آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 مهر

روز 1 آبان
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
16.4
11.9
37.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
37.5
21.2
76.9
 
3
تهران
17-630
آرموت
54.5
18.3
197.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
13
9.2
41.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
10.5
16.4
-36
 
6
تهران
41-332
نساء
39.5
26.6
48.5
 
7
تهران
41-101
سيرا
34.3
20.3
69
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
29.8
13.8
115.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
24.7
9.8
152
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
32.8
28.5
15.1
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
53.1
5.4
883.3
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
9.4
4.8
95.8
 
13
مركزي
41-839
شازند
70.5
13.2
434.1
 
14
مركزي
41-973
دليجان
9.5
17.2
-44.8
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
7.9
2.2
259.1
 
16
گيلان
16-061
شلمان
621
178
248.9
 
17
گيلان
17-070
منجيل
23
16.8
36.9
 
18
گيلان
17-082
رشت
423.5
170.8
148
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
375.7
155.5
141.6
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
101.4
70.7
43.4
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
65.7
85
-22.7
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
62.5
79.9
-21.8
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
185
134.2
37.9
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
156.5
116.3
34.6
 
25
مازندران
14-512
سنگده
95.7
76.8
24.6
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
9
14.4
-37.5
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
262.8
151.3
73.7
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
47
29.9
57.2
 
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
743
262.3
183.3
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
415.8
218.1
90.6
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
120.5
77.9
54.7
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
520
245
112.2
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
545.3
175.5
210.7
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
208.1
121.6
71.1
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
205
95.6
114.4
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
54
13.9
288.5
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
104.2
22.9
355
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
89.9
13.2
581.1
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
133.1
10.7
1143.9
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
43.1
11.1
288.3
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
53
22.2
138.7
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
63.5
12.6
404
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
77.6
18.7
315
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
121.3
13
833.1
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
116.5
15.4
656.5
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
158
14.4
997.2
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
178.5
16.4
988.4
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
88.9
17
422.9
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
151.2
22.7
566.1
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
54.4
10.6
413.2
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
22
13.7
60.6
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
60
18.4
226.1
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
51
19.3
164.2
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
203.2
22.5
803.1
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
109.1
15.1
622.5
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
128.5
13.9
824.5
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
126
21.6
483.3
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
133.5
13
926.9
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
159
20
695
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
56
5.2
976.9
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
64
13.3
381.2
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
44.5
14.2
213.4
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
56
9.2
508.7
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
79
14.5
444.8
 0
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
36
3.2
1025
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
51.5
4.8
972.9
 0
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
11.6
1.5
673.3
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
18.5
7.1
160.6
 
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
32
2.5
1180
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
25.8
9.5
171.6
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
7.5
2
275
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
14.8
3.6
311.1
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
5
2.6
92.3
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
12.3
6.7
83.6
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
15
4.2
257.1
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
10.5
2.9
262.1
 
79
خوزستان
21-187
چم گز
27
5.1
429.4
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
0.4
3.8
-89.5
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
64
10.4
515.4
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
19.5
5.8
236.2
 
83
فارس
24-023
تنگاب
2.5
1.2
108.3
 
84
فارس
26-005
گوزون
0
0.2
-100
 
85
فارس
26-036
لارستان
0
1.7
-100
 
86
فارس
43-044
شيراز
0
1.4
-100
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
0
2.1
-100
 
88
فارس
42-573
اداره اباده
4
0.5
700
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
0
2.8
-100
 
90
فارس
43-114
نيريز
0
0.2
-100
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
1.5
1.7
-11.8
 
92
كرمان
44-020
ميانده
0
2.6
-100
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
0
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
0
1
-100
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
15
10.6
41.5
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
6.5
5.9
10.2
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
2.5
5
-50
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
0
1.1
-100
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
0
1
-100
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
11.5
4.6
150
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
5
2.8
78.6
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
0
4.7
-100
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
12.5
7.7
62.3
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
0
0.6
-100
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
2
1.4
42.9
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
0
1.8
-100
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
0
1
-100
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
0
0.5
-100
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
14
6.3
122.2
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
4
2.9
37.9
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
25
6
316.7
 
113
اصفهان
42-020
اصفهان
0
2
-100
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
0
1.6
-100
 
115
اصفهان
47-108
جندق
0
0.7
-100
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
0
1.4
-100
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
0
3.7
-100
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
0
0.8
-100
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
10
4.4
127.3
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
17
5.6
203.6
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
15
4.6
226.1
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
0.5
-100
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
1.1
-100
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
1.9
-100
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0
2.3
-100
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
2.9
0
 
127
كردستان
21-037
مريوان
86.9
15.9
446.5
 
128
كردستان
21-204
سنندج
52.9
17.1
209.4
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
46.5
9.1
411
 
130
كردستان
33-033
سقز
73.5
6.5
1030.8
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
62.2
18.3
239.9
 
132
كردستان
21-009
بانه
80.5
9.5
747.4
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
44
6.7
556.7
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
53.5
10.3
419.4
 
135
همدان
21-375
وسج
55.5
8.1
585.2
 
136
همدان
21-534
وراينه
77.5
15.6
396.8
 
137
همدان
41-045
آق کهريز
33
4.4
650
 
138
همدان
41-062
قهاوند
50.5
8.4
501.2
 
139
همدان
41-049
خميگان
47
10
370
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
68.5
22.9
199.1
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
10.5
6.2
69.4
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
13.7
3.7
270.3
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
8
3.3
142.4
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
27
6
350
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
51.5
13.4
284.3
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
69
9.8
604.1
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
49
7.3
571.2
 
148
لرستان
21-267
درود
67
14.5
362.1
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
45
11.3
298.2
 
150
لرستان
21-289
کشور
46
6.7
586.6
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
37
7.8
374.4
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
52.5
6.4
720.3
 
153
ايلام
21-091
مهران
12
3.3
263.6
 
154
ايلام
21-095
دهلران
17.4
0
 
155
ايلام
21-372
ایلام
54.8
0
 
156
ايلام
21-082
ايوان
43
9.3
362.4
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
49.1
0
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
31.3
17
84.1
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
16.5
6.6
150
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
0
2.2
-100
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
0
0.5
-100
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
36.8
12.2
201.6
 
163
زنجان
41-073
قروه
36
11.4
215.8
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
57
14.1
304.3
 
165
زنجان
41-306
خرمدره
0
16.7
-100
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
35.5
18.2
95.1
 
167
زنجان
17-022
دندي
42.5
14.5
193.1
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
43.9
29.5
48.8
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
0
3.4
-100
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
2.5
3.1
-19.4
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
0
3.5
-100
 
172
سمنان
47-044
بسطام
0
6.1
-100
 
173
سمنان
47-110
طرود
0
1.3
-100
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
2
0.5
300
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
3
4.6
-34.8
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
1.5
9.5
-84.2
 
177
سمنان
47-033
مجن
4
9
-55.6
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
0
1.6
-100
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
0
0.7
-100
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
0
0.1
-100
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
0
2.1
-100
 
182
يزد
46-984
اردکان
0
0.9
-100
 
183
يزد
45-200
بهاباد
0
0.8
-100
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
0
1.2
-100
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
0
0.7
-100
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
1.1
-100
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
0
1.2
-100
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
107
25.1
326.3
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
43.7
29.6
47.6
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
24.5
20.9
17.2
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
27.5
26.3
4.6
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
47.5
59.2
-19.8
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
21.6
24.6
-12.2
 
194
گلستان
12-005
تمر
28
26.2
6.9
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
25
30
-16.7
 
196
گلستان
12-083
سر مو
56
66
-15.2
 
197
گلستان
12-021
راميان
62
61.3
1.1
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
76
69
10.1
 
199
گلستان
12-097
سياه آب
50
59.7
-16.2
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
30.5
31.8
-4.1
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
2.1
3.5
-40
 
202
قم
41-028
وشنوه
7.4
7
5.7
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
1
3
-66.7
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
29.5
9
227.8
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
73
13.8
429
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
46
9.7
374.2
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
50
2.1
2281
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
8.4
7.8
7.7
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
12
10.4
15.4
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
8.5
5.6
51.8
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
18
12.6
42.9
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
8.5
7.2
18.1
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
0
1.9
-100
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
0
0.1
-100
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
0
0.6
-100
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
0
0.8
-100
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0
0.2
-100
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
0
0.6
-100
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
6.2
2.9
113.8
 
220
تهران
41-300
ورامين
2.6
2.6
0
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
83
13.2
528.8
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
0
0.6
-100
 
223
فارس
23-006
كازرون
4
2.5
60
 
224
فارس
24-032
جهرم
0
0.7
-100
 
225
فارس
22-101
برغان
1
4.5
-77.8
 
ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه