=
=
راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
رکوردهای 1 تا 217 از 217
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعیmm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. تهران سد امیر کبیر 1396/1/4 293.8
268.9
9.3 11.2
2. تهران لتیان 1396/1/4 310.5
279.3
11.2 12.5
3. تهران پلور(لار) 1396/1/4 433.6
365.2
18.7 22.5
4. تهران آبهاي سطحي تهران 1395/12/30 173.4
159.8
8.5 3
5. تهران فيروز كوه 1396/1/4 201
156.5
28.4 6
6. تهران رودك جاجرود 1396/1/4 391
393.7
-0.7 18.5
7. تهران ورامين 1396/1/4 150.8
73
106.7 3.7
8. مركزي امور آب اراك 1396/1/4 295.6
203.9
45 5
9. مركزي احمد آباد ساوه 1396/1/4 169.1
132.8
27.4 9.5
10. مركزي شازند 1396/1/4 385
320.7
20.1 16
11. مركزي دلیجان 1396/1/4 132.2
100.5
31.6 6
12. مركزي تبخیر سنجی ساوه 1396/1/4 183.3
144.6
26.8 9.5
13. گيلان شلمان 1396/1/4 907.5
759.6
19.5 41
14. گيلان منجيل 1396/1/4 143.4
182.4
-21.4 1.5
15. گيلان رشت 1396/1/4 952.1
868.9
9.6 22
16. گيلان هشتپر 1396/1/4 624.8
611.2
2.2 16.2
17. مازندران تير تاش 1396/1/4 341.2
415.9
-18 8.3
18. مازندران ريگ چشمه 1396/1/4 339.4
469.2
-27.7 10
19. مازندران كرد خيل 1396/1/4 390.5
483.4
-19.2 14.5
20. مازندران قران طالار 1396/1/4 557.5
617.8
-9.8 11
21. مازندران مياندشت (بابلسر) 1396/1/4 544.3
584.3
-6.8 8.5
22. مازندران سنگده 1396/1/4 349
381.4
-8.5 11
23. مازندران پنجاب 1396/1/4 68.3
109.5
-37.6 5.4
24. مازندران محمود آباد (شمال) 1396/1/4 947
748.9
26.5 11
25. مازندران پل ذغال 1396/1/4 212.8
219.9
-3.2 3
26. مازندران رامسر(تركرود آخوند) 1396/1/4 810.5
872.7
-7.1 13.5
27. مازندران هرات بر 1396/1/4 813.3
830
-2 13
28. مازندران داربکلا 1396/1/4 441.4
502.9
-12.2 6.5
29. مازندران دینار سرا 1396/1/4 1032
936.2
10.2 17
30. مازندران عالم کلا 1396/1/4 818.5
724.9
12.9 22
31. مازندران شیر گاه 1396/1/4 549.6
577.5
-4.8 12
32. مازندران فیروز کلا 1396/1/4 572.5
499
14.7 41
33. آذربايجان شرقي ميانه 1396/1/4 214.5
185.8
15.4 2
34. آذربايجان شرقي اهر 1396/1/4 144.7
141.8
2.1 3.2
35. آذربايجان شرقي تبريز 1396/1/4 102.5
126.5
-19 0
36. آذربايجان شرقي مراغه 1396/1/4 166.6
199.3
-16.4 2
37. آذربايجان شرقي جلفا 1396/1/4 78.6
91.1
-13.7 0
38. آذربايجان شرقي شبستر 1396/1/4 108.5
146.9
-26.1 0
39. آذربايجان غربي قلعه جوق (ماكو) 1396/1/4 194
168.1
15.4 0
40. آذربايجان غربي پل نوايي (خوي) 1396/1/4 85
105.7
-19.6 0
41. آذربايجان غربي پل سر دشت بريسو 1396/1/4 466.1
507.6
-8.2 0
42. آذربايجان غربي مياندواب 1396/1/4 132.5
191.8
-30.9 0
43. آذربايجان غربي سد مهاباد 1396/1/4 175.1
239
-26.7 0
44. آذربايجان غربي اشنويه 1396/1/4 291.5
294.7
-1.1 0
45. آذربايجان غربي كمپ اروميه 1396/1/4 186
216.5
-14.1 0
46. آذربايجان غربي سلماس 1396/1/4 129
130.4
-1.1 0
47. آذربايجان غربي قره باغ 1396/1/4 129.5
157.1
-17.6 0
48. آذربايجان غربي قره ضياالدين 1396/1/4 148
109.7
35 0
49. آذربايجان غربي پل دشت 1396/1/4 107.7
101.2
6.4 0
50. آذربايجان غربي سیه چشمه 1396/1/4 228
152.8
49.2 0
51. آذربايجان غربي آلاسقل(تكاب) 1396/1/4 204
236.7
-13.8 0
52. آذربايجان غربي شاهین دژ 1396/1/4 183
187
-2.2 0
53. آذربايجان غربي داشبند (بوکان) 1396/1/4 174.4
236.5
-26.3 0
54. آذربايجان غربي مرز سرو 1396/1/4 188
206.8
-9.1 0
55. آذربايجان غربي نقده 1396/1/4 148
207.1
-28.5 0
56. آذربايجان غربي بابا رود 1396/1/4 126
203.8
-38.2 0
57. كرمانشاه محكي 1396/1/4 208.6
357.9
-41.7 12.5
58. كرمانشاه روانسر 1396/1/4 400.8
416.7
-3.8 10.8
59. كرمانشاه كرمانشاه 1396/1/4 288.7
343.9
-16 6.3
60. كرمانشاه آران 1396/1/4 325.5
317.5
2.5 12
61. كرمانشاه توتشامي(گهواره) 1396/1/4 389
508.5
-23.5 8
62. كرمانشاه فيروزآباد(كرند ) 1396/1/4 398.8
391.1
2 4
63. كرمانشاه قصرشيرين 1396/1/4 174.3
301.8
-42.2 19
64. خوزستان هفت تپه 1396/1/4 124.8
237
-47.3 11.1
65. خوزستان كارون سه 1396/1/4 509
612.1
-16.8 32
66. خوزستان شهید عباسپور 1396/1/4 379.2
466.2
-18.7 7.5
67. خوزستان تله زنگ 1396/1/4 418.9
718.2
-41.7 51
68. خوزستان اهواز 1396/1/4 80.2
196.2
-59.1 11
69. خوزستان سد شهدا 1396/1/4 217.4
300.7
-27.7 11.2
70. خوزستان مشراگه 1396/1/4 137
189.4
-27.7 49.5
71. خوزستان ایذه 1396/1/4 386.2
493.2
-21.7 23.7
72. خوزستان سد دز 1396/1/4 240.5
417.4
-42.4 46
73. خوزستان خیر آباد 1396/1/4 196.7
311.8
-36.9 4.5
74. خوزستان چم گز 1396/1/4 330.3
410.2
-19.5 32
75. خوزستان ایدنک 1396/1/4 355.6
532.2
-33.2 20.5
76. خوزستان سپیددشت 1396/1/4 476.5
561.6
-15.2 34
77. خوزستان سوسن 1396/1/4 424.1
641.8
-33.9 18
78. فارس تنگاب 1396/1/4 587
427.9
37.2 4
79. فارس گوزون 1396/1/4 732.1
261.6
179.9 2.5
80. فارس لارستان 1396/1/4 364.6
172.7
111.2 4.5
81. فارس شيراز 1396/1/4 262.4
301.6
-13 0
82. فارس مادر سليمان 1396/1/4 231
255.6
-9.6 1.5
83. فارس اداره اباده 1396/1/4 30
0
100 4
84. فارس مزايجان بوانات 1396/1/4 238.5
178.9
33.3 0
85. فارس نیریز 1396/1/4 223.9
160.8
39.2 0
86. فارس آباده تشك 1396/1/4 254.5
217.3
17.1 0
87. فارس كازرون 1396/1/4 312
432.4
-27.8 0.5
88. فارس جهرم 1396/1/4 505
239.6
110.8 5.5
89. فارس برغان 1396/1/4 353.5
554.6
-36.3 6.5
90. كرمان بافت سلطاني 1396/1/4 295.5
158.8
86.1 0
91. كرمان ميانده 1396/1/4 189
137.6
37.4 3
92. كرمان رحمت آباد ريگان بم 1396/1/4 26
38.9
-33.1 0
93. كرمان اداره كرمان 1396/1/4 102.9
92.5
11.2 0
94. خراسان رضوي قوچان 1396/1/4 130.75
156.9
-16.6 1.75
95. خراسان رضوي نيشابور 1396/1/4 196
165.1
18.7 5
96. خراسان رضوي سبزوار 1396/1/4 94
105.2
-10.6 0
97. خراسان رضوي گناباد 1396/1/4 97
99.2
-2.3 0.5
98. خراسان رضوي مشهد 1396/1/4 165.5
131
26.4 6.5
99. خراسان رضوي سرخس 1396/1/4 111.5
138.6
-19.5 4.5
100. خراسان رضوي فریمان 1396/1/4 116
121.7
-4.7 20
101. خراسان رضوي درگز 1396/1/4 140.5
150.9
-6.9 0
102. خراسان رضوي درونه 1396/1/4 64
99.6
-35.7 0
103. خراسان رضوي جنت آباد جنگل 1396/1/4 86.5
90.5
-4.4 0
104. خراسان رضوي مزینان 1396/1/4 84
91
-7.7 0
105. خراسان رضوي فدک 1396/1/4 134.5
99.1
35.7 0
106. خراسان رضوي کرات 1396/1/4 179
118.4
51.1 0
107. خراسان رضوي چناران 1396/1/4 181.5
107.7
68.5 3
108. اصفهان فين كاشان 1396/1/4 101
94.7
6.7 2
109. اصفهان كوچري 1396/1/4 273
204
33.8 10
110. اصفهان اصفهان 1396/1/4 35.5
64.4
-44.9 0
111. اصفهان مقصود بيك 1396/1/4 58
78.2
-25.8 2
112. اصفهان جندق 1396/1/4 36
53.9
-33.3 0
113. اصفهان نیستانک 1396/1/4 41.5
65
-36.2 0
114. اصفهان میمه (وزوان) 1396/1/4 63.5
104.4
-39.2 1.5
115. اصفهان ورزنه 1396/1/4 29.5
54.2
-45.5 0
116. اصفهان قلعه شاهرخ 1396/1/4 274
276.3
-0.8 4
117. اصفهان اسکندری 1396/1/4 243.5
273.7
-11 3.5
118. اصفهان برزوک 1396/1/4 181
127.3
42.2 10.5
119. سيستان و بلوچستان چاه بهار 1396/1/4 95
75.7
25.5 0
120. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1396/1/4 107
63.7
67.9 1
121. سيستان و بلوچستان هوشك سروان 1396/1/4 52.5
58.3
-9.9 0
122. سيستان و بلوچستان زاهدان 1396/1/4 60.4
61.4
-1.6 0
123. سيستان و بلوچستان زابل 1396/1/4 19.9
46.7
-57.3 0
124. كردستان سنندج 1396/1/4 234.4
270.2
-13.2 12.6
125. كردستان سلامت آباد 1396/1/4 160.2
165.3
-3.1 7.5
126. كردستان سقز 1396/1/4 341.9
281.2
21.6 6
127. كردستان کامیاران 1396/1/4 353.6
410.9
-13.9 8.6
128. كردستان دهگلان 1396/1/4 183
192.7
-5 12
129. همدان سد اكباتان 1396/1/4 296.5
238.6
24.3 8.5
130. همدان وسج 1396/1/4 305
281.5
8.4 5
131. همدان وراینه 1396/1/4 534.5
390.7
36.8 14.5
132. همدان آق کهریز 1396/1/4 224.5
208.3
7.8 4.5
133. همدان قهاوند 1396/1/4 219
164.9
32.8 4
134. همدان خميگان 1396/1/4 206.5
178.9
15.4 5
135. چهارمحال و بختياري چهلگرد 1396/1/4 1156.5
1079.6
7.1 15
136. چهارمحال و بختياري چشمه برم (لردكان) 1396/1/4 416.5
445.9
-6.6 39
137. چهارمحال و بختياري شهر کرد 1396/1/4 216.4
229.2
-5.6 3
138. چهارمحال و بختياري بروجن 1396/1/4 185.6
157.1
18.1 11.7
139. چهارمحال و بختياري فارسان 1396/1/4 462.5
376.1
23 8.5
140. لرستان بروجرد 1396/1/4 509.5
351.8
44.8 20
141. لرستان چم انجير 1396/1/4 467.5
368.1
27 34
142. لرستان پل دختر 1396/1/4 314.5
317.9
-1.1 29.5
143. لرستان درود 1396/1/4 522.5
475.7
9.8 20
144. لرستان چم زمان(ازنا) 1396/1/4 373
368.1
1.3 16
145. لرستان کشور 1396/1/4 809.5
770.1
5.1 55
146. لرستان کوهدشت 1396/1/4 288.5
344.6
-16.3 29.5
147. لرستان نور آباد 1396/1/4 439
364.9
20.3 9
148. ايلام مهران 1396/1/4 125
214.5
-41.7 3.1
149. ايلام دهلران 1396/1/4 187.1
226.3
-17.3 9.9
150. ايلام ایلام 1396/1/4 340.7
492.2
-30.8 4.2
151. ايلام ایوان 1396/1/4 513.8
0
100 24.6
152. ايلام دارتوت 1396/1/4 321.6
374.3
-14.1 8.4
153. ايلام آبدانان 1396/1/4 381.7
522.9
-27 11.8
154. كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 1396/1/4 446
671.3
-33.6 19
155. بوشهر سعد آباد 1396/1/4 158.5
233.8
-32.2 0
156. بوشهر بوشهر(ساحلي) 1396/1/4 99.2
239.2
-58.5 3
157. زنجان حسين آباد (سارمساقلو) 1396/1/4 136.8
140.9
-2.9 0
158. زنجان قروه 1396/1/4 167.5
172.2
-2.7 0
159. زنجان خدا بنده(قیدار) 1396/1/4 288.6
266.5
8.3 5
160. زنجان قره کهریز 1396/1/4 166
181.8
-8.7 11
161. زنجان دندی 1396/1/4 125
156.8
-20.3 3
162. زنجان قلتوق 1396/1/4 242.4
201
20.6 4.8
163. سمنان بن كوه 1396/1/4 128
90.1
42.1 6
164. سمنان آستانه (دامغان) 1396/1/4 61.5
65
-5.5 0.5
165. سمنان خير آباد سمنان 1396/1/4 91.5
78.7
16.3 1.5
166. سمنان بسطام 1396/1/4 99.7
96.7
3.1 4
167. سمنان طرود 1396/1/4 31
46.2
-32.9 0
168. سمنان دانشگاه آزاد دامغان 1396/1/4 49.5
51.7
-4.3 0.1
169. سمنان ده صوفیان 1396/1/4 165
120
37.5 4
170. سمنان چهار ده 1396/1/4 49.5
71.6
-30.9 0.5
171. سمنان مجن 1396/1/4 173.5
154.5
12.3 5
172. سمنان بیارجمند 1396/1/4 74.2
69.8
6.3 0
173. يزد محمد آباد يزد 1396/1/4 17.2
38.4
-55.2 1
174. يزد ابر کوه 1396/1/4 19.3
43.7
-55.8 1.7
175. يزد اردکان 1396/1/4 17.6
43.7
-59.7 0.1
176. يزد بهاباد 1396/1/4 46
58.7
-21.7 0
177. يزد مهدي اباد بهادران 1396/1/4 28.4
45.9
-38.1 0.5
178. يزد مرکز پژوهشی یزد 1396/1/4 17.6
32.7
-46.1 1
179. هرمزگان طاشكوئيه 1396/1/4 302.5
131.2
130.5 6.5
180. هرمزگان برنطين (ميناب) 1396/1/4 278.9
211.8
31.7 22
181. اردبيل اردبيل 1396/1/4 158.8
120.1
32.2 3.8
182. اردبيل اصلاندوز 1396/1/4 183.3
148.2
23.7 0
183. گلستان مراوه تپه 1396/1/4 185
225.8
-18.1 7
184. گلستان گنبد كاووس 1396/1/4 270.5
273.4
-1 5
185. گلستان محوطه امور گرگان 1396/1/4 262.1
370.3
-29.2 6.2
186. گلستان سد گرگان 1396/1/4 232
233.9
-0.8 5
187. گلستان تمر 1396/1/4 306
315.5
-3 14
188. گلستان اراز کوسه 1396/1/4 301
298
1 6
189. گلستان سر مو 1396/1/4 375.5
488.6
-23.1 14
190. گلستان رامیان 1396/1/4 542
599
-9.5 18
191. گلستان شصت کلا 1396/1/4 363
430.3
-15.6 20
192. گلستان سياه آب 1396/1/4 231.8
323.5
-28.3 10.2
193. گلستان گلبداغ 1396/1/4 422.2
526.5
-19.8 17.3
194. قم سالاریه قم 1396/1/4 151.8
106.2
43 2.1
195. قم وشنوه 1396/1/4 122
147.9
-17.5 5
196. قم کوه سفید 1396/1/4 115
83
38.5 2
197. قزوين رودك قزوين 1396/1/4 142
145
-2.1 3
198. قزوين ده اروان 1396/1/4 243
234.8
3.5 8
199. قزوين بیدستان 1396/1/4 163.5
199.1
-17.9 6
200. قزوين کمپ قزوین 1396/1/4 210.9
187.7
12.3 6.3
201. خراسان شمالي آبياري بجنورد 1396/1/4 153.9
123.5
24.6 5.7
202. خراسان شمالي سه يک آب شيروان 1396/1/4 125.1
147.1
-14.9 4
203. خراسان شمالي نوشیروان 1396/1/4 156.2
193.9
-19.4 8
204. خراسان شمالي غلامان 1396/1/4 152.4
178.4
-14.6 9
205. خراسان شمالي آیرقایه 1396/1/4 169
216.9
-22.1 14
206. خراسان شمالي دربند سنخواست 1396/1/4 143.1
135.9
5.3 5
207. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1396/1/4 34.9
106
-67.1 0
208. خراسان جنوبي بشرويه 1396/1/4 58.3
60.1
-3.1 0
209. خراسان جنوبي فتح آباد فردوس 1396/1/4 169.5
79.4
113.4 0
210. خراسان جنوبي بنرک 1396/1/4 223.3
196
14 0
211. خراسان جنوبي نهبندان 1396/1/4 55.5
93.6
-40.7 0
212. خراسان جنوبي خونیک علیا 1396/1/4 126
105.6
19.3 0
213. خراسان جنوبي طبس 1396/1/4 32.8
46.7
-29.8 0
214. البرز بيلقان 1396/1/4 167.3
211.6
-20.9 11
215. البرز آرموت 1396/1/4 289.7
303.2
-4.4 11.3
216. البرز نساء 1396/1/4 485.5
421.3
15.2 10.5
217. البرز سیرا 1396/1/4 444.6
407.1
9.2 13.5
رکوردهای 1 تا 217 از 217