آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
28 آذر

روز 29 آذر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
70.9
88.2
-19.6
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
153
163.4
-6.4
 
3
تهران
17-630
آرموت
151.5
133.3
13.7
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
35.5
71.1
-50.1
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
56
66.8
-16.2
 
6
تهران
41-332
نساء
167.3
175.6
-4.7
 
7
تهران
41-101
سيرا
172.3
153.9
12
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
107.3
110.7
-3.1
 
9
تهران
41-119
لتيان
117.7
99
18.9
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
116.5
143.7
-18.9
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
88.6
83.2
6.5
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
51
-66.5
 
13
مركزي
41-839
شازند
135.5
136.3
-0.6
 
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
64.8
-50.2
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
25.8
80.2
-67.8
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1156.5
462.9
149.8
 
17
گيلان
17-070
منجيل
104
85.4
21.8
 
18
گيلان
17-082
رشت
810.5
489.8
65.5
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
714.6
355.2
101.2
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
245.1
228.4
7.3
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
210
258.6
-18.8
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
234.1
275.8
-15.1
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
356.5
330.6
7.8
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
326.5
370.2
-11.8
 
25
مازندران
14-512
سنگده
216.1
202.8
6.6
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
30.9
54.3
-43.1
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
544.6
451.1
20.7
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
129.2
112.8
14.5
 
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1493
551.8
170.6
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
890.4
511.7
74
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
254.5
256.6
-0.8
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1046
558.5
87.3
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
797.3
461.5
72.8
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
409.5
310.9
31.7
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
371.5
270.2
37.5
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
126
87.8
43.5
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
153.2
66.6
130
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
138.8
57.9
139.7
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
222.6
78.4
183.9
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
98.7
42.8
130.6
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
118
68.4
72.5
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
144
51.1
181.8
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
352.9
193.4
82.5
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
202.3
78.4
158
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
187.9
105.9
77.4
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
252
117.7
114.1
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
237
92.8
155.4
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
126.9
66.2
91.7
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
211.2
90.6
133.1
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
114.4
45.9
149.2
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
77.5
49.3
57.2
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
112.8
64.4
75.2
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
180
108.2
66.4
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
355.7
146.1
143.5
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
205.6
86.7
137.1
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
241.4
106.3
127.1
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
195
96.5
102.1
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
199.1
92.1
116.2
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
217
95.5
127.2
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
164.5
109.3
50.5
 
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
177
147.5
20
 
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
139.5
131.4
6.2
 
65
كرمانشاه
21-113
آران
136
123.2
10.4
 
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
194.5
189.7
2.5
 
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
165
124.9
32.1
 
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
228.5
110.3
107.2
 
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
77.6
85.5
-9.2
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
164.5
212.6
-22.6
 
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
126
145.1
-13.2
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
112.8
220.2
-48.8
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
56.7
79
-28.2
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
143.8
97.3
47.8
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
52.5
74.8
-29.8
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
184.7
182.3
1.3
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
99
131.1
-24.5
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
118
105.3
12.1
 
79
خوزستان
21-187
چم گز
177
143.2
23.6
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
160.3
173.1
-7.4
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
193
211.5
-8.7
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
136.5
239.6
-43
 
83
فارس
24-023
تنگاب
94.5
109.6
-13.8
 
84
فارس
26-005
گوزون
39.6
57.1
-30.6
 
85
فارس
26-036
لارستان
22
38.7
-43.2
 
86
فارس
43-044
شيراز
82.3
85
-3.2
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
70
67.6
3.6
 
88
فارس
42-573
اداره اباده
49
32.6
50.3
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
52
52.6
-1.1
 
90
فارس
43-114
نيريز
43.3
51
-15.1
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
42.5
28.7
48.1
 
92
كرمان
44-020
ميانده
0
24
-100
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
5.6
-100
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
13.5
18
-25
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
112
61
83.6
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
60.5
49.5
22.2
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
69
35.6
93.8
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
26.5
25.5
3.9
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
14.2
19.7
-27.9
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
53
41.4
28
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
34
34.8
-2.3
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
40.5
37.9
6.9
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
87.5
53.1
64.8
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
24.5
26.1
-6.1
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
30
23.4
28.2
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
50
26.3
90.1
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
43
23.9
79.9
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
17
27.3
-37.7
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
56.8
37.4
51.9
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
13
29.1
-55.3
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
113.5
81
40.1
 
113
اصفهان
42-020
اصفهان
26
28.9
-10
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
35
25.9
35.1
 
115
اصفهان
47-108
جندق
4.5
15.8
-71.5
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
11.5
20.8
-44.7
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
38
40.4
-5.9
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
31
18
72.2
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
138.5
107.6
28.7
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
130
109.7
18.5
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
51
35.7
42.9
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
27.5
-100
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
11.2
-100
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
10.4
-100
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0.3
10.3
-97.1
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
2.9
7.1
-59.2
 
127
كردستان
21-037
مريوان
420.2
208
102
 
128
كردستان
21-204
سنندج
130.7
129.6
0.8
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
119
71.9
65.5
 
130
كردستان
33-033
سقز
220
152.8
44
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
172
181.9
-5.4
 
132
كردستان
21-009
بانه
357.5
163.5
118.7
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
96
93.9
2.2
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
103.5
89.1
16.2
 
135
همدان
21-375
وسج
149.5
113.2
32.1
 
136
همدان
21-534
وراينه
199
151.9
31
 
137
همدان
41-045
آق کهريز
81.5
93
-12.4
 
138
همدان
41-062
قهاوند
109
66.9
62.9
 
139
همدان
41-049
خميگان
86.5
71.5
21
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
434.5
366.2
18.7
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
153
155.9
-1.9
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
138.4
91.8
50.8
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
108
59.5
81.5
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
188.9
160.1
18
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
126
127.8
-1.4
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
146
126.1
15.8
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
130
117.2
10.9
 
148
لرستان
21-267
درود
215
179.8
19.6
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
148
138.4
6.9
 
150
لرستان
21-289
کشور
226.5
278.3
-18.6
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
130
126.3
2.9
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
156.5
112.9
38.6
 
153
ايلام
21-091
مهران
69.7
95.9
-27.3
 
154
ايلام
21-095
دهلران
98.7
15.5
536.8
 
155
ايلام
21-372
ایلام
180.4
47.6
279
 
156
ايلام
21-082
ايوان
229.5
176.3
30.2
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
157.3
101.5
55
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
193.9
161.3
20.2
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
221
219.3
0.8
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
57
78.7
-27.6
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
66.5
110.5
-39.8
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
77.5
57.8
34.1
 
163
زنجان
41-073
قروه
85
77.5
9.7
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
147
107
37.4
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
108.5
82.1
32.2
 
167
زنجان
17-022
دندي
86
64.5
33.3
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
141
103.7
36
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
10
30.4
-67.1
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
19.5
20.5
-4.9
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
17
26
-34.6
 
172
سمنان
47-044
بسطام
26.5
33.8
-21.6
 
173
سمنان
47-110
طرود
9
13.6
-33.8
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
30
17
76.5
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
46.2
42.9
7.7
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
22
31.5
-30.2
 
177
سمنان
47-033
مجن
48.3
43.8
10.3
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
28.2
19.4
45.4
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
12.3
9.3
32.3
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
25.3
13.2
91.7
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
26.2
21.8
20.2
 
182
يزد
46-984
اردکان
21
14.3
46.9
 
183
يزد
45-200
بهاباد
13.5
13.9
-2.9
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
9.2
13.3
-30.8
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
11.4
9.9
15.2
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
29.9
-100
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
1.5
32
-95.3
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
143.4
81.7
75.5
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
172
79.9
115.3
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
88.5
89.5
-1.1
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
147
106.3
38.3
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
159.3
174.7
-8.8
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
103
100.3
2.7
 
194
گلستان
12-005
تمر
122.5
118
3.8
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
135
118.6
13.8
 
196
گلستان
12-083
سر مو
193.5
201.7
-4.1
 
197
گلستان
12-021
راميان
262.5
230.4
13.9
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
215
196.2
9.6
 
199
گلستان
12-097
سياه آب
147.8
175.4
-15.7
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
196.3
175.2
12
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
22.9
41.8
-45.2
 
202
قم
41-028
وشنوه
30.8
43.8
-29.7
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
22.5
28.8
-21.9
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
49.5
64
-22.7
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
127
92.8
36.9
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
88.5
83.9
5.5
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
105.9
76.3
38.8
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
71.3
48.1
48.2
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
114.2
57.5
98.6
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
91.5
63.7
43.6
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
74
64.1
15.4
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
61.5
50.9
20.8
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
3.1
21.2
-85.4
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
23.8
16.6
43.4
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
55.5
24.9
122.9
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
57.7
50.5
14.3
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0.3
11.7
-97.4
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
37
23.9
54.8
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
81
44.7
81.2
 
220
تهران
41-300
ورامين
16.3
34.5
-52.8
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
159.4
68.9
131.3
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
48
59.6
-19.5
 
223
فارس
23-006
كازرون
88.5
136.7
-35.3
 
224
فارس
24-032
جهرم
55.5
61.8
-10.2
 
225
فارس
22-101
برغان
107.5
164.3
-34.6
 
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه