
345.5
-0.8
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
565.4
449
25.9
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
256.1
272.9
-6.2
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
95.4
169.5
-43.7
 0
13
مركزي
41-839
شازند
401
392.9
2.1
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
153.1
-37.7
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
112.9
225.7
-50
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1596.5
788.2
102.6
 
17
گيلان
17-070
منجيل
261.5
220.6
18.5
 
18
گيلان
17-082
رشت
1387
927.5
49.5
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
1021.7
643.4
58.8
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
401.1
450.1
-10.9
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
433.4
517.7
-16.3
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
426.1
529.6
-19.5
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
693
670.9
3.3
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
530.4
641.6
-17.3
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
428.8
431.8
-0.7
 0
26
مازندران
15-011
پنجاب
94
142.5
-34
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
861.4
765.8
12.5
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
275.2
236.9
16.2
 0
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
2019
897.7
124.9
 0
30
مازندران
16-041
هرات بر
1368.6
899.4
52.2
 0
31
مازندران
13-017
داربکلا
488
541.4
-9.9
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1550
971.7
59.5
 0
33
مازندران
16-007
عالم کلا
1052.9
749.7
40.4
 0
34
مازندران
14-001
شير گاه
792.6
636.8
24.5
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
595
499.6
19.1
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
215.5
237
-9.1
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
304.5
169.8
79.3
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
246.3
161.8
52.2
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
354.8
230.8
53.7
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
173.7
106.3
63.4
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
231
178.2
29.6
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
222.5
132.8
67.5
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
668.8
631.8
5.9
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
293.3
230.8
27.1
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
322
304.6
5.7
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
408
368.9
10.6
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
323
258.4
25
 0
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
195.4
168.9
15.7
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
282.2
206.5
36.7
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
233.9
133.6
75.1
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
118.9
121.4
-2.1
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
245.3
158.8
54.5
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
317.5
297.7
6.7
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
652.2
414.1
57.5
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
309.1
237.6
30.1
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
367.3
314.5
16.8
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
298
258.8
15.1
 0
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
328.1
272.7
20.3
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
309
270.6
14.2
 0
62
كرمانشاه
21-351
محكي
274.9
420.9
-34.7
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
338.2
485.5
-30.3
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
235.4
432
-45.5
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
254.7
401.1
-36.5
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
333.5
613.5
-45.6
 0
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
294
454.2
-35.3
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
329.6
396.8
-16.9
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
178.8
275.4
-35.1
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
563.5
772.5
-27.1
 0
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
353.7
498.8
-29.1
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
388.5
821.9
-52.7
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
112.5
223.3
-49.6
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
201.4
340.7
-40.9
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
77
227.4
-66.1
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
450.3
605.8
-25.7
 0
77
خوزستان
21-144
سد دز
239
476.1
-49.8
 0
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
225
363.1
-38
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
279.5
479.8
-41.7
 0
80
خوزستان
22-015
ايدنک
293.9
629.4
-53.3
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
508.5
690.6
-26.4
 0
82
خوزستان
21-108
سوسن
521
791.9
-34.2
 0
83
فارس
24-023
تنگاب
242.5
469.8
-48.4
 0
84
فارس
26-005
گوزون
242.2
290.1
-16.5
 0
85
فارس
26-036
لارستان
62.5
189.5
-67
 0
86
فارس
43-044
شيراز
245.5
348.9
-29.6
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
197
286.3
-31.2
 0
88
فارس
42-573
اداره اباده
110
109.5
0.5
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
253
222.4
13.8
 0
90
فارس
43-114
نيريز
157.6
208.8
-24.5
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
199.5
177.2
12.6
 
92
كرمان
44-020
ميانده
73
157.9
-53.8
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
97.5
41.7
133.8
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
150
112
33.9
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
245
225.5
8.6
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
162.5
212.6
-23.6
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
160
164.3
-2.6
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
95
134.5
-29.4
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
114.7
117.9
-2.7
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
188.4
198.4
-5
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
193.5
174.3
11
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
161.5
208.4
-22.5
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
254.2
184.7
37.6
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
104
145.3
-28.4
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
112
133.2
-15.9
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
150
128.2
17
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
106
145.7
-27.2
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
97.5
179.2
-45.6
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
171.5
143.8
19.3
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
79.5
119.4
-33.4
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
242
256.4
-5.6
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
66
107.1
-38.4
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
90
98.6
-8.7
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
30
74.1
-59.5
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
40.5
89.9
-54.9
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
99.5
132.7
-25
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
46
73.2
-37.2
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
356
345.1
3.2
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
344
353.8
-2.8
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
142.5
155.7
-8.5
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
76.5
103.3
-25.9
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
35
78.1
-55.2
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
70.5
63.6
10.8
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
78.7
62.2
26.5
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
63
52.3
20.5
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
791.5
727.2
8.8
 0
128
كردستان
21-204
سنندج
239.8
389.8
-38.5
 0
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
226.5
204.1
11
 0
130
كردستان
33-033
سقز
400.5
415.6
-3.6
 0
131
كردستان
21-771
کامیاران
335.1
520.5
-35.6
 0
132
كردستان
21-009
بانه
701.5
561
25
 0
133
كردستان
17-083
دهگلان
215
231.5
-7.1
 0
134
همدان
41-265
سد اكباتان
272.5
273.8
-0.5
 0
135
همدان
21-375
وسج
319
319.2
-0.1
 0
136
همدان
21-534
وراينه
565.5
454.3
24.5
 0
137
همدان
41-045
آق کهريز
190
289.9
-34.5
 0
138
همدان
41-062
قهاوند
202.5
212
-4.5
 0
139
همدان
41-049
خميگان
197.5
223.6
-11.7
 0
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
1505.5
1331
13.1
 0
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
418
552.8
-24.4
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
328.4
296.2
10.9
 0
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
266.9
210.4
26.9
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
562.5
497.1
13.2
 0
145
لرستان
21-124
بروجرد
408
404.5
0.9
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
298.42
425.6
-29.9
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
256
388
-34
 0
148
لرستان
21-267
درود
560
598.2
-6.4
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
454
454.5
-0.1
 0
150
لرستان
21-289
کشور
668
921.9
-27.5
 0
151
لرستان
21-886
کوهدشت
229
443
-48.3
 0
152
لرستان
21-145
نور آباد
356.5
360.8
-1.2
 0
153
ايلام
21-091
مهران
155.9
339.7
-54.1
 0
154
ايلام
21-095
دهلران
163.5
145.4
12.4
 0
155
ايلام
21-372
ایلام
371.6
225.7
64.6
 0
156
ايلام
21-082
ايوان
480.7
480.4
0.1
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
309.8
360.7
-14.1
 0
158
ايلام
21-844
آبدانان
335.1
658.5
-49.1
 0
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
550.5
797.6
-31
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
96
261
-63.2
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
94.5
290.5
-67.5
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
160.6
176.5
-9
 
163
زنجان
41-073
قروه
171.5
225.3
-23.9
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
342
317.9
7.6
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
230.5
225.3
2.3
 
167
زنجان
17-022
دندي
162
196.7
-17.6
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
295.3
263
12.3
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
65.5
118.5
-44.7
 0
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
92
79
16.5
 0
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
100
104.5
-4.3
 0
172
سمنان
47-044
بسطام
97.7
121.6
-19.7
 0
173
سمنان
47-110
طرود
41
65.6
-37.5
 0
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
88.5
81
9.3
 0
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
155.7
183.8
-15.3
 0
176
سمنان
47-216
چهار ده
88
98.7
-10.8
 0
177
سمنان
47-033
مجن
185.8
194.8
-4.6
 0
178
سمنان
47-926
بيارجمند
87.8
104.8
-16.2
 0
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
45
50.5
-10.9
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
48.6
77.2
-37
 0
181
يزد
42-852
ابر کوه
63.8
66.7
-4.3
 0
182
يزد
46-984
اردکان
48.5
64.6
-24.9
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
109.5
69.7
57.1
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
64
62.4
2.6
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
46.5
46.2
0.6
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
31
160.4
-80.7
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
96.5
228
-57.7
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
223.6
201.1
11.2
 0
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
333.3
170.8
95.1
 0
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
211.5
266.5
-20.6
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
315
302.4
4.2
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
343.2
403.3
-14.9
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
205.8
258.5
-20.4
 0
194
گلستان
12-005
تمر
371
358.8
3.4
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
313.5
327.2
-4.2
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
459
517.3
-11.3
 0
197
گلستان
12-021
راميان
613
644.9
-4.9
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
470
459.3
2.3
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
301.8
364.4
-17.2
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
592.8
507.7
16.8
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
69.1
141.2
-51.1
 0
202
قم
41-028
وشنوه
106.6
204.6
-47.9
 0
203
قم
41-027
کوه سفيد
71.5
103
-30.6
 0
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
116
205
-43.4
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
304
287.3
5.8
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
197.5
251.8
-21.6
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
239.8
259.8
-7.7
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
182.7
164.6
11
 0
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
287.7
188.3
52.8
 0
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
286.5
247.5
15.8
 0
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
197.3
200
-1.3
 0
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
190
184.1
3.2
 0
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
88.2
135.2
-34.8
 0
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
59.4
86.6
-31.4
 0
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
173.4
107.3
61.6
 0
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
235.8
271.7
-13.2
 0
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
127.4
113.8
12
 0
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
180
143.9
25.1
 0
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
195.8
175.5
11.6
 0
220
تهران
41-300
ورامين
66.5
108.6
-38.8
 0
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
224.8
175.9
27.8
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
201
265.7
-24.4
 0
223
فارس
23-006
كازرون
215
520.1
-58.7
 0
224
فارس
24-032
جهرم
190.5
265.1
-28.1
 0
225
فارس
22-101
برغان
397.5
667.4
-40.4
 0
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه