آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
8 آبان

روز 9 آبان
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
20.6
20.6
0
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
42
37.5
12
 0
3
تهران
17-630
آرموت
57.5
33.1
73.7
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
14.1
15.3
-7.8
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
12.5
22.2
-43.7
 0
6
تهران
41-332
نساء
46
46
0
 0
7
تهران
41-101
سيرا
41.5
36.3
14.3
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
35
25.4
37.8
 0
9
تهران
41-119
لتيان
28.7
19.2
49.5
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
35
43.4
-19.4
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
53.1
14.9
256.4
 2.3
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
9.4
9.5
-1.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
70.5
24.1
192.5
 1.5
14
مركزي
41-973
دليجان
9.5
19.3
-50.8
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
7.9
11.9
-33.6
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
863.5
221.2
290.4
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
37
24.8
49.2
 0
18
گيلان
17-082
رشت
490.5
215.7
127.4
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
492.2
184.7
166.5
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
125.2
94.3
32.8
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
70.8
108.6
-34.8
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
70
108.7
-35.6
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
203
161.4
25.8
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
161.1
152.3
5.8
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
118.7
95.4
24.4
 0
26
مازندران
15-011
پنجاب
9
19.1
-52.9
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
297.8
192
55.1
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
54
41.2
31.1
 0
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1043.5
308.5
238.2
 0
30
مازندران
16-041
هرات بر
559.3
265.2
110.9
 0
31
مازندران
13-017
داربکلا
128
102.4
25
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
618
294.6
109.8
 0
33
مازندران
16-007
عالم کلا
581.8
219
165.7
 0
34
مازندران
14-001
شير گاه
224.6
148.5
51.2
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
263
120.5
118.3
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
54
24.6
119.5
 0
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
104.2
28.9
260.6
 0
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
89.9
19.2
368.2
 0
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
133.1
20.4
552.5
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
44.1
16.5
167.3
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
57
28.9
97.2
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
63.5
17.9
254.7
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
77.6
39.5
96.5
 6.5
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
121.3
22.3
443.9
 2
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
116.5
27.5
323.6
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
158
28.4
456.3
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
178.5
27
561.1
 1.5
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
88.9
24.5
262.9
 0.5
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
151.2
33.6
350
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
54.4
15.4
253.2
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
25.5
19.1
33.5
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
60
25.2
138.1
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
51
32.7
56
 7
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
203.2
41
395.6
 1.6
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
109.1
24.8
339.9
 5.5
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
128.5
27
375.9
 6
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
126
32.4
288.9
 1
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
133.5
23.4
470.5
 4.5
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
159
30
430
 1
62
كرمانشاه
21-351
محكي
58.5
16.7
250.3
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
64
29.8
114.8
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
45.5
28.2
61.3
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
56
23.3
140.3
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
83
33.6
147
 1
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
40.5
12.8
216.4
 2
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
52
17.8
192.1
 0.5
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
11.9
8
48.8
 12.5
70
خوزستان
21-237
كارون سه
18.5
22.9
-19.2
 12
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
32
13.6
135.3
 10
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
25.8
27.2
-5.1
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
8.8
9.3
-5.4
 0.2
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
14.8
11
34.5
 1.7
75
خوزستان
22-023
مشراگه
5
8.5
-41.2
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
12.3
21.4
-42.5
 12.6
77
خوزستان
21-144
سد دز
15
14.5
3.4
 7
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
10.5
10.2
2.9
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
27
18.6
45.2
 15.5
80
خوزستان
22-015
ايدنک
0.4
16.5
-97.6
 12.6
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
64
30.6
109.2
 17
82
خوزستان
21-108
سوسن
19.5
26.3
-25.9
 13
83
فارس
24-023
تنگاب
2.5
7.9
-68.4
 4.5
84
فارس
26-005
گوزون
0.6
2.3
-73.9
 0.8
85
فارس
26-036
لارستان
0
2.6
-100
 0
86
فارس
43-044
شيراز
0.5
7.2
-93.1
 19.5
87
فارس
43-105
مادر سليمان
1
5.5
-81.8
 12
88
فارس
42-573
اداره اباده
4
2.3
73.9
 19
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
0
5.3
-100
 5
90
فارس
43-114
نيريز
3.5
1.9
84.2
 4.5
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
19.5
3.3
490.9
 0
92
كرمان
44-020
ميانده
0
4.1
-100
 0
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
0.3
-100
 0
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
0
2.2
-100
 0.5
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
25
17.2
45.3
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
13.5
10.7
26.2
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
13
7.9
64.6
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
0
3.4
-100
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
0
2.5
-100
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
14.5
9
61.1
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
9.5
6.1
55.7
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
0
8.2
-100
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
20
14.3
39.9
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
4.5
2.4
87.5
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
4
3.1
29
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
10
4.3
132.6
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
0
2.9
-100
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
0
2.1
-100
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
18.5
10
85
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
4
5.8
-31
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
25
14.3
74.8
 24
113
اصفهان
42-020
اصفهان
0
4.8
-100
 6
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
0
3.9
-100
 6
115
اصفهان
47-108
جندق
0
1.9
-100
 0.5
116
اصفهان
46-010
نيستانک
0
3.8
-100
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
3
7.9
-62
 9.5
118
اصفهان
42-025
ورزنه
0
2.5
-100
 8.5
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
10
15.7
-36.3
 49
120
اصفهان
42-005
اسکندري
17
16.3
4.3
 35
121
اصفهان
41-002
برزوک
15
8.1
85.2
 5
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
2.5
-100
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
1.8
-100
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
2.7
-100
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0.7
3.1
-77.4
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
2.9
0.8
262.5
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
86.9
40.6
114
 0
128
كردستان
21-204
سنندج
52.9
31.7
66.9
 0
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
46.5
18.3
154.1
 0
130
كردستان
33-033
سقز
73.5
22.6
225.2
 1.5
131
كردستان
21-771
کامیاران
62.2
38.2
62.8
 0.5
132
كردستان
21-009
بانه
80.5
27.8
189.6
 0
133
كردستان
17-083
دهگلان
44
18.6
136.6
 0
134
همدان
41-265
سد اكباتان
53.5
20
167.5
 0
135
همدان
21-375
وسج
55.5
21.8
154.6
 0
136
همدان
21-534
وراينه
77.5
32.3
139.9
 1
137
همدان
41-045
آق کهريز
33
17.7
86.4
 0
138
همدان
41-062
قهاوند
50.5
15.6
223.7
 0
139
همدان
41-049
خميگان
47
17.1
174.9
 0
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
70.5
59.3
18.9
 43
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
11.5
18.5
-37.8
 30
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
14.8
12.5
18.4
 30.5
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
15.8
8.1
95.1
 23.5
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
29
20.6
40.8
 35
145
لرستان
21-124
بروجرد
51.5
25.4
102.8
 1.5
146
لرستان
21-175
چم انجير
69
21.8
216.5
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
50
18.6
168.8
 5
148
لرستان
21-267
درود
72
32.1
124.3
 8
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
45
25.3
77.9
 14
150
لرستان
21-289
کشور
46
31.7
45.1
 17.5
151
لرستان
21-886
کوهدشت
37
19.7
87.8
 2
152
لرستان
21-145
نور آباد
53
18.2
191.2
 0
153
ايلام
21-091
مهران
22.3
13.1
70.2
 1
154
ايلام
21-095
دهلران
22.2
0.7
3071.4
 0
155
ايلام
21-372
ایلام
82.8
6.8
1117.6
 0.5
156
ايلام
21-082
ايوان
55.6
24.5
126.9
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
63.8
6.3
912.7
 0.4
158
ايلام
21-844
آبدانان
46.6
32.5
43.4
 9.6
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
18.5
23.1
-19.9
 10
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
0
7.6
-100
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
0
13.2
-100
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
38.3
19.4
97.4
 0
163
زنجان
41-073
قروه
36
20.4
76.5
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
57
26.8
112.7
 0
166
زنجان
17-014
قره کهريز
35.5
27.6
28.6
 0
167
زنجان
17-022
دندي
42.5
21.9
94.1
 0
168
زنجان
17-018
قلتوق
43.9
42
4.5
 0
169
سمنان
47-015
بن كوه
0
6
-100
 0
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
6
4.8
25
 0
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
6.5
5.4
20.4
 0
172
سمنان
47-044
بسطام
5
8.5
-41.2
 0
173
سمنان
47-110
طرود
0
2.4
-100
 0
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
13
2.1
519
 0
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
13
8.7
49.4
 0
176
سمنان
47-216
چهار ده
9.5
11.6
-18.1
 0
177
سمنان
47-033
مجن
20
12.7
57.5
 0
178
سمنان
47-926
بيارجمند
6.3
3.3
90.9
 0
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
2.5
1.4
78.6
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
0
0.8
-100
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
0
3.2
-100
 3.7
182
يزد
46-984
اردکان
1
1.5
-33.3
 7
183
يزد
45-200
بهاباد
6
2.2
172.7
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
1.2
1.9
-36.8
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
2
1.5
33.3
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
1.8
-100
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
0
2.9
-100
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
107
33.4
220.4
 0
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
83.2
36.9
125.5
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
28.5
28.9
-1.4
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
39.5
36
9.7
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
64.5
75.1
-14.1
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
25.2
33.9
-25.7
 0
194
گلستان
12-005
تمر
33.5
38.1
-12.1
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
37.5
40.5
-7.4
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
75
82.7
-9.3
 0
197
گلستان
12-021
راميان
103
81.6
26.2
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
90
86.6
3.9
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
59.7
74.7
-20.1
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
54
52.8
2.3
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
8.8
8.2
7.3
 
202
قم
41-028
وشنوه
12.4
11.9
4.2
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
4
5.4
-25.9
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
29.5
15.5
90.3
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
73
23.7
208
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
46
18.4
150
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
50
11.5
334.8
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
20.6
13.1
57.3
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
26
16.7
55.7
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
31.5
11.8
166.9
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
20.5
20.2
1.5
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
11
13.6
-19.1
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
0
3.8
-100
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
0
1.4
-100
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
0
2.4
-100
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
0
3.5
-100
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0
1.1
-100
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
0
2.3
-100
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
18.4
6.5
183.1
 
220
تهران
41-300
ورامين
4.6
6.7
-31.3
 0
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
83
21.4
287.9
 0
222
فارس
43-065
آباده تشك
0
3.1
-100
 2.5
223
فارس
23-006
كازرون
4
11.2
-64.3
 14.5
224
فارس
24-032
جهرم
0
3.6
-100
 0
225
فارس
22-101
برغان
1.5
16.5
-90.9
 36.5
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه