آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 فروردين

روز 31 فروردين
سال آبي
92-93

سال آبي
92-93
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
146.8
277.9
-47.2
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
333.1
476.5
-30.1
 
3
تهران
17-630
آرموت
303
380.5
-20.4
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
119
225.3
-47.2
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
121
195.2
-38
 
6
تهران
41-332
نساء
362.5
522.2
-30.6
 
7
تهران
41-101
سيرا
343.7
499.2
-31.1
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
212.8
337
-36.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
240.6
345.5
-30.4
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
345
449
-23.2
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
372.8
272.9
36.6
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
166.2
169.5
-1.9
 
13
مركزي
41-839
شازند
507
392.9
29
 
14
مركزي
41-973
دليجان
157.8
153.1
3.1
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
169.4
225.7
-24.9
 
16
گيلان
16-061
شلمان
934.5
788.2
18.6
 
17
گيلان
17-070
منجيل
225.9
220.6
2.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
939.5
927.5
1.3
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
779.6
643.4
21.2
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
430.2
450.1
-4.4
 
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
541.2
517.7
4.5
 
22
مازندران
13-029
كرد خيل
629.1
529.6
18.8
 
23
مازندران
14-011
قران طالار
629.6
670.9
-6.2
 
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
649.8
641.6
1.3
 
25
مازندران
14-512
سنگده
417.4
431.8
-3.3
 
26
مازندران
15-011
پنجاب
88.6
142.5
-37.8
 
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
889.2
765.8
16.1
 
28
مازندران
16-021
پل ذغال
289.9
236.9
22.4
 
29
مازندران
16-032
رامسر(تركرود آخوند)
924.8
897.7
3
 
30
مازندران
16-041
هرات بر
953
899.4
6
 
31
مازندران
13-017
داربکلا
659.5
541.4
21.8
 
32
مازندران
16-089
دينار سرا
1055.1
971.7
8.6
 
33
مازندران
16-007
عالم کلا
942
749.7
25.7
 
34
مازندران
14-001
شير گاه
685.6
636.8
7.7
 
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
590.5
499.6
18.2
 
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
164.4
237
-30.6
 
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
155.9
169.8
-8.2
 
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
138.5
161.8
-14.4
 
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
256.9
230.8
11.3
 
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
60.7
106.3
-42.9
 
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
185
178.2
3.8
 
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
83
132.8
-37.5
 
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
545.8
631.8
-13.6
 
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
209
230.8
-9.4
 
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
272.2
304.6
-10.6
 
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
285
368.9
-22.7
 
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
262.5
258.4
1.6
 
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
133
168.9
-21.3
 
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
179.5
206.5
-13.1
 
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
125
133.6
-6.4
 
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
98.4
121.4
-18.9
 
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
131
158.8
-17.5
 
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
221
297.7
-25.8
 
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
524.7
414.1
26.7
 
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
201
237.6
-15.4
 
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
277
314.5
-11.9
 
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
258
258.8
-0.3
 
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
190.5
272.7
-30.1
 
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
202.5
270.6
-25.2
 
62
كرمانشاه
21-351
محكي
477
420.9
13.3
 
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
394.7
485.5
-18.7
 
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
352.5
432
-18.4
 
65
كرمانشاه
21-113
آران
387.5
401.1
-3.4
 
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
515.2
613.5
-16
 
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
497
454.2
9.4
 
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
438.5
396.8
10.5
 
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
248.7
275.4
-9.7
 
70
خوزستان
21-237
كارون سه
638.5
772.5
-17.3
 
71
خوزستان
21-241
گدار لندر
463.3
498.8
-7.1
 
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
635
821.9
-22.7
 
73
خوزستان
21-309
اهواز
215.3
223.3
-3.6
 
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
428.3
340.7
25.7
 
75
خوزستان
22-023
مشراگه
163.5
227.4
-28.1
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
439.8
605.8
-27.4
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
467.5
476.1
-1.8
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
379.7
363.1
4.6
 
79
خوزستان
21-187
جلوگير
471.6
479.8
-1.7
 
80
خوزستان
22-015
ايدنک
574.2
629.4
-8.8
 
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
554
690.6
-19.8
 
82
خوزستان
21-108
سوسن
546.5
791.9
-31
 
83
فارس
24-023
تنگاب
380
469.8
-19.1
 
84
فارس
26-005
گوزون
291.6
290.1
0.5
 
85
فارس
26-036
لارستان
124.8
189.5
-34.1
 
86
فارس
43-044
شيراز
298.7
348.9
-14.4
 
87
فارس
43-105
مادر سليمان
206.5
286.3
-27.9
 
88
فارس
43-136
اداره اباده
105
109.5
-4.1
 
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
281.5
222.4
26.6
 
90
فارس
43-114
نيريز
167.2
208.8
-19.9
 
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
192.5
177.2
8.6
 
92
كرمان
44-020
ميانده
195.5
157.9
23.8
 
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
71
41.7
70.3
 
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
179.14
112
59.9
 
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
101.5
225.5
-55
 
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
146.5
212.6
-31.1
 
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
73
164.3
-55.6
 
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
65.5
134.5
-51.3
 
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
101.6
117.9
-13.8
 
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
139.5
198.4
-29.7
 
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
130
174.3
-25.4
 
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
130.5
208.4
-37.4
 
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
120.5
184.7
-34.8
 
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
61.5
145.3
-57.7
 
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
82.5
133.2
-38.1
 
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
41
128.2
-68
 
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
127
145.7
-12.8
 
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
91
179.2
-49.2
 
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
78.5
143.8
-45.4
 
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
164
119.4
37.4
 
112
اصفهان
41-016
كوچري
269
256.4
4.9
 
113
اصفهان
42-021
پل خو اجو
161.5
107.1
50.8
 
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
97.5
98.6
-1.1
 
115
اصفهان
47-108
جندق
94.5
74.1
27.5
 
116
اصفهان
46-010
نيستانک
81.5
89.9
-9.3
 
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
131
132.7
-1.3
 
118
اصفهان
42-025
ورزنه
64
73.2
-12.6
 
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
317
345.1
-8.1
 
120
اصفهان
42-005
اسکندري
293
353.8
-17.2
 
121
اصفهان
41-002
برزوک
217.5
155.7
39.7
 
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
145
103.3
40.4
 
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
74
78.1
-5.2
 
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
123.5
63.6
94.2
 
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
84.7
62.2
36.2
 
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
52.3
52.3
0
 
127
كردستان
21-037
مريوان
675.9
727.2
-7.1
 
128
كردستان
21-204
سنندج
225.5
389.8
-42.1
 
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
202.1
204.1
-1
 
130
كردستان
33-033
سقز
329.5
415.6
-20.7
 
131
كردستان
21-771
کامیاران
425.8
520.5
-18.2
 
132
كردستان
21-009
بانه
575
561
2.5
 
133
كردستان
17-083
دهگلان
231.5
231.5
0
 
134
همدان
41-265
سد اكباتان
358.5
273.8
30.9
 
135
همدان
21-375
وسج
312
319.2
-2.3
 
136
همدان
21-534
وراينه
480
454.3
5.7
 
137
همدان
41-066
آق کهريز
334.5
289.9
15.4
 
138
همدان
41-062
قهاوند
272.5
212
28.5
 
139
همدان
41-049
خميگان
261.5
223.6
16.9
 
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
1093.5
1331
-17.8
 
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
510
552.8
-7.7
 
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
302.1
296.2
2
 
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
243.4
210.4
15.7
 
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
464
497.1
-6.7
 
145
لرستان
21-124
بروجرد
466.5
404.5
15.3
 
146
لرستان
21-175
چم انجير
360.5
425.6
-15.3
 
147
لرستان
21-183
پل دختر
439
388
13.1
 
148
لرستان
21-267
درود
568
598.2
-5
 
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
389
454.5
-14.4
 
150
لرستان
21-289
کشور
801.5
921.9
-13.1
 
151
لرستان
21-886
کوهدشت
396.5
443
-10.5
 
152
لرستان
21-145
نور آباد
433
360.8
20
 
153
ايلام
21-091
مهران
196.2
339.7
-42.2
 
154
ايلام
21-095
دهلران
307.2
145.4
111.3
 
155
ايلام
21-372
ایلام
511.4
225.7
126.6
 
156
ايلام
21-082
ايوان
524.8
480.4
9.2
 
157
ايلام
21-158
دارتوت
368.4
360.7
2.1
 
158
ايلام
21-844
آبدانان
675.6
658.5
2.6
 
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
676.1
797.6
-15.2
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
243.5
261
-6.7
 
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
277
290.5
-4.6
 
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
181.7
192.8
-5.8
 
163
زنجان
41-073
قروه
200
225.3
-11.2
 
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
364
382.8
-4.9
 
165
زنجان
41-306
خرمدره
182
270.1
-32.6
 
166
زنجان
17-014
قره کهريز
238
225.3
5.6
 
167
زنجان
17-022
دندي
176.1
196.7
-10.5
 
168
زنجان
17-018
قلتوق
279.5
245.7
13.8
 
169
سمنان
47-015
بن كوه
67.5
118.5
-43
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
75
79
-5.1
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
91
104.5
-12.9
 
172
سمنان
47-044
بسطام
69.5
121.6
-42.8
 
173
سمنان
47-110
طرود
34
65.6
-48.2
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
40.5
81
-50
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
107
183.8
-41.8
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
56.5
98.7
-42.8
 
177
سمنان
47-033
مجن
157.5
194.8
-19.1
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
24.6
104.8
-76.5
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
33.6
50.5
-33.5
 
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
44.5
77.2
-42.4
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
51.9
66.7
-22.2
 
182
يزد
46-984
اردکان
83.5
64.6
29.3
 
183
يزد
45-200
بهاباد
55.2
69.7
-20.8
 
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
47
62.4
-24.7
 
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
40.7
46.2
-11.9
 
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
120.6
160.4
-24.8
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
349
228
53.1
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
166.2
201.1
-17.4
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
136
170.8
-20.4
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
186
266.5
-30.2
 
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
320.5
302.4
6
 
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
417.1
328.3
27
 
193
گلستان
12-025
سد گرگان
185.6
258.5
-28.2
 
194
گلستان
12-005
تمر
268.5
358.8
-25.2
 
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
311.5
327.2
-4.8
 
196
گلستان
12-083
سر مو
480.5
517.3
-7.1
 
197
گلستان
12-021
راميان
754
644.9
16.9
 
198
گلستان
12-045
شصت کلا
474
459.3
3.2
 
199
گلستان
12-099
بندر ترکمن
387
282.8
36.8
 
200
گلستان
12-130
گلبداغ
556.9
507.7
9.7
 
201
قم
41-982
سالاريه قم
107.4
141.2
-23.9
 
202
قم
41-028
وشنوه
208.2
204.6
1.8
 
203
قم
41-027
کوه سفيد
80.5
103
-21.8
 
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
191
205
-6.8
 
205
قزوين
41-986
ده اروان
356
287.3
23.9
 
206
قزوين
41-190
بيدستان
202
251.8
-19.8
 
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
223.6
259.8
-13.9
 
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
88.1
164.6
-46.5
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
124.5
188.3
-33.9
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
215
247.5
-13.1
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
194.6
200
-2.7
 
212
خراسان شمالي
11-067
آيرقايه
225
184.1
22.2
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
86.5
135.2
-36
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
65.3
86.6
-24.6
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
112.5
107.3
4.8
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
120.3
271.7
-55.7
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
155.5
113.8
36.6
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
140
143.9
-2.7
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
81.6
175.5
-53.5
 
220
تهران
41-300
ورامين
69.5
108.6
-36
 
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
188.4
175.9
7.1
 
222
فارس
43-065
آباده تشك
158
265.7
-40.5
 
223
فارس
23-006
كازرون
395
520.1
-24.1
 
224
فارس
24-032
جهرم
231.5
265.1
-12.7
 
225
فارس
22-101
برغان
546.5
667.4
-18.1
 
ركوردهاي 1 تا 222 از 222     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه