آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
6 خرداد

روز 7 خرداد
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
209.7
322.5
-35
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
476.5
536.1
-11.1
 
3
تهران
17-630
آرموت
330
454.2
-27.3
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
153.3
247.4
-38
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
202
235.7
-14.3
 
6
تهران
41-332
نساء
578.2
615.1
-6
 
7
تهران
41-101
سيرا
538.5
576.9
-6.7
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
310.2
396.5
-21.8
 
9
تهران
41-119
لتيان
350.2
390.4
-10.3
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
582.7
538
8.3
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
264.6
320.1
-17.3
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
99.3
192.3
-48.4
 
13
مركزي
41-839
شازند
422.5
452.4
-6.6
 
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
196.7
-51.5
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
114.6
266.7
-57
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1619
849.4
90.6
 
17
گيلان
17-070
منجيل
281.5
260.6
8
 
18
گيلان
17-082
رشت
1408.7
997.5
41.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
1047.2
731.9
43.1
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
408.5
492.6
-17.1
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
450.4
575
-21.7
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
428.1
564
-24.1
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
736
758.4
-3
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
531.4
667.9
-20.4
 
25
مازندران
14-512
سنگده
449.3
527.5
-14.8
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
97.1
172.2
-43.6
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
869.9
798
9
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
281.9
263.3
7.1
 
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
2045.5
975.7
109.6
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
1408.3
999.7
40.9
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
505.5
598.7
-15.6
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1599
1075.8
48.6
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
1072.5
799.3
34.2
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
851
722.5
17.8
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
608.5
544.9
11.7
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
234.5
291.2
-19.5
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
373.7
225
66.1
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
298.6
212.6
40.5
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
400.3
286.5
39.7
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
210.3
149
41.1
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
321
251.6
27.6
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
320
191.4
67.2
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
727.3
706.1
3
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
322.3
284.6
13.2
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
360.5
360
0.1
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
468
430.8
8.6
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
392.5
316.7
23.9
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
262.4
219.7
19.4
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
366.2
281.3
30.2
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
291.9
194.7
49.9
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
170.1
167.7
1.4
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
323.8
221.7
46.1
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
337.5
372.2
-9.3
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
733.7
494.4
48.4
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
338.1
281.2
20.2
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
410.3
396
3.6
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
347
330.4
5
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
375.1
325.1
15.4
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
352
329.1
7
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
278.6
449.2
-38
 
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
351.5
540.7
-35
 
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
242.2
489.4
-50.5
 
65
كرمانشاه
21-113
آران
269.6
450.1
-40.1
 
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
346.5
670.8
-48.3
 
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
303.7
485.4
-37.4
 
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
333
426.4
-21.9
 
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
183.6
287.8
-36.2
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
563.5
809.9
-30.4
 
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
359.2
520.5
-31
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
396
873.5
-54.7
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
112.5
232.7
-51.7
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
201.4
349.9
-42.4
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
77
232.8
-66.9
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
450.3
637.1
-29.3
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
245
498.9
-50.9
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
232
373.3
-37.9
 
79
خوزستان
21-187
چم گز
279.5
511.6
-45.4
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
293.9
649.1
-54.7
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
536.5
748.3
-28.3
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
525
836.1
-37.2
 
83
فارس
24-023
تنگاب
246.5
481.2
-48.8
 
84
فارس
26-005
گوزون
253.6
301
-15.7
 
85
فارس
26-036
لارستان
70.3
195.1
-64
 
86
فارس
43-044
شيراز
253.8
363.9
-30.3
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
210
299.2
-29.8
 
88
فارس
42-573
اداره اباده
119
114.2
4.2
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
262
241.1
8.7
 
90
فارس
43-114
نيريز
165.1
219.7
-24.9
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
210.5
189
11.4
 
92
كرمان
44-020
ميانده
73
164.6
-55.7
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
97.5
43.9
122.1
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
153.5
123.3
24.5
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
271
276.3
-1.9
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
179
238.8
-25
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
168
183.8
-8.6
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
109
148.6
-26.6
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
119.7
132.4
-9.6
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
219.8
232
-5.3
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
199
193.6
2.8
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
192
244.2
-21.4
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
274.2
218.7
25.4
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
106.5
163.5
-34.9
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
117
145.2
-19.4
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
150
143
4.9
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
118
160.2
-26.3
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
103
196.7
-47.6
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
193.5
172.5
12.2
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
87.5
137.2
-36.2
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
258
294.6
-12.4
 
113
اصفهان
42-020
اصفهان
70.5
119.4
-41
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
98
108.2
-9.4
 
115
اصفهان
47-108
جندق
30
83.1
-63.9
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
47.5
103
-53.9
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
125
158.3
-21
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
52.5
81.7
-35.7
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
375
378.6
-1
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
376
387.7
-3
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
150
186.6
-19.6
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
76.5
105.3
-27.4
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
35
81.7
-57.2
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
70.5
70.1
0.6
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
78.7
68.4
15.1
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
63.5
54.6
16.3
 
127
كردستان
21-037
مريوان
811
796.8
1.8
 
128
كردستان
21-204
سنندج
249.3
433.3
-42.5
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
231
245.9
-6.1
 
130
كردستان
33-033
سقز
441
487
-9.4
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
344.9
576
-40.1
 
132
كردستان
21-009
بانه
742
625.5
18.6
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
227
281.7
-19.4
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
280
314.9
-11.1
 
135
همدان
21-375
وسج
341.5
357.1
-4.4
 
136
همدان
21-534
وراينه
582
518.1
12.3
 
137
همدان
41-045
آق کهريز
201.5
331.1
-39.1
 
138
همدان
41-062
قهاوند
204.5
245.1
-16.6
 
139
همدان
41-049
خميگان
202.5
264.7
-23.5
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
1543.5
1441
7.1
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
441.5
586.6
-24.7
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
341.7
321.8
6.2
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
289.2
236.6
22.2
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
595.5
535.3
11.2
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
424
452.1
-6.2
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
305.52
472.2
-35.3
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
266
420.2
-36.7
 
148
لرستان
21-267
درود
583
662.2
-12
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
476
511.1
-6.9
 
150
لرستان
21-289
کشور
706.5
990.4
-28.7
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
243.5
479.5
-49.2
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
360.5
409.9
-12.1
 
153
ايلام
21-091
مهران
156.2
363.8
-57.1
 
154
ايلام
21-095
دهلران
167.6
147.6
13.6
 
155
ايلام
21-372
ایلام
382.1
243.1
57.2
 
156
ايلام
21-082
ايوان
504.7
517.3
-2.4
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
317.2
369.7
-14.2
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
346
694.1
-50.2
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
568.5
834.3
-31.9
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
97
265.8
-63.5
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
94.5
292.7
-67.7
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
163.6
226.1
-27.6
 
163
زنجان
41-073
قروه
184.5
281.3
-34.4
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
350.5
377.9
-7.3
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
240
277.9
-13.6
 
167
زنجان
17-022
دندي
168.5
252
-33.1
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
305.3
324.6
-5.9
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
65.5
135.2
-51.6
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
114
100.3
13.7
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
100.5
119.5
-15.9
 
172
سمنان
47-044
بسطام
99.2
153.9
-35.5
 
173
سمنان
47-110
طرود
44
78.8
-44.2
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
88.5
105.3
-16
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
165.7
227.3
-27.1
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
88
125.5
-29.9
 
177
سمنان
47-033
مجن
192.8
252.7
-23.7
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
92.3
124.9
-26.1
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
49.5
54.5
-9.2
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
51.3
84.3
-39.1
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
69.9
72.2
-3.2
 
182
يزد
46-984
اردکان
64.5
69.5
-7.2
 
183
يزد
45-200
بهاباد
118.5
78
51.9
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
73.5
70.4
4.4
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
51.4
50.1
2.6
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
31
167.1
-81.4
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
96.5
232
-58.4
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
223.6
253.6
-11.8
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
376.7
219.6
71.5
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
218.5
307
-28.8
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
322.5
371.5
-13.2
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
364.5
461
-20.9
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
207.8
292.7
-29
 
194
گلستان
12-005
تمر
385
418.5
-8
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
324.5
380.2
-14.7
 
196
گلستان
12-083
سر مو
494
595.7
-17.1
 
197
گلستان
12-021
راميان
668.5
721.3
-7.3
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
504
537.1
-6.2
 
199
گلستان
12-097
سياه آب
313.2
411.6
-23.9
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
623.8
613.4
1.7
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
93.9
168.4
-44.2
 
202
قم
41-028
وشنوه
111.1
242.4
-54.2
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
75.5
116.7
-35.3
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
121
245.8
-50.8
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
314
347.6
-9.7
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
198
294.3
-32.7
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
247.4
307.8
-19.6
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
190.8
202.8
-5.9
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
297.7
231.8
28.4
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
290.5
291
-0.2
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
239.8
243.6
-1.6
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
195.5
211.7
-7.7
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
88.4
149.3
-40.8
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
59.9
95.3
-37.1
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
174.4
117.3
48.7
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
237.3
285.5
-16.9
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
127.4
119.1
7
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
180
152.6
18
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
209.3
214.2
-2.3
 
220
تهران
41-300
ورامين
66.5
125.6
-47.1
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
262.1
222.3
17.9
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
218
277.6
-21.5
 
223
فارس
23-006
كازرون
220.5
537
-58.9
 
224
فارس
24-032
جهرم
193
272.8
-29.3
 
225
فارس
22-101
برغان
426.7
693.9
-38.5
 
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه