آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
9 بهمن

روز 10 بهمن
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
92.4
147
-37.1
 1.3
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
184
256.8
-28.3
 15
3
تهران
17-630
آرموت
168.5
197.7
-14.8
 1
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
60.3
122.4
-50.7
 4
5
تهران
47-005
فيروز كوه
76
103.6
-26.6
 0
6
تهران
41-332
نساء
199.7
272.7
-26.8
 14
7
تهران
41-101
سيرا
206.9
252
-17.9
 9.5
8
تهران
41-232
سد امير کبير
134.3
178.7
-24.8
 1.9
9
تهران
41-119
لتيان
155.7
172.3
-9.6
 8.5
10
تهران
15-007
پلور(لار)
173.1
222.2
-22.1
 4.1
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
114.6
136.9
-16.3
 1
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
33.6
92.2
-63.6
 0
13
مركزي
41-839
شازند
165.5
216.5
-23.6
 22
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
93.8
-65.6
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
40.5
129.3
-68.7
 3.8
16
گيلان
16-061
شلمان
1291.5
579.6
122.8
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
110.5
126.3
-12.5
 0
18
گيلان
17-082
رشت
955
658.9
44.9
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
777.6
448.1
73.5
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
284.6
305.4
-6.8
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
261.4
352.7
-25.9
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
266.4
374
-28.8
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
431.5
440.4
-2
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
410.5
492.4
-16.6
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
269.2
272.2
-1.1
 0
26
مازندران
15-011
پنجاب
42.3
77.3
-45.3
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
698.8
600.5
16.4
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
157.2
153.9
2.1
 0
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1687
681.8
147.4
 0
30
مازندران
16-041
هرات بر
1026
641.9
59.8
 0
31
مازندران
13-017
داربکلا
294.5
355.6
-17.2
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1172
705.1
66.2
 0
33
مازندران
16-007
عالم کلا
899.3
580.5
54.9
 0
34
مازندران
14-001
شير گاه
477.8
417.3
14.5
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
439
350.5
25.2
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
149
131.6
13.2
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
173.9
89.8
93.7
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
147
82.2
78.8
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
238.8
113.8
109.8
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
106.9
56.4
89.5
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
141
95
48.4
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
152.5
68.8
121.7
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
460.2
326.2
41.1
 16.2
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
227.8
119.3
90.9
 10
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
222.7
163.1
36.5
 11.1
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
284
183.4
54.9
 5
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
244.5
139.5
75.3
 1.5
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
132.9
86.7
53.3
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
218.2
114.7
90.2
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
135.4
66.3
104.2
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
82
65.3
25.6
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
145.8
88.6
64.6
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
211
167.5
26
 8
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
456.3
226.7
101.3
 10.4
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
222.1
127.9
73.7
 10.5
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
265.8
159.4
66.8
 9
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
208.5
131.1
59
 1
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
227.6
143.7
58.4
 4
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
235
146.5
60.4
 0.5
62
كرمانشاه
21-351
محكي
183.5
213.9
-14.2
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
200
255.1
-21.6
 2
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
156.5
224.5
-30.3
 1
65
كرمانشاه
21-113
آران
154
204.6
-24.7
 10
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
227.1
333.8
-32
 5
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
188.5
230.5
-18.2
 3
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
261
206.5
26.4
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
88.3
167.7
-47.3
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
200
424.8
-52.9
 2
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
145.5
296.1
-50.9
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
129.3
453.1
-71.5
 10.5
73
خوزستان
21-309
اهواز
60.1
147.4
-59.2
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
147.4
215.1
-31.5
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
56
148.3
-62.2
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
212.6
356
-40.3
 0.6
77
خوزستان
21-144
سد دز
117
278.6
-58
 12
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
121
228.3
-47
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
183.5
271.3
-32.4
 3.5
80
خوزستان
22-015
ايدنک
189.2
384.5
-50.8
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
221
378.9
-41.7
 17.5
82
خوزستان
21-108
سوسن
175.5
472.1
-62.8
 1.5
83
فارس
24-023
تنگاب
120.5
266.2
-54.7
 0
84
فارس
26-005
گوزون
80.1
158.1
-49.3
 0
85
فارس
26-036
لارستان
29
103.1
-71.9
 0
86
فارس
43-044
شيراز
94
200.8
-53.2
 0.5
87
فارس
43-105
مادر سليمان
83
156.6
-47
 2
88
فارس
42-573
اداره اباده
56
68.6
-18.4
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
84.5
116.5
-27.5
 1
90
فارس
43-114
نيريز
79.2
113.1
-30
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
61.5
84.1
-26.9
 0
92
كرمان
44-020
ميانده
12
74.3
-83.8
 0
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
15
18.5
-18.9
 0
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
42.5
49.2
-13.6
 0
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
129
102.7
25.6
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
84
97
-13.4
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
95
73.3
29.6
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
51.5
57.3
-10.1
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
35.4
46.7
-24.2
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
88.5
80.7
9.7
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
77
77
0
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
66
77.1
-14.4
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
113.7
82.5
37.8
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
30.5
64.7
-52.9
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
38
56.3
-32.5
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
53
55.9
-5.2
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
58
65.4
-11.3
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
29.5
68.5
-56.9
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
77
63.8
20.7
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
16.5
57.6
-71.4
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
132.5
132
0.4
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
27.5
54.3
-49.4
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
38
52.2
-27.2
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
13.5
35.4
-61.9
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
15.5
38.7
-59.9
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
39.5
70.8
-44.2
 1
118
اصفهان
42-025
ورزنه
31
38.4
-19.3
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
157.5
187.4
-16
 4.5
120
اصفهان
42-005
اسکندري
155.5
188.9
-17.7
 2
121
اصفهان
41-002
برزوک
54
72
-25
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
26.5
60.2
-56
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
17
35.6
-52.2
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
26
28.3
-8.1
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
14
28.5
-50.9
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
18.6
22.2
-16.2
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
533.1
372
43.3
 18.6
128
كردستان
21-204
سنندج
144.9
208.6
-30.5
 5.2
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
138.5
105.2
31.7
 0
130
كردستان
33-033
سقز
258.5
239.8
7.8
 7.5
131
كردستان
21-771
کامیاران
182.1
279.9
-34.9
 3.3
132
كردستان
21-009
بانه
439.5
300.3
46.4
 14
133
كردستان
17-083
دهگلان
122
126.8
-3.8
 4
134
همدان
41-265
سد اكباتان
134
139.2
-3.7
 1.5
135
همدان
21-375
وسج
161
180.7
-10.9
 7
136
همدان
21-534
وراينه
233.5
237.8
-1.8
 13
137
همدان
41-045
آق کهريز
104.5
149.6
-30.1
 1.5
138
همدان
41-062
قهاوند
130
113.3
14.7
 0
139
همدان
41-049
خميگان
99.5
113.2
-12.1
 1.5
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
583.5
677.7
-13.9
 29
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
187.5
306.7
-38.9
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
144.2
162.6
-11.3
 0.3
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
119.7
106.1
12.8
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
221.9
285.6
-22.3
 2
145
لرستان
21-124
بروجرد
156.5
212.6
-26.4
 15
146
لرستان
21-175
چم انجير
163
227.3
-28.3
 20
147
لرستان
21-183
پل دختر
137
210.6
-34.9
 14
148
لرستان
21-267
درود
246
316.1
-22.2
 21
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
183
238.8
-23.4
 14
150
لرستان
21-289
کشور
275
507.2
-45.8
 25.5
151
لرستان
21-886
کوهدشت
145
231.2
-37.3
 5
152
لرستان
21-145
نور آباد
177
191.6
-7.6
 14
153
ايلام
21-091
مهران
77.4
185.9
-58.4
 2.8
154
ايلام
21-095
دهلران
102.5
58.8
74.3
 2.3
155
ايلام
21-372
ایلام
219.6
121.4
80.9
 15.4
156
ايلام
21-082
ايوان
285.3
284.5
0.3
 5
157
ايلام
21-158
دارتوت
186.1
212.6
-12.5
 5.4
158
ايلام
21-844
آبدانان
225.4
344.8
-34.6
 7.1
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
252.5
441.7
-42.8
 0
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
57.5
177.2
-67.6
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
66.5
222.9
-70.2
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
84.8
84
1
 0
163
زنجان
41-073
قروه
98.5
117.6
-16.2
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
171.5
167.5
2.4
 4
166
زنجان
17-014
قره کهريز
120
120.5
-0.4
 4
167
زنجان
17-022
دندي
97
106
-8.5
 0
168
زنجان
17-018
قلتوق
168.7
145.3
16.1
 1
169
سمنان
47-015
بن كوه
18
58.6
-69.3
 0
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
20.5
35.2
-41.8
 0
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
39
50.2
-22.3
 0
172
سمنان
47-044
بسطام
30.5
55.9
-45.4
 0
173
سمنان
47-110
طرود
16
31.6
-49.4
 0
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
31
30.8
0.6
 0
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
53.2
79.3
-32.9
 0
176
سمنان
47-216
چهار ده
24
49.7
-51.7
 0
177
سمنان
47-033
مجن
60.8
78.6
-22.6
 0
178
سمنان
47-926
بيارجمند
29.2
36.8
-20.7
 0
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
20.3
23.8
-14.7
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
26.3
33
-20.3
 0
181
يزد
42-852
ابر کوه
35.6
40.7
-12.5
 0
182
يزد
46-984
اردکان
27
38.1
-29.1
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
37.5
35.1
6.8
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
16.4
29.6
-44.6
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
19.2
25.3
-24.1
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
8
80.8
-90.1
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
37
120.4
-69.3
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
153.3
111.5
37.5
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
181.3
101
79.5
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
106.5
142
-25
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
177
166.8
6.1
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
186.7
244.9
-23.8
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
121.2
152.9
-20.7
 0
194
گلستان
12-005
تمر
152
185
-17.8
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
167.5
183.4
-8.7
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
223.5
295.1
-24.3
 0
197
گلستان
12-021
راميان
321
358.6
-10.5
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
251
269.6
-6.9
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
176.5
238.3
-25.9
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
243
281.1
-13.6
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
38.3
71
-46.1
 
202
قم
41-028
وشنوه
47.3
92.8
-49
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
40
52.1
-23.2
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
73.5
106.5
-31
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
148
148.4
-0.3
 4
206
قزوين
41-190
بيدستان
98.5
136.6
-27.9
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
118.9
139.5
-14.8
 0.7
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
87.1
77.7
12.1
 0
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
137.7
90.7
51.8
 0
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
99.5
118.5
-16
 0
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
94.5
102.9
-8.2
 0
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
82.5
89.4
-7.7
 0
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
22.7
55.6
-59.2
 0
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
28.5
39.1
-27.1
 0
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
76.4
57.6
32.6
 0
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
97.3
122.1
-20.3
 0
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
30.8
50.6
-39.1
 0
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
96.5
55.7
73.2
 0
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
92.2
76.4
20.7
 0
220
تهران
41-300
ورامين
22.9
55.8
-59
 0
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
169.5
95.2
78
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
85
143.9
-40.9
 0
223
فارس
23-006
كازرون
93
316.4
-70.6
 2.5
224
فارس
24-032
جهرم
73.5
156
-52.9
 0
225
فارس
22-101
برغان
138
369.4
-62.6
 9
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه