آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
8 فروردين

روز 9 فروردين
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
168.8
242.1
-30.3
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
401.5
418.2
-4
 
3
تهران
17-630
آرموت
258.5
322
-19.7
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
123.5
200.9
-38.5
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
172.5
171.7
0.5
 
6
تهران
41-332
نساء
445
451.3
-1.4
 
7
تهران
41-101
سيرا
417.5
435.5
-4.1
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
241.9
291.5
-17
 
9
تهران
41-119
لتيان
286.2
303.3
-5.6
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
418.6
386.3
8.4
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
200.7
237.4
-15.5
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
74.1
150
-50.6
 
13
مركزي
41-839
شازند
308.5
329.3
-6.3
 
14
مركزي
41-973
دليجان
73.5
130.4
-43.6
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
100.9
195.8
-48.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1541
742.1
107.7
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
211
194.3
8.6
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1275
875
45.7
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
945.600000000001
589.9
60.3
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
389.9
417.2
-6.5
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
412.8
479.3
-13.9
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
414.1
497.3
-16.7
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
641
619
3.6
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
517.7
615.1
-15.8
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
399.3
387
3.2
 0
26
مازندران
15-011
پنجاب
82.1
123.1
-33.3
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
848.9
739
14.9
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
247.7
215.2
15.1
 0
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1987
850
133.8
 0
30
مازندران
16-041
هرات بر
1294.6
838.6
54.4
 0
31
مازندران
13-017
داربکلا
459.5
501.8
-8.4
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1478.5
912.4
62
 0
33
مازندران
16-007
عالم کلا
1031
720
43.2
 0
34
مازندران
14-001
شير گاه
717.4
578.5
24
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
564
462
22.1
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
193.5
204.6
-5.4
 3
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
243.7
142.4
71.1
 1
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
206.1
133.6
54.3
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
327.1
191.9
70.5
 0
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
140.9
85.3
65.2
 0
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
195
149.3
30.6
 10
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
186
108.6
71.3
 5
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
601
546.8
9.9
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
279.3
194.7
43.5
 4
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
301.9
261
15.7
 4.1
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
377
314.8
19.8
 13
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
308
219.9
40.1
 5
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
172.9
142.9
21
 2
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
268.2
171.1
56.8
 2
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
188.4
108
74.4
 5
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
105.6
98.5
7.2
 5
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
194.3
135.9
43
 18
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
286.5
254.1
12.8
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
596.8
357.4
67
 9.5
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
290.6
201.9
43.9
 6
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
353.3
261
35.4
 4
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
259
210.9
22.8
 3
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
299.6
232.8
28.7
 7.5
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
298.5
229.7
30
 3
62
كرمانشاه
21-351
محكي
265.3
374.9
-29.2
 3.1
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
298.8
431.4
-30.7
 7
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
193.8
383
-49.4
 5.8
65
كرمانشاه
21-113
آران
232.3
344.3
-32.5
 3.1
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
308.9
551
-43.9
 7
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
255.3
420.9
-39.3
 9.1
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
324.2
344.3
-5.8
 1.2
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
174.8
252.6
-30.8
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
531.5
708.8
-25
 0
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
341.2
460.1
-25.8
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
347
748.5
-53.6
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
111.2
206.6
-46.2
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
197.5
315.3
-37.4
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
77
211.2
-63.5
 0
76
خوزستان
21-970
ايذه
435.8
550.9
-20.9
 0
77
خوزستان
21-144
سد دز
230
437
-47.4
 0
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
224
336.4
-33.4
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
261.5
438.1
-40.3
 1.5
80
خوزستان
22-015
ايدنک
289.8
583.8
-50.4
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
436
621.2
-29.8
 0
82
خوزستان
21-108
سوسن
500
727.8
-31.3
 0
83
فارس
24-023
تنگاب
241.5
433
-44.2
 0
84
فارس
26-005
گوزون
243.1
268
-9.3
 0
85
فارس
26-036
لارستان
62.5
174.3
-64.1
 0
86
فارس
43-044
شيراز
243.2
317.2
-23.3
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
194.5
260.2
-25.2
 0
88
فارس
42-573
اداره اباده
107
97.3
10
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
235.5
197.5
19.2
 0
90
فارس
43-114
نيريز
156.6
190.7
-17.9
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
199.5
158.1
26.2
 0
92
كرمان
44-020
ميانده
73
143.6
-49.2
 0
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
97.5
37
163.5
 0
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
150
95.4
57.2
 0
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
230.5
188.8
22.1
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
146.5
181.4
-19.2
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
140.5
141.3
-0.6
 0
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
85.5
114.3
-25.2
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
98.7
98
0.7
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
172.7
164.4
5
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
189.5
151.3
25.2
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
150
171.2
-12.4
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
239.7
156.3
53.4
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
100
128.2
-22
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
104.5
116.7
-10.5
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
140
108.8
28.7
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
105
127.7
-17.8
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
80
149.2
-46.4
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
161
118
36.4
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
76.5
102.6
-25.4
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
244.5
224.4
9
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
63
92.9
-32.2
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
86
86.7
-0.8
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
29.5
63.4
-53.5
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
35.5
76.3
-53.5
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
95
115.3
-17.6
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
44
63.6
-30.8
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
303.5
307.3
-1.2
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
308.5
316
-2.4
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
132.5
134.4
-1.4
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
76.5
96.7
-20.9
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
35
72.6
-51.8
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
66
58.1
13.6
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
73.3
55
33.3
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
47.2
47.5
-0.6
 
127
كردستان
21-037
مريوان
741.8
646.6
14.7
 2.9
128
كردستان
21-204
سنندج
219.3
343.9
-36.2
 2.6
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
197
175
12.6
 0
130
كردستان
33-033
سقز
357
366.2
-2.5
 7.5
131
كردستان
21-771
کامیاران
279.6
459.3
-39.1
 4.5
132
كردستان
21-009
بانه
624.5
498.6
25.3
 4
133
كردستان
17-083
دهگلان
189
199.8
-5.4
 1
134
همدان
41-265
سد اكباتان
211.5
237.2
-10.8
 0.5
135
همدان
21-375
وسج
253.5
271.4
-6.6
 3
136
همدان
21-534
وراينه
441
397.5
10.9
 4
137
همدان
41-045
آق کهريز
165.5
239.6
-30.9
 2.5
138
همدان
41-062
قهاوند
175.5
183.6
-4.4
 1.5
139
همدان
41-049
خميگان
158
191.8
-17.6
 2
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
1183
1179.1
0.3
 2
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
373.5
497.4
-24.9
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
284.7
263.5
8
 0.2
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
241.2
183.2
31.7
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
462.9
446.7
3.6
 0
145
لرستان
21-124
بروجرد
290.5
354.8
-18.1
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
263.5
377
-30.1
 5.7
147
لرستان
21-183
پل دختر
239
342.9
-30.3
 0
148
لرستان
21-267
درود
431
529.1
-18.5
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
344
400.1
-14
 2
150
لرستان
21-289
کشور
563.5
834.1
-32.4
 1
151
لرستان
21-886
کوهدشت
210
393.3
-46.6
 5
152
لرستان
21-145
نور آباد
287.5
317.5
-9.4
 6
153
ايلام
21-091
مهران
144.6
306.5
-52.8
 5.8
154
ايلام
21-095
دهلران
159.9
96.6
65.5
 2.1
155
ايلام
21-372
ایلام
338.5
224
51.1
 13.8
156
ايلام
21-082
ايوان
435.7
435
0.2
 25.2
157
ايلام
21-158
دارتوت
262.7
319.6
-17.8
 23.6
158
ايلام
21-844
آبدانان
303.8
564
-46.1
 11.4
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
529
721.5
-26.7
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
96
247
-61.1
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
94.5
275.9
-65.7
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
131
141.3
-7.3
 0.7
163
زنجان
41-073
قروه
158.5
191.8
-17.4
 0
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
282.5
274.8
2.8
 0
166
زنجان
17-014
قره کهريز
183.5
188.7
-2.8
 0
167
زنجان
17-022
دندي
140.5
168.6
-16.7
 0.5
168
زنجان
17-018
قلتوق
242.6
221.6
9.5
 1.7
169
سمنان
47-015
بن كوه
53.5
103.4
-48.3
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
85
66
28.8
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
96
90.7
5.8
 
172
سمنان
47-044
بسطام
95.2
103.3
-7.8
 
173
سمنان
47-110
طرود
38
56.4
-32.6
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
86.5
67.2
28.7
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
137.2
152.2
-9.9
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
77
82.3
-6.4
 
177
سمنان
47-033
مجن
142.8
168.6
-15.3
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
83.8
82.1
2.1
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
41.5
43.9
-5.5
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
32
66.9
-52.2
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
61.8
59.5
3.9
 
182
يزد
46-984
اردکان
42
57.9
-27.5
 
183
يزد
45-200
بهاباد
101
62.2
62.4
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
59.3
52.7
12.5
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
43.8
42.4
3.3
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
31
144.6
-78.6
 0
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
96.5
216.2
-55.4
 0
188
اردبيل
19-024
اردبيل
208.1
171.5
21.3
 0
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
192.6
147.7
30.4
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
197.5
231.7
-14.8
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
303.5
267.4
13.5
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
299.7
366.2
-18.2
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
199.3
231.7
-14
 0
194
گلستان
12-005
تمر
352
309.4
13.8
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
301.5
291.7
3.4
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
428
465
-8
 0
197
گلستان
12-021
راميان
589
572
3
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
425
407.9
4.2
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
280
336.5
-16.8
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
540
420
28.6
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
62.7
123.4
-49.2
 
202
قم
41-028
وشنوه
93.6
178.2
-47.5
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
65.5
91.8
-28.6
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
98
176.6
-44.5
 0
205
قزوين
41-986
ده اروان
263
246.9
6.5
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
153.5
219.1
-29.9
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
198.1
219.4
-9.7
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
174.4
138.2
26.2
 0
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
274.7
158.8
73
 0
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
255.5
216.8
17.9
 0
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
184.8
169
9.3
 0
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
165
161.4
2.2
 0.5
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
45.9
115.4
-60.2
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
40.9
75
-45.5
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
154.4
99
56
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
206.1
243.4
-15.3
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
83.6
104.2
-19.8
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
139.5
121.4
14.9
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
188.5
146.9
28.3
 0
220
تهران
41-300
ورامين
56
93.6
-40.2
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
209.5
148.1
41.5
 0.4
222
فارس
43-065
آباده تشك
200
244.7
-18.3
 0
223
فارس
23-006
كازرون
197.5
478.2
-58.7
 0
224
فارس
24-032
جهرم
190.5
245.6
-22.4
 0
225
فارس
22-101
برغان
369.7
605.2
-38.9
 0
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه