آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
6 آذر

روز 7 آذر
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
58.7
54.1
8.5
 10.5
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
136
99.8
36.3
 11
3
تهران
17-630
آرموت
130
86.7
49.9
 10
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
29.8
40.6
-26.6
 3
5
تهران
47-005
فيروز كوه
52
44
18.2
 1
6
تهران
41-332
نساء
144.1
115.5
24.8
 10
7
تهران
41-101
سيرا
142.8
96
48.8
 16
8
تهران
41-232
سد امير کبير
81.4
68.9
18.1
 20.2
9
تهران
41-119
لتيان
82.7
56.7
45.9
 15
10
تهران
15-007
پلور(لار)
108.1
97.1
11.3
 1.4
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
84.6
50.1
68.9
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
17.1
28.6
-40.2
 0
13
مركزي
41-839
شازند
124
71.6
73.2
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
32.3
33.5
-3.6
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
22.5
47.6
-52.7
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
1077.5
366.3
194.2
 5.5
17
گيلان
17-070
منجيل
84
55.2
52.2
 2.5
18
گيلان
17-082
رشت
726
371.4
95.5
 2
19
گيلان
18-031
هشتپر
668
284.3
135
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
199.1
173.9
14.5
 0
21
مازندران
13-025
ريگ چشمه
151
191.9
-21.3
 0
22
مازندران
13-029
كرد خيل
175
206.6
-15.3
 0
23
مازندران
14-011
قران طالار
264
256.3
3
 0
24
مازندران
14-019
مياندشت (بابلسر)
242.1
276.8
-12.5
 0
25
مازندران
14-512
سنگده
188.8
158.7
19
 1
26
مازندران
15-011
پنجاب
26.7
36.9
-27.6
 0
27
مازندران
15-021
محمود آباد (شمال)
397.5
335.7
18.4
 0
28
مازندران
16-021
پل ذغال
107.7
81
33
 1
29
مازندران
16-051
رامسر(تركرود آخوند)
1416
460.5
207.5
 6
30
مازندران
16-041
هرات بر
817.4
420
94.6
 3.4
31
مازندران
13-017
داربکلا
194.5
188.3
3.3
 0
32
مازندران
16-089
دينار سرا
923
458.4
101.4
 3
33
مازندران
16-007
عالم کلا
681.8
365.1
86.7
 6.5
34
مازندران
14-001
شير گاه
320.7
241.5
32.8
 0
35
مازندران
15-200
فيروز کلا
311.5
206.4
50.9
 0
36
آذربايجان شرقي
17-023
ميانه
91
61.2
48.7
 1
37
آذربايجان شرقي
19-034
اهر
128.4
50.1
156.3
 0.5
38
آذربايجان شرقي
31-041
تبريز
113.3
40.5
179.8
 3.8
39
آذربايجان شرقي
32-009
مراغه
180.1
53.9
234.1
 0.8
41
آذربايجان شرقي
19-807
جلفا
70.4
33.7
108.9
 6
42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
106
51.9
104.2
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
112
36.5
206.8
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
258.6
117.5
120.1
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
169.3
54.4
211.2
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
154.4
70.4
119.3
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
215
77.9
176
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
216
63.9
238
 0
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
104.4
49.7
110.1
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
190.2
69.2
174.9
 0
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
87.4
32.3
170.6
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
57.9
37.3
55.2
 0.8
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
100.5
48.2
108.5
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
134
77.9
72
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
319.4
103.4
208.9
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
155.6
59.1
163.3
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
187.4
72.1
159.9
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
173
69.4
149.3
 0
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
170.5
60.7
180.9
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
184
65.8
179.6
 0
62
كرمانشاه
21-351
محكي
139.5
61.2
127.9
 6.5
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
155.5
90.8
71.3
 1.5
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
120.5
80.4
49.9
 8.5
65
كرمانشاه
21-113
آران
117
75.3
55.4
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
170.5
108.3
57.4
 3
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
141
57.6
144.8
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
140.5
65.8
113.5
 53
69
خوزستان
21-166
هفت تپه
69
38.7
78.3
 0
70
خوزستان
21-237
كارون سه
156
97.8
59.5
 0
71
خوزستان
21-239
شهيد عباسپور
123
65.7
87.2
 0
72
خوزستان
21-295
تله زنگ
104.8
106.8
-1.9
 0
73
خوزستان
21-309
اهواز
47.5
40.2
18.2
 0
74
خوزستان
22-018
سد شهدا
140
45.3
209.1
 0
75
خوزستان
22-023
مشراگه
15.5
35.4
-56.2
 
76
خوزستان
21-970
ايذه
59
87.7
-32.7
 
77
خوزستان
21-144
سد دز
31
61.8
-49.8
 
78
خوزستان
22-029
خیر آباد
114.5
46.2
147.8
 0
79
خوزستان
21-187
چم گز
154.5
74.6
107.1
 0
80
خوزستان
22-015
ايدنک
152.9
77.3
97.8
 0
81
خوزستان
21-285
سپيددشت
183.5
113
62.4
 0
82
خوزستان
21-108
سوسن
133.5
116.4
14.7
 0
83
فارس
24-023
تنگاب
94.5
44.2
113.8
 0
84
فارس
26-005
گوزون
39.6
18.8
110.6
 0
85
فارس
26-036
لارستان
22
12.2
80.3
 0
86
فارس
43-044
شيراز
82.3
36.3
126.7
 0
87
فارس
43-105
مادر سليمان
70
26.2
167.2
 0
88
فارس
42-573
اداره اباده
49
12.7
285.8
 0
89
فارس
42-056
مزايجان بوانات
52
20.9
148.8
 0
90
فارس
43-114
نيريز
43.3
16.1
168.9
 0
91
كرمان
44-003
بافت سلطاني
42.5
12.2
248.4
 0
92
كرمان
44-020
ميانده
0
11.6
-100
 0
93
كرمان
45-004
رحمت آباد ريگان بم
0
2
-100
 0
94
كرمان
46-036
اداره كرمان
13.5
8
68.8
 0
95
خراسان رضوي
11-003
قوچان
99
40.7
143.2
 0
96
خراسان رضوي
47-050
نيشابور
57
29.4
93.9
 0
97
خراسان رضوي
47-060
سبزوار
62
20
210
 1.5
98
خراسان رضوي
47-082
گناباد
25
13.1
90.8
 0
100
خراسان رضوي
62-091
كارخانه تربت جام
14.2
9.6
47.9
 0
101
خراسان رضوي
64-018
مشهد
48.5
25.4
90.9
 0
102
خراسان رضوي
65-013
سرخس
30.5
19.5
56.4
 0
103
خراسان رضوي
62-090
فریمان
39
22.3
74.9
 0
104
خراسان رضوي
68-010
درگز
72.5
36.8
97
 0
105
خراسان رضوي
47-126
درونه
23.5
11.2
109.8
 0
106
خراسان رضوي
47-120
جنت آباد جنگل
30
11.1
170.3
 0
107
خراسان رضوي
47-128
مزينان
34
14.4
136.1
 0
108
خراسان رضوي
55-016
فدک
43
11.3
280.5
 0
109
خراسان رضوي
61-006
کرات
17
11.1
53.2
 0
110
خراسان رضوي
64-056
چناران
48.8
24
103.3
 0
111
اصفهان
41-003
فين كاشان
13
17.2
-24.4
 0
112
اصفهان
41-016
كوچري
113.5
46.7
143
 0
113
اصفهان
42-020
اصفهان
26
16
62.5
 0
114
اصفهان
42-038
مقصود بيك
35
13.6
157.4
 0
115
اصفهان
47-108
جندق
4.5
7.5
-40
 0
116
اصفهان
46-010
نيستانک
11.5
12.6
-8.7
 0
117
اصفهان
42-022
ميمه (وزوان)
38
23.9
59
 0
118
اصفهان
42-025
ورزنه
31
9.5
226.3
 0
119
اصفهان
42-003
قلعه شاهرخ
138.5
60
130.8
 0
120
اصفهان
42-005
اسکندري
130
59.6
118.1
 0
121
اصفهان
41-002
برزوک
51
21.7
135
 0
122
سيستان و بلوچستان
29-010
چاه بهار
0
12.3
-100
 0
123
سيستان و بلوچستان
44-017
سد بمپور
0
5.3
-100
 0
124
سيستان و بلوچستان
51-004
هوشك سروان
0
6.1
-100
 0
125
سيستان و بلوچستان
53-002
زاهدان
0.7
6.3
-88.9
 0
126
سيستان و بلوچستان
53-051
زابل
2.9
3.7
-21.6
 0
127
كردستان
21-037
مريوان
322.2
129.9
148
 16.1
128
كردستان
21-204
سنندج
120.7
84.2
43.3
 0.5
129
كردستان
17-007
سلامت آباد
107.5
49.5
117.2
 2
130
كردستان
33-033
سقز
166.5
85.2
95.4
 2.5
131
كردستان
21-771
کامیاران
154.5
111.8
38.2
 4
132
كردستان
21-009
بانه
246
96.4
155.2
 8.5
133
كردستان
17-083
دهگلان
91
60.4
50.7
 1.5
134
همدان
41-265
سد اكباتان
93.5
55.8
67.6
 0
135
همدان
21-375
وسج
129.5
70.8
82.9
 0
136
همدان
21-534
وراينه
181
93.9
92.8
 0
137
همدان
41-045
آق کهريز
63.5
62.7
1.3
 6.5
138
همدان
41-062
قهاوند
97
42.3
129.3
 0
139
همدان
41-049
خميگان
74
44.2
67.4
 4.5
140
چهارمحال و بختياري
42-001
چهلگرد
429.5
203.8
110.7
 0
141
چهارمحال و بختياري
21-235
چشمه برم (لردكان)
146.5
74.6
96.4
 0
142
چهارمحال و بختياري
21-433
شهر کرد
138.4
48.6
184.8
 0
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
106.8
29.5
262
 0
144
چهارمحال و بختياري
21-440
فارسان
188.9
82
130.4
 0
145
لرستان
21-124
بروجرد
116
73.3
58.3
 0
146
لرستان
21-175
چم انجير
125.5
70.1
79
 0
147
لرستان
21-183
پل دختر
104
64.1
62.2
 0
148
لرستان
21-267
درود
210
101.7
106.5
 0
149
لرستان
21-271
چم زمان(ازنا)
141
79.8
76.7
 0
150
لرستان
21-289
کشور
211
138.5
52.3
 1.5
151
لرستان
21-886
کوهدشت
103
68.4
50.6
 0
152
لرستان
21-145
نور آباد
143
63.8
124.1
 0.5
153
ايلام
21-091
مهران
69.7
52.1
33.8
 0
154
ايلام
21-095
دهلران
81.6
5.5
1383.6
 0
155
ايلام
21-372
ایلام
172
30.2
469.5
 0
156
ايلام
21-082
ايوان
215.5
89.9
139.7
 0
157
ايلام
21-158
دارتوت
140.9
40.5
247.9
 0
158
ايلام
21-844
آبدانان
158.9
93.6
69.8
 0
159
كهگيلويه و بويراحمد
21-203
ياسوج
212.5
100.7
111
 
160
بوشهر
23-013
سعد آباد
57
34.4
65.7
 0
161
بوشهر
23-101
بوشهر(ساحلي)
66.5
61.4
8.3
 0
162
زنجان
17-028
حسين آباد (سارمساقلو)
71.1
43.3
64.2
 0.3
163
زنجان
41-073
قروه
82
51.9
58
 3
164
زنجان
17-016
خدا بنده(قیدار)
138.5
71.5
93.7
 7
166
زنجان
17-014
قره کهريز
97.5
59.7
63.3
 4
167
زنجان
17-022
دندي
75.5
46.9
61
 3
168
زنجان
17-018
قلتوق
128.6
82.4
56.1
 2.4
169
سمنان
47-015
بن كوه
10
16.7
-40.1
 
170
سمنان
47-025
آستانه (دامغان)
16
11.7
36.8
 
171
سمنان
47-038
خير آباد سمنان
12
14
-14.3
 
172
سمنان
47-044
بسطام
23
19.2
19.8
 
173
سمنان
47-110
طرود
5
7.1
-29.6
 
174
سمنان
47-301
دانشگاه آزاد دامغان
27.5
8.7
216.1
 
175
سمنان
47-867
ده صوفيان
28.5
24.9
14.5
 
176
سمنان
47-216
چهار ده
18.5
20.3
-8.9
 
177
سمنان
47-033
مجن
42.3
27.3
54.9
 
178
سمنان
47-926
بيارجمند
11.5
10.2
12.7
 
179
يزد
46-058
محمد آباد يزد
10.3
4.8
114.6
 0
180
خراسان جنوبي
45-040
طبس
12
5
140
 
181
يزد
42-852
ابر کوه
26.2
9.5
175.8
 0
182
يزد
46-984
اردکان
19
5.5
245.5
 0
183
يزد
45-200
بهاباد
11.5
7.6
51.3
 0
184
يزد
46-106
مهدي اباد بهادران
9.2
5.9
55.9
 0
185
يزد
46-018
مرکز پژوهشي يزد
9.4
4.9
91.8
 0
186
هرمزگان
26-028
طاشكوئيه
0
9.4
-100
 
187
هرمزگان
27-017
برنطين (ميناب)
1.5
12.7
-88.2
 
188
اردبيل
19-024
اردبيل
128.9
61.6
109.3
 
189
اردبيل
19-042
اصلاندوز
126
61.8
103.9
 
190
گلستان
11-047
مراوه تپه
67
59
13.6
 0
191
گلستان
12-011
گنبد كاووس
98
72
36.1
 0
192
گلستان
12-200
محوطه امور گرگان
129.5
130.8
-1
 0
193
گلستان
12-025
سد گرگان
74.5
68.3
9.1
 0
194
گلستان
12-005
تمر
84
80.9
3.8
 0
195
گلستان
12-019
اراز کوسه
94
80
17.5
 0
196
گلستان
12-083
سر مو
136
144.1
-5.6
 0
197
گلستان
12-021
راميان
195
157.4
23.9
 0
198
گلستان
12-045
شصت کلا
168
148.3
13.3
 0
199
گلستان
12-097
سياه آب
114.2
128.7
-11.3
 0
200
گلستان
12-130
گلبداغ
139
124.4
11.7
 0
201
قم
41-982
سالاريه قم
22.9
25.4
-9.8
 0
202
قم
41-028
وشنوه
30.8
29.3
5.1
 0
203
قم
41-027
کوه سفيد
22.5
15.6
44.2
 0
204
قزوين
41-144
رودك قزوين
44.5
39.8
11.8
 3
205
قزوين
41-986
ده اروان
122
59.8
104
 0
206
قزوين
41-190
بيدستان
83.5
51
63.7
 0
207
قزوين
41-162
کمپ قزوين
101.6
45.8
121.8
 0
208
خراسان شمالي
11-086
آبياري بجنورد
41.1
31.9
28.8
 
209
خراسان شمالي
11-006
سه يک آب شيروان
94
39.1
140.4
 
210
خراسان شمالي
47-136
نوشیروان
78.5
36.2
116.9
 
211
خراسان شمالي
11-038
غلامان
37
45.9
-19.4
 
212
خراسان شمالي
11-051
آيرقايه
17
35.2
-51.7
 
213
خراسان جنوبي
54-002
اسد آباد بيرجند
0.8
11.6
-93.1
 
214
خراسان جنوبي
47-102
بشرويه
11.7
7.6
53.9
 
215
خراسان جنوبي
47-096
فتح آباد فردوس
40
11.2
257.1
 
216
خراسان جنوبي
55-014
بنرک
49.2
19.5
152.3
 
217
خراسان جنوبي
53-042
نهبندان
0.3
5.3
-94.3
 
218
خراسان جنوبي
55-009
خونيک عليا
35.5
10.6
234.9
 
219
خراسان شمالي
47-063
دربند سنخواست
55.4
22.4
147.3
 
220
تهران
41-300
ورامين
16
21.4
-25.2
 0
221
آذربايجان شرقي
38-984
شبستر
111.4
49.4
125.5
 3.4
222
فارس
43-065
آباده تشك
48
20.7
131.9
 0
223
فارس
23-006
كازرون
87
56.9
52.9
 0
224
فارس
24-032
جهرم
55.5
22.2
150
 0
225
فارس
22-101
برغان
107.5
74.1
45.1
 0
ركوردهاي 1 تا 221 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه