=
=
راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
رکوردهای 1 تا 217 از 217
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعیmm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. تهران سد امیر کبیر 1395/12/5 206.9
214.2
-3.4 0
2. تهران لتیان 1395/12/5 235
219.1
7.2 0
3. تهران پلور(لار) 1395/12/5 360.2
284.9
26.4 0
4. تهران آبهاي سطحي تهران 1395/12/5 148.3
133
11.5 0
5. تهران فيروز كوه 1395/12/5 155.5
124.4
25 0
6. تهران رودك جاجرود 1395/12/5 306
316.4
-3.3 0
7. تهران ورامين 1395/12/5 109.5
59.2
84.8 0
8. مركزي امور آب اراك 1395/12/4 239
165.1
44.8 0
9. مركزي احمد آباد ساوه 1395/12/4 127.1
106.2
19.6 0
10. مركزي شازند 1395/12/4 282.5
266.8
5.9 0
11. مركزي دلیجان 1395/12/4 94.6
88.9
6.4 0
12. مركزي تبخیر سنجی ساوه 1395/12/4 142.7
119.4
19.5 0
13. گيلان شلمان 1395/12/4 811
678.8
19.5 0
14. گيلان منجيل 1395/12/4 123.9
146.7
-15.6 0
15. گيلان رشت 1395/12/4 870
772.5
12.6 0
16. گيلان هشتپر 1395/12/4 566.8
532.6
6.4 0
17. مازندران تير تاش 1395/12/5 312
354.6
-12 0
18. مازندران ريگ چشمه 1395/12/5 308.4
402.6
-23.4 0
19. مازندران كرد خيل 1395/12/5 343.5
421.8
-18.6 0
20. مازندران قران طالار 1395/12/5 515.5
519.8
-0.8 0
21. مازندران مياندشت (بابلسر) 1395/12/5 523.8
528.6
-0.9 0
22. مازندران سنگده 1395/12/5 320
318.5
0.5 0
23. مازندران پنجاب 1395/12/5 55.1
83.3
-33.8 0
24. مازندران محمود آباد (شمال) 1395/12/5 926
685.2
35.1 0
25. مازندران پل ذغال 1395/12/5 186.8
187.2
-0.2 0
26. مازندران رامسر(تركرود آخوند) 1395/12/5 771
784.8
-1.8 0
27. مازندران هرات بر 1395/12/5 749.1
729.4
2.7 0
28. مازندران داربکلا 1395/12/5 409.9
427.4
-4.1 0
29. مازندران دینار سرا 1395/12/5 942
828.1
13.8 0
30. مازندران عالم کلا 1395/12/5 777
656.7
18.3 0
31. مازندران شیر گاه 1395/12/5 507.9
487
4.3 0
32. مازندران فیروز کلا 1395/12/5 510.5
429.8
18.8 0
33. آذربايجان شرقي ميانه 1395/12/4 164.6
149.6
10 0
34. آذربايجان شرقي اهر 1395/12/4 131.8
112.7
16.9 0
35. آذربايجان شرقي تبريز 1395/12/4 91.1
97.4
-6.4 0
36. آذربايجان شرقي مراغه 1395/12/4 140.4
150.5
-6.7 0
37. آذربايجان شرقي جلفا 1395/12/4 63.8
73.3
-13 0
38. آذربايجان شرقي شبستر 1395/12/4 92.8
106.1
-12.5 0
39. آذربايجان غربي قلعه جوق (ماكو) 1395/12/4 172
139.9
22.9 0
40. آذربايجان غربي پل نوايي (خوي) 1395/12/4 67
84.1
-20.3 0
41. آذربايجان غربي پل سر دشت بريسو 1395/12/4 345
396.1
-12.9 0
42. آذربايجان غربي مياندواب 1395/12/4 108.5
148.5
-26.9 0
43. آذربايجان غربي سد مهاباد 1395/12/4 122.4
186.9
-34.5 0
44. آذربايجان غربي اشنويه 1395/12/4 209.5
218.6
-4.1 0
45. آذربايجان غربي كمپ اروميه 1395/12/4 146.5
171.1
-14.4 0
46. آذربايجان غربي سلماس 1395/12/4 107.5
101
6.4 0
47. آذربايجان غربي قره باغ 1395/12/4 93
124.7
-25.4 0
48. آذربايجان غربي قره ضياالدين 1395/12/4 126.5
86.9
45.5 0
49. آذربايجان غربي پل دشت 1395/12/4 95.5
83.4
14.6 0
50. آذربايجان غربي سیه چشمه 1395/12/4 201.5
128.7
56.6 0
51. آذربايجان غربي آلاسقل(تكاب) 1395/12/4 151
195.3
-22.7 0
52. آذربايجان غربي شاهین دژ 1395/12/4 153
148.5
3 0
53. آذربايجان غربي داشبند (بوکان) 1395/12/4 118.4
181
-34.6 0
54. آذربايجان غربي مرز سرو 1395/12/4 137
161.7
-15.3 0
55. آذربايجان غربي نقده 1395/12/4 103
162.4
-36.6 0
56. آذربايجان غربي بابا رود 1395/12/4 99.5
163.1
-39 0
57. كرمانشاه محكي 1395/12/5 127.6
285.1
-55.2 0
58. كرمانشاه روانسر 1395/12/5 231.7
329.8
-29.7 0
59. كرمانشاه كرمانشاه 1395/12/5 175.2
260.6
-32.8 0
60. كرمانشاه آران 1395/12/5 200.5
251.6
-20.3 0
61. كرمانشاه توتشامي(گهواره) 1395/12/5 223
408.6
-45.4 0
62. كرمانشاه فيروزآباد(كرند ) 1395/12/5 232.6
304.6
-23.6 0
63. كرمانشاه قصرشيرين 1395/12/5 107
248.9
-57 0
64. خوزستان هفت تپه 1395/12/5 97.4
205.1
-52.5 0
65. خوزستان كارون سه 1395/12/5 375.5
507.9
-26.1 2
66. خوزستان شهید عباسپور 1395/12/5 298.2
393.4
-24.2 8
67. خوزستان تله زنگ 1395/12/5 302.8
596.4
-49.2 5.2
68. خوزستان اهواز 1395/12/5 54.9
169.9
-67.7 6
69. خوزستان سد شهدا 1395/12/5 193
262.3
-26.4 6
70. خوزستان مشراگه 1395/12/5 74
162.5
-54.5 0
71. خوزستان ایذه 1395/12/5 295.4
413.5
-28.6 0.7
72. خوزستان سد دز 1395/12/5 167.5
341.7
-51 0
73. خوزستان خیر آباد 1395/12/5 180.7
273.3
-33.9 3
74. خوزستان چم گز 1395/12/5 227.5
334.9
-32.1 0
75. خوزستان ایدنک 1395/12/5 300
450.1
-33.4 5.8
76. خوزستان سپیددشت 1395/12/5 350
456.1
-23.3 9
77. خوزستان سوسن 1395/12/5 334.1
532.6
-37.3 1
78. فارس تنگاب 1395/12/5 457.5
369.2
23.9 0
79. فارس گوزون 1395/12/5 618.3
217.1
184.8 5
80. فارس لارستان 1395/12/5 272.4
144.6
88.4 0
81. فارس شيراز 1395/12/5 211.2
259.1
-18.5 7
82. فارس مادر سليمان 1395/12/5 183.5
215
-14.7 1.5
83. فارس اداره اباده 1395/12/5 18.5
0
100 0.5
84. فارس مزايجان بوانات 1395/12/5 195
146.4
33.2 0.5
85. فارس نیریز 1395/12/5 181.5
132.3
37.2 0.5
86. فارس آباده تشك 1395/12/5 197.5
182.2
8.4 3.5
87. فارس كازرون 1395/12/5 282
380.6
-25.9 4.5
88. فارس جهرم 1395/12/5 429.5
206
108.5 9.5
89. فارس برغان 1395/12/5 275
454.6
-39.5 8.5
90. كرمان بافت سلطاني 1395/12/5 194.5
123.1
58 1.5
91. كرمان ميانده 1395/12/5 147.5
108.3
36.2 1.5
92. كرمان رحمت آباد ريگان بم 1395/12/5 17
29.7
-42.8 0
93. كرمان اداره كرمان 1395/12/5 76.5
72.6
5.3 6.5
94. خراسان رضوي قوچان 1395/12/4 119
111.3
6.9 0
95. خراسان رضوي نيشابور 1395/12/4 145.5
117.4
23.9 0
96. خراسان رضوي سبزوار 1395/12/4 75
76.7
-2.3 0
97. خراسان رضوي گناباد 1395/12/4 68
70.6
-3.7 0
98. خراسان رضوي مشهد 1395/12/4 132
80
65.1 0
99. خراسان رضوي سرخس 1395/12/4 104
98.8
5.3 0
100. خراسان رضوي فریمان 1395/12/4 92
78.8
16.7 0
101. خراسان رضوي درگز 1395/12/4 123
104.2
18.1 0
102. خراسان رضوي درونه 1395/12/4 57
73.3
-22.2 0
103. خراسان رضوي جنت آباد جنگل 1395/12/4 76.5
64.6
18.5 0
104. خراسان رضوي مزینان 1395/12/4 78
67.1
16.2 0
105. خراسان رضوي فدک 1395/12/4 109.5
73.9
48.3 0
106. خراسان رضوي کرات 1395/12/4 171.5
83.7
104.8 0
107. خراسان رضوي چناران 1395/12/4 130.5
73.5
77.5 0
108. اصفهان فين كاشان 1395/12/5 79
73.3
7.8 0
109. اصفهان كوچري 1395/12/5 228.5
162.1
41 0
110. اصفهان اصفهان 1395/12/5 31
50.7
-38.9 0
111. اصفهان مقصود بيك 1395/12/5 44.5
63.2
-29.6 0
112. اصفهان جندق 1395/12/5 35
41.6
-15.8 0
113. اصفهان نیستانک 1395/12/5 31.5
48.5
-35.1 0
114. اصفهان میمه (وزوان) 1395/12/5 55
84.1
-34.6 0
115. اصفهان ورزنه 1395/12/5 21.5
42.6
-49.5 0
116. اصفهان قلعه شاهرخ 1395/12/5 211.5
222.3
-4.8 1
117. اصفهان اسکندری 1395/12/5 204
218.6
-6.7 0
118. اصفهان برزوک 1395/12/5 150
100.1
49.9 0
119. سيستان و بلوچستان چاه بهار 1395/12/4 94.5
59.7
58.2 0
120. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1395/12/4 90
46.9
91.7 0
121. سيستان و بلوچستان هوشك سروان 1395/12/4 41.5
36.8
12.9 0
122. سيستان و بلوچستان زاهدان 1395/12/4 23.4
47.5
-50.7 0
123. سيستان و بلوچستان زابل 1395/12/4 15.2
30.7
-50.6 0
124. كردستان سنندج 1395/12/5 137.5
217.5
-36.8 0
125. كردستان سلامت آباد 1395/12/5 93.2
129.7
-28.1 0
126. كردستان سقز 1395/12/5 284.4
223.1
27.5 0
127. كردستان کامیاران 1395/12/5 198.7
324.2
-38.7 0
128. كردستان دهگلان 1395/12/5 90
154.4
-41.7 0
129. همدان سد اكباتان 1395/12/5 187
184.3
1.5 0
130. همدان وسج 1395/12/5 202
237.6
-15 0
131. همدان وراینه 1395/12/5 389.5
309.7
25.8 0
132. همدان آق کهریز 1395/12/5 125.5
169.5
-26 0
133. همدان قهاوند 1395/12/5 144
134.4
7.1 0
134. همدان خميگان 1395/12/5 115.5
139.3
-17.1 0
135. چهارمحال و بختياري چهلگرد 1395/12/4 909.5
836.8
8.7 0
136. چهارمحال و بختياري چشمه برم (لردكان) 1395/12/4 292
361.6
-19.2 0
137. چهارمحال و بختياري شهر کرد 1395/12/4 187.6
181.4
3.4 0
138. چهارمحال و بختياري بروجن 1395/12/4 155.4
124.2
25.1 0
139. چهارمحال و بختياري فارسان 1395/12/4 403
306.9
31.3 0
140. لرستان بروجرد 1395/12/4 379.5
281.7
34.7 0
141. لرستان چم انجير 1395/12/4 332.5
292.7
13.6 0
142. لرستان پل دختر 1395/12/4 214.5
255.1
-15.9 0
143. لرستان درود 1395/12/4 422
391
7.9 0
144. لرستان چم زمان(ازنا) 1395/12/4 297
292.6
1.5 0
145. لرستان کشور 1395/12/4 581
616.7
-5.8 0
146. لرستان کوهدشت 1395/12/4 187
277.5
-32.6 0
147. لرستان نور آباد 1395/12/4 334
294.7
13.4 0
148. ايلام مهران 1395/12/4 67.4
171
-60.6 0
149. ايلام دهلران 1395/12/4 112.4
184.7
-39.1 0
150. ايلام ایلام 1395/12/4 227.1
431.7
-47.4 0
151. ايلام ایوان 1395/12/4 350.6
0
100 0
152. ايلام دارتوت 1395/12/4 226.1
316.9
-28.7 0
153. ايلام آبدانان 1395/12/4 279.2
414.8
-32.7 0
154. كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 1395/12/5 338.5
547.4
-38.2 10
155. بوشهر سعد آباد 1395/12/5 135
213.8
-36.9 3.5
156. بوشهر بوشهر(ساحلي) 1395/12/5 82.2
225
-63.5 2.5
157. زنجان حسين آباد (سارمساقلو) 1395/12/5 95.4
110.1
-13.3 0
158. زنجان قروه 1395/12/5 111
136.3
-18.5 0
159. زنجان خدا بنده(قیدار) 1395/12/5 219.1
208
5.3 0
160. زنجان قره کهریز 1395/12/5 99.5
143.3
-30.6 0
161. زنجان دندی 1395/12/5 90.5
127.1
-28.8 0
162. زنجان قلتوق 1395/12/5 172.5
164.8
4.7 0
163. سمنان بن كوه 1395/12/5 104.5
69.7
50 0
164. سمنان آستانه (دامغان) 1395/12/5 53.5
48.6
10.1 0
165. سمنان خير آباد سمنان 1395/12/5 80.5
62.4
29 0
166. سمنان بسطام 1395/12/5 83.1
71.2
16.8 0
167. سمنان طرود 1395/12/5 29
36.1
-19.6 0
168. سمنان دانشگاه آزاد دامغان 1395/12/5 41.4
38.8
6.6 0
169. سمنان ده صوفیان 1395/12/5 135
94.3
43.2 0
170. سمنان چهار ده 1395/12/5 45.2
54.4
-17 0
171. سمنان مجن 1395/12/5 139
113.1
22.9 0
172. سمنان بیارجمند 1395/12/5 66.3
50.1
32.4 0
173. يزد محمد آباد يزد 1395/12/5 13.5
28.7
-53 0
174. يزد ابر کوه 1395/12/5 17.6
37
-52.4 0
175. يزد اردکان 1395/12/5 14.5
34.5
-57.9 0
176. يزد بهاباد 1395/12/5 41.5
41.6
-0.2 0
177. يزد مهدي اباد بهادران 1395/12/5 27.4
33.2
-17.4 0
178. يزد مرکز پژوهشی یزد 1395/12/5 15.1
23.9
-36.9 0
179. هرمزگان طاشكوئيه 1395/12/5 207
108.2
91.4 2.5
180. هرمزگان برنطين (ميناب) 1395/12/5 205
165
24.2 0
181. اردبيل اردبيل 1395/12/4 136.3
99.5
36.9 0
182. اردبيل اصلاندوز 1395/12/4 175.1
123.1
42.2 0
183. گلستان مراوه تپه 1395/12/5 158.5
184.1
-13.9 0
184. گلستان گنبد كاووس 1395/12/5 218.5
219.3
-0.4 0
185. گلستان محوطه امور گرگان 1395/12/5 227.5
305.3
-25.5 0
186. گلستان سد گرگان 1395/12/5 201
190.8
5.4 0
187. گلستان تمر 1395/12/5 248
250.7
-1.1 0
188. گلستان اراز کوسه 1395/12/5 246.5
240.9
2.3 0
189. گلستان سر مو 1395/12/5 310.5
394.1
-21.2 0
190. گلستان رامیان 1395/12/5 464
488.9
-5.1 0
191. گلستان شصت کلا 1395/12/5 295
351.5
-16.1 0
192. گلستان سياه آب 1395/12/5 196.4
273.2
-28.1 0
193. گلستان گلبداغ 1395/12/5 365.5
428.8
-14.8 0
194. قم سالاریه قم 1395/12/4 112
82.9
35.1 0
195. قم وشنوه 1395/12/4 90.5
115.3
-21.5 0
196. قم کوه سفید 1395/12/4 94
64.8
45.1 0
197. قزوين رودك قزوين 1395/12/5 93
115.2
-19.3 0
198. قزوين ده اروان 1395/12/5 151
185.6
-18.6 0
199. قزوين بیدستان 1395/12/5 110
160.6
-31.5 0
200. قزوين کمپ قزوین 1395/12/5 139.2
160.2
-13.1 0
201. خراسان شمالي آبياري بجنورد 1395/12/5 114.7
94.7
21.2 0
202. خراسان شمالي سه يک آب شيروان 1395/12/5 104.6
109
-4 0
203. خراسان شمالي نوشیروان 1395/12/5 135.7
148.1
-8.4 0
204. خراسان شمالي غلامان 1395/12/5 124.2
143.9
-13.7 0
205. خراسان شمالي آیرقایه 1395/12/5 139
174.5
-20.3 0
206. خراسان شمالي دربند سنخواست 1395/12/5 116.6
97.7
19.4 0
207. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1395/12/4 34.8
69.6
-50 0
208. خراسان جنوبي بشرويه 1395/12/4 45.9
45
1.9 0
209. خراسان جنوبي فتح آباد فردوس 1395/12/4 102
61.9
64.9 0
210. خراسان جنوبي بنرک 1395/12/4 203.8
141.3
44.3 0
211. خراسان جنوبي نهبندان 1395/12/4 52.5
63.5
-17.3 0
212. خراسان جنوبي خونیک علیا 1395/12/4 112.5
73.1
53.9 0
213. خراسان جنوبي طبس 1395/12/4 28.1
33.8
-16.8 0
214. البرز بيلقان 1395/12/4 126.1
167.3
-24.6 0
215. البرز آرموت 1395/12/4 208.1
237
-12.2 0
216. البرز نساء 1395/12/4 383.2
331.2
15.7 0
217. البرز سیرا 1395/12/4 352.1
313.9
12.2 0
رکوردهای 1 تا 217 از 217