آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
19 بهمن

روز 20 بهمن
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
160.6
162.8
-1.4
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
388.3
283.4
37
 0
3
البرز
17-630
آرموت
277.3
217
27.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
142.3
134.6
5.7
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
134.6
114.4
17.7
 2.5
6
البرز
41-332
نساء
364
301.3
20.8
 
7
البرز
41-101
سيرا
346.2
281.1
23.2
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
215.9
196.6
9.8
 0
9
تهران
41-119
لتيان
258.5
193
33.9
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
308.1
245.9
25.3
 2.7
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
194.9
150.9
29.2
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
107.5
101.8
5.6
 
13
مركزي
41-839
شازند
342
237.3
44.1
 
14
مركزي
41-973
دليجان
120.7
100.6
20
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
106.4
138.8
-23.3
 
16
گيلان
16-061
شلمان
887
611
45.2
 
17
گيلان
17-070
منجيل
181.7
137.2
32.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
822.9
702.1
17.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
645.6
470.6
37.2
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
405.7
324.8
24.9
 5.2
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
356.5
375.9
-5.2
 16.5
22
مازندران
13-029
كرد خيل
411.2
396.2
3.8
 19.5
23
مازندران
14-011
قران طالار
477.5
468.3
2
 22.5
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
462.5
516.5
-10.5
 14.7
25
مازندران
14-512
سنگده
323
290.7
11.1
 16
26
مازندران
15-011
پنجاب
52.8
84
-37.1
 0.5
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
642.1
630.8
1.8
 31
28
مازندران
16-021
پل ذغال
210.9
164.8
28
 8
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1081.5
712.2
51.9
 3
30
مازندران
16-041
هرات بر
861.8
672.9
28.1
 8.5
31
مازندران
13-017
داربکلا
428
381.7
12.1
 12
32
مازندران
16-089
دينار سرا
938
740.3
26.7
 10
33
مازندران
16-007
عالم کلا
633.1
608.1
4.1
 11
34
مازندران
14-001
شير گاه
458.4
443.6
3.3
 23
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
475
370
28.4
 20.5
36
آذربايجان شرقي
17-040
ميانه
184
141.6
29.9
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
151
95.8
57.6
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
130
88
47.7
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
228.5
122.8
86.1
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
110.3
59.5
85.4
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
246
102.8
139.3
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
175
73.6
137.8
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
548.2
363.2
50.9
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
152.5
129.9
17.4
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
239.3
177.1
35.1
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
192.5
202.4
-4.9
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
193.5
150.3
28.7
 0
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
170.3
93
83.1
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
149.5
119.6
25
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
114
71
60.6
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
125.3
69.3
80.8
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
180
95
89.5
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
239.5
181.7
31.8
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
499.1
244.4
104.2
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
176
137.9
27.6
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
184.9
170.5
8.4
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
211.5
139.7
51.4
 0
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
119
155.2
-23.3
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
106
158.4
-33.1
 0
62
كرمانشاه
21-351
محكي
419.1
240.8
74
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
528.8
282.8
87
 1.1
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
334
247.9
34.7
 1
65
كرمانشاه
21-113
آران
335.4
226.2
48.3
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
497
371.4
33.8
 1
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
402
260.5
54.3
 1.4
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
285.6
234
22.1
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
227.8
185.5
22.8
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
446.5
473
-5.6
 
71
خوزستان
21-239
سد شهيد عباسپور
381.1
330.5
15.3
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
641.3
508.6
26.1
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
184.5
159.9
15.4
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
257.4
236.4
8.9
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
178.5
161.3
10.7
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
402.7
392.5
2.6
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
391.5
309.3
26.6
 
78
خوزستان
22-029
آب شيرين
263.5
252
4.6
 
79
خوزستان
21-187
چم گز
428.5
302.2
41.8
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
338.5
426
-20.5
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
441.5
422.6
4.5
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
286
519.9
-45
 
83
فارس
24-023
تنگاب
324.5
303.9
6.8
 0
84
فارس
26-005
گوزون
186.7
180.5
3.4
 0
85
فارس
26-036
لارستان
172.9
117.3
47.4
 0
86
فارس
43-044
شيراز
239
225.4
6
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
164.5
176.1
-6.6
 0
88
فارس
42-573
اداره اباده
53
73.7
-28.1
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
173.5
129.9
33.6
 0
90
فارس
43-114
نيريز
120.8
126.8
-4.7
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
144
97.4
47.8
 0
92
كرمان
44-020
ميانده
162
87.5
85.1
 0
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
26.5
22.5
17.8
 0
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
74.5
56.7
31.4
 0
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
66
116.6
-43.4
 1.5
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
85
110.2
-22.9
 4
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
82
84.7
-3.2
 7
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
20.5
66.7
-69.3
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
58.3
53.6
8.8
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
61.2
93.3
-34.4
 5
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
85.5
88.9
-3.8
 7
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
61
90.2
-32.4
 5
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
110.5
91
21.4
 9.5
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
34.5
75.2
-54.1
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
37.5
66.5
-43.6
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
50
64.1
-22
 1.5
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
73.5
75.9
-3.2
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
60
81.4
-26.3
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
53.5
72.1
-25.8
 1
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
76
65
16.9
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
162.5
145
12.1
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
24
60.6
-60.4
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
26.5
58.5
-54.7
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
22.5
40.1
-43.9
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
31
44.2
-29.9
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
87
77.8
11.8
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
11.5
42.3
-72.8
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
203
206.3
-1.6
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
163.5
209.8
-22.1
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
121
82.6
46.5
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0.5
70
-99.3
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
15
43.4
-65.4
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
29
34.5
-15.9
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
72.4
34.3
111.1
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
28
27.1
3.3
 
127
كردستان
21-037
مريوان
827.2
420
97
 
128
كردستان
21-204
سنندج
320.7
227.8
40.8
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
178
114.5
55.5
 
130
كردستان
33-033
اداره سقز
308.5
263.6
17
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
462.3
305.9
51.1
 
132
كردستان
21-009
بانه
642.8
334.2
92.3
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
247
134.8
83.2
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
233.5
153.8
51.8
 0
135
همدان
21-375
وسج
354.5
200.9
76.5
 2
136
همدان
21-534
وراينه
451
262.4
71.9
 1.5
137
همدان
41-045
آق کهريز
207.5
166.7
24.5
 0
138
همدان
41-062
قهاوند
168
124.7
34.7
 0
139
همدان
41-049
خميگان
174.5
124.5
40.2
 0
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
727.1
759.7
-4.3
 0
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
298
341.5
-12.7
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
129.6
179.7
-27.9
 0
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
76.8
117.3
-34.5
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
233
313.5
-25.7
 0
145
لرستان
21-124
بروجرد
392
236.9
65.5
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
433
252.5
71.5
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
339.5
234.1
45
 0
148
لرستان
21-267
درود
461
352
31
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
355
266.2
33.4
 1
150
لرستان
21-289
کشور
689.5
566.7
21.7
 0
151
لرستان
21-886
کوهدشت
377.5
260
45.2
 0
152
لرستان
21-145
نور آباد
538.5
212.8
153.1
 0
153
ايلام
21-091
مهران
234.2
209.1
12
 0
154
ايلام
21-095
دهلران
314
60.1
422.5
 0
155
ايلام
21-372
سد ايلام
718.6
144.7
396.6
 0
156
ايلام
21-082
ايوان
771.4
312.8
146.6
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
517.8
243.3
112.8
 0
158
ايلام
21-844
آبدانان
660.7
375.3
76
 0
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
376
493.5
-23.8
 0
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
225.5
195.8
15.2
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
253.3
236.3
7.2
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
145
91
59.3
 0
163
زنجان
41-073
قروه
145.7
127.9
13.9
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
313
184.3
69.8
 0
166
زنجان
17-014
قره کهريز
201.5
129.2
56
 0
167
زنجان
17-022
دندي
132
116.6
13.2
 0
168
زنجان
17-018
قلتوق
232.9
155.7
49.6
 0
169
سمنان
47-015
بن كوه
44.5
66.4
-33
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
52
39.6
31.3
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
43
57.9
-25.7
 
172
سمنان
47-044
بسطام
57.5
63
-8.7
 
173
سمنان
47-110
طرود
17
35.9
-52.6
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
34
35.8
-5
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
72
92.2
-21.9
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
48.5
53.8
-9.9
 
177
سمنان
47-033
مجن
127
90.1
41
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
41.5
42.2
-1.7
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
7.3
26.9
-72.9
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
11.3
38.2
-70.4
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
28.2
43.3
-34.9
 0
182
يزد
46-984
اردکان
12.5
41.2
-69.7
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
24
39.6
-39.4
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
11
33.4
-67.1
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
8
27.2
-70.6
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
138.5
92.9
49.1
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
139.5
142
-1.8
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
171.4
118.7
44.4
 0
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
179.5
106.8
68.1
 0
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
222.5
156.1
42.5
 23.5
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
270
183.1
47.5
 12.5
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
372.8
264.7
40.8
 25
193
گلستان
12-025
سد گرگان
206.5
166.8
23.8
 3.5
194
گلستان
12-005
تمر
321
204.3
57.1
 16
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
287
202.1
42
 12.5
196
گلستان
12-083
سر مو
415
321.7
29
 23
197
گلستان
12-021
راميان
628.5
394.8
59.2
 31.5
198
گلستان
12-045
شصت کلا
426
290.3
46.7
 32
199
گلستان
12-097
سياه آب
269.2
255.3
5.4
 15.5
200
گلستان
12-130
گلبداغ
470.4
306.5
53.5
 17
201
قم
41-982
سالاريه قم
94
79.1
18.8
 0
202
قم
41-028
وشنوه
106.5
109.2
-2.5
 0
203
قم
41-027
کوه سفيد
70
59
18.6
 0
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
132.5
116.9
13.3
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
235
163.7
43.6
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
170
149.5
13.7
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
220.5
156.6
40.8
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
109.8
86.7
26.6
 3.5
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
84.7
99.9
-15.2
 2
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
144.7
132.4
9.3
 1
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
166.5
113.3
47
 14
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
211.5
104.8
101.8
 14
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
26.6
65.7
-59.5
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
7.8
45.3
-82.8
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
48
66.5
-27.8
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
86.6
140.4
-38.3
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
43.3
61.1
-29.1
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
58.5
65.6
-10.8
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
103.3
84.8
21.8
 4
220
تهران
41-300
ورامين
54.2
62.1
-12.7
 0
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
127
102.2
24.3
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
160.1
164.7
-2.8
 0
223
فارس
23-006
كازرون
330.5
353.4
-6.5
 0
224
فارس
24-032
جهرم
178
176.6
0.8
 0
225
فارس
22-040
برغان
347
414.9
-16.4
 0
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه