=
=
راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
رکوردهای 1 تا 214 از 214
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعیmm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. تهران سد امیر کبیر 1396/2/8 369
351.7
4.9 0
2. تهران لتیان 1396/2/8 402
354.8
13.3 11
3. تهران پلور(لار) 1396/2/8 541.1
473.2
14.3 20.3
4. تهران آبهاي سطحي تهران 1396/2/8 230
207.5
10.8 2.5
5. تهران فيروز كوه 1396/2/8 245
204.5
19.8 8.5
6. تهران رودك جاجرود 1396/2/8 491.5
500
-1.7 14
7. تهران ورامين 1396/2/8 177.1
100.1
76.8 0.7
8. مركزي امور آب اراك 1396/2/8 327
282.3
15.8 3.2
9. مركزي احمد آباد ساوه 1396/2/8 192.1
166.5
15.4 2.2
10. مركزي شازند 1396/2/8 438
445.8
-1.8 2
11. مركزي دلیجان 1396/2/8 172.1
137.2
25.4 6.5
12. مركزي تبخیر سنجی ساوه 1396/2/8 201.9
185.6
8.8 1
13. گيلان شلمان 1396/2/8 961
835.9
15 0
14. گيلان منجيل 1396/2/8 159.4
227.3
-29.9 0
15. گيلان رشت 1396/2/8 1003.1
951.6
5.4 0
16. گيلان هشتپر 1396/2/8 701.5
698.9
0.4 0
17. مازندران تير تاش 1396/2/8 376.9
481.1
-21.7 0
18. مازندران ريگ چشمه 1396/2/8 407.9
538.9
-24.3 0
19. مازندران كرد خيل 1396/2/8 436.7
538
-18.8 0
20. مازندران قران طالار 1396/2/8 665
723.3
-8.1 6
21. مازندران مياندشت (بابلسر) 1396/2/8 588.3
630.1
-6.6 0
22. مازندران سنگده 1396/2/8 437.5
481.8
-9.2 1.5
23. مازندران پنجاب 1396/2/8 115.4
141.9
-18.7 0.8
24. مازندران محمود آباد (شمال) 1396/2/8 1003
797.2
25.8 0
25. مازندران پل ذغال 1396/2/8 246
262.4
-6.3 0
26. مازندران رامسر(تركرود آخوند) 1396/2/8 925.5
972.4
-4.8 0
27. مازندران هرات بر 1396/2/8 922.3
948.6
-2.8 0
28. مازندران داربکلا 1396/2/8 499.9
572.7
-12.7 0
29. مازندران دینار سرا 1396/2/8 1150
1066.4
7.8 0
30. مازندران عالم کلا 1396/2/8 895.5
789
13.5 0
31. مازندران شیر گاه 1396/2/8 658.3
684.9
-3.9 2
32. مازندران فیروز کلا 1396/2/8 646.5
585.2
10.5 0
33. آذربايجان شرقي ميانه 1396/2/8 230.5
242.4
-4.9 0
34. آذربايجان شرقي اهر 1396/2/8 170.3
187.5
-9.2 0
35. آذربايجان شرقي تبريز 1396/2/8 184.1
176.7
4.2 0
36. آذربايجان شرقي مراغه 1396/2/8 216.1
272.9
-20.8 0
37. آذربايجان شرقي جلفا 1396/2/8 113.4
126.5
-10.3 0
38. آذربايجان شرقي شبستر 1396/2/8 171.5
202.9
-15.5 0
39. آذربايجان غربي قلعه جوق (ماكو) 1396/2/8 230
218.9
5.1 0
40. آذربايجان غربي پل نوايي (خوي) 1396/2/8 132
145.9
-9.5 0
41. آذربايجان غربي پل سر دشت بريسو 1396/2/8 587.5
625.3
-6 0
42. آذربايجان غربي مياندواب 1396/2/8 171.5
255.4
-32.9 0
43. آذربايجان غربي سد مهاباد 1396/2/8 218.3
306.9
-28.9 0
44. آذربايجان غربي اشنويه 1396/2/8 351
380.7
-7.8 0
45. آذربايجان غربي كمپ اروميه 1396/2/8 246.5
285.3
-13.6 0
46. آذربايجان غربي سلماس 1396/2/8 165.5
173.7
-4.7 0
47. آذربايجان غربي قره باغ 1396/2/8 201.5
214
-5.9 0
48. آذربايجان غربي قره ضياالدين 1396/2/8 235
156.5
50.1 0
49. آذربايجان غربي پل دشت 1396/2/8 141
135.5
4 0
50. آذربايجان غربي سیه چشمه 1396/2/8 269.5
204.2
32 0
51. آذربايجان غربي آلاسقل(تكاب) 1396/2/8 266
311
-14.5 10
52. آذربايجان غربي شاهین دژ 1396/2/8 255.1
244.3
4.4 0
53. آذربايجان غربي داشبند (بوکان) 1396/2/8 232.9
320.2
-27.3 0
54. آذربايجان غربي مرز سرو 1396/2/8 259
282.4
-8.3 0
55. آذربايجان غربي نقده 1396/2/8 193
268.7
-28.2 0
56. آذربايجان غربي بابا رود 1396/2/8 208
264.2
-21.3 0
57. كرمانشاه محكي 1396/2/8 252.5
433.5
-41.8 0
58. كرمانشاه روانسر 1396/2/8 477.9
513.4
-6.9 0
59. كرمانشاه كرمانشاه 1396/2/8 367.2
460.5
-20.3 0
60. كرمانشاه آران 1396/2/8 403.8
400.5
0.8 0
61. كرمانشاه توتشامي(گهواره) 1396/2/8 489.5
614.7
-20.4 0
62. كرمانشاه فيروزآباد(كرند ) 1396/2/8 478
485.4
-1.5 0
63. كرمانشاه قصرشيرين 1396/2/8 198.5
374.2
-46.9 0
64. خوزستان هفت تپه 1396/2/8 137.8
266
-48.2 0
65. خوزستان كارون سه 1396/2/8 535
729.5
-26.7 0
66. خوزستان شهید عباسپور 1396/2/8 395.7
547.6
-27.7 0
67. خوزستان تله زنگ 1396/2/8 453
840.2
-46.1 0
68. خوزستان اهواز 1396/2/8 83.9
219.2
-61.7 0
69. خوزستان سد شهدا 1396/2/8 253.1
332.7
-23.9 0
70. خوزستان مشراگه 1396/2/8 137
219.1
-37.5 0
71. خوزستان ایذه 1396/2/8 408.8
580.9
-29.6 1.1
72. خوزستان سد دز 1396/2/8 255.5
483.6
-47.2 0
73. خوزستان خیر آباد 1396/2/8 234.2
345.6
-32.2 0
74. خوزستان چم گز 1396/2/8 339.8
489.4
-30.6 0
75. خوزستان ایدنک 1396/2/8 429.6
605.7
-29.1 0
76. خوزستان سپیددشت 1396/2/8 513
686.5
-25.3 0
77. خوزستان سوسن 1396/2/8 439.1
754.7
-41.8 0
78. فارس تنگاب 1396/2/8 664
474
40.1 0
79. فارس گوزون 1396/2/8 792.9
295.9
167.9 0
80. فارس لارستان 1396/2/8 378.1
191.9
97.1 0
81. فارس شيراز 1396/2/8 335.3
342.4
-2.1 0
82. فارس مادر سليمان 1396/2/8 279.5
292.4
-4.4 0
83. فارس اداره اباده 1396/2/8 37
0
100 0
84. فارس مزايجان بوانات 1396/2/8 283.5
212.7
33.3 0
85. فارس نیریز 1396/2/8 273.9
185.9
47.3 0
86. فارس آباده تشك 1396/2/8 299.5
244.7
22.4 0
87. فارس كازرون 1396/2/8 384
475.5
-19.2 0
88. فارس جهرم 1396/2/8 544.5
268.9
102.5 0
89. فارس برغان 1396/2/8 413
640.6
-35.5 0
90. كرمان بافت سلطاني 1396/2/8 306
190.3
60.8 0
91. كرمان ميانده 1396/2/8 214.5
157.7
36 0
92. كرمان رحمت آباد ريگان بم 1396/2/8 33
44.4
-25.7 0
93. كرمان اداره كرمان 1396/2/8 117.4
115.1
2 0
94. خراسان رضوي قوچان 1396/2/8 173
221.5
-21.9 0
95. خراسان رضوي نيشابور 1396/2/8 271.5
222.1
22.2 0
96. خراسان رضوي سبزوار 1396/2/8 136
137.9
-1.3 0
97. خراسان رضوي گناباد 1396/2/8 111
124.6
-10.9 0
98. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1396/2/8 125.8
139.3
-9.7 0
99. خراسان رضوي مشهد 1396/2/8 223
202.8
10 0
100. خراسان رضوي سرخس 1396/2/8 155.5
176.6
-12 0
101. خراسان رضوي فریمان 1396/2/8 146
184
-20.7 0
102. خراسان رضوي درگز 1396/2/8 167.5
206
-18.7 0
103. خراسان رضوي درونه 1396/2/8 96.5
125.4
-23.1 0
104. خراسان رضوي جنت آباد جنگل 1396/2/8 93.5
112.5
-16.9 0
105. خراسان رضوي مزینان 1396/6/1 101
137.4
-26.5 0
106. خراسان رضوي فدک 1396/2/8 149
121.8
22.3 0
107. خراسان رضوي کرات 1396/2/8 204.5
155.3
31.7 0
108. خراسان رضوي چناران 1396/2/8 254.5
155.8
63.4 0
109. اصفهان فين كاشان 1396/2/8 124
123
0.8 0
110. اصفهان كوچري 1396/2/8 322
254.5
26.5 2
111. اصفهان اصفهان 1396/2/8 59
85.4
-31 3.5
112. اصفهان مقصود بيك 1396/2/8 70.5
95.4
-26.1 0
113. اصفهان جندق 1396/2/8 39
68.3
-42.9 0
114. اصفهان نیستانک 1396/2/8 70.5
83.5
-15.5 8
115. اصفهان میمه (وزوان) 1396/2/8 85.5
135
-36.7 0
116. اصفهان ورزنه 1396/2/8 41.5
66.5
-37.6 4.5
117. اصفهان قلعه شاهرخ 1396/2/8 297
338.1
-12.2 2.5
118. اصفهان اسکندری 1396/2/8 274.5
336.4
-18.4 1
119. اصفهان برزوک 1396/2/8 227.5
167.1
36.2 12
120. سيستان و بلوچستان چاه بهار 1396/2/8 95
81.1
17.2 0
121. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1396/2/8 109
70.9
53.8 0
122. سيستان و بلوچستان هوشك سروان 1396/2/8 52.5
67.3
-21.9 0
123. سيستان و بلوچستان زاهدان 1396/2/8 60.9
68.8
-11.4 0
124. سيستان و بلوچستان زابل 1396/2/8 20.4
51.6
-60.5 0
125. كردستان سنندج 1396/2/8 296.4
350.9
-15.5 0
126. كردستان سلامت آباد 1396/2/8 183.2
215.9
-15.2 0
127. كردستان سقز 1396/2/8 400.4
366.7
9.2 0
128. كردستان کامیاران 1396/2/8 432.1
557.4
-22.5 0
129. كردستان دهگلان 1396/2/8 243
252.7
-3.8 0
130. همدان سد اكباتان 1396/2/8 373
313.7
18.9 7.5
131. همدان وسج 1396/2/8 390.5
405.5
-3.7 0
132. همدان وراینه 1396/2/8 660
511.7
29 0
133. همدان آق کهریز 1396/2/8 265
270.9
-2.2 1
134. همدان قهاوند 1396/2/8 268.5
218.2
23 0
135. همدان خميگان 1396/2/8 250
237.9
5.1 0
136. چهارمحال و بختياري چهلگرد 1396/2/8 1282.5
1307.7
-1.9 0
137. چهارمحال و بختياري چشمه برم (لردكان) 1396/2/8 471.6
529.7
-11 0
138. چهارمحال و بختياري شهر کرد 1396/2/8 256
286.6
-10.7 0
139. چهارمحال و بختياري بروجن 1396/2/8 214.8
198.7
8.1 0
140. چهارمحال و بختياري فارسان 1396/2/8 512
471.3
8.6 0
141. لرستان بروجرد 1396/2/8 552
459.4
20.2 0.5
142. لرستان چم انجير 1396/2/8 521
468.9
11.1 0
143. لرستان پل دختر 1396/2/8 342
408.3
-16.2 0
144. لرستان درود 1396/2/8 605.5
633.7
-4.5 0
145. لرستان چم زمان(ازنا) 1396/2/8 426
463.7
-8.1 1
146. لرستان کشور 1396/2/8 850
952.8
-10.8 0
147. لرستان کوهدشت 1396/2/8 332.5
465.8
-28.6 0
148. لرستان نور آباد 1396/2/8 515
493.8
4.3 0
149. ايلام مهران 1396/2/8 133.9
260.7
-48.6 0
150. ايلام دهلران 1396/2/8 201.6
285.6
-29.4 0
151. ايلام آبدانان 1396/2/8 406.4
732.1
-44.5 0
152. كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 1396/2/8 502
785.5
-36.1 0
153. بوشهر سعد آباد 1396/2/8 196
249.9
-21.6 0
154. بوشهر بوشهر(ساحلي) 1396/2/8 155.2
250.7
-38.1 0
155. زنجان حسين آباد (سارمساقلو) 1396/2/8 157.3
193
-18.5 0
156. زنجان قروه 1396/2/8 206.5
226.8
-8.9 8
157. زنجان خدا بنده(قیدار) 1396/2/8 359.6
346.8
3.7 0
158. زنجان قره کهریز 1396/2/8 192.5
249.8
-22.9 0
159. زنجان دندی 1396/2/8 162.5
205.4
-20.9 20.5
160. زنجان قلتوق 1396/2/8 281.4
268.8
4.7 0
161. سمنان بن كوه 1396/2/8 148.5
112.9
31.5 0
162. سمنان آستانه (دامغان) 1396/2/8 89
90.8
-2 0
163. سمنان خير آباد سمنان 1396/2/8 110.5
102.3
8 0
164. سمنان بسطام 1396/2/8 103.2
129.7
-20.4 0
165. سمنان طرود 1396/2/8 38
60.8
-37.5 0
166. سمنان دانشگاه آزاد دامغان 1396/2/8 55
74.1
-25.8 0
167. سمنان ده صوفیان 1396/2/8 198
172
15.1 0
168. سمنان چهار ده 1396/2/8 64.5
100.6
-35.9 0
169. سمنان مجن 1396/2/8 195
214.8
-9.2 0
170. سمنان بیارجمند 1396/2/8 81.5
97.1
-16 0
171. يزد محمد آباد يزد 1396/2/8 17.2
47.8
-64 0
172. يزد ابر کوه 1396/2/8 20.4
52.4
-61.1 0
173. يزد اردکان 1396/2/8 19.8
56
-64.6 0
174. يزد بهاباد 1396/2/8 61.5
69.3
-11.2 0
175. يزد مهدي اباد بهادران 1396/2/8 35.4
56.6
-37.5 0
176. يزد مرکز پژوهشی یزد 1396/2/8 17.6
39.2
-55.1 0
177. هرمزگان طاشكوئيه 1396/2/8 316
153
106.5 0
178. هرمزگان برنطين (ميناب) 1396/2/8 323.4
226.1
43 0
179. اردبيل اردبيل 1396/2/8 180
162.3
10.9 0
180. اردبيل اصلاندوز 1396/2/8 200.9
188
6.8 0
181. گلستان مراوه تپه 1396/2/8 217
283
-23.3 0
182. گلستان گنبد كاووس 1396/2/8 328
334.7
-2 1.5
183. گلستان محوطه امور گرگان 1396/2/8 332
447.3
-25.8 1
184. گلستان سد گرگان 1396/2/8 283.2
276.4
2.5 0.9
185. گلستان تمر 1396/2/8 434
392.8
10.5 2
186. گلستان اراز کوسه 1396/2/8 368.5
359.3
2.6 2
187. گلستان سر مو 1396/2/8 451.5
593.6
-23.9 1.5
188. گلستان رامیان 1396/2/8 634.5
727.2
-12.8 1.5
189. گلستان شصت کلا 1396/2/8 473
527.3
-10.3 0
190. گلستان سياه آب 1396/2/8 298
386.8
-23 5.5
191. گلستان گلبداغ 1396/2/8 579.2
682.8
-15.2 0
192. قم سالاریه قم 1396/2/8 168.8
144.6
16.8 1.7
193. قم وشنوه 1396/2/8 147.2
189.3
-22.2 6
194. قم کوه سفید 1396/2/8 140.4
105.1
33.5 3
195. قزوين رودك قزوين 1396/2/8 163
189.2
-13.9 0
196. قزوين ده اروان 1396/2/8 320
308.2
3.8 0
197. قزوين بیدستان 1396/2/8 195
256.2
-23.9 0
198. قزوين کمپ قزوین 1396/2/8 240.6
267.3
-10 0
199. خراسان شمالي آبياري بجنورد 1396/2/8 166.9
162.1
3 0
200. خراسان شمالي سه يک آب شيروان 1396/2/8 155.6
200
-22.2 0
201. خراسان شمالي نوشیروان 1396/2/8 171.7
253
-32.1 0
202. خراسان شمالي غلامان 1396/2/8 180.4
236.8
-23.8 0
203. خراسان شمالي آیرقایه 1396/2/8 216.5
269.6
-19.7 0
204. خراسان شمالي دربند سنخواست 1396/2/8 156.4
182.2
-14.1 0
205. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1396/2/8 47.8
131.3
-63.6 0
206. خراسان جنوبي بشرويه 1396/2/8 64.2
74.3
-13.5 0
207. خراسان جنوبي بنرک 1396/2/8 247.3
232.7
6.3 0
208. خراسان جنوبي نهبندان 1396/2/8 61.4
105.1
-41.6 0
209. خراسان جنوبي خونیک علیا 1396/2/8 179
133.9
33.7 0
210. خراسان جنوبي طبس 1396/2/8 34
59.8
-43.1 0
211. البرز بيلقان 1396/2/8 211.4
269
-21.4 0
212. البرز آرموت 1396/2/8 418.9
407.1
2.9 0
213. البرز نساء 1396/2/8 631.9
551.9
14.5 1.5
214. البرز سیرا 1396/2/8 563.6
525
7.4 1
رکوردهای 1 تا 214 از 214