=
=
راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
رکوردهای 1 تا 217 از 217
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعیmm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. تهران سد امیر کبیر 1395/10/29 126.1
151.3
-16.6 0
2. تهران لتیان 1395/10/29 145.5
152.3
-4.5 0
3. تهران پلور(لار) 1395/10/29 255.4
204.1
25.1 0
4. تهران آبهاي سطحي تهران 1395/10/29 78
96
-18.7 0
5. تهران فيروز كوه 1395/10/29 95.5
87.6
9 0
6. تهران رودك جاجرود 1395/10/29 217.5
227.6
-4.5 0
7. تهران ورامين 1395/10/29 44.3
44
0.8 0
8. مركزي امور آب اراك 1395/10/29 140
123.2
13.6 0
9. مركزي احمد آباد ساوه 1395/10/29 67.7
77.8
-13 0
10. مركزي شازند 1395/10/29 176.5
209.5
-15.7 0
11. مركزي دلیجان 1395/10/29 64.9
73.6
-11.8 0
12. مركزي تبخیر سنجی ساوه 1395/10/29 77.2
93.2
-17.2 0
13. گيلان شلمان 1395/10/29 688.5
568.4
21.1 0
14. گيلان منجيل 1395/10/29 91.9
107.5
-14.5 0
15. گيلان رشت 1395/10/29 585.3
614.8
-4.8 0
16. گيلان هشتپر 1395/10/29 443.5
442.3
0.3 0
17. مازندران تير تاش 1395/10/29 208.3
279.8
-25.5 0
18. مازندران ريگ چشمه 1395/10/29 213.6
315.6
-32.3 0
19. مازندران كرد خيل 1395/10/29 218.2
335.2
-34.9 0
20. مازندران قران طالار 1395/10/29 343
406.9
-15.7 0
21. مازندران مياندشت (بابلسر) 1395/10/29 362.4
433.8
-16.5 0
22. مازندران سنگده 1395/10/29 211
244.6
-13.7 0
23. مازندران پنجاب 1395/10/29 33.8
60.8
-44.4 0
24. مازندران محمود آباد (شمال) 1395/10/29 718
570.8
25.8 0
25. مازندران پل ذغال 1395/10/29 124.1
144.2
-13.9 0
26. مازندران رامسر(تركرود آخوند) 1395/10/29 669
661.3
1.2 0
27. مازندران هرات بر 1395/10/29 578.1
604.8
-4.4 0
28. مازندران داربکلا 1395/10/29 294.9
330.1
-10.7 0
29. مازندران دینار سرا 1395/10/29 784
675.7
16 0
30. مازندران عالم کلا 1395/10/29 667
548.5
21.6 0
31. مازندران شیر گاه 1395/10/29 332.7
382
-12.9 0
32. مازندران فیروز کلا 1395/10/29 380
346.2
9.7 0
33. آذربايجان شرقي ميانه 1395/10/29 137
112.5
21.8 0
34. آذربايجان شرقي اهر 1395/10/29 89.2
87.1
2.4 0
35. آذربايجان شرقي تبريز 1395/10/29 78.4
78.4
0.1 0
36. آذربايجان شرقي مراغه 1395/10/29 108.1
112.3
-3.8 0
37. آذربايجان شرقي جلفا 1395/10/29 58.4
59.1
-1.2 0
38. آذربايجان شرقي شبستر 1395/10/29 77.3
75
3.1 0
39. آذربايجان غربي قلعه جوق (ماكو) 1395/10/29 135
109.2
23.7 0
40. آذربايجان غربي پل نوايي (خوي) 1395/10/29 46
67
-31.4 0
41. آذربايجان غربي پل سر دشت بريسو 1395/10/29 263.1
285.4
-7.8 0
42. آذربايجان غربي مياندواب 1395/10/29 91
114
-20.2 0
43. آذربايجان غربي سد مهاباد 1395/10/29 91.6
139.9
-34.5 0
44. آذربايجان غربي اشنويه 1395/10/29 153
160.8
-4.8 0
45. آذربايجان غربي كمپ اروميه 1395/10/29 104.5
129
-19 0
46. آذربايجان غربي سلماس 1395/10/29 45
79.3
-43.3 0
47. آذربايجان غربي قره باغ 1395/10/29 47
102.8
-54.3 0
48. آذربايجان غربي قره ضياالدين 1395/10/29 80.5
68.9
16.8 0
49. آذربايجان غربي پل دشت 1395/10/29 68.5
66.5
3 0
50. آذربايجان غربي سیه چشمه 1395/10/29 165.5
106
56.1 0
51. آذربايجان غربي آلاسقل(تكاب) 1395/10/29 102
147.1
-30.7 0
52. آذربايجان غربي شاهین دژ 1395/10/29 117.5
113.5
3.5 0
53. آذربايجان غربي داشبند (بوکان) 1395/10/29 95.7
140.7
-32 0
54. آذربايجان غربي مرز سرو 1395/10/29 89
126.7
-29.8 0
55. آذربايجان غربي نقده 1395/10/29 64.5
122.8
-47.5 0
56. آذربايجان غربي بابا رود 1395/10/29 73
123.6
-41 0
57. كرمانشاه محكي 1395/10/29 65.5
196.8
-66.7 0
58. كرمانشاه روانسر 1395/10/29 102.6
227.5
-54.9 0
59. كرمانشاه كرمانشاه 1395/10/29 89.3
175.5
-49.1 0
60. كرمانشاه آران 1395/10/29 106
177.5
-40.3 0
61. كرمانشاه توتشامي(گهواره) 1395/10/29 113
281
-59.8 0
62. كرمانشاه فيروزآباد(كرند ) 1395/10/29 130.8
202.8
-35.5 0
63. كرمانشاه قصرشيرين 1395/10/29 64
170.4
-62.4 0
64. خوزستان هفت تپه 1395/10/28 87.4
154.5
-43.4 0
65. خوزستان كارون سه 1395/10/28 232.5
353.6
-34.2 0
66. خوزستان شهید عباسپور 1395/10/28 208.7
277.1
-24.7 0
67. خوزستان تله زنگ 1395/10/28 166.1
407.6
-59.3 0
68. خوزستان اهواز 1395/10/28 42.3
129.6
-67.4 0
69. خوزستان سد شهدا 1395/10/28 92.2
194.5
-52.6 0
70. خوزستان مشراگه 1395/10/28 54.5
123.8
-56 0
71. خوزستان ایذه 1395/10/28 146
300.5
-51.4 0
72. خوزستان سد دز 1395/10/28 109
244.7
-55.5 0
73. خوزستان خیر آباد 1395/10/28 116.5
200
-41.8 0
74. خوزستان چم گز 1395/10/28 134
238.4
-43.8 0
75. خوزستان ایدنک 1395/10/28 155.7
320.6
-51.4 0
76. خوزستان سپیددشت 1395/10/28 269.5
320.4
-15.9 0
77. خوزستان سوسن 1395/10/28 232.5
389.5
-40.3 0
78. فارس تنگاب 1395/10/29 20.5
255.2
-92 0
79. فارس گوزون 1395/10/29 42.3
144.2
-70.7 0
80. فارس لارستان 1395/10/29 39.6
97.6
-59.4 0
81. فارس شيراز 1395/10/29 15
185.1
-91.9 0
82. فارس مادر سليمان 1395/10/29 12
152.3
-92.1 0
83. فارس اداره اباده 1395/10/29 10
0
100 0
84. فارس مزايجان بوانات 1395/10/29 16
106.6
-85 0
85. فارس نیریز 1395/10/29 3.8
95.1
-96 0
86. فارس آباده تشك 1395/10/29 13.5
121.6
-88.9 0
87. فارس كازرون 1395/10/29 23
282.6
-91.9 0
88. فارس جهرم 1395/10/29 33.5
145.4
-77 0
89. فارس برغان 1395/10/29 84
310.7
-73 0
90. كرمان بافت سلطاني 1395/10/29 32
78.3
-59.1 0
91. كرمان ميانده 1395/10/29 8.5
70.3
-87.9 0
92. كرمان رحمت آباد ريگان بم 1395/10/29 0
16.9
-100 0
93. كرمان اداره كرمان 1395/10/29 13
46.9
-72.3 0
94. خراسان رضوي قوچان 1395/10/29 35
71
-50.7 0
95. خراسان رضوي نيشابور 1395/10/29 27.5
75.2
-63.4 0
96. خراسان رضوي سبزوار 1395/10/29 13.5
52.3
-74.2 0
97. خراسان رضوي گناباد 1395/10/29 28
42.6
-34.2 0
98. خراسان رضوي مشهد 1395/10/29 15.2
50
-69.6 0
99. خراسان رضوي سرخس 1395/10/29 20
61.3
-67.4 0
100. خراسان رضوي فریمان 1395/10/29 17.5
51.6
-66.1 0
101. خراسان رضوي درگز 1395/10/29 41
66.3
-38.2 0
102. خراسان رضوي درونه 1395/10/29 3.5
45.1
-92.2 0
103. خراسان رضوي جنت آباد جنگل 1395/10/29 7
38.4
-81.8 0
104. خراسان رضوي مزینان 1395/10/29 10.5
43.2
-75.7 0
105. خراسان رضوي فدک 1395/10/29 25.5
49.3
-48.3 0
106. خراسان رضوي کرات 1395/10/29 28
49.6
-43.5 0
107. خراسان رضوي چناران 1395/10/29 23.5
47
-50 0
108. اصفهان فين كاشان 1395/10/29 57
50.2
13.6 0
109. اصفهان كوچري 1395/10/29 194.5
120.1
61.9 0
110. اصفهان اصفهان 1395/10/29 24.5
34.5
-29 0
111. اصفهان مقصود بيك 1395/10/29 30
44.3
-32.2 0
112. اصفهان جندق 1395/10/29 9
27.4
-67.2 0
113. اصفهان نیستانک 1395/10/29 19.5
32.1
-39.3 0
114. اصفهان میمه (وزوان) 1395/10/29 46.5
62.4
-25.5 0
115. اصفهان ورزنه 1395/10/29 9.5
30.3
-68.7 0
116. اصفهان قلعه شاهرخ 1395/10/29 169
163.7
3.2 0
117. اصفهان اسکندری 1395/10/29 153.5
156.6
-2 0
118. اصفهان برزوک 1395/10/28 98.5
69.7
41.3 0
119. سيستان و بلوچستان چاه بهار 1395/10/28 0
38.7
-100 0
120. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1395/10/28 0
22.1
-100 0
121. سيستان و بلوچستان هوشك سروان 1395/10/28 0
19.9
-100 0
122. سيستان و بلوچستان زاهدان 1395/10/28 0.7
28.6
-97.6 0
123. سيستان و بلوچستان زابل 1395/10/28 0.9
17.9
-95 0
124. كردستان سنندج 1395/10/29 71.9
148.7
-51.6 0
125. كردستان سلامت آباد 1395/10/29 63.2
95
-33.5 0
126. كردستان سقز 1395/10/29 175
172.8
1.3 0
127. كردستان کامیاران 1395/10/29 111.2
222
-49.9 0
128. كردستان دهگلان 1395/10/29 52
121.4
-57.2 0
129. همدان سد اكباتان 1395/10/29 108
129
-16.3 0
130. همدان وسج 1395/10/29 110.5
167.6
-34.1 0
131. همدان وراینه 1395/10/29 263.5
223.3
18 0
132. همدان آق کهریز 1395/10/29 90
125
-28 0
133. همدان قهاوند 1395/10/29 73.5
97.4
-24.5 0
134. همدان خميگان 1395/10/29 78
98.9
-21.1 0
135. چهارمحال و بختياري چهلگرد 1395/10/29 724
576.1
25.7 0
136. چهارمحال و بختياري چشمه برم (لردكان) 1395/10/29 184.5
258.2
-28.5 0
137. چهارمحال و بختياري شهر کرد 1395/10/29 134.3
132.7
1.2 0
138. چهارمحال و بختياري بروجن 1395/10/29 89.9
88.3
1.8 0
139. چهارمحال و بختياري فارسان 1395/10/29 288
228.7
25.9 0
140. لرستان بروجرد 1395/10/29 255.5
200.8
27.2 0
141. لرستان چم انجير 1395/10/29 220
211.1
4.2 0
142. لرستان پل دختر 1395/10/29 145
183
-20.7 0
143. لرستان درود 1395/10/29 299.5
292.6
2.3 0
144. لرستان چم زمان(ازنا) 1395/10/29 225
209
7.6 0
145. لرستان کشور 1395/10/29 379.5
437
-13.2 0
146. لرستان کوهدشت 1395/10/29 98
202.7
-51.7 0
147. لرستان نور آباد 1395/10/29 199
210.9
-5.6 0
148. ايلام مهران 1395/10/29 37.7
126.7
-70.2 0
149. ايلام دهلران 1395/10/29 46.5
133.6
-65.2 0
150. ايلام ایلام 1395/10/29 95.6
351.6
-72.8 0
151. ايلام ایوان 1395/10/29 168.2
0
100 0
152. ايلام دارتوت 1395/10/29 127.3
238.1
-46.5 0
153. ايلام آبدانان 1395/10/29 173
354.9
-51.3 0
154. كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 1395/10/29 142
382.5
-62.9 0
155. بوشهر سعد آباد 1395/10/29 7.5
158.7
-95.3 0
156. بوشهر بوشهر(ساحلي) 1395/10/29 1
187.9
-99.5 0
157. زنجان حسين آباد (سارمساقلو) 1395/10/28 44.4
81.3
-45.4 0
158. زنجان قروه 1395/10/28 79.5
99.4
-20 0
159. زنجان خدا بنده(قیدار) 1395/10/28 140.6
141.7
-0.8 0
160. زنجان قره کهریز 1395/10/28 65
105.1
-38.1 0
161. زنجان دندی 1395/10/28 64.5
91.8
-29.7 0
162. زنجان قلتوق 1395/10/28 102
123
-17.1 0
163. سمنان بن كوه 1395/10/29 58.5
45.7
28.1 0
164. سمنان آستانه (دامغان) 1395/10/29 25
32.9
-24 0
165. سمنان خير آباد سمنان 1395/10/29 41
41.2
-0.5 0
166. سمنان بسطام 1395/10/29 37.7
47.4
-20.5 0
167. سمنان طرود 1395/10/29 8
23.6
-66.1 0
168. سمنان دانشگاه آزاد دامغان 1395/10/29 17.9
26.1
-31.4 0
169. سمنان ده صوفیان 1395/10/29 90
63.6
41.6 0
170. سمنان چهار ده 1395/10/29 24.7
41
-39.7 0
171. سمنان مجن 1395/10/29 58
74.2
-21.9 0
172. سمنان بیارجمند 1395/10/29 33.7
34.8
-3.1 0
173. يزد محمد آباد يزد 1395/10/29 6
18.8
-68.2 0
174. يزد ابر کوه 1395/10/29 1
29.8
-96.6 0
175. يزد اردکان 1395/10/29 2.2
26.3
-91.6 0
176. يزد بهاباد 1395/10/29 13
28.4
-54.3 0
177. يزد مهدي اباد بهادران 1395/10/29 6
22
-72.7 0
178. يزد مرکز پژوهشی یزد 1395/10/29 4.6
18
-74.4 0
179. هرمزگان طاشكوئيه 1395/10/29 14
74.6
-81.2 0
180. هرمزگان برنطين (ميناب) 1395/10/29 0.5
97.7
-99.5 0
181. اردبيل اردبيل 1395/10/29 89.9
82.6
8.9 0
182. اردبيل اصلاندوز 1395/10/29 129.1
97.1
33 0
183. گلستان مراوه تپه 1395/10/29 95.5
127.7
-25.2 0
184. گلستان گنبد كاووس 1395/10/29 129.5
156.2
-17.1 0
185. گلستان محوطه امور گرگان 1395/10/29 144.5
226.8
-36.3 0
186. گلستان سد گرگان 1395/10/29 115.3
139
-17 0
187. گلستان تمر 1395/10/29 140.5
175.4
-19.9 0
188. گلستان اراز کوسه 1395/10/29 147.5
172.3
-14.4 0
189. گلستان سر مو 1395/10/29 208.5
286.3
-27.2 0
190. گلستان رامیان 1395/10/29 325.5
350.4
-7.1 0
191. گلستان شصت کلا 1395/10/29 141
257.5
-45.2 0
192. گلستان سياه آب 1395/10/29 116.6
212.4
-45.1 0
193. گلستان گلبداغ 1395/10/29 231.5
313.8
-26.2 0
194. قم سالاریه قم 1395/10/29 61.8
60.5
2.1 0
195. قم وشنوه 1395/10/29 55.5
72.7
-23.7 0
196. قم کوه سفید 1395/10/29 50.5
44.1
14.5 0
197. قزوين رودك قزوين 1395/10/29 36
80.7
-55.4 0
198. قزوين ده اروان 1395/10/29 89
132.5
-32.8 0
199. قزوين بیدستان 1395/10/29 53
117
-54.7 0
200. قزوين کمپ قزوین 1395/10/29 75.3
120.4
-37.5 0
201. خراسان شمالي آبياري بجنورد 1395/10/28 49.7
64.2
-22.6 0
202. خراسان شمالي سه يک آب شيروان 1395/10/28 42.1
74.4
-43.4 0
203. خراسان شمالي نوشیروان 1395/10/28 46
97.9
-53 0
204. خراسان شمالي غلامان 1395/10/28 64.8
97.6
-33.6 0
205. خراسان شمالي آیرقایه 1395/10/28 74.5
116.5
-36.1 0
206. خراسان شمالي دربند سنخواست 1395/10/28 28.5
65.5
-56.5 0
207. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1395/10/29 5.8
39.2
-85.2 0
208. خراسان جنوبي بشرويه 1395/10/29 7.3
27.5
-73.4 0
209. خراسان جنوبي فتح آباد فردوس 1395/10/29 24.5
41.9
-41.5 0
210. خراسان جنوبي بنرک 1395/10/29 41.3
89.4
-53.8 0
211. خراسان جنوبي نهبندان 1395/10/29 3.6
36.4
-90.1 0
212. خراسان جنوبي خونیک علیا 1395/10/29 6
43.7
-86.3 0
213. خراسان جنوبي طبس 1395/10/29 4.2
21.8
-80.8 0
214. البرز بيلقان 1395/10/29 57.5
119.8
-52 0
215. البرز آرموت 1395/10/29 108.7
166.8
-34.8 0
216. البرز نساء 1395/10/29 277.3
236.7
17.1 0
217. البرز سیرا 1395/10/29 243.2
216.9
12.1 0
رکوردهای 1 تا 217 از 217