=
=
راهنما

* بارندگی روزانه ایستگاههای بارندگی شامل کل بارندگی 24 ساعته است و لذا جدیدترین تاریخ برداشت آمار مربوط  به آمار بارندگی دیروز می باشد. 

  ایستگاه دیروز کمتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بیشتر از 10 میلیمتر بارندگی داشته است.
  ایستگاه دیروز بارندگی نداشته است.
  آمار بارندگی دیروز هنوز در سامانه وارد نشده است.
با کلیک روی آیکون هر ایستگاه بر روی نقشه مشخصات و آخرین مقدار بارندگی ایستگاه را مشاهده نمایید.
رکوردهای 1 تا 214 از 214
 
نام استان
نام ایستگاه
تاریخ ثبت بارندگی
بارش تجمعیmm
(تا تاریخ ثبت)
بارش تجمعی درازمدتmm
(تا تاریخ ثبت)
درصد اختلاف
ارتفاع بارشmm
(در تاریخ ثبت)
1. تهران سد امیر کبیر 1396/4/4 417.3
400.4
4.2 0
2. تهران لتیان 1396/4/4 465.5
395
17.8 0
3. تهران پلور(لار) 1396/4/4 593.4
555.9
6.7 0
4. تهران آبهاي سطحي تهران 1396/4/4 257.1
226.9
13.3 0
5. تهران فيروز كوه 1396/4/4 276
246.2
12.1 0
6. تهران رودك جاجرود 1396/4/4 566
555.5
1.9 0
7. تهران ورامين 1396/4/4 194.6
113.2
71.9 0
8. مركزي امور آب اراك 1396/4/3 368.3
305.3
20.6 0
9. مركزي احمد آباد ساوه 1396/4/3 218.4
182.3
19.8 0
10. مركزي شازند 1396/4/3 485.5
476.2
1.9 0
11. مركزي دلیجان 1396/4/3 210.4
150
40.3 0
12. مركزي تبخیر سنجی ساوه 1396/4/3 232.8
209
11.4 0
13. گيلان شلمان 1396/4/3 982.2
915.7
7.3 0
14. گيلان منجيل 1396/4/3 170.9
259.6
-34.2 0
15. گيلان رشت 1396/4/3 1024.3
1035.5
-1.1 0
16. گيلان هشتپر 1396/4/3 783.6
808.9
-3.1 0
17. مازندران تير تاش 1396/4/4 381.9
532.2
-28.2 0
18. مازندران ريگ چشمه 1396/4/4 435.6
621.2
-29.9 0
19. مازندران كرد خيل 1396/4/4 438.7
582.5
-24.7 0
20. مازندران قران طالار 1396/4/4 737.5
852.6
-13.5 0
21. مازندران مياندشت (بابلسر) 1396/4/4 600.1
673.2
-10.9 0
22. مازندران سنگده 1396/4/4 522
630.5
-17.2 0
23. مازندران پنجاب 1396/4/4 125.9
173.6
-27.5 0
24. مازندران محمود آباد (شمال) 1396/4/4 1006
854.4
17.7 0
25. مازندران پل ذغال 1396/4/4 259.7
292.7
-11.3 0
26. مازندران رامسر(تركرود آخوند) 1396/4/4 1014
1078.7
-6 0
27. مازندران هرات بر 1396/4/4 1031.5
1088.3
-5.2 0
28. مازندران داربکلا 1396/4/4 500.9
647.1
-22.6 0
29. مازندران دینار سرا 1396/4/4 1252
1208.9
3.6 0
30. مازندران عالم کلا 1396/4/4 960
858.3
11.8 0
31. مازندران شیر گاه 1396/4/4 752.2
827.7
-9.1 0
32. مازندران فیروز کلا 1396/4/4 680.5
653.5
4.1 0
33. آذربايجان شرقي ميانه 1396/4/4 258.1
294.4
-12.3 0
34. آذربايجان شرقي اهر 1396/4/4 216.5
252.4
-14.2 0
35. آذربايجان شرقي تبريز 1396/4/4 205.6
235.8
-12.8 0
36. آذربايجان شرقي مراغه 1396/4/4 232.6
329.5
-29.4 0
37. آذربايجان شرقي جلفا 1396/4/4 166.9
182.4
-8.5 0
38. آذربايجان شرقي شبستر 1396/4/4 196.5
285.7
-31.2 0
39. آذربايجان غربي قلعه جوق (ماكو) 1396/4/4 307
317.6
-3.3 0
40. آذربايجان غربي پل نوايي (خوي) 1396/4/4 187
208.9
-10.5 0
41. آذربايجان غربي پل سر دشت بريسو 1396/4/4 607
669.1
-9.3 0
42. آذربايجان غربي مياندواب 1396/4/4 184.5
303.2
-39.2 0
43. آذربايجان غربي سد مهاباد 1396/4/4 230
353.5
-34.9 0
44. آذربايجان غربي اشنويه 1396/4/4 372
432.6
-14 0
45. آذربايجان غربي كمپ اروميه 1396/4/4 262
351.5
-25.5 0
46. آذربايجان غربي سلماس 1396/4/4 213
227.7
-6.4 0
47. آذربايجان غربي قره باغ 1396/4/4 221
281.7
-21.6 0
48. آذربايجان غربي قره ضياالدين 1396/4/4 292.2
226.5
29 0
49. آذربايجان غربي پل دشت 1396/4/4 170.7
187.2
-8.8 0
50. آذربايجان غربي سیه چشمه 1396/4/4 306
299.4
2.2 0
51. آذربايجان غربي آلاسقل(تكاب) 1396/4/4 296
360.5
-17.9 0
52. آذربايجان غربي شاهین دژ 1396/4/4 274.6
277.7
-1.1 0
53. آذربايجان غربي داشبند (بوکان) 1396/4/4 244.9
384.6
-36.3 0
54. آذربايجان غربي مرز سرو 1396/4/4 298.5
360.4
-17.2 0
55. آذربايجان غربي نقده 1396/4/4 224.5
317.3
-29.3 0
56. آذربايجان غربي بابا رود 1396/4/4 223
318.1
-29.9 0
57. كرمانشاه محكي 1396/4/4 257.3
455
-43.5 0
58. كرمانشاه روانسر 1396/4/4 501.3
557.9
-10.1 0
59. كرمانشاه كرمانشاه 1396/4/4 387.5
509.3
-23.9 0
60. كرمانشاه آران 1396/4/4 419
440.3
-4.8 0
61. كرمانشاه توتشامي(گهواره) 1396/4/4 507.5
654.5
-22.5 0
62. كرمانشاه فيروزآباد(كرند ) 1396/4/4 493.5
512.2
-3.7 0
63. كرمانشاه قصرشيرين 1396/4/4 207.9
390.8
-46.8 0
64. خوزستان هفت تپه 1396/4/3 139.3
275.1
-49.4 0
65. خوزستان كارون سه 1396/4/3 546.5
756.3
-27.7 0
66. خوزستان شهید عباسپور 1396/4/3 397.9
559.9
-28.9 0
67. خوزستان تله زنگ 1396/4/3 457
872
-47.6 0
68. خوزستان اهواز 1396/4/3 83.9
224.9
-62.7 0
69. خوزستان سد شهدا 1396/4/3 254.9
338.2
-24.6 0
70. خوزستان مشراگه 1396/4/3 143
222.1
-35.6 0
71. خوزستان ایذه 1396/4/3 418.8
600.2
-30.2 0
72. خوزستان سد دز 1396/4/3 256.5
496.9
-48.4 0
73. خوزستان خیر آباد 1396/4/3 234.2
350.7
-33.2 0
74. خوزستان چم گز 1396/4/3 354.8
508.9
-30.3 0
75. خوزستان ایدنک 1396/4/3 436.8
616.1
-29.1 0
76. خوزستان سپیددشت 1396/4/3 532
725.1
-26.6 0
77. خوزستان سوسن 1396/4/3 460.9
781.8
-41 0
78. فارس تنگاب 1396/4/4 666
482
38.2 0
79. فارس گوزون 1396/4/4 792.9
303.7
161.1 0
80. فارس لارستان 1396/4/4 378.1
196.6
92.3 0
81. فارس شيراز 1396/4/4 350.8
351.4
-0.2 0
82. فارس مادر سليمان 1396/4/4 291
300.5
-3.2 0
83. فارس اداره اباده 1396/4/4 60.5
0
100 0
84. فارس مزايجان بوانات 1396/4/4 299.5
226
32.5 0
85. فارس نیریز 1396/4/4 273.9
193
41.9 0
86. فارس آباده تشك 1396/4/4 302
251.2
20.2 0
87. فارس كازرون 1396/4/4 388.5
482.5
-19.5 0
88. فارس جهرم 1396/4/4 544.5
273.3
99.2 0
89. فارس برغان 1396/4/4 430
657.5
-34.6 0
90. كرمان بافت سلطاني 1396/4/3 312.5
202.1
54.6 0
91. كرمان ميانده 1396/4/3 228.5
163.6
39.6 0
92. كرمان رحمت آباد ريگان بم 1396/4/3 33
47.1
-29.9 0
93. كرمان اداره كرمان 1396/4/3 129.1
124.7
3.5 0
94. خراسان رضوي قوچان 1396/4/4 196.75
278.8
-29.4 0
95. خراسان رضوي نيشابور 1396/4/4 278.5
250.3
11.3 0
96. خراسان رضوي سبزوار 1396/4/4 146.5
151.5
-3.3 0
97. خراسان رضوي گناباد 1396/4/4 113.5
134.5
-15.6 0
98. خراسان رضوي باغسنگان تربت جام 1396/4/4 133.3
159.5
-16.4 0
99. خراسان رضوي مشهد 1396/4/4 230
235.9
-2.5 0
100. خراسان رضوي سرخس 1396/4/4 155.5
194.1
-19.9 0
101. خراسان رضوي فریمان 1396/4/4 156
236.7
-34.1 0
102. خراسان رضوي درگز 1396/4/4 182
250.6
-27.4 0
103. خراسان رضوي درونه 1396/4/4 105.5
137.1
-23 0
104. خراسان رضوي جنت آباد جنگل 1396/4/4 93.5
123.5
-24.3 0
105. خراسان رضوي مزینان 1396/6/30 109
137.5
-20.7 0
106. خراسان رضوي فدک 1396/4/4 149
132.4
12.5 0
107. خراسان رضوي کرات 1396/4/4 205
164.1
24.9 0
108. خراسان رضوي چناران 1396/4/4 311.5
188.8
65 0
109. اصفهان فين كاشان 1396/4/4 139
136.3
2 0
110. اصفهان كوچري 1396/4/4 363.5
281.3
29.2 0
111. اصفهان اصفهان 1396/4/4 81
96
-15.6 0
112. اصفهان مقصود بيك 1396/4/4 83.5
103.9
-19.6 0
113. اصفهان جندق 1396/4/4 43.5
74.7
-41.8 0
114. اصفهان نیستانک 1396/4/4 73.5
95.4
-23 0
115. اصفهان میمه (وزوان) 1396/4/4 116.5
155.6
-25.1 0
116. اصفهان ورزنه 1396/4/4 60.5
74
-18.2 0
117. اصفهان قلعه شاهرخ 1396/4/4 349.5
360.9
-3.2 0
118. اصفهان اسکندری 1396/4/4 313
358.5
-12.7 0
119. اصفهان برزوک 1396/4/4 277.5
192.3
44.3 0
120. سيستان و بلوچستان چاه بهار 1396/4/3 95
85.5
11.1 0
121. سيستان و بلوچستان سد بمپور 1396/4/3 109
78.7
38.6 0
122. سيستان و بلوچستان هوشك سروان 1396/4/3 57
76.8
-25.8 0
123. سيستان و بلوچستان زاهدان 1396/4/3 63.5
74.3
-14.6 0
124. سيستان و بلوچستان زابل 1396/4/3 20.4
53.2
-61.7 0
125. كردستان سنندج 1396/4/4 334.2
381.8
-12.5 0
126. كردستان سلامت آباد 1396/4/4 200.7
251.6
-20.2 0
127. كردستان سقز 1396/4/4 437.9
381.5
14.8 0
128. كردستان کامیاران 1396/4/4 465.9
601.3
-22.5 0
129. كردستان دهگلان 1396/4/4 286.5
283.2
1.2 0
130. همدان سد اكباتان 1396/4/4 394
355.8
10.7 0
131. همدان وسج 1396/4/4 413
431
-4.2 0
132. همدان وراینه 1396/4/4 708.5
557.9
27 0
133. همدان آق کهریز 1396/4/4 293
306.5
-4.4 0
134. همدان قهاوند 1396/4/4 296
243.4
21.6 0
135. همدان خميگان 1396/4/4 286
272.6
4.9 0
136. چهارمحال و بختياري چهلگرد 1396/4/4 1400
1385.6
1 0
137. چهارمحال و بختياري چشمه برم (لردكان) 1396/4/4 487.6
549.4
-11.3 0
138. چهارمحال و بختياري شهر کرد 1396/4/4 286.8
304
-5.7 0
139. چهارمحال و بختياري بروجن 1396/4/4 249.3
212.5
17.3 0
140. چهارمحال و بختياري فارسان 1396/4/4 549
494.8
11 0
141. لرستان بروجرد 1396/6/1 607
498.6
21.7 0
142. لرستان چم انجير 1396/4/3 550
502.9
9.4 0
143. لرستان پل دختر 1396/4/3 379.5
429.5
-11.6 0
144. لرستان درود 1396/4/3 674.5
677.4
-0.4 0
145. لرستان چم زمان(ازنا) 1396/4/3 468
503
-7 0
146. لرستان کشور 1396/4/3 897
995.9
-9.9 0
147. لرستان کوهدشت 1396/4/3 338.5
487
-30.5 0
148. لرستان نور آباد 1396/4/3 530.5
529.9
0.1 0
149. ايلام مهران 1396/4/4 138.3
269.9
-48.8 0
150. ايلام دهلران 1396/4/4 212.8
297.3
-28.4 0
151. ايلام آبدانان 1396/4/4 419.9
747
-43.8 0
152. كهگيلويه و بويراحمد ياسوج 1396/4/4 556.5
810.9
-31.4 0
153. بوشهر سعد آباد 1396/4/4 199
252.4
-21.2 0
154. بوشهر بوشهر(ساحلي) 1396/4/4 159.7
251.4
-36.5 0
155. زنجان حسين آباد (سارمساقلو) 1396/4/3 188
245.4
-23.4 0
156. زنجان قروه 1396/4/3 292.5
276
6 0
157. زنجان خدا بنده(قیدار) 1396/4/3 408.4
401
1.8 0
158. زنجان قره کهریز 1396/4/3 245
290.8
-15.8 0
159. زنجان دندی 1396/4/3 187.5
260.6
-28 0
160. زنجان قلتوق 1396/4/3 314.6
326.6
-3.7 0
161. سمنان بن كوه 1396/4/2 163.5
126
29.8 0
162. سمنان آستانه (دامغان) 1396/4/2 121
112.9
7.2 0
163. سمنان خير آباد سمنان 1396/4/2 135.5
119.1
13.8 0
164. سمنان بسطام 1396/4/2 114.1
161.1
-29.2 0
165. سمنان طرود 1396/4/2 52
72.6
-28.4 0
166. سمنان دانشگاه آزاد دامغان 1396/4/2 70
96.4
-27.4 0
167. سمنان ده صوفیان 1396/4/2 224.5
220.8
1.7 0
168. سمنان چهار ده 1396/4/2 88
127.3
-30.9 0
169. سمنان مجن 1396/4/2 223
262.8
-15.2 0
170. سمنان بیارجمند 1396/4/2 93
113.2
-17.9 0
171. يزد محمد آباد يزد 1396/4/4 23.7
51.2
-53.7 0
172. يزد ابر کوه 1396/4/4 35.6
58.5
-39.1 0
173. يزد اردکان 1396/4/4 30.9
60.1
-48.6 0
174. يزد بهاباد 1396/4/4 76.5
74.1
3.2 0
175. يزد مهدي اباد بهادران 1396/4/4 45.4
62.3
-27.1 0
176. يزد مرکز پژوهشی یزد 1396/4/4 21.8
42.1
-48.2 0
177. هرمزگان طاشكوئيه 1396/4/4 316
159
98.8 0
178. هرمزگان برنطين (ميناب) 1396/4/4 326.4
229.6
42.2 0
179. اردبيل اردبيل 1396/4/3 201.3
212
-5 0
180. اردبيل اصلاندوز 1396/4/3 235.6
254.1
-7.3 0
181. گلستان مراوه تپه 1396/4/3 218
324.2
-32.8 0
182. گلستان گنبد كاووس 1396/4/3 329.5
385.1
-14.4 0
183. گلستان محوطه امور گرگان 1396/4/3 339.5
518
-34.5 0
184. گلستان سد گرگان 1396/4/3 288.7
309.3
-6.6 0
185. گلستان تمر 1396/4/3 441
460.6
-4.3 0
186. گلستان اراز کوسه 1396/4/3 373
409.9
-9 0
187. گلستان سر مو 1396/4/3 466
684.2
-31.9 0
188. گلستان رامیان 1396/4/3 640.5
815.9
-21.5 0
189. گلستان شصت کلا 1396/4/3 512
626.9
-18.3 0
190. گلستان سياه آب 1396/4/3 304.5
442.6
-31.2 0
191. گلستان گلبداغ 1396/4/3 597.7
854.2
-30 0
192. قم سالاریه قم 1396/4/3 199.8
161.9
23.4 0
193. قم وشنوه 1396/4/3 209.7
217.7
-3.7 0
194. قم کوه سفید 1396/4/3 157.4
116.7
34.9 0
195. قزوين رودك قزوين 1396/4/4 190
220.9
-14 0
196. قزوين ده اروان 1396/4/4 395
359.8
9.8 0
197. قزوين بیدستان 1396/4/4 268
295.3
-9.2 0
198. قزوين کمپ قزوین 1396/4/4 317.3
301.1
5.4 0
199. خراسان شمالي آبياري بجنورد 1396/4/3 186.2
198.6
-6.2 0
200. خراسان شمالي سه يک آب شيروان 1396/4/3 174.6
246.7
-29.2 0
201. خراسان شمالي نوشیروان 1396/4/3 196.7
301.1
-34.7 0
202. خراسان شمالي غلامان 1396/4/3 198.5
292.7
-32.2 0
203. خراسان شمالي آیرقایه 1396/4/3 224.5
311.9
-28 0
204. خراسان شمالي دربند سنخواست 1396/4/3 166.4
217.9
-23.6 0
205. خراسان جنوبي اسد آباد بيرجند 1396/4/4 49.7
142.6
-65.1 0
206. خراسان جنوبي بشرويه 1396/4/4 64.4
79.6
-19.1 0
207. خراسان جنوبي بنرک 1396/4/4 251.3
246.1
2.1 0
208. خراسان جنوبي نهبندان 1396/4/4 62
108
-42.6 0
209. خراسان جنوبي خونیک علیا 1396/4/4 189
145.8
29.6 0
210. خراسان جنوبي طبس 1396/4/4 39.1
63.8
-38.7 0
211. البرز بيلقان 1396/4/3 247.7
306.7
-19.2 0
212. البرز آرموت 1396/4/3 484.7
471.7
2.8 0
213. البرز نساء 1396/4/3 713.6
634.8
12.4 0
214. البرز سیرا 1396/4/3 631.5
594.4
6.2 0
رکوردهای 1 تا 214 از 214