آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
29 آبان

روز 30 آبان
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
46.2
43.7
5.7
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
112.5
80.5
39.8
 
3
تهران
17-630
آرموت
95
72.1
31.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
25.1
31.5
-20.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
41
37.1
10.5
 
6
تهران
41-332
نساء
113.2
96.7
17.1
 
7
تهران
41-101
سيرا
116.5
78.2
49
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
74.3
56
32.7
 
9
تهران
41-119
لتيان
72.7
44
65.2
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
75.9
82.6
-8.1
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
82.3
39.9
106.3
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
21.9
-21.9
 
13
مركزي
41-839
شازند
111.5
52.6
112
 
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
24.7
30.8
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
17.1
37.5
-54.4
 
16
گيلان
16-061
شلمان
948
334.6
183.3
 
17
گيلان
17-070
منجيل
64.5
46
40.2
 
18
گيلان
17-082
رشت
611.5
333.5
83.4
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
533.2
261.3
104.1
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
187.3
156
20.1
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
141
170.7
-17.4
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
163.5
184.1
-11.2
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
248.5
232.6
6.8
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
218.5
246.9
-11.5
 
25
مازندران
14-512
سنگده
166.7
144.3
15.5
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
26.2
31.6
-17.1
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
350.8
299.1
17.3
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
93.7
70.9
32.2
 
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1117.5
429.8
160
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
672.4
389.1
72.8
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
183
166.7
9.8
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
733
424.9
72.5
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
624.8
333.4
87.4
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
301.6
219.2
37.6
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
284.5
185.9
53
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
66.5
52.6
26.4
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
116.5
44.9
159.5
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
102.4
35
192.6
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
153.4
46
233.5
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
65.8
30.5
115.7
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
67
46.6
43.8
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
85.5
31.8
168.9
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
138.9
94.2
47.5
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
151.3
46.7
224
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
132.2
59.3
122.9
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
181
65.2
177.6
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
189
54.6
246.2
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
95.9
44.3
116.5
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
156.2
62
151.9
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
63.4
27.9
127.2
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
27.6
33.4
-17.4
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
72.5
43
68.6
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
82
67.9
20.8
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
244.4
89.4
173.4
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
135.6
50.4
169
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
159.9
61.1
161.7
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
141
60.7
132.3
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
147.5
50.8
190.4
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
169.5
56.5
200
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
96.5
46.7
106.6
 
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
110.5
73.3
50.8
 
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
85.5
64.8
31.9
 
65
كرمانشاه
21-113
آران
86
60.4
42.4
 
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
133
83.7
58.9
 
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
82
38
115.8
 
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
104
52
100
 
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
29.4
25.1
17.1
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
77.5
64.5
20.2
 
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
79
42.7
85
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
29.8
73.6
-59.5
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
21
28.7
-26.8
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
42.6
30.2
41.1
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
12.5
23.9
-47.7
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
59
60.1
-1.8
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
31
41.6
-25.5
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
30.5
29.2
4.5
 
79
خوزستان
21-187
چم گز
87
54.2
60.5
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
59.5
49.6
20
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
104
83.6
24.4
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
75
80.2
-6.5
 
83
فارس
24-023
تنگاب
18.5
25.6
-27.7
 
84
فارس
26-005
گوزون
2.4
8.1
-70.4
 
85
فارس
26-036
لارستان
0
4.8
-100
 
86
فارس
43-044
شيراز
29.6
22.4
32.1
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
20
14.5
37.9
 
88
فارس
42-573
اداره اباده
23
7.1
223.9
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
12.5
12
4.2
 
90
فارس
43-114
نيريز
10
6.4
56.2
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
19.5
7.5
160
 
92
كرمان
44-020
ميانده
0
8
-100
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
1
-100
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
4.5
5.1
-11.8
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
81
34.3
136.2
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
41.5
23.3
78.1
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
45.5
15.4
195.5
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
18.5
9.4
96.8
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
10.7
6.6
62.1
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
34.5
20.5
68.3
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
13
14.9
-12.8
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
31
17.6
76.1
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
52.5
31.6
66.1
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
19.5
6.9
182.6
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
23.5
7.5
213.3
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
23
10.9
111
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
35
7.6
360.5
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
13
6.5
100
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
40.1
19.9
101.5
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
11
13.5
-18.5
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
93
36.3
156.2
 
113
اصفهان
42-020
اصفهان
12
12.1
-0.8
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
14
9.9
41.4
 
115
اصفهان
47-108
جندق
4.5
5.1
-11.8
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
3.5
10.1
-65.3
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
27
18.9
42.9
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
10
6.9
44.9
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
104
45.6
128.1
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
103
44.5
131.5
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
44
17.5
151.4
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
7.9
-100
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
3.6
-100
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
4.8
-100
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0.7
5.1
-86.3
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
2.9
2.7
7.4
 
127
كردستان
21-037
مريوان
178.4
105.5
69.1
 
128
كردستان
21-204
سنندج
91.6
70
30.9
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
90
42.3
112.8
 
130
كردستان
33-033
سقز
121.5
64.8
87.5
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
119.8
90.2
32.8
 
132
كردستان
21-009
بانه
168
75.8
121.6
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
71
49.8
42.6
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
72
45.5
58.2
 
135
همدان
21-375
وسج
92
57.6
59.7
 
136
همدان
21-534
وراينه
117
76
53.9
 
137
همدان
41-045
آق کهريز
51.5
52.7
-2.3
 
138
همدان
41-062
قهاوند
77
34.6
122.5
 
139
همدان
41-049
خميگان
60.5
35.9
68.5
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
303.5
155
95.8
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
82.5
50.8
62.4
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
81.5
35.7
128.3
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
62.2
20.7
200.5
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
100.5
58.9
70.6
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
94.5
56.9
66.1
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
93.5
53.3
75.4
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
74
48.3
53.2
 
148
لرستان
21-267
درود
150
78.2
91.8
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
112
62
80.6
 
150
لرستان
21-289
کشور
118
97.3
21.3
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
58.5
51.1
14.5
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
97
48.9
98.4
 
153
ايلام
21-091
مهران
23.9
38.9
-38.6
 
154
ايلام
21-095
دهلران
41.1
2.7
1422.2
 
155
ايلام
21-372
ایلام
131.1
24.6
432.9
 
156
ايلام
21-082
ايوان
130.8
64.4
103.1
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
96
23
317.4
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
97.3
73.1
33.1
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
95.5
66.3
44
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
20
21.7
-7.8
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
25
46.5
-46.2
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
57.2
38.4
49
 
163
زنجان
41-073
قروه
63
43.8
43.8
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
106.5
60.3
76.6
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
74
52.4
41.2
 
167
زنجان
17-022
دندي
55.5
41.2
34.7
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
84.4
75.1
12.4
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
10
12.6
-20.6
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
15
9.1
64.8
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
12
10.5
14.3
 
172
سمنان
47-044
بسطام
19.5
15
30
 
173
سمنان
47-110
طرود
5
5.2
-3.8
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
26
6.2
319.4
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
26
19.5
33.3
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
18.5
17
8.8
 
177
سمنان
47-033
مجن
40.5
22.4
80.8
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
10.8
7.5
44
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
3.5
3.5
0
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
12
2.7
344.4
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
8.2
6
36.7
 
182
يزد
46-984
اردکان
9
3.1
190.3
 
183
يزد
45-200
بهاباد
8
5.7
40.4
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
1.2
3.8
-68.4
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
3.5
3.4
2.9
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
3.8
-100
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
1.5
7.3
-79.5
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
125.4
55.1
127.6
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
117
56
108.9
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
44
49.7
-11.5
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
76
61.4
23.8
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
98.1
116.9
-16.1
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
46.5
58.4
-20.4
 
194
گلستان
12-005
تمر
56.5
69.3
-18.5
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
64
68.1
-6
 
196
گلستان
12-083
سر مو
105
126.3
-16.9
 
197
گلستان
12-021
راميان
145
135
7.4
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
124
133
-6.8
 
199
گلستان
12-097
سياه آب
89.2
114.1
-21.8
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
86
107.9
-20.3
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
22.9
20.3
12.8
 
202
قم
41-028
وشنوه
30.8
24.7
24.7
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
21.5
11.7
83.8
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
39.5
32.4
21.9
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
103
49.5
108.1
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
69
41
68.3
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
78.3
36.2
116.3
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
41.1
26.8
53.4
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
94
33.3
182.3
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
78.5
28
180.4
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
37
40
-7.5
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
17
30.1
-43.5
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
0.8
8.7
-90.8
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
11.7
4.9
138.8
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
40
7.2
455.6
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
49.2
10.7
359.8
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0.3
3.4
-91.2
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
35.5
6.7
429.9
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
55.4
15.9
248.4
 
220
تهران
41-300
ورامين
15.4
17.4
-11.5
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
94.2
43
119.1
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
5.5
9.8
-43.9
 
223
فارس
23-006
كازرون
20
34.1
-41.3
 
224
فارس
24-032
جهرم
0.5
11
-95.5
 
225
فارس
22-101
برغان
44
48
-8.3
 
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه